BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dróżdż Adriana (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Pandemia Covid-19 a bezpieczeństwo funkcjonariuszy i osadzonych w zakładach karnych - zmiany i zagrożenia
The COVID-19 Pandemic and the Safety of Prison Officers and Inmates - Changes and Risks
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2022, nr 1, s. 30-47, bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe
Pandemia, COVID-19, Więziennictwo, Bezpieczeństwo
Pandemic, COVID-19, Prison system, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie pojęcia bezpieczeństwa w kontekście funkcjonariuszy Służby Więziennej i osadzonych, a także dostrzeżenie i poznanie zmian, które musiały zostać wprowadzone w zakładach karnych z powodu sytuacji epidemicznej, a także opis zagrożeń bezpieczeństwa (wyżej wymienionych podmiotów) spowodowanych koronawirusem w więzieniach. Podjęcie pewnych działań mających na celu utrzymanie dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa, zarówno funkcjonariuszom Służby Więziennej, jak i osadzonym, zostało niejako wymuszone poprzez pandemię. Artykuł ma za zadanie ukazać odpowiedzi na następujące pytania: Czy i jak pandemia wpłynęła na widzenia z najbliższymi? Czy i jakie środki potrzebne do utrzymywania higieny przez osadzonych zostały zwiększone? Czy i jak sytuacja pandemiczna wpłynęła na zatrudnienie osadzonych? Czy wystąpiły ograniczenia związane z zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi dla osadzonych oraz jakimi utrudnieniami musieli zmierzyć się prowadzący takie praktyki? Czy więźniowie mają prawo do modlitwy? Czy więźniowie zaangażowali się w prospołeczne prace związane z pandemią? Podstawową metodą badawczą realizującą wymienione cele, jest analiza literatury oraz dostępnych materiałów źródłowych poruszających tematykę ogólnie rozumianego bezpieczeństwa, a także zagadnienia związane z bezpieczeństwem funkcjonariuszy i osadzonych w zakładach karnych, w czasach pandemii COVID-19.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to discuss the concept of security in the context of Prison Service officers and inmates, as well as to perceive and present the changes that had to be introduced in prisons due to the epidemic situation, and to describe the security risks (of the above-mentioned entities) caused by coronavirus in prisons. Taking certain measures to maintain the current level of security, both for Prison Service officers and inmates, was in a way forced by the pandemic. The article aims to show answers to the following questions: Has the pandemic affected the visits of loved ones and how? Have the measures needed to maintain hygiene by prisoners been increased and what measures have been taken? Has the pandemic affected the employment of detainees and how? Were there any limitations related to the classes conducted for inmates and what difficulties did the practitioners have to face? Do prisoners have a right to pray? Were prisoners involved in prosocial work related to the pandemic? The basic research method to achieve the above-mentioned objectives is the analysis of the literature and available source materials on the subject of generally understood security, as well as issues related to the security of officers and inmates in prisons during the COVID-19 pandemic.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bicchieri Cristina, Ryan Muldoon, Alessandro Sontuoso. 2018. 20 Social Norms. Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/social-norms/.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej RPO. 2020. Koronawirus. MS: jak w więzieniach przeciwdziała się epidemii. https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Pismo%20do%20S%C5%82u%C5%BCby%20Wi%C4%99ziennej%20ws.%20%20wznowienia%20widze%C5%84,%2029.07.2020.pdf.
 3. Biuletyn Informacji Publicznej RPO. 2020. Koronawirus. MS: jak w więzieniach przeciwdziała się epidemii. https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-ms-o-dzialaniach-w-wiezieniach-dla-przeciwdzialania-epidemii.
 4. Biuletyn Informacji Publicznej RPO. 2020. Koronawirus. MS: jak w więzieniach przeciwdziała się epidemii. https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/SW%20o%20widzeniach%20z%20osadzonymi,%2017.09.2020.pdf.
 5. Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości. 2020. Akcja "Resort Sprawiedliwości Pomaga"! https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/akcja-resort-sprawiedliwosci-pomaga-miliony-maseczek-i-inne-srodki-do-walki-z-koronawirusem.
 6. Centers for Disease Control and Prevention. 2019. How to Protect Yourself & Others. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html.
 7. Chłopaś Michał. 2020. Grypsują, że kaszlą. Oficjalnie koronawirus w więzieniach to nie problem. https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/koronawirus-w-wiezieniu-jak-z-epidemia-radza-sobie-w-wiezieniach/yeyn0db.
 8. Ciszak Patryk. 2020. Koronawirus za murami więzień. Zakaz widzeń i posług religijnych. https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-za-murami-wiezien-zakaz-widzen-i-poslug-religijnych-6572391595678624a.html.
 9. Dev Nathan, Govind Kelkar. 2022. Is Covid-19 an Exogenous Shock? https://www.epw.in/engage/article/covid-19-exogenous-shock.
 10. Dictionary Cambridge. 2021. Hasło: security. https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/security.
 11. Doroszewski Witold. Słownik Języka Polskiego. 2021. Hasło: zagrożenie. http://sjp.pwn.pl/sjp/zagrożenie.
 12. Fehler Włodzimierz. 2007. Zagrożenie -kluczowa kategoria teorii bezpieczeństwa. W: Kuba Jałoszyński, Bernard Wiśniewski, Tadeusz Wojtuszek (red.). 2007. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.
 13. Juliusz Piwowarski. 2017. Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne. Kraków: Difin.
 14. Frei Daniel. 1977. Grundfragen der Weltpolitik/Stuttgart : Kohlhammer.
 15. Glen Andrzej. 2012. "Podstawy poznawcze obrony powietrznej." Zeszyty Naukowe AON 4(89): 43-83.
 16. Heard Catherine. 2021. Locked In and Locked Down -Prison Life In a Pandemic Evidence From Ten Countries, World Prison Brief, Institute for Crime & Justice Policy Research, London: Birkbeck.
 17. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 2020. https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2020/04/wi%C4%99zienia2.pdf.
 18. Jarmoszko Stanisław, O zainteresowaniu nauk społecznych fenomenem bezpieczeństwa W: Jarmoszko Stanisław, Cezary Kalita, Jan Maciejewski (red.). 2016. Nauki społeczne wobec problemu bezpieczeństwa (wybrane zagadnienia). Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 19. Krzysztof Drabik (red.). 2013. Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalnej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 20. Jędrzejczyk Agnieszka. 2020. Koronawirus. Więziennicy: widzenia osadzonych z dziećmi zbyt niebezpieczne. https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-widzenia-osadzonych-z-dziecmi-zbyt-niebezpieczne-dgsw
 21. Kępiński Antoni. 1992. Lęk. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 22. Kitler Waldemar, Aleksandra Skrabacz (red.). 2003. Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa -założenia, przygotowania i użycie. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 23. Korzeniowski Leszek. 2000. Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenie, ochrona. W: Zarządzanie bezpieczeństwem. Kraków: PSB.
 24. Korzeniowski Leszek. 2008. Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych. Kraków: EAS.
 25. Leńczuk Andrzej. 2020. Odpowiedź w sprawie widzeń z dziećmi. https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Odpowied%C5%BA%20DGSW%20ws%20widze%C5%84%20z%20dzie%C4%87mi,%206.08.2020.pdf.
 26. Łepkowski Wojciech(red.). 2009.Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa : Akademia Obrony Narodowej.
 27. Malec Norbert. 2011. O potrzebie badań penitencjarnych. "Studia Prawnicze i Administracyjne", 1(2):165-176.
 28. Mertens Gaëtan, Lotte Gerritsen, Stefanie Duijndam, Elske Salemink & Iris. M. Engelhard. 2020. Fear of the coronavirus (COVID-19): Predictors in an online study conducted in March 2020. Ultrech: Journal of Anxiety Disorders.
 29. Misiuk Andrzej. 2008. Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 30. Nurkiewicz Jarosław. 2020. Praktyki studenckie on-line cz. II. https://www.sw.gov.pl/galeria/praktyki-studenckie-on-line-cz-ii.
 31. Penkin Anna. 2021. Społecznie potrzebni. https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-warszawie-sluzewcu-bal-karnawalowy.
 32. Piwowarski Juliusz. 2017. Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, Kraków: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie.
 33. Przybyliński Sławomir. 2010. Podkultura więzienna -wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 34. Reed Arvin. 2007. Ostatnie pożegnanie. https://lubimyczytac.pl/cytat/81445.
 35. Rojek-Socha Patrycja. 2020. Więzienia w czasie epidemii - problem z testami, zakazami, brakiem informacji. https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sytuacja-w-polskich-wiezieniach-w-czasie-koronawirusa,499532.html.
 36. Sejdowska-Szrajber Justyna. 2020. Po(MOC) nie ma granic. https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-bydgoszczy-pomoc-nie-ma-granic.
 37. Siedlecka Ewa. 2020. Dziwne oazy zdrowia, czyli wirus w polskich więzieniach. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1957646,1,dziwne-oazy-zdrowia-czyli-wirus-w-polskich-wiezieniach.read.
 38. Słownik języka polskiego PWN. 2021. Hasło: bezpieczeństwo. https://sjp.pwn.pl/slowniki/bezpiecze%C5%84stwo.html.
 39. Służba Więzienna. 2020. Kiedy ostatnio zrobiłeś coś dobrego? https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-gliwice-kiedy-ostatnio-zrobiles-cos-dobrego.
 40. Służba Więzienna. 2020. Służba więzienna pomaga. https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-sluzba-wiezienna-pomaga.
 41. Stańczyk Jerzy. 1996. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 42. Starzykiewicz Tomasz. 2021. Pomimo pandemii aktywnie dla Ziemi! https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-trzebini-pomimo-pandemii-aktywnie-dla-ziemi.
 43. Szultka Agnieszka. 2020. Nie ma śmieci - są surowce, https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gdansku-przerobce-nie-ma-smieci-sa-surowce.
 44. Talaga Michał, Ewa Szulc. 2020. Współpraca z uczelnią w dobie pandemii. https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-rawiczu-wspolpraca-z-uczelnia-w-dobie-pandemii.
 45. The New York Times. 2022. The Covid-19 Pandemic. https://www.nytimes.com/news-event/coronavirus.
 46. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dz.U.2021.2095 t.j.
 47. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy. Dz. U. 1997 Nr 90 poz. 557.
 48. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej. Dz.U.2021.0.1064.
 49. Widacki Jan, Czapska Janina (red.). 1998. Bezpieczeństwo publiczne w ujęciu systemowym. W: Bezpieczny obywatel -bezpieczne państwo. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 50. World Health Organization. 2021. Prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention. https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/vulnerable-populations/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention.
 51. Wróblewski Ryszard. 2013. Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 52. Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej -podsumowanie, W: Larson E.L. et al. Effect of antibacterial home cleaning and handwashing products on infectious dis-ease symptoms: a randomized, double-blind trial. Annals of Internal Medicine, 2004, Price PB. Ethyl alcohol as a germicide. Archives of Surgery, 1939.
 53. Zespół prasowy CZSW. 2021. Wznowienie widzeń z dziećmi w zakładach karnych i aresztach śledczych. https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-wznowienie-widzen-w-zakladach-karnych-i-aresztach-sledczych.
 54. Zhang Vincent. 2021. U.N.O.D.C.: Global Prison Overcrowding On Record High. https://theowp.org/u-n-o-d-c-global-prison-overcrowding-on-record-high/.
 55. Zięba Ryszard. 1997. Kategorie bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych. W: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, David Bobrow, Edward Haliżak, Ryszard Zięba (red.). Warszawa.
 56. Zięba Ryszard. 2012. "O tożsamości nauk o bezpieczeństwie". Zeszyty Naukowe AON 1(86): 7-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2022.01.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu