BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ficoń Krzysztof (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), Sokołowski Wojciech (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
Tytuł
Zarządzanie logistyczne podczas nie militarnych sytuacji kryzysowych
Logistic Management in Non-Military Crisis Situations
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2022, nr 1, s. 96-108, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie logistyczne, Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie kryzysowe, Zapobieganie kryzysowi
Logistic management, Crisis situations, Crisis management, Crisis prevention
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy przedstawiono zarys problematyki zarządzania logistycznego w trakcie niemilitarnych sytuacji kryzysowych. Na wstępie omówiono zadania i cele zarządzania kryzysowego w strukturze administracji publicznej. Kolejno zaprezentowano cele i zadania logistyki kryzysowej w prakseologicznym systemie zarządzania kryzysowego, zwracając szczególną uwagę na logistyczne potrzeby ludności poszkodowanej i realne możliwości zabezpieczenia i wsparcia logistycznego. Istotnym elementem zarządzania logistycznego w sytuacji kryzysowej są możliwości potencjałowe (kadrowe, organizacyjne, materiałowe, usługowe), które podlegają ścisłemu bilansowaniu na tle potrzeb aktualnego scenariusza zabezpieczenia logistycznego konkretnej sytuacji kryzysowej. W zakończeniu zwrócono uwagę na specyficzne zasady i rangę zarządzania logistycznego w każdej sytuacji kryzysowej i jego podstawowe znaczenie we wszechstronnym zabezpieczeniu logistycznym ludności poszkodowanej. Główna teza pracy wskazuje na decydujące znaczenie efektywnego zarządzania logistycznego w kształtowaniu wysokich standardów egzystencji ludności poszkodowanej podczas sytuacji kryzysowej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents an outline of the issues of logistics management during nonmilitary crisis situations. At the beginning, the tasks and goals of crisis management in the structure of public administration are discussed. Successively, the goals and tasks of crisis logistics in the praxeological crisis management system are presented, paying particular attention to the logistic needs of the injured population and the real possibilities of securing and logistic support. An important element of logistic management in a crisis situation are potential possibilities (personnel, organizational, material, service), which are subject to strict balancing against the needs of the current logistic support scenario for a specific crisis situation. The conclusion highlights the specific principles and importance of logistic management in any crisis situation and its fundamental importance in the comprehensive logistical support of the injured population. The main thesis indicates the decisive importance of effective logistic management in shaping high standards of existence of the population aggrieved during a crisis situation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adiguzel Selminaz. 2019. Logistics management in disaster. "Journal of Management, Marketing and Logistics -JMML" 6(4):212-224.
 2. Cozzolino Alessandra. 2012. Humanitarian logistics and supply chain management. W: Humanitarian Logistics. Cross-Sector Cooperation in Disaster Relief Management, 5-16. Springer.
 3. Ficoń Krzysztof, Krasnodębski Grzegorz. 2015. Próba formalizacji systemu zabezpieczenia logistycznego dla potrzeb zarzadzania kryzysowego na szczeblu administracji samorządowej. W: Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie, 501-530. WSAiB.
 4. Ficoń Krzysztof. 2011. Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał. Warszawa: BEL Studio.
 5. Ficoń Krzysztof. 2011. Zabezpieczenie logistyczne ludności podczas niemilitarnych sytuacji kryzysowych. W: Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie, 128-144. WSAiB.
 6. Ficoń Krzysztof. 2015. Dobre praktyki zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, 147-164. InfoGlobMar'15 UG-ITiHM.
 7. Ficoń Krzysztof. 2016. Trzy logistyki. Wojskowa, kryzysowa, rynkowa. Warszawa: BEL Studio.
 8. Ficoń Krzysztof. 2021. Łańcuch bezpieczeństwa. Zagrożenia, ryzyko, kryzysy. Warszawa. BEL Studio.
 9. Górski Paweł. 2009. Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych w Polsce. Warszawa: AON.
 10. Griffin Ricky W. 2010. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: WN PWN.
 11. Kierebiński Czesław. 1973. Żywienie w warunkach naturalnego bytowania. Warszawa: MON.
 12. Kisss Imrich, Wessely Emil, Blišťanová Monika. 2014. Contribution to Logistics of Catas-trophes in Consequence of Floods. Procedia Engineering 69:1475-1480.
 13. Korczak Jerzy. 2016. Determinanty funkcjonowania logistyki w obszarze obronności. Warszawa: AON.
 14. Mańkowski Cezary. 2010. Synergia w logistyce. Gdańsk: UG.
 15. Mroczko Franciszek. 2016. Logistyka. Wałbrzych. WSZiP.
 16. Nowak Eugeniusz. 2005. Logistyka w sytuacjach w sytuacjach kryzysowych. Warszawa: AON.
 17. Nowak Eugeniusz. 2013. Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. Warszawa: AON.
 18. Sattar Safaei Abdul, Farsad Saba, Mahdi Paydar Mohammad. 2020. "Emergency logistics planning under supply risk and demand uncertainty". Operational Research 20(3):1437-1460.
 19. Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna, Franciszek Roman Krynojewski. 2010. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Warszawa: Difin.
 20. Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna. 2014. Specyfika łańcucha dostaw w procesie zarządzania kryzysowego. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie 70: 425-435.
 21. Sobolewski Grzegorz. 2013. Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i międzynarodowy. Warszawa: AON.
 22. Szudy Monika. 2013. Efektywność ekonomiczna w ujęciu dynamicznym a sprawność systemu gospodarczego. "Studia Ekonomiczne"176: 22-29.
 23. Szymonik Andrzej. 2010. Logistyka w bezpieczeństwie. Warszawa: Difin.
 24. Szymonik Andrzej. 2011. Logistyka w sytuacjach kryzysowych. "Logistyka" 3: 2715-2725.
 25. Wolanin Jerzy. 2005. Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Warszawa: DANMAR.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2022.01.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu