BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtkiewicz Monika (Wroclaw University of Economics and Business, Poland)
Tytuł
Industrial Property Management in Manufacturing Enterprises - an Attempt to Construct a Definition of the Concept for Use within Management Sciences
Zarządzanie własnością przemysłową w przedsiębiorstwach produkcyjnych - próba konstrukcji definicji pojęcia na użytek nauk o zarządzaniu
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, nr 4 (62), s. 62-81, rys., tab., bibliogr. 45 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Przemysł, Prawo własności, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Potencjał innowacyjny
Industry, Ownership, Production enterprise, Innovation potential
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K11, D23
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest próba zdefiniowania pojęcia zarządzanie włas- nością przemysłową na podstawie badań literaturowych i własnych prac koncepcyjnych poświęconych problematyce definiowania tego obszaru. W wyniku przeprowadzonych analiz autorka wnioskuje, że dotychczasowe i niejednolite interpretacje pojęcia własność przemysłowa, a także ich oderwanie od nauk o zarządzaniu i nadanie im charakteru właściwego dla nauk prawnych rodzi istotne problemy w rozumieniu i realizowaniu procesów zarządczych w tym obszarze, a co ważniejsze, również w rozumieniu wagi i znaczenia tego obszaru dla właściwego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Autorka prezentuje pogląd, iż pojęcie własność przemysłowa musi być rozumiane szerzej w naukach o zarządzaniu i jednocześnie na tyle szeroko, aby możliwe było jednoznaczne zdefiniowanie zarządzania własnością przemysłową, które w sposób kluczowy, niebudzący znaczących wątpliwości służyłoby jego interesariuszom.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is an attempt to define the concept of industrial property management based on literature research and the author's own conceptual work devoted to the problem of defining this area. As a result of the conducted analyses, the author concludes that the hitherto and inconsistent interpretations of the notion of industrial property, as well as their detachment from management sciences, and giving them a character proper to legal sciences, gives rise to significant problems in the understanding and implementation of management processes in this area, and more importantly, also in the understanding of the importance and significance of this area for the proper management of a manufacturing enterprise. The author presents the view that the concept of industrial property must be understood more extensively in management sciences and, at the same time, broadly enough to allow for an unambiguous definition of industrial property management that would serve its stakeholders in a key way that does not raise any substantial doubts.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act on Industrial Property Law of 30 June 2000 (Dz. U. 2021 consolidated text of February 19, 2021)
 2. Act on Combating Unfair Competition of April 6, 1993.
 3. Adamczak, A., and du Vall, M. (2010). Ochrona własności intelektualnej. Warsaw.
 4. Bal-Woźniak, T. (2020). Zarządzanie innowacjami w ujęciu podmiotowym. Warsaw: PWN.
 5. Banasiuk J., and Rutkowska, M. (2012). Zarządzanie własnością przemysłową w działalności gospodarczej. Zarządzanie i Finanse.
 6. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886.
 7. Beyer, K. (2012). Proces zarządzania kapitałem intelektualnym jako wyzwanie dla przedsiębiorstw. Studia i Prace Wydziału nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (28), 9-21.
 8. Buchalska, J. (2009). Prawo własności przemysłowej, a prawo własności intelektualnej. Krytyka prawa. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.
 9. Buchalska, J. (2013). Rejestracja dóbr własności przemysłowej w świetle prawa polskiego. Krytyka Prawa, (5), 521-536.
 10. Chandreaeskharan, C. C., and Jiji, R. S. (2019). Intellectual property management at the National Animal Science Research Institute in India: A case study. Veterinary World, 12(7).
 11. Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, 1967 (DZ. U. OF 1975)
 12. Dereń, A. M. (2007). Własność intelektualna i przemysłowa. Kompendium wiedzy. Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie.
 13. Dereń, A. M. (2020). Własność intelektualną jako kluczowy zasób organizacji innowacyjnej. Przegląd Organizacji (TNOIK), 5(964).
 14. Gando Manuel, E. (2016). Zarządzanie wiedzą i własność intelektualna. Te IUP Journal of Knowledge Management, XIV(1).
 15. Gawlik, J., and Adamczak, A. (2006). Innowacje i ochrona własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstwa. In A. Adamczak (Ed.), Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Research Bulletin 30. Kielce.
 16. Griffin, R. W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN sp. z o.o.
 17. Heao-Calad, M., Rivere Montoya, P., Uribe Ochoa, B. (2017). Knowledge management processes and intellectual property management processes: An Integrated conceptual framework. AD- Minister.
 18. Hołda-Wydrzyńska, A. (2017). Prawo własności przemysłowej. In R. Blicharz (Ed.), Przedsiębiorca: zagadnienia wybrane. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 19. Jasiński, A. H., Głodek, P., Jurczyk-Bunkowska, M. (2019). Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi., Warsaw: PWE.
 20. Kappes, A. (2018). Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Adriana Niewęgłowskiego. Łódź.
 21. Kasprzycki, D., Matczewski, A., Okoń-Horodyńska, E., du Vall, M., and Wisła, R. (2008). Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie.
 22. Kępiński, J. (2015). Zagadnienia wstępne. In E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (Eds.), Prawo własności przemysłowej (vol. 3). Warsaw: CH Beck.
 23. Kostański, P., and Jyż, G. (2020). Przepisy ogólne. In Prawo własności przemysłowej. Komentarz. J. Sieńczyło-Chlabicz (Ed.). Warsaw: C.H. Beck.
 24. Kostański, P., and Żelechowski Ł. (2020). Prawo własności przemysłowej (Issue 2). Warsaw: C.H. Beck.
 25. Kotarba, W., Okoń-Horodyńska, E., and Żurawowicz, L. (2010). Zarządzanie własnością intelektualną. In A. Adamczak , M. du Vall (Ed.), Ochrona własności intelektualnej. Warszawa: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 26. Niewęgłowski, A. (2015). Prawo własności przemysłowej (vol. 3), E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (Eds.). Warsaw: CH Beck.
 27. Niklewicz-Pijaczyńska, M. (b.d.). Własność przemysłowa w prawie i ekonomii oraz praktyce gospodarczej. Faculty of Law, Administration and Economics.
 28. Nowińska, E., Promińska, U., and du Vall, M. (2011). Prawo własności przemysłowej. Warsaw: Lexis Nexis.
 29. Okoń-Horodyńska, E. (2015). W poszukiwaniu podejścia do studiowania o zarządzaniu własnością intelektualną (IP) - dla Michała. Zagadnienia Naukoznawstwa, 3(205).
 30. Panar, K. (2019). Intellectual property management as part of the knowledge economy. Ekohomika Xaphoboi Npommcnobocti, (11), Biunyc K 4.
 31. Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20. (1883).
 32. Procedura zarządzania własnością intelektualną. (2010). Gdańsk: Gdański Park Naukowo-Technologiczny.
 33. Skubisz, R. (2012). Pojęcie i systematyka prawa własności przemysłowej. Klasyfikacja podmiotowych praw własności przemysłowej. In R. Skubisz, Prawo własności przemysłowej (vol. 14 A). Warsaw: C.H. Beck.
 34. Słowik, A. (2016). Zarządzane własnością intelektualna i innowacyjność projektów badawczo-rozwojowych w polskich przedsiębiorstwach. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, (70).
 35. Stosik, A., and Kowalewski, M. (2011). Wykorzystanie kapitału intelektualnego w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Scientific Papers of the University of Economics in Wrocław, (218).
 36. Stryzhak, O., Akhmedova, O., Suceno, O., and Pokolodna, M. (2020). Industrial property management: sectorial aspect. E3S Web of Conferences 168, 00038 (2020).
 37. Szczepanik, T., Szewc, A. (1993). Umowy w zakresie własności przemysłowej. Warsaw: Zakład Systemów Ekonomicznych, Wektory Gospodarki sp. z o.o.
 38. Szewc, A. (2006). Zarządzanie i obrót prawami własności intelektualnej oraz ich ochrona. In A. Adamczak (Ed.), Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Research Bulletin, (30). Kielce.
 39. Szewc, A., Zioło, K., Grzesiczak M. (2011). Umowy jaką prawne narzędzie transferu innowacji (Issue II). Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 40. Szymanek, T. (1998). Transfer własności intelektualnej i przemysłowej. Warsaw: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich Centrum Informacji Prawno-Finansowej.
 41. Szymanek, T. (2008). Prawo własności przemysłowej. Warszawa: GRAF Wydawnictwo-reklama.
 42. The Stockholm Act amending the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20 March 1883 as amended in Brussels on 14 December 1900, Washington on 2 June 1911, The Hague on 6 November 1925, London on 2 June 1934, Lisbon on 31 October 1958, and in Stockholm on 14 July 1967.
 43. Trzmielak D., and Byczko, S. (2010). Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni. Gdańsk: Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 44. Yurievna Bulatetskaya, A. (2019). Risk in the management of corporate intellectual potential. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), September.
 45. Zoll, F. (1931). Prawo cywilne, V.II Prawa rzeczowe i rzeczowym podobne, as cited in https://mikroporady.pl/slownik-pojec/dobra-niematerialne (retrieved on September 13, 2021).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2021.4.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu