BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cewińska Joanna (Uniwersytet Łódzki), Michałkiewicz Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dysfunkcje w pracy zdalnej - obszary i przykłady
Dysfunctions in Remote Work : Areas and Examples
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 2 (145), s. 65-80, tab., bibliogr. 31 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Praca zdalna, Praca w domu, COVID-19, Relacje pracodawca-pracownik, Równowaga praca-życie, Zarządzanie personelem, Przegląd literatury, Wyniki badań
Remote work, Homeworking, COVID-19, Employer-employee relationships, Work-Life Balance (WLB), Personnel management, Literature review, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12 - Personnel Management
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było skategoryzowanie dysfunkcji, jakie występują podczas wykonywania pracy zdalnej, i wskazanie na tej podstawie działań, które mogą spowodować, że praca zdalna będzie przynosiła zadowolenie pracownikom i korzyści organizacjom. W pierwszej części opracowania przedstawiono rezultaty analizy literatury. Część zasadnicza opracowania zawiera opis metodyki badań oraz ich wyniki. Badania przeprowadzono techniką wypowiedzi pisemnej według dyspozycji. Najwięcej osób (12 spośród 20) podało przykłady dysfunkcji w przebiegu pracy. Ponad 1/3 badanych (8 osób) w swoich relacjach wskazała na ograniczenie możliwości pracowników wykonywania pracy, a 7 zwróciło uwagę na dysfunkcje w środowisku społecznym. Nawiązując do kategorii dysfunkcji, zaproponowano rekomendacje dla menedżerów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to categorize dysfunctions that occur while performing remote work and on this basis to indicate activities that will result in remote work bringing satisfaction to employees and benefi ts to organizations. The fi rst part of the study presents the results of a literature analysis. Its main part contains a description of the research methodology and results. Using the "written expressions according to instructions technique" is how the research was carried out. Most people (twelve out of twenty) gave examples of dysfunctions in workfl ow. In their reports, about 1/3 of the respondents (eight people) indicated the limitations of an employee's ability to perform a job, and seven respondents pointed at dysfunctions in the social environment. Recommendations for managers were proposed by referring to the category of dysfunctions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brach, B. (2021). Pomiędzy sensem a bezsensem pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 143 (6), 11-26.
 2. CBOS (2020). Skutki epidemii koronawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych. Oprac. A. Cybulska, K. Pankowski. Komunikat z Badań, 56.
 3. CBOS (2020a). Epidemia koronawirusa a sytuacja zawodowa Polaków. Oprac. M. Feliksiak. Komunikat z Badań, 70.
 4. CBOS (2020b). Sytuacja zawodowa Polaków w trakcie epidemii koronawirusa. Oprac. M. Feliksiak. Komunikat z Badań, 126.
 5. Cewińska, J., Striker, M., Wojtaszczyk, K. (2011). Diagnoza i przeciwdziałanie dysfunkcjom w zarządzaniu zasobami ludzkimi (cz. 1). W: Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 4, 457-488.
 6. CBRE/CEE & SEE (2020). Working from home. Survey 2020. Flipping the paradigm.
 7. Czarniawska, B. (2018). Badacz w terenie, pisarz przy biurku. Jak powstają nauki społeczne. Łódź: Wydawnictwo SIZ.
 8. Dojwa-Turczyńska, K. (2021). Praca zdalna w dobie pandemii w świetle analizy wybranych danych wtórnych. Polityka Społeczna, 8, 1-10.
 9. Fiech, M., Mudyń, K. (2011). Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia zawodowego pracowników jako przejaw dysfunkcji w procesie zarządzania zasobami ludzkim. Problemy Zarządzania, 34 (4), t. 1, 147-161.
 10. Future Business Institute (2020). Raport Biznesu Przyszłości "Praca zdalna - rewolucja, która się przyjęła. Teraz czas na zmiany".
 11. Glinka, B., Czakon, W. (2021). Podstawy badań jakościowych. Warszawa: PWE.
 12. Goldenline (2020). Raport "Jak wykorzystać szansę pracy zdalnej".
 13. Gumtree.pl, Randstad Polska (2020). Aktywni + Praca zdalna z perspektywy pracowników i pracodawców.
 14. Janowska, Z. (2015). Zarządzanie zasobami ludzkimi, kierunki zmian, nowe wyzwania XXI wieku. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 38 (4), 29-45.
 15. Jeran, A. (2016). Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy. Opuscula Sociologica, 2, 49-61.
 16. Jędrzejczyk, W. (2016). Dysfunkcje pracy kierowniczej w organizacjach. Przegląd Organizacji, 12, 42-48.
 17. Kociatkiewicz, J., Kostera, M. (2014). Zaangażowane badania jakościowe. Problemy Zarządzania, 12 (1), 9-17.
 18. Lutyński, J. (1994). Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 19. Makowiec, M. (2015). Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 44, 370-382.
 20. Michałkiewicz, A., Syper-Jędrzejak, M. (2020). Significance of the #metoo movement for the prevention of sexual harassment as perceived by people entering the job market. International Journal of Work Organization and Emotion, 11 (4), 343-361.
 21. Moczydłowska, J. M. (2021). Praca w systemie home office w opinii wybranej grupy menedżerów - słuchaczy studiów MBA. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 991 (1), 37-50. DOI: 10.15678/ZNUEK.2021.0991.0103.
 22. Ober, J., Karwot, J. (2017). Wypalenie zawodowe jako społeczna dysfunkcja w środowisku pracy. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 112, 283-295. DOI: 10.29119/1641-3466.2017.112.24.
 23. Oleksiak, P. (2013). Dysfunkcje systemu wynagradzania w organizacji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 288, 131-141.
 24. Parzych, M. J. (2009). Dysfunkcje w zarządzaniu kapitałem ludzkim w małych i średnich przedsiębiorstwach. Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 1-2, 26-35.
 25. Radziukiewicz, M. (2021). Remote work in Poland and its perspectives / Praca zdalna w Polsce i jej perspektywy. Economic and Regional Studies, 14 (4), 409-427. DOI: 10.2478/ers-2021-0029.
 26. Sęczkowska, K. (2019). Konsekwencje psychospołeczne pracy zdalnej. Problemy Nauk Humanistycznych i Społecznych. Teoria i Praktyka, 2, 10-16.
 27. Sliż, P. (2020). Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce - wyniki badania empirycznego. e-mentor, 85 (3), 50-65. DOI: 10.15219/em85.1474.
 28. Strack, R., Kovacs-Ondrejkovic, O., Baier, J., Antebi, P., Kavanagh, K., Lopez-Gobernado, A. (2021). Decoding Global Ways of Working. Boston: BCG.
 29. Ulrych, W. (2013). Dysfunkcje w zarządzaniu czasem w procesie pracy kierowników. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 288, 163-172.
 30. Wojewódzki Urząd Pracy (2020). Perspektywy rozwoju pracy zdalnej w Pomorskiem - nowe modele pracy oraz wyzwania i potrzeby pracodawców i pracowników. Wyniki badań. J. Gądecki, M. Żadkowska (konsultacja merytoryczna). Gdańsk: WUP.
 31. Zalega, T. (2009). Praca zdalna - obraz przemian w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, MBA, 4, 35-45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.8337
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu