BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiński Wiesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Kałużna Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, absolwentka)
Tytuł
Temperament a motywacja osiągnięć menedżerów na przykładzie branży farmaceutycznej
Temperament and Motivation to Achieve in Managers : the Pharmaceutical Industry
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 2 (145), s. 31-46, tab., bibliogr. 37 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Menedżer, Motywacje, Osobowość kierownika, Badania ankietowe
Manager, Motivation, Manager personality, Questionnaire survey
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M5, M12
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przyjęto hipotezę, iż istnieje wpływ sił przesądzających o temperamencie menedżera na motywację jego osiągnięć. Realizację obranego celu i zweryfikowanie hipotezy umożliwiło dokonanie przeglądu literatury, przeprowadzenie badania ankietowego (z wykorzystaniem kwestionariuszy PTS, LMI), zbadanie korelacji pomiędzy siłami przesądzającymi o temperamencie menedżera i podskalami pozwalającymi określić motywację jego osiągnięć. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród 150 menedżerów zarządzających organizacjami z branży farmaceutycznej.
Wykazano dodatnią korelację pomiędzy siłami procesu pobudzenia i ruchliwości procesów nerwowych a większością podskal motywacji osiągnięć. W przypadku siły pobudzenia wyjątek stanowiła odwaga i preferencja trudnych zadań, natomiast w ruchliwości procesów nerwowych - preferencja trudnych zadań i dbanie o prestiż. Jeśli chodzi o siłę procesu hamowania, zidentyfikowano związek z koncentracją na zadaniu.
Menedżerów w branży farmaceutycznej cechuje wysoka motywacja. Jej skorelowanie z siłami temperamentu oznacza, że są zdolni do dostosowania się do zmian, czyli jakość funkcjonowania i rozwój organizacji zależą od ich motywacji osiągnięć. Menedżer z wysoką motywacją osiągnięć pracuje wydajniej i angażuje się w wykonywane obowiązki. Praca sprawia mu satysfakcję, dlatego jest mniej skłonny do zmiany miejsca zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the essence of motivation and temperament in manager achievements. The hypothesis that was adopted in the paper is that a manager's temperament is a determining force influencing the motivation behind achievements. The implementation of the chosen goal and verification of the hypothesis was possible thanks to a literature review, a survey (with the use of the PTS and LMI questionnaires), and an examination of the correlation between the forces determining the manager's temperament and the subscales allowing a determination of the motivation behind their achievements. The survey was conducted among 150 managers who run organizations in the pharmaceutical industry. A positive correlation was demonstrated between the forces of the stimulation process and the mobility of neural processes, and the majority of achievement motivation subscales. In the case of the power of arousal, the exception was courage and a preference for difficult tasks, while in the field of mobility of neural processes it was a preference for difficult tasks and concern for prestige. A relationship with concentration on the task was identified in the case of the strength of the braking process.
Managers in the pharmaceutical industry are highly motivated. The correlation of motivation with the forces of temperament means that they are able to adapt to changes, i.e. the quality of functioning and development of an organization depend on their motivation for achievements. A manager with high achievement motivation works more efficiently and is committed to performed duties. Work gives such managers satisfaction, which is why they are less willing to change their place of employment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babiak, J., Bajcar, B., Borkowska, A. (2017). Kobiety i mężczyźni na stanowiskach menedżerskich - wyolbrzymione, czy niedoszacowane różnice?. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1.
 2. Baldoni, J. (2010). Lead your boss. The Subtle Art of Managing Up. Vancouver: Amacon, 9-11.
 3. Buble, M., Juras, A., Matic, I. (2014). The relationship between manager's leadership styles and motivation. Management, 19, 161-193.
 4. Cakrt, M., (2006). Kto jest kim. Typy osobowości dla menedżerów. Gliwice: Wydawnictwo One Press, 1-20.
 5. Chromjakova, F. (2016). The Key Principles of Process Manager Motivation in Production and Administration Processes in an Industrial Enterprise. Journal of Competitiveness, 8 (1), 95-110.
 6. Chukwuma, E. M. (2014). Effect of motivation on Employee Productivity: A study of manufacturing Companies in Nnewi. International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR), 2 (7), 137-147.
 7. Cloninger, C. R., Przybeck, T. R., Svrakic, D. M., Wetzel, R. D. (1994). The Temperament and Character Inventory (TCI): a guide to its development and use. St. Louis, Missouri: Washington University, Center for Psychobiology of Personality, 73-97.
 8. Delmar, F., Wiklund, J. (2008). The effect of small business managers, growth motivation on firm growth. Entrepreneurship Theory and Practice, 437-457.
 9. Depta, A., Wojtaszek, H. (2015). Znaczenie temperamentu w zarządzaniu organizacją. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1203, 41-44.
 10. Gasiul, H. (2006). Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Warszawa: Difin, 151.
 11. Gasiul, H. (2018). Metody Badania Emocji i Motywacji. Warszawa: Difin, 270-271.
 12. Gitling, M. (2018). Rola kadry menedżerskiej w motywowaniu pracowników. Nová sociálna edukácia človeka VII, Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia, Preńov, 1-2.
 13. Grabowski, D., Chudzicka-Czupała, A., Rachwaniec-Szczecińska, Ż. (2018). Etyka pracy a motywacja osiągnięć. Czasopismo Psychologiczne - Psychological Journal, 24 (3), 539-546.
 14. Gupta, R. (2016). Temperament and its Implications: A Review. Delhi: University of Delhi, 43-47.
 15. Karney, J. E. (2004). Podstawy psychologii i pedagogiki pracy. Pułtusk: WSH im. A. Gieysztora, 188-232.
 16. Kasprzak, E., Skiba, K. (2019). Cechy temperamentu i charakteru a skłonność do kształtowania pracy. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, 17, 148-149.
 17. Khytrova, O. A., Sysoieva, I. M., Dolha, H. V., Peniuk, V. O., Motuzenko, O. V. (2020). Ensuring the Growth of Enterprises and Organizations through the Motivation of Managerial Staff. International Journal of Economics and Business Administration, 8 (2), 220-222.
 18. Kozłowski, W. (2017). Motywowanie pracowników w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, 30-31.
 19. Kuznetsova, N. W., Sinitsina, O. N., Salyaeva, T. V., Pavluhina, M. V., Vladimirovna, S. T., Puzankova, E. A. (2017). Motivation as Factor of Improving Efficiency of Trade Company Operations. European Research Studies Journal, 20 (2A), 2-3.
 20. Maslen, S., & Hopkins, A. (2014). Do incentives work? A qualitative study of managers' motivations in hazardous industries. Safety Science, 70, 419-428. DOI: 10.1016/j.ssci.2014.07.008.
 21. Pervin, L. A., John, O. P. (2002). Osobowość: teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 40-143.
 22. Pufal-Struzik, I., Bernacka, R. E. (2019). Temperament i Motywacja osiągnięć menedżerów. Lublin: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 197-215.
 23. Rahman, A. (2019). Leadership for Multicultural Teams: The Challenges in Managing Cross-cultural Conflicts. Journal of Economics, Business and Management, 7 (1), 41.
 24. Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Kraków: Wydawnictwo Akademii Medycznej, 18-45.
 25. Schein, E. H. (2004). Organizational Culture and Leadership. The Jossey-Bass business & management series, 1-13.
 26. Schuler, H., Prochaski, M. (2006). Polska wersja Inwentarza Motywacji Osiągnięć (LMI). Czasopismo Psychologiczne, 12 (2), 257-259.
 27. Sigmund, M., Kvintova, J., Hanus, R., Bartkova, L., Hobza, V. (2014). Achievement motivation and it's structure in middle and top managers in the pharmaceutical industry in the Czech Republic. Prague University of Economics and Business, 1-15.
 28. Strelau, J. (2005). Psychologia, t. 2. Gdańsk: Wydawnictwo GWP, 403-427.
 29. Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., Gilbert, D. R. (2001). Kierowanie. Warszawa: PWE, 311-378.
 30. Strelau, J. (1985). Temperament, osobowość, działanie. Typologia Pawłowa: tradycja i aktualny stan badań. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 22-30.
 31. Strelau, J. (2001). Psychologia temperamentu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 275-300.
 32. Szcześniak, M., Strochalska, K. (2019). Temperament and Sense of Coherence: Emotional Intelligence as a Mediator. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (1), 219.
 33. Świątek, W. (2016). Rola lidera w innowacyjnej organizacji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1.
 34. Wachowiak, P. (2001). Profesjonalny menedżer. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 113.
 35. Wang, Z., Wang, H., Lu, X. (2019). Psychological resilience and work alienation affect perceived over qualification and job crafting. Social Behavior and Personality: An International Journal, 47 (2), 4-6.
 36. Wziątek-Staśko, A. (2016). The extent of manager's motivation as a determinant of leadership quality. Ekonomia i Zarządzanie, 8 (1), 37-46.
 37. Wziątek-Staśko, A. (2017). Ocena skuteczności motywatorów w opinii menedżerów różnych generacji - analiza na podstawie badań własnych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.8335
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu