BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pytlak Mariola (Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie)
Tytuł
Pandemia Covid-19 jako wyzwanie dla organizacji publicznych. Ocena działań-studium przypadku
The COVID-19 Pandemic As a Challenge for Public Organizations. Action Evaluation - Case Study
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2022, nr 1, s. 48-63, tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Zadowolenie społeczeństwa, COVID-19, Pandemia
Public administration, Society satisfaction, COVID-19, Pandemic
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie, czy i w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie administracji publicznej. W artykule ukazano zmiany powszechnie wprowadzane w administracji publicznej oraz dokonano oceny ich skuteczności z punktu widzenia osób obsługiwanych przez instytucje publiczne. Ustalono poziom zadowolenia interesantów korzystających z usług administracji publicznej w okresie pandemii COVID-19 oraz wskazano problemy, z którymi spotykają się oni podczas załatwiania spraw administracyjnych. Założono, że wprowadzone w okresie pandemii koronawirusa ograniczenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich negatywnie wpływają na tryb procedowania spraw prowadzonych w administracji publicznej i niezadowolenie interesantów. W konfrontacji wyzwań stojących przed zarządzającymi w administracji publicznej ze skutkami zarządzania w dobie pandemii wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w ramach projektu dyplomowego z 800 mieszkańcami powiatu pruszkowskiego. Interesanci mają neutralny stosunek do funkcjonowania administracji publicznej i uznają, że o sprawności administracji decyduje jej zdolność do świadczenia usług wysokiej jakości, przyjazne nastawienie do petenta oraz stosowanie przejrzystych i zrozumiałych dla mieszkańców procedur. Do najpoważniejszych problemów administracji publicznej w okresie pandemii należy brak jasnych zasad odpowiedzialności i upolitycznienie administracji oraz zmiany organizacyjne, które wzmacniają władcze uprawnienia administracji. Krytyka kierowana pod adresem administracji publicznej dotyczy przede wszystkim sprawnego i szybkiego obsługiwania osób.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to determine if and how the COVID-19 pandemic affected the functioning of public administration. The article presents changes commonly introduced in public administration and assesses their effectiveness from the point of view of people served by public institutions. The level of satisfaction of clients using public administration services during the COVID-19 pandemic was established, and the problems they encountered when dealing with administrative matters were indicated. It was assumed that the restrictions on direct interpersonal contacts introduced during the coronavirus pandemic negatively affected the procedure of cases in public administration and the dissatisfaction of customers. To confront challenges faced by managers in public administration and the effects of management in the era of a pandemic the results of research conducted by students at the College of Physical Culture and Tourism with 800 inhabitants of the Pruszków district as part of the diploma project were used. Stakeholders have a neutral attitude to the functioning of public administration and recognize that the efficiency of the administration is determined by its ability to provide high-quality services, friendly attitude to the applicant and the use of procedures that are transparent and understandable to residents. The most serious problems faced by public administration during the pandemic include the lack of clear rules of accountability and the politicization of the administration as well as organizational changes that strengthen the ruling powers of the administration. Criticism directed at public administration concerns, first of all, efficient and quick service of people.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyniak M., 2006, Myśl społeczno-filozoficzna Edwarda Abramowskiego, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 2. Błaś A. 2004. Kontekst prawny W: J. Boć (red.), Administracja publiczna, 13-14. Kolonia Limited.
 3. Cybulska A., 2018. Co zmieniło się w naszej miejscowości? Komunikat z badań 92/2018, CBOS, Warszawa, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_092_18.PDF.
 4. Filipiak B., (2016), Problemy i wyzwania związane z zachowaniem standardów integrity w administracji publicznej krajów OECD. "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" (273): 62-74.
 5. Friedman M., Friedman R., 1997. Tyrania status quo. Sosnowiec: Panta.
 6. Gołębiowska A., Zientarski P. B., 2016. Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe o randze konstytucyjnej W: A. Gołębiowska, P.B. Zientarski (red.) Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, 11-29. Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Jezior J., 2013. Metodologiczne problemy zastosowania skali Likerta w badaniach postaw wobec bezrobocia. "Przegląd Socjologiczny" 62: 117-138.
 8. Karna W. J., 2013. Kompetencje menedżera publicznego a działania podejmowane w obszarze zasobów ludzkich w organizacji publicznej, "Studia Ekonomiczne" (169): 52-62.
 9. Kasiński M., 2011. Współczesne problemy rozwoju administracji publicznej w Polsce. "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 14(1): 215-222.
 10. Kasiński M., 2011. Sankcje administracyjne a patologie działania administracji publicznej W: M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, M. Lewicki (red.) Sankcje administracyjne. Blaski icienie,147-160. Wolters Kluwer.
 11. Komentarz ZPP dotyczący wpływu pandemii Covid-19 na funkcjonowanie urzędów administracji publicznej, https://zpp.net.pl/komentarz-zpp-dotyczacy-wplywu-pandemii-covid-19-na-funkcjonowanie-urzedow-administracji-publicznej/.
 12. Kożuch B., 2004. Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Placet.
 13. Kulesza M., 2005.Współczesne dylematy zarządzania publicznego w Polsce, https://www.nik.gov.pl/plik/id,1554.pdf.
 14. Kuta T., 1992. Funkcje współczesnej administracji i sposoby ich realizacji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 15. Kwiatkowski K., 2021. Problemy administracji publicznej: brak dialogu i nadmierna hierarchizacja, https://www.pulshr.pl/kadry-w-administracji/problemy-administracji-publicznej-brak-dialogu-i-nadmierna-hierarchizacja, 63382.html
 16. Łączkowski W., 2010. Granice prawa publicznego a inne dyscypliny wiedzy w sferze badań nad administracją publiczną W: S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, 527-537. C.H. Beck.
 17. Mazur S., 2003. Narodowe modele administracji publicznej W: J. Hausner (red.), Administracja publiczna. Warszawa: WN PWN, 63-86.
 18. Mill J., 1984. Essey on Government W: J. Lively, J. Rees (red.).Utilitarian Logic and Politics, , 73-77. New York.
 19. Pogorzelski K., 2011. Sprawność instytucjonalna państwa 2011. Ekspertyza na temat sprawności instytucjonalnej państwa w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015.Warszawa: IBS.
 20. Polański K., 2020. Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na administrację publiczną w Polsce? https://snt.pl/jak-pandemia-covid-19-wplynela-na-administracje-publiczna-w-polsce/.
 21. Posłuszny J., 2005. Istota i cechy administracji świadczącej. "Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka" (1): 55-67.
 22. Potoczek A., 2001. Zarządzanie w systemie samorządu terytorialnego W: W. Kosiedowski (red.). Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki,121-161.Wydawnictwo Dom Organizatora.
 23. Powiat pruszkowski. 2019. https://bdl.stat.gov.pl.
 24. Powiat pruszkowski w liczbach. 2020. GUS, https://www.polskawliczbach.pl/powiat_pruszkowski#biologiczne-grupy-wieku.
 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz. U. poz. 433 i 441.
 26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. poz. 491.
 27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. poz. 566.
 28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. poz. 878.
 29. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. poz. 1356.
 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758).
 31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. 2021, nr 861.
 32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. poz. 1967.
 33. Rutkowski M., 2009. Bank Światowy a poprawianie jakości rządzenia w zmieniającym się świecie. Sytuacja Polski i wyzwania kryzysu gospodarczego. "Zarządzanie Publiczne" (3): 69-79.
 34. Rybiński K., 2009. Gdybym miał władzę. "Wprost", 29 marca, https://www.wprost.pl/tygodnik/156026/Gdybym-mial-wladze.html.
 35. Słowik P., 2020. Koniec jawności w Polsce. "Bo koronawirus", https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1467401,koronawirus-w-polsce-przepisy-o-bezczynnosci-organow-administracji-publicznej.html.
 36. Sobczak K., 2020. Odmrażanie gospodarki rozszerza zadania administracji, https://www.prawo.pl/samorzad/administracja-w-czasie-epidemii-odmrazanie-gospodarki-to-wiecej,499622.html.
 37. Szyja P., 2020. Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi -studium przypadku COVID-19. "Rocznik Administracji Publicznej"(6): 267-271.
 38. Uchwała nr XLIV/376/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego: Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025 Aktualizacja 2017.
 39. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2020 r. poz. 568.
 40. Weible C. M., Nohrstedt D., Cairney P., Carter D. P., Crow D. A., Durnová A. P., Heikkila T., Ingold K., McConnell A., Stone D., 2020. COVID-19 and the policy sciences: initial reactions and perspectives. "Policy Sciences" 53: 225-241.
 41. Wojciechowski M., 2014. Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa: Difin.
 42. Wójtowicz D., 2009. Determinanty sprawności instytucjonalnej samorządów terytorialnych -w stronę trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. "Master of Business Administration" 3: 87-99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2022.01.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu