BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masternak Marian (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Zasada ogólna pisemności w postępowaniu podatkowym
General Principle of Writing in Tax Proceedings
Źródło
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2022, nr 3, s. 163-178, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Ordynacja podatkowa, Podpis elektroniczny, Prawo podatkowe
Tax Code, Digital signature, Tax regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza zasady pisemności, będącej jedną z zasad ogólnych postępowania podatkowego. Celem opracowania jest ustalenie i wyjaśnienie istoty tej zasady oraz wymogów związanych z jej realizacją, z uwzględnieniem niedawnych zmian przepisów konstytuujących wymienioną zasadę, w tym nowo uregulowanych sposobów uwierzytelniania pism utrwalonych w postaci papierowej lub elektronicznej. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy zmiany te ograniczają się do uporządkowania i ujednolicenia terminologii stosowanej w Ordynacji podatkowej i w ustawie o doręczeniach elektronicznych, czy też na nowo kształtują treści zasady pisemności. W artykule zawarta jest też ocena obecnej regulacji oraz wnioski de lege ferenda dotyczące tej zasady.(abstrakt oryginalny)

The subject of the article is an analysis of the principle of writing, which is one of the general principles of tax proceedings. The aim of the study is to establish and explain the essence of this principle and the requirements related to its implementation, taking into account recent changes to the provisions constituting the said principle, including the newly regulated methods of authentication of letters recorded in paper or electronic form. The author tries to answer the question whether these changes are limited to ordering and standardizing the terminology used in the Tax Ordinance and the Electronic Service Act, or whether they shape the content of the rules of writing anew. The article also includes an assessment of the current regulation and de lege ferendaconclusions regarding this principle.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak B., Komentarz do art. 14, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996.
 2. Adamiak B., Komentarz do art. 126, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski., R. Mastalski., J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2007, Wrocław 2007.
 3. Encyklopedia PWN, hasło: pismo, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pismo;3957699.html (dostęp: 24.02.2022).
 4. Gruszczyński B., Komentarz do art. 126, [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2006.
 5. Iserzon E., Komentarz do art. 11, [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1970.
 6. Masternak M., Komentarz do art. 26e, [w:] Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2021.
 7. Masternak M., Komentarz do art. 126, [w:] B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesińska, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń 2002.
 8. Ochendowski E., Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2014.
 9. Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, red. B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, Gdańsk 2017.
 10. Presnarowicz S., Komentarz do art. 126, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom II. Procedury podatkowe. Art. 120-344, red. L. Etel, LEX/el. 2022.
 11. Sejm IX kadencji, Druk nr 239, https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/D1349ADC36052E93C125850C003768C9/%24File/239.pdf (dostęp: 28.04.2022).
 12. Słownik języka polskiego PWN, red. W. Doroszewski, hasło: pisemnie, https://sjp.pwn.pl/slowniki/pisemnie.html (dostęp: 24.02.2022).
 13. Zaawansowana pieczęć elektroniczna, [w:] ePodręcznik. e-usługi publiczne, https://epodrecznik.mc.gov.pl/mediawiki/index.php?title=Zaawansowana_pieczęć_elektroniczna (dostęp: 28.04.2022).
 14. Zimmermann J., Ordynacja podatkowa. Postępowanie podatkowe. Komentarz, Toruń 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-877X
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.03.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu