BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Țuțuianu Ruxandra-Andreea (Ministry of Development, Public Works and Administration Managing Authority of Romania-Serbia, Romania)
Tytuł
Current Challenges in the European Youth Policy
Wyzwania europejskiej strategii na rzecz młodzieży
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2022, nr 1, s. 165-178, bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Młodzież, Strategia rozwoju, COVID-19
Youth, Development strategy, COVID-19
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Niniejszy artykuł koncentruje się na bieżących wyzwaniach europejskiej polityki na rzecz młodzieży, opierając się na danych z dwóch najnowszych europejskich strategii: Strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 oraz Strategii Rady Europy na rzecz sek-tora młodzieży do roku 2030. Obie strategie, które opierają się na wcześniejszych inicjatywach imają służyć różnym priorytetom i celom, podkreślają potrzeby i problemy młodych ludzi. Arty-kuł koncentruje się na tym, czy te polityki są wystarczająco skuteczne, aby wspierać młodych ludzi w osiąganiu ich praw. Biorąc pod uwagę obecne wyzwania, analiza pokazuje, co można zrobić i kto może pomóc w osiągnięciu spójnych ram, które można zintegrować z politykami krajowymi.Ponadto należy zauważyć znaczące reperkusje kryzysu COVID-19, który dotknął każdy sektor społeczeństwa, w tym sektor młodego pokolenia, zwłaszcza w obszarach: technologicznym, społecznym, obywatelskim, politycznym i osobistym. Z wielu powodów nadszedł czas, aby Unia Europejska podniosła świadomość na temat skutków pandemii, dokonała przeglądu priorytetów i skupiła się na pojawiających się nowych wyzwaniach w oparciu o wydarzenia z ostatnich miesięcy. Unia Europejska musi skoncentrować się na wdrażaniu podejścia oddolnego i partycypacyjnej wizji, jeśli chodzi o zaspokajanie potrzeb i problemów młodzieży oraz ich sytuacji w Europie. Dla zrównoważonego rozwoju UE kluczowe jest, aby młodzież otrzymywała długoterminowe rozwiązania i kompleksowe strategie, w których młodzi ludzie są głównym podmiotem polityk europejskich i aktywną częścią procesów decyzyjnych na wszystkich szczeblach.(abstrakt oryginalny)

This article aims to focus on the current challenges of the European Youth policy, relying on data from the two most recent European Youth Strategies: The European Union Youth Strategy 2019-2027 and the Council of Europe Youth Sector Strategy 2030. Both strategies, which build on earlier initiatives and are intended to serve different priorities and purposes, emphasize the needs and issues facing young people. The article focuses on whether these policies are efficient enough to support young people to achieve their rights. Considering the youth's current challenges, the analysis reveals what can be done and who can help achieve a coherent framework which can be integrated with national policies? Furthermore, it is important to acknowledge the significant repercussions of the COVID-19 crisis, which has affected every sector of a society, including the young generation sector, especially in the following areas: technological, social, civic, political, and personal. For a multitude of reasons, it is time for the European Union to raise awareness about the implications of the pandemic, to review the priorities for the future, and to focus on the new challenges that arise, based on the developments over the last 24 months. The European Union must focus on implementing the bottom-up approach and participatory vision when it comes to addressing the needs and issues of youth and their situation in the future of Europe. It is crucial for the sustainable development of the European Union that youth receive long-term solutions and comprehensive strategies, where young people are the main subject of European policies and an active part of the decision-making processes, at all levels.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bello Barbara Giovanna. 2020."European Youth Policy and Young People: So Far, So Close?" Materiales de Filosofía del Derecho 5. https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/30659/WF-20-05.pdf?sequence=1.
 2. Bielecka Elżbieta (ed.) 2022.Youth Participation and Solidarity -Handbook for students and teachers of Social Professions. Toruń: Adam Marszałek.
 3. Commission of the European Communities. 2001. European Commission White Paper -A New Impetus for European Youth. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a3fb3071-785e-4e15-a2cd-51cb40a6c06b.
 4. Commission of the European Communities. 2002. Resolution of the Council and of the Reperesentatives of the Governments of the Member States regarding the framework of European cooperation in the youth field (2002/C168/02). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002G0713(01)&from=EN.
 5. Commission Staff Working Document, Situation of young people in the European Union. NC0118604ENN.en.pdf.
 6. Conference on the Future of Europe, Report on the final outcome. May 2022. https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2po250fn174z62m8g8c9ya9e62m7?response-content- disposition=inline%3B%20filename%3D%22Book_CoFE_Final_Report_EN_full.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF8%27%27Book_CoFE_Final_Report_EN_full.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220714%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220714T214508Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7b2a9c65c39e844eaec44ebcba1685e2a91a0e079651edfffa226ee2aadc83e2
 7. Council of Europe. 2020. Engaging young people with the Council of Europe's values, Youth Sector Strategy 2030. https://rm.coe.int/background-document-youth-sector-strategy-2030-english/1680a0bb33.
 8. Council of Europe. 2020. Resolution CM/Res(2020)2 on the Council of Europe youth sector strategy 2030, Adopted by the Committee of Ministers on 22 January 2020 at the 1365th meeting of the Ministers' Deputies). https://rm.coe.int/0900001680998935.
 9. Council of Europe. 2020.Youth Sector Strategy 2030. https://www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030.
 10. Council of the European Union. 2009. Council Resolution on a renewed framework for Euro-pean cooperation in the youth field (2010-2018). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009G1219(01)&from=EN.
 11. Council of the European Union. 2018. Resolution on the European Union Youth Strategy 2019-2027. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/en/pdf.
 12. Denstad Finn Yrjar. September 2009. Youth Policy Manual, How to develop a national youth strategy, Council of Europe Publishing. YP_Manual_pub.pdf.
 13. EU Youth Dialogue. https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_en.
 14. EU Youth Strategy 2010-2018. https://europa.eu/youth/strategy/strategy-2010-2018_en.
 15. European Commission. 2016. Evaluation of the EU Youth Strategy and the Council Recommendation on the mobility of young volunteers across the EU, Final Report, European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Directorate C -Youth and Sport, Unit C.1 -Youth Policy. youth-strategy-2016_en.pdf.
 16. European Commission. 2021. Commission kick-starts work to make 2022 the European Year of Youth. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5226.
 17. European Commission. 2021. Report from the Commission to the European Parliament, The Council, The European and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation of the EU Youth Strategy (2019-2021) {SWD(2021) 286 final} -{SWD(2021) 287 final}. https://europa.eu/youth/d8/sites/default/files/inline-files/1_EN_ACT_part1_v3.pdf.
 18. European Commission. 2021. Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the Committee of the Regions on the implementation of the EU Youth Strategy (2019-2027). https://europa.eu/youth/d8/sites/default/files/inline-files/1_EN_ACT_part1_v3.pdf.
 19. European Parliament. May 2021. Study requested by the CULT Committee, Education and youth in post-COVID-19 Europe -crisis effects and policy recommendations, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Directorate-General for Internal Policies, PE 690.872. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690872/IPOL_STU(2021)690872_EN.pdf.
 20. European Youth Forum, 2019. The Future of Work and Youth. https://www.youthforum.org/sites/default/files/publication-pdfs/Future%20of%20Work%20-%20online%20version%202.pdf.
 21. European Youth Forum. 2017. Resolution on key issues concerning European youth, especialy marginalized youth, Adopted by the Council of Members, Cascais, Portugal 23-25 November. https://tools.youthforum.org/policy-library/wp-content/uploads/2021/04/0196-17_Resolution_On-Key_Issues_Concerning_European_Youth.pdf.
 22. European Youth Forum. 2018. Youth inclusion & involvement: top priorities for Europe. https://www.youthforum.org/EU-youth-strategy-adopted.
 23. European Youth Goals 2019-2027. https://youthforeurope.eu/european-youth-goals-2019-2027/.
 24. European's Citizens Pannel. https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels.
 25. Hofmann-van de Poll Frederike, Williamson Howard, European Youth Strategies -A reflection and analysis. https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/101043895/European+Youth+Strategies+-+reflection+paper.pdf/ba2cb002-9705-620d-3ddb-bc4939c6d3b4.
 26. Hofmann-van de Poll Frederike, Williamson Howard. European Youth Strategies -A reflection and analysis.https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/101043895/European+Youth+Strategies+-+reflection+paper.pdf/ba2cb002-9705-620d-3ddb-bc4939c6d3b4.
 27. Lavchyan Zara, Williamson Howard. 2019. European Union -Council of Europe youth partnership, Youth Policy Essentials. Revision. https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Youth+Policy+Essentials+-updated.pdf/92d6c20f-8cba-205f-0e53-14e16d69e561
 28. Next Generation EU. https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en.
 29. OECD, Jobs: A Slow Rebound. https://www.oecd.org/employment-outlook/.
 30. OECD. July 2021. OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), Young people's concerns during COVID-19: Results from risks that matter 2020. https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/young-people-s-concerns-during-covid-19-results-from-risks-that-matter-2020-64b51763/#fnotea0z2.
 31. OECD. May 2021. Supporting young people's mental health through the COVID-19 crisis. https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/supporting-young-people-s-mental-health-through-the-covid-19-crisis_84e143e5-en.
 32. OECD. The OECD Risks That Matter Survey. https://www.oecd.org/social/risks-that-matter.htm.
 33. Report on the results of the call for ideas on the European Year of Youth. https://europa.eu/youth/d8/sites/default/files/inline-files/Co-creation%20survey%20report.pdf.
 34. The European Pact for Youth. European Pact for Youth_18112016.pdf.
 35. The Future of Europe: unleashing the potential of young people, European Youth Forum. https://tools.youthforum.org/policy-library/wp-content/uploads/2021/04/EYF_future_of_europe-21.pdf.
 36. Two youth strategies -one objective. The Council of Europe Youth sector strategy 2030: astrong backbone for youth work. https://www.eywc2020.eu/en/news/two-youth-strategies--one-objective-the-council-of-europe-youth-sector-strategy-2030-a-strong-backbone-for-youth-work.6
 37. Williamson Howard. August 2020. Cornerstone Challenger for European Youth Work and Youth Work in Europe, Making Connections and Bridging the Gaps, Some preparatory thoughts for planning the 3rdEuropean Youth Work Convention and implementing the European Youth Work Agenda. In https://www.bonn-pro-cess.net/downloads/publications/38/8adbb3a39302dda6f7a37c739ba6515f/Challenges_for_Youth_Work_Howard_Williamson.pdf
 38. World Development Report.2007. Youth policy: Doing it right. https://documents1.worldbank.org/curated/en/556251468128407787/ch9/additional/359990WDR0complete.pdf.
 39. Youth Goals EU. https://youth-goals.eu/.
 40. Youth Partnership. The EU-CoE youth partnership homepage.
 41. Youth Progress Report 2021. https://youthprogressindex.org/wp-content/uploads/2021/06/YPI-report-10062021.pdf.
 42. Youth strategies. 2018_youth_strat_2_youth_strategies.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2022.01.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu