BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dada Anna (University of Opole, Poland)
Tytuł
Dividend Policy and The Nature of Cash Flows of Selected Companies Listed on the Frankfurt Stock Exchange
Polityka dywidend a charakter przepływów pieniężnych wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, vol. 26, nr 2, s. 30-44, rys., rab., bibliogr. 35 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Dywidenda, Polityka dywidend, Przepływy pieniężne
Dividend, Dividend policy, Cash flows
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G30, G35
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Frankfurcie
Frankfurt Stock Exchange
Abstrakt
Celem głównym artykułu było zbadanie, czy istnieją spółki akcyjne notowane na FSE w latach 2000-2017, wypłacające dywidendy regularnie. Próbę badawczą podzielono na spółki dywidendowe oraz pozostałe spółki. Celem pomocniczym było porównanie spółek dywidendowych i pozostałych spółek w odniesieniu do charakteru przepływów pieniężnych (dodatni/ujemny). Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że spółki dywidendowe realizują średnio wyższą wartość DPS niż inne spółki. Z przeprowadzonych badań wynika, że udział spółek dywidendowych w wariantach 1-4 modeli opisujących sytuację przedsiębiorstwa ze względu na rodzaj działalności i charakter przepływów pieniężnych netto jest większy niż udział pozostałych spółek. Wartością dodaną są rekomendacje dotyczące atrakcyjności inwestowania w spółki dywidendowe. Wnioski mogą być również przydatne dla spółek notowanych na innych giełdach, m.in. GPW. Polityka dywidendy powinna być wspierana racjonalnym zarządzaniem przepływami pieniężnymi.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article was to investigate whether there are joint-stock companies listed on the FSE between 2000-2017 that paid regular dividends. The sample was divided into dividend companies and other companies. A subsidiary objective was to compare the dividend companies and other companies concerning the direction of their cash flows (positive/negative). Based on the conducted research, it should be stated that dividend companies had on average higher DPS than other companies. The conducted research shows that the percentage of dividend companies in variants 1-4 among the models of eight cases based on selected information on cash flows is greater than that of other companies. The application value is related to recommendations regarding the attractiveness of investing in dividend companies. These conclusions may also be useful for companies listed on other exchanges, e.g. the GPW. The dividend payment policy should be supported by rational cash flow management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrawal, A., & Jayaraman, N. (1994). The dividend policies of all-equity firms: A direct test of the free cash flow theory. Managerial and Decision Economics, 15(2).
 2. Allen F., Bernardo, A., & Welch I. (2000). A theory of dividends based on tax clienteles. The Journal of Finance, 60(4).
 3. Baker, M., & Wurgler, J. (2004). Appearing and disappearing dividends: The link to catering incentives. Journal of Financial Economics, 73(2).
 4. Black F., & Scholes M. (1974). The effects of dividend yield and dividend policy on common stock prices and return, Journal of Financial Economics, 1(1)
 5. Bławat, F., Drajska, E., Figura, P., Gawryca, M., Korol, T., & Prusak, B. (2017). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa. Warszawa: CeDeWu.
 6. Brigham, E., & Houston, J. (2005). Zarządzanie finansami. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Brycz, B., & Pauka, M. (2013). Analiza polityki dywidend w polskich przedsiębiorstwach notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (63).
 8. Chay, J. B., & Suh, J. (2008). Payout policy and cash-flow uncertainty. Journal of Financial Economics, 93(1).
 9. Charitou, A., & Vafeas, M. (1998). The association between operating cash flows and dividend changes: an empirical investigation. Journal of Business Finance & Accounting, 25 (1-2).
 10. Cwynar, A., & Cwynar, W. (2007). Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Warszawa-Rzeszów: Polska Akademia Rachunkowości.
 11. Dada, A. (2018). Wpływ wypłat dywidend na strukturę kapitału wybranych spółek giełdowych w latach 2005-2017. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (531).
 12. Deng, L., Li S., Liao, M., & Wu, W. (2013). Dividends, investment and cash flow uncertainty: Evidence from China. International Review of Economics and Finance, 27.
 13. Dhaliwal, D. S., Erickson, M., & Trezevant, R. (1999). A test of the theory of tax clienteles for dividend policies. National Tax Journal, 52(2).
 14. Dyktus, J., Gaertner, M., & Malik, B. (2017). Sprawozdawczość Ii analiza finansowa. Warszawa: Difin.
 15. Dziawgo, D. (2011). Relacje inwestorskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Elton, E. J., & Gruber, M. J. (1970). Marginal stockholder tax rates and the theory of tax clientele effect. Review of Economics and Statistic, (52/1).
 17. Goergen, M., Renneboog, L., & da Silva, L. C. (2005). When do German firms change their dividends?, Journal of Corporate Finance, 11(1-2).
 18. Gordon, M. (1959). Dividends, earnings, and stock prices. The Review of Economics and Statistics, 41(2).
 19. Jabłoński, B. (2018). Regularność wypłaty dywidend przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za okres 2009-2018. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Współczesne Finanse, 16(374).
 20. Jabłoński, B. (2021). The dividend policy of capital groups and other dividend companies listed on the Warsaw Stock Exchange - research results. Financial Sciences, 26(1).
 21. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial, behaviour, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4).
 22. Konieczka, P., & Szyszka, A. (2013). Teoria karmienia dywidendami na rynku amerykańskim. Zarządzanie i Finanse, 11(2), 2.
 23. Litzenberger, R. H., & Ramaswamy, K. (1986). The effects of dividends on common stock prices: Tax Effects or information effects? The Journal of Finance, 37(2).
 24. Łukasik, G. (2013). Relacje inwestorskie spółek kapitałowych. Warszawa: Difin.
 25. Michaely, R., Rossi, S., & Weber, M. (2021), Signalling safety. Journal of Financial Economics.
 26. Miller, M. H., & Modigliani, F. (1961). Dividend policy under asymmetric information. The Journal of Business, (34).
 27. Miller, M. H., & Rock, K. (1985). Dividend policy under asymmetric information. The Journal of Finance, 11(4).
 28. Oded, J. (2020), Payout policy, financial flexibility, and agency costs of free cash flow. Journal of Business Finance & Accounting, 47(1-2).
 29. Olszewski D.W. (1993). Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa: Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu.
 30. Pieloch-Babiarz A. (2020). Characteristics identifying the company conducting different dividend policy: Evidence from Poland. Equilibrium, 15(1).
 31. Rochmah, H. N., & Ardianto, A. (2020), Catering dividend: Dividend premium and free cash flow on dividend policy. Cogent Business & Management.
 32. Śnieżek, E. (2008). Sprawozdawczość przepływów pieniężnych. Krytyczna ocena i propozycja modelu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 33. Uchman, J. (2002). Podatkowe uwarunkowania polityki wypłat dywidend spółek kapitałowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 34. Wu M., Ni, Y., & Huang P. (2020), Dividend payouts and family-controlled firms - the effect of culture on business, The Quarterly Review of Economics and Finance, 75.
 35. Yin, L., & Nie, J. (2021), Adjusted dividend-price ratios and stock return predictability; Evidence from China, International Review of Financial Analysis, 73.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2021.2.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu