BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowski Piotr (Łukasiewicz - ORGMASZ, Centrum Oceny Technologii; Akademia Sztuki Wojennej)
Tytuł
The Raison D'etre of Poland in Cyberspace and Cybersecurity
Racja stanu Polski w cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwie
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2022, nr 1, s. 125-142, tab., rys., wykr., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe, Cyberbezpieczeństwo, Cyberprzestrzeń
International security, Cybersecurity, Cyberspace
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma za zadanie rozpocząć dyskusję nad problemem polskiej racji stanu w cyberprzestrzeni. Dlatego założeniem pracy jest odniesienie się do dokumentów strategicznych i wypracowanie na ich podstawie warunków brzegowych dla weryfikacji pojęcia racji stanu w cyberprzestrzeni. Praca dostarcza dwa elementy naukowe. Pierwszym z nich jest pro-pozycja pomiaru na wysokim szczeblu ogólności racji stanu w cyberprzestrzeni przy użyciu narzędzi wywodzących się z realizmu i konstruktywizmu. Drugi to weryfikacja możliwości aplikacji owego narzędzia w stosunku do dokumentów o znaczeniu strategicznym oraz określenie jakościowej racji stanu na zaproponowanym modelu badawczym. Tekst otwiera metodyczne rozważania nad budowa narzędzi do badania racji stanu Polski w obszarze cyberprzestrzeni. Artykuł wskazuje na sekurytyzację jako główny czynnik rozpatrywania racji stanu w cyberprzestrzeni w Polsce połączony z właściwością działań defensywnych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to start a discussion on the problem of the Polish reason of state in cyberspace. Therefore the assumption of the work is to refer to strategic documents and to work out on their basis the boundary conditions for the verification of the notion of the reason of state in cyberspace. The work provides two scientific elements. The first one is a proposal to measure at a high level of generality the reason of state in cyberspace using tools derived from realism and constructivism. The second is the verification of the applicability of this tool to documents of strategic importance and the determination of a qualitative reason of state on the proposed research model. The text opens with a methodical consideration of the construction of tools for researching Poland's reason of state in the area of cyberspace. The article points to securitization as the main factor for considering Poland's reason of state in cyberspace combined with the property of defensive actions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 15 głównych cyberzagrożeń -raport ENISA, https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/15-glownych-cyberzagrozen--raport-enisa.
 2. Agile cybersecurity, czyli bezpieczeństwo w dobie chmury i powszechności pracy zdalnej, Raport specjalny, red. A. Gontars, https://www.atsummit.pl/wp-content/uploads/2020/11/ATS2020_online.pdf.
 3. Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna. 2021. Cyberspace as an Area of Legal Regulation. W: Cybersecurity in Poland Legal Aspects, Springer Open Acces.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, https://cyberpolicy.nask.pl/wp-content/uploads/2019/04/dyrektywa_NIS-1-Dyrektywa-NIS-3.pdf.
 5. Galewska Iwona. 2014. "Spór o rozumienie polskiej racji stanu na arenie Unii Europejskiej -wymiar teoretyczny i praktyczny". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 28: 5-21.
 6. Grosse Tomasz Grzegorz. 2020. Wejście do strefy euro a polska racja stanu. W: Racja stanu Polski w Europie, Warszawa.
 7. Kasińska-Metryka Agnieszka. 2020. Racja stanu -teoretyczne dylematy, praktyczne wątpliwości. W: Racja stanu Polski w Europie. Warszawa.
 8. Kik Kazimierz. 2020. Polska racja stanu w warunkach członkostwa w UE i NATO. W: Racja stanu Polski w Europie. Warszawa.
 9. Kitler Waldemar. 2019. Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz. Warszawa.
 10. Kluczowa faza prac nad ustawą o KSC, https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/kluczowa-faza-prac-nad-ustawa-o-ksc.
 11. Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu. Raport roczny z działalności CERT Polska. 2021. Warszawa.
 12. Krzynówek-Arndt Anna. 2013. Rzeczpospolita jako dobro wspólne. W Kryterium etyczne w koncepcji racji stanu. Kraków.
 13. Lewandowski Piotr. 2021. "Poland's Reason of State in the Creation of a New International Order. Foreign Policy as Poland's Reason of State in the 21st Century". Polish Political Science Yearbook 50: 133-147.
 14. Lewandowski Piotr. 2020. Racja stanu w warunkach postsuwerenności i sieciowości międzynarodowej państw. W: Polska racja stanu w perspektywie globalnych przemian. Warszawa.
 15. Łastawski Kazimierz. 2009. Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 16. Molendowska Magdalena. 2020. Od Trójkąta Wyszehradzkiego do Unii Europejskiej -pozycja Polski w zjednoczonej Europie. W: Racja stanu Polski w Europie. Warszawa.
 17. Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa. https://www.nask.pl/pl/dzialalnosc/nauka-i-biznes/projekty-badawcze/2088,Narodowa-Platforma-Cyberbezpieczenstwa-NPC.html.
 18. Nowe poradniki partnerów technologicznych Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PW Cyber) https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/nowe-poradniki-partnerow-technologicznych-pwcyber.
 19. Olszewski Bogusław. 2019. Ewolucja cyberbezpieczeństwa w strategiach NATO; The Evolution of Cybersecurity in NATO Strategies. W: Bezpieczeństwo europejskie po szczycie NATO w Warszawie. Kraków.
 20. Pietraś Jacek. 1989. Racja stanu w polityce zagranicznej państwa. W: Racja stanu. Historia, teoria, współczesność. Lublin.
 21. Wojciuk Anna. 2010. Dylemat potęgi. Warszawa.
 22. Podręcznik postępowania z incydentami naruszenia bezpieczeństwa komputerowego. https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/podrecznik-postepowania-z-incydentami-naruszenia-bezpieczenstwa-komputerowego.
 23. Pokruszyński Witold. 2016. Etymologia polityki i strategii bezpieczeństwa w świetle wyzwań i zagrożeń xxi wieku, "Kultura Bezpieczeństwa. Nauka -Praktyka -Refleksje" 22: 363-383.
 24. Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne. https://www.gov.pl/web/krmc/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa-oraz-ustawy-prawo-telekomunikacyjne.
 25. Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2020 roku. Warszawa 2021.
 26. Scholte Jan Aart. 2006. Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie. Sosnowiec.
 27. Stemplowski Ryszard. 2013. O kryterium etycznym w koncepcji racji stanu. W: Kryterium etyczne w koncepcji racji stanu. Kraków.
 28. Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2024. https://www.dziennikustaw.gov.pl/MP/rok/2019/pozycja/1037.
 29. Threat Landscape 2021. Prime threats, Enisa Threat Landscape. 2021.
 30. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001560.
 31. Zenderowski Radosław, Cebul Krzysztof. 2020. Polska racja stanu w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej -wyznaczniki i wyzwania, W: Racja stanu Polski w Europie. Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2022.01.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu