BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniek Bartłomiej
Tytuł
Odpowiedzialność podatkowa członka zarządu spółki kapitałowej, której jedynym wierzycielem jest Skarb Państwa
The Tax Liability of Management Board Member of a Company Whose Only Creditor is the State Treasury
Źródło
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2022, nr 3, s. 131-150, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Spółki kapitałowe, Zarząd, Odpowiedzialność za zaległości podatkowe, Upadłość przedsiębiorstwa
Capital company, Board of directors, Liability for tax arrears, Enterprise bankruptcy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł porusza zagadnienie odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych, uregulowanej w art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Powstanie tego rodzaju odpowiedzialności związane jest z wystąpieniem przesłanek ogłoszenia upadłości spółki kapitałowej. W tym kontekście powstały rozbieżności interpretacyjne co do możliwości orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności podatkowej członka zarządu, gdy nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, mającej tylko jednego wierzyciela. Przepisy prawa upadłościowego wykluczają bowiem ogłoszenie upadłości spółki w takim przypadku. W niniejszym artykule autor opowiada się za przyjęciem tezy, iż w sytuacji, gdy jedynym wierzycielem spółki kapitałowej jest Skarb Państwa, wyłączona zostaje możliwość orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe takiej spółki.(abstrakt oryginalny)

This article deals with the issue of liability of management board members for the company's tax arrears. The emergence of this type of liability is related to the existence of conditions for bankruptcy of the company. In this context, there are discrepancies of interpretation as to the possibility of ruling on the liability of a management board member, when the company has only one creditor. The provisions of the insolvency law exclude the declaration of company's bankruptcy in this case. In this article, the author is in favour of accepting the thesis that in a situation, when State Treasury is the only one company's creditor, the possibility of ruling on the liability of a management board member for tax arrears of such company is excluded.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz, Legalis/el. 2019.
 2. Adamus R., Przedawnienie prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej, "Monitor Podatkowy" 2015, nr 1.
 3. Babiarz S., Komentarz do art. 107 o.p., [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017.
 4. Babiarz S., Komentarz do art. 116 o.p., [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017.
 5. Bieniek B., Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej - wybrane problemy, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2019, nr 5.
 6. Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013.
 7. Brzeziński B., Olesińska A., Podstawowe instytucje ogólnego prawa podatkowego, [w:] Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, red. W. Nykiel, M. Wilk, Łódź 2014.
 8. Brzeziński B., Olesińska A., Zagadnienie odpowiedzialności w prawie podatkowym, [w:] Odpowiedzialność i sankcje w prawie podatkowym, red. B. Brzeziński, A. Olesińska, J. Pustuł, Toruń 2017.
 9. Damaz M., Komentarz do art. 2a o.p., [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Legalis/el. 2019.
 10. Dowgier R., Komentarz do art. 107 o.p., [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. L. Etel, Warszawa 2017.
 11. Kuglarz P., Komentarz do art. 1 p.u., [w:] I. Heropolitańska, K. Hryćków-Mycka, P. Kuglarz, A. Tułodziecka, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz, Warszawa 2021.
 12. Mastalski R., Komentarz do art. 107 o.p., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2017.
 13. Mastalski R., Komentarz do art. 108 o.p., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2017.
 14. Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2018.
 15. Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2014.
 16. Olesiak J., Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe jako ciężar publiczny w świetle zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, Łódź 2020.
 17. Olesińska A., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2008 r. (sygn. akt II FSK 1606/06), "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2009, nr 3.
 18. Olesińska A., Prejs E., Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe po nowelizacji ordynacji podatkowej, "Przegląd Podatkowy" 2016, nr 3.
 19. Oplustil K., Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz odpowiedzialność za jego niezłożenie w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego, cz. I, "Przegląd Prawa Handlowego" 2016, nr 2.
 20. Opodatkowanie spółek, red. Litwińczuk H., Warszawa 2016.
 21. Prawo podatkowe. Zarys wykładu, red. L. Etel, Warszawa 2013.
 22. Stefanicki R., Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej, Warszawa 2020.
 23. Tomczak T., Podział kompetencji między członkami zarządu jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność członka zarządu z art. 299 k.s.h., [w:] Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018.
 24. Witosz A.J., Komentarz do art. 1 p.u., [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, red. tenże, LEX/el. 2021.
 25. Witosz A.J., Komentarz do art. 11 p.u., [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, red. tenże, LEX/el. 2021.
 26. Witosz A.J., Komentarz do art. 22 p.u., [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, red. tenże, LEX/el. 2021.
 27. Wojciechowski K., Odpowiedzialność członka zarządu, gdy spółka ma tylko jednego wierzyciela. Glosa do wyroku NSA z dnia 5 grudnia 2018 r., II FSK 1686/18, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2019, nr 5.
 28. Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Legalis/el. 2020.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-877X
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.03.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu