BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Różańska-Bińczyk Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z (C) wobec firm co do prowadzenia przez nie działalności proekologicznej - wyniki badań własnych
The Expectations of Representatives of Generation Z (C) With Respect to Pro-Environmental Activities of Companies : the Results of Own Research
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 2 (145), s. 47-63, tab., bibliogr. 26 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Pokolenia, Pokolenie Z, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rozwój zrównoważony, Zielona gospodarka, Badania pilotażowe, Wyniki badań
Generation, Generation Z, Human Resources Management (HRM), Sustainable development, Green economy, Pilot studies, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: 015
streszcz., summ.
Abstrakt
W procesie zarządzania zasobami ludzkimi szczególne znaczenie odgrywają różnice w systemie wartości, które mają odzwierciedlenie w postawach i zachowaniach pracowników. Istotne jest więc poznanie wartości, oczekiwań i preferencji najmłodszego pokolenia na rynku pracy, które stanowi ważną część pracowników firm lub ich bazy rynkowej i stale powiększa swój udział w rynku pracy. W teoretycznej części opracowania dokonano syntetycznego przeglądu literatury, prezentując definicję zarządzania pokoleniowego oraz charakterystykę pokolenia Z (C), pojęcia zrównoważonego rozwoju i zielonego zarządzania zasobami ludzkimi. Celem artykułu była identyfikacja oczekiwań przedstawicieli pokolenia Z (C) wobec firm co do prowadzenia przez nie działań przyjaznych środowisku jako ważnego elementu trzeciego filaru zrównoważonego rozwoju. Realizacji celu pracy poświęcono pilotażowe badania jakościowe, przeprowadzone na próbie 52 respondentów. W artykule zwrócono uwagę na istotną rolę, jaką odgrywa dla najmłodszego pokolenia zasadność działań proekologicznych w organizacjach. (abstrakt oryginalny)

Currently, there are four generations of employees in the labor market: the Baby Boomer Generation, Generation X, Generation Y, and Generation Z. Handling generations in organizations necessitates the skillful management of human resources. The challenges facing managers include the need to communicate effectively with representatives of different generations and learn their capabilities as well as their expectations towards the organization. The goal of the study is to present the expectations of Generation Z employees with respect to companies in terms of their pro-environmental activities. The aim is also to indicate whether taking pro-environmental actions by organizations makes them more attractive employers in the view of representatives of Generation Z. The completion of the aim of the study was based on pilot qualitative research conducted on a sample of 52 respondents representing Generation Z. A synthetic review of the literature was made in the theoretical part of the study. It presents the definitions of generational management, sustainable development, and green human resource management. The paper points out the importance of the role currently played by organizations operating in accordance with the concept of sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackermann, K. F. (2017). Badania nad zielonym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Stan według współczesnej wiedzy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 21-39.
 2. Adamkowska, H. (2019). Jakie firmy Polacy uznają za najbardziej eko? Pobrane z: https://www.focus.pl/artykul/najbardziej-ekologicznych-firm-w-polsce-1?page=1.
 3. Agenda 21 (1992). Dokumenty końcowe konferencji Narodów Zjednoczonych, Środowisko i rozwój: Szczyt Ziemi: Rio de Janeiro, 3-14 czerwca 1992 r. Inst. Ochrony Środowiska.
 4. Buchelt, B. (2021). Antecedencja zarządzania pokoleniowego w sektorze ochrony zdrowia. W: I. Mendryk (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej. Warszawa: Difin, 240-262.
 5. Bugdol, M., Stańczyk, I. (2021). Zielone zarządzanie ludźmi, Green HRM. Warszawa: Difin.
 6. Chełpa, S. (2002). Metody badań problematyki kadrowej. W: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 7. Chomątowska, B., Żarczyńska-Dobiesz, A. (2016). Zarządzanie pracownikami z pokolenia paradoksów. Nauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 27 (2), 196-206.
 8. Etikan, I., Musa, S. A., Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5 (1), 1-4.
 9. Gadomska-Lila, K. (2015). Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 102 (1), 25-39.
 10. Gajda, J. (2017). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z wobec pracy zawodowej i pracodawcy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 491, 158-171.
 11. Giddens, A., Sutton, P. W. (2012). Socjologia. Warszawa: PWN.
 12. Gross-Gołacka, E. (2018). Przesłanki do wprowadzania koncepcji zarządzanie różnorodnością w polskich przedsiębiorstwach. Journal of Modern Science, 36 (1), 293-317.
 13. Katalog dobrych eko praktyk (2020). Pobrane z: https://www.uni.lodz.pl/fileadmin/user_upload/_Ma eWielkieKroki___1_.pdf.
 14. Kociatkiewicz, J., Kostera, M. (2014). Zaangażowane badania jakościowe. Problemy Zarządzania, 12 (1-45), 9-17.
 15. Kozar, Ł. (2017). Kształtowanie zielonych kompetencji pracowników w gospodarce ukierunkowanej na zrównoważony rozwój. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 57-69.
 16. Kvale, S. (2004). InterViews: wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. S. Zabielski (przekł. i red.). Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 17. Lakshmi, P. V., Battu, N. (2018). A study on green HRM - an emerging trend in HR practices. International Journal of Management, 9 (3), 74-82.
 18. Muster, R. (2020). Pokolenie "Z" na współczesnym rynku pracy w opiniach pracodawców. Humanizacja Pracy, 1, 131-146.
 19. Pabian, A. (2015). Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi - zarys problematyki. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 17, 7-16.
 20. Peters, A. (2019). HYPERLINK "https://www.fastcompany.com/90306556/most-millennials-would-take-a-pay-cut-to-work-at-a-sustainable-company" Most millennials would take a pay cut to work at a environmentally responsible company. Pobrane z: https://www.fastcompany.com/90306556/most-millennials-would-take-a-pay-cut-to-work-at-a-sustainable-company.
 21. Różańska-Bińczyk, I., Matejun, M., Matusiak, B. (2020). Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach. W: J. Cewińska, A. Krejner-Nowecka, S. Winch (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania, Warszawa: SGH, 77-91.
 22. Shaba, S. (2019). Reviewing the concept of green HRM (GHRM) and its application practices (green staffing) with suggested research agenda: A review from literature background and testing construction perspective. International Business Research, 12 (5), 86-94.
 23. Sidor-Rządkowska, M. (2017). Intermentoring jako forma dialogu międzypokoleniowego we współczesnych organizacjach. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 43 (1), 71-82.
 24. Skwarska, A., Kuć, P. (2021). Polacy w środowisku pracy: ekologia w oczach pracowników i kandydatów. Pobrano z: HYPERLINK "https://media.pracuj.pl/135280-pro-eko-i-praca-polacy-o-wplywie-ekologii-na-rekrutacje" Pro-eko i praca. Polacy o wpływie ekologii na rekrutację (pracuj.pl).
 25. Urbaniak, B. (2017). Kolorowe zarządzanie zasobami ludzkimi - o czym mówimy? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 9-20.
 26. Wiktorowicz, J., Warwas, I., Kuba, M., Staszewska, E., Woszczyk, P., Stankiewicz, A., Kliombka-Jarzyna, J. (2016). Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.8336
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu