BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łasak Piotr (Jagiellonian University)
Tytuł
The Role of Financial Technology and Entrepreneurial Finance Practices in Funding Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2022, vol. 18, nr 1, s. 7-34, tab., bibliogr. s. 26-34
Tytuł własny numeru
Entrepreneurship and Innovation in the Age of Digital Transformation
Słowa kluczowe
Technologie finansowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kraje rozwijające się
FinTech, Small business, Developing countries
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D21, G21, G32, L26, O39
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL: Tradycyjne źródła finansowania (kredyty bankowe) nie mogą być traktowane jako podstawowe źródło finansowania MŚP w krajach rozwijających się. Z tego powodu wskazana grupa podmiotów korzysta z wielu alternatywnych źródeł, od bootstrappingu, po mikrofinansowanie i crowdfunding. W ciągu ostatniej dekady znaczący wkład w tym obszarze ma technologia finansowa. Cel artykułu można sprowadzić do trzech aspektów: 1) przedstawienia roli technologii finansowych w finansowaniu MŚP, 2) zbadania roli podmiotów opartych na technologii finansowej w finansowaniu MŚP w krajach rozwijających się 3) analizy innych pozabankowych aspektów finansowania MŚP, prowadzących do poprawy sytuacji finansowej tych podmiotów. Dogłębna analiza praktyk stosowanych w ramach finansów przedsiębiorczych zostanie rozwinięta w kolejnych artykułach prezentowanych w tym numerze. METODYKA: Niniejsze badanie wykorzystuje podejście teoretyczne oparte na narracyjnym przeglądzie literatury. Główna uwaga skupia się na zastosowaniu technologii finansowej jako stymulatora finansowania MŚP w krajach rozwijających się. WYNIKI: W konsekwencji występowania luki w finansowaniu MŚP w ramach tradycyjnego systemu finansowego, podmioty te korzystają z finansowania pozabankowego, opartego na technologii finansowej. Badania potwierdzają, że technologia finansowa odgrywa kluczową rolę w poprawie sytuacji finansowej MŚP w krajach rozwijających się i zapewnia inkluzję finansową tych podmiotów. Zarówno technologia finansowa, jak i przedsiębiorstwa oparte na tej technologii w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy efektywności finansowania MŚP w badanej grupie krajów. Umożliwiają one również świadczenie szerszego zakresu usług, niż oferował tradycyjny sektor finansowy. W odniesieniu do innych aspektów finansowania MŚP, konieczne jest wdrożenie w jak najszerszym zakresie mikrofinansowania i finansowania społecznościowego. Mechanizmy te, wraz z procesem budżetowym oraz dostosowaniem do elektronicznego systemu podatkowego są ważnymi determinantami współczesnego finansowania MŚP. IMPLIKACJE: Artykuł opisuje finansowanie MŚP w krajach rozwijających się. Zapewnia wgląd w obecną sytuację finansową MŚP w tych krajach oraz podkreśla istotne znaczenie rozwoju technologicznego, zapewniającego wsparcie finansowania. Artykuł wskazuje również na przesłanki do kształtowania post-pandemicznej polityki w zakresie finansowania MŚP.ORYGINALNOŚĆ/ WARTOŚĆ: Mimo dużego wzrostu teoretycznej i empirycznej literatury dotyczącej przedsiębiorczości finansowej (entrepreneurial finance), niniejsze badanie również ma na celu wniesienie wkładu w ten obszar badawczy. Wpływ technologii finansowych na MŚP w krajach rozwijających się i oddziaływanie podmiotów działających w oparciu o technologie fintech na tę grupę przedsiębiorstw jest nadal słabo zbadany. Ponadto badanie zawiera krótki przegląd innych źródeł finansowania MŚP w krajach rozwijających się oraz ich uwarunkowań. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: The traditional sources of financing (bank loans) cannot be treated as an essential source of financing for SMEs in developing countries. For this reason, this group of entities uses many alternative sources, from bootstrapping to microfinance and crowdfunding. During the last decade, a significant contribution in this area has been done by financial technology. The purpose of this study is threefold: 1) to present the role of financial technologies in financing SMEs, 2) to examine the role of entities based on financial technology in financing SMEs in developing countries, and 3) to consider other non-bank aspects of financing SMEs, leading to the improvement of the financial situation of these entities. The in-depth analysis of these entrepreneurial finance practices will be developed in the following papers presented in this Issue. METHODOLOGY: This study employs a theoretical approach based on a narrative literature review. The primary attention is focused on applying financial technology as a stimulant for the finance of SMEs in developing countries. FINDINGS: As a consequence of the financing gap for SMEs within the traditional financial system, these entities use non-bank financing based on financial technology. The research confirms that financial technology plays a crucial role in fostering the financial situation of SMEs in developing countries and providing greater financial inclusion for these entities. Both, financial technology and enterprises based on this technology contribute significantly to the improvement of efficiency of financing SMEs in emerging markets. They also provide a broader range of services, than were offered by the traditional financial sector. Regarding the other aspects of SME finance, it is essential to implement such ways of financing like microfinance services and crowdfunding. Such funding mechanisms, together with the budget process and the compliance under the conditions of e-tax systems, are important determinants of current entrepreneurial finance. IMPLICATIONS: The paper describes the financing of SMEs in developing countries. The in-depth picture of the SME's financial situation, focusing on the technological development in this area, provides essential insight into this still poorly explored area. It also offers important premises for shaping the post-pandemic policy to support their further growth. ORIGINALITY/VALUE: Despite growing theoretical and empirical literature about entrepreneurial finance, this study aims to contribute to the role of financial technology in this area. The impact of financial technologies and the role of fintech-based entities on SME activity in developing countries are still poorly researched. Moreover, the research provides a brief overview of other SME funding sources and their determinants in this group of countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adian, I., Doumbia, D., Gregory, N., Ragoussis, A., Reddy, A., & Timmis, J. (2020). Small and medium enterprises in the pandemic. Impact, responses and the role of development finance. Policy Research Working Paper No. 9414, World Bank Group. Retrieved from Small and Medium Enterprises in the Pandemic: Impact, Responses and the Role of Development Finance (worldbank.org).
 2. Ahmed, U., Beck, T., McDaniel, C. A., & Schropp, S. (2016). Filling the gap: How technology enables access to finance for small- and medium-sized enterprises. Innovations: Technology, Governance, Globalization, MIT Press Journal, 10(3/4), 35-48.
 3. Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm. Georgetown Journal of International Law, 47, 1271-1293.
 4. Augustine, A. A. (2019). Crowdfunding and SMEs financing in Nigeria - threat and opportunities. International Journal of Development Research, 9, 30092-30100.
 5. Babajide, A. A., Oluwaseye, E. O., Lawal, A. I., & Isibor, A. A. (2020). Financial technology, financial inclusion and MSMEs financing in the south-west of Nigeria. Academy of Entrepreneurship Journal, 26(3), 1-17.
 6. Bakhtiari, S., Breunig, R., Magnani, L., & Zhang, J. (2020). Financial constraints and small and medium enterprises: A review. Economic Record, 96(315), 506-523.
 7. Banaszyk, P., Deszczyński, P., Gorynia, M., & Malaga, K. (2021). The Covid-19 pandemic as a potential change agent for selected economic concepts. Entrepreneurial Business and Economics Review, 9(4), 35-50. https://doi.org/10.15678/EBER.2021.090403
 8. Bhagat, A., & Roderick, L. (2020). Banking on refugees: Racialized expropriation in the fintech era. Environment and Planning A: Economy and Space, 52(8), 1498-1515.
 9. BIS. (2018). Sound practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors. Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements. Retrieved from https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.htm
 10. Blancher, N., Appendino, M., Bibolov, A., Fouejieu, A., Li, J., Ndoye, A., Panagiotakopoulou, A., Shi, W., & Sydorenko, T. (2019). Financial inclusion of small and medium-sized enterprises in the middle east and Central Asia. Departmental Papers / Policy Papers, 19, 2, International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781484383124.087
 11. Brooks, S. (2021). Configuring the digital farmer: A nudge world in the making? Economy and Society, 50(3), 374-396
 12. Chen, M. A., Wu, Q., & Yang, B. (2019). How valuable is FinTech innovation? The Review of Financial Studies, 32(5), 2062-2106.
 13. Choi, P. M. S., & Huang, S. H. (2021). Fintech with Artificial Intelligence, Big Data, and Blockchain. Singapore: Springer.
 14. Coffie, C. P. K., Hongjiang, Z., Mensah, I. A., Kiconco, R., & Simon, A. E. O. (2021). Determinants of FinTech payment services diffusion by SMEs in Sub-Saharan Africa: Evidence from Ghana. Information Technology for Development, 27(3), 539-560. https://doi.org/10.1080/02681102.2020.1840324
 15. Cornelli, G., Davidson, V., Frost, J., Gambacorta, L., & Oishi, K. (2019). SME finance in Asia: Recent innovations in fintech credit, trade finance, and beyond. ADBI Working Paper Series. Working Paper No. 1027. Retrieved from https://www.econstor.eu/handle/10419/222794
 16. Cornelli, G., Frost, J., Gambacorta, L., Rau, P. R., Wardrop, R., & Ziegler, T. (2020). Fintech and big tech credit: A new database. BIS Working Paper No. 887, Bank for International Settlements. Retrieved from Fintech and big tech credit: A new database (bis.org).
 17. Disse, S., & Sommer, C. (2020). Digitalisation and its impact on SME finance in Sub-Saharan Africa: Reviewing the hype and actual developments. Working Paper No. 4/2020. https://doi.org/10.23661/dp4.2020
 18. Do, H.T.H., Mac, Y.T.H., Tran, H.T.V., & Nguyen, T.T.L. (2022). The impact of attitude towards an e-tax system on tax compliance of Vietnamese enterprises: Adoption of an e-tax system as a mediator. Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, 18(1), 35-64. https://doi.org/10.7341/20221812.
 19. Drasch, B. J., Schweizer, A., & Urbach, N. (2018). Integrating the 'troublemakers': A taxonomy for cooperation between banks and fintechs. Journal of Economics and Business, 100, 26-42. https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.04.002
 20. Eça, A., Ferreira, M. A., Prado, M. P., & Rizzo, A. E. (2021). The real effects of fintech lending on SMEs: Evidence from loan applications. ECB Working Paper No. 2022/2639. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4035081
 21. Ferrando, A. (2020). Firms' expectations on access to finance at the early stages of the Covid-19 pandemic. ECB Working Paper No. 2020/2446. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3656265
 22. FinTech action plan: For a more competitive and innovative European financial sector. (2018). European Commission - European Commission. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_en
 23. Fouejieu, M. A., Ndoye, A., & Sydorenko, T. (2020). Unlocking access to finance for SMEs: A cross-country analysis. Working Paper No 20/55, International Monetary Fund. Retrieved from https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/03/13/Unlocking-Access-to-Finance-for-SMEs-A-Cross-Country-Analysis-49243
 24. Gabriel, K. (2015). Factors influencing small and medium enterprises' access to funding in Kenya: A case study of Westlands Division. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2665041
 25. Godke Veiga, M., & McCahery, J. A. (2019). The financing of small and medium-sized enterprises: An analysis of the financing gap in Brazil. European Business Organization Law Review, 20(4), 633-664. https://doi.org/10.1007/s40804-019-00167-7
 26. Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. Journal of Business Economics, 87(5), 537-580. https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x
 27. Gutierrez, E., Klepikova, E., & Levitanskaya, K. (2019). Expanding access to financing for micro, small, and medium-size enterprises in Russia by leveraging innovative financial solutions. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32405/Expanding-Access-to-Financing-for-Micro-Small-and-Medium-Size-Enterprises-in-Russia-by-Leveraging-Innovative-Financial-Solutions.pdf?sequence=1
 28. Häckner, E., & Nilsson, A. (1999). Accounting information systems in SMEs. Journal of Enterprising Culture, 07(01), 37-64. https://doi.org/10.1142/S0218495899000042
 29. Hammerschlag, Z., Bick, G., & Luiz, J. M. (2020). The internationalization of African fintech firms: Marketing strategies for successful intra-Africa expansion. International Marketing Review, 37(2), 299-317. https://doi.org/10.1108/IMR-05-2019-0130
 30. Harel, R. (2021). The impact of COVID-19 on small businesses' performance and innovation. Global Business Review, 09721509211039145. https://doi.org/10.1177/09721509211039145
 31. Hasan, M., Yajuan, L., & Khan, S. (2020). Promoting China's inclusive finance through digital financial services. Global Business Review, 097215091989534. https://doi.org/10.1177/0972150919895348
 32. Hill, J. (2018). Fintech and the Remaking of Financial Institutions. London: Academic Press. Retrieved from https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Publications_EXT_Content/IFC_External_Publication_Site/Publications_Listing_Page/Crowdsourcing-the-Future-of-SME-Financing
 33. IFC, I. F. (2020). Crowdsourcing the future of SME financing. International Finance Corporation, World Bank. Retrieved from
 34. IFC, I. F. (2021). How firms are responding and adapting during COVID-19 and recovery: Opportunities for accelerated inclusion in emerging markets. International Finance Corporation, World Bank. Retrieved from http://hdl.handle.net/10986/36265
 35. Iman, N. (2018). Is mobile payment still relevant in the fintech era? Electronic Commerce Research and Applications, 30, 72-82.
 36. IMF, I. M. F. (2019). Financial inclusion of small and medium-sized enterprises in the Middle East and Central Asia. Departmental Paper No.19/02, International Monetary Fund. Retrieved from https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/11/Financial-Inclusion-of-Small-and-Medium-Sized-Enterprises-in-the-Middle-East-and-Central-Asia-46335
 37. Jalil, M.F., Ali, A.B., & Ahmed, Z. (2022). Microfinance services and MSE growth in Pakistan: The mediating perspective of social and psychological capital. Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, 18(1), 93-129. https://doi.org/10.7341/20221814.
 38. Jha, P., & Kumar, S. (2020). Scope for Alternative Financing Options to Promote Financial Access to SMEs: Evidence from India. First PAN IIT International Management Conference. https://doi.org/10.2139/ssrn.3753046
 39. Kandpal, V., & Mehrotra, R. (2019). Financial inclusion: The role of fintech and digital financial services in India. Indian Journal of Economics & Business, 19(1), 85-93.
 40. Karim, M., Tanisa, T., & Sakib, K. M. (2020). Associating MFIs with SMEs to assist post pandemic economic resilience in Bangladesh. Retrieved from http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3659434
 41. Khan, S. U. (2022). Financing constraints and firm-level responses to the COVID-19 pandemic: International evidence. Research in International Business and Finance, 59, 101545. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101545
 42. Khin, E. W. S., Yee, C. M., & Ismail, K. (2014). Conceptual model of budgetary activity on firms performance: Malaysian SMEs case study. Asian Journal of Accounting Perspectives, 7(1), 13-27. https://doi.org/10.22452/AJAP.vol7no1.2
 43. Kijkasiwat, P. (2021). The influence of behavioral factors on SMES'owners intention to adopt private finance. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 30, 100476. https://doi.org/10.1016/J.JBEF.2021.100476
 44. Konhäusner, P., Semmerau, S.-M., & Grunert, M. (2021). Microtransactions in games - an analysis of a crowdfunding perspective. Forum Scientiae Oeconomia, 9(4), 31-58. https://doi.org/10.23762/FSO_VOL9_NO4_2
 45. Kryeziu, L., Bağiş, M., Kurutkan, M.N., Krasniqi, B.A., & Haziri, A. (2022). COVID-19 impact and firm reactions towards crisis: Evidence from a transition economy. Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, 18(1), 169-196. https://doi.org/10.7341/20221816.
 46. Kucii, M. (2018). The impact of microfinance on the development of SMEs: Kosovo - an integrated review. Współczesna Gospodarka, 9(4 (31)), 13-25. https://doi.org/10.26881/wg.2018.4.02
 47. Kumar, S., & Rao, P. (2015). A conceptual framework for identifying financing preferences of SMEs. Small Enterprise Research, 22(1), 99-112. https://doi.org/10.1080/13215906.2015.1036504
 48. Kuntchev, V., Ramalho, R., Rodríguez-Meza, J., & Yang, J. S. (2013). What have we learned from the enterprise surveys regarding access to credit by SMEs? World Bank Policy Research Working Paper, 6670.
 49. Lai, K. P. (2020). FinTech: The dis/re-intermediation of finance? In The Routledge Handbook of Financial Geography (pp. 440-457). New York: Routledge.
 50. Langley, P., & Leyshon, A. (2021). The platform political economy of fintech: Reintermediation, consolidation and capitalisation. New Political Economy, 26(3), 376-388.
 51. Łasak, P., & Gancarczyk, M. (2021a). Systemizing the impact of fintechs on the efficiency and inclusive growth of banks' services: A literature review. In A. Marszk, E. Lechman (Eds.), The Digitalization of Financial Markets. The Socioeconomic Impact of Financial Technologies (pp. 123-142). New York: Routledge.
 52. Łasak, P., & Gancarczyk, M. (2021b). Transforming the scope of the bank through fintechs: Toward a modularized network governance. Journal of Organizational Change Management, 35(1), 186-208. https://doi.org/10.1108/JOCM-05-2021-0147
 53. Le, H. T. D., Bui, M. T., & Nguyen, G. T. C. (2021). Factors affecting electronic tax compliance of small and medium enterprises in Vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(1), 823-832. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.823
 54. Loo, M. K. L. (2019). Enhancing financial inclusion in ASEAN: Identifying the best growth markets for fintech. Journal of Risk and Financial Management, 12(4), 181. https://doi.org/10.3390/jrfm12040181
 55. Lu, Z., Wu, J., & Liu, J. (2020). Bank concentration and SME financing availability: The impact of promotion of financial inclusion in China. International Journal of Bank Marketing, 38(6), 1329-1349. https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2020-0007
 56. Lu, Z., Wu, J., Li, H., & Nguyen, D. K. (2021). Local bank, digital financial inclusion and SME financing constraints: Empirical evidence from China. Emerging Markets Finance and Trade, 1-14. https://doi.org/10.1080/1540496X.2021.1923477
 57. Lukonga, I. (2021). Fintech and the real economy: Lessons from the Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan (MENAP) region. In The Palgrave Handbook of FinTech and Blockchain (pp. 187-214). Cham: Springer.
 58. Mavilia, R., & Pisani, R. (2020). Blockchain and catching-up in developing countries: The case of financial inclusion in Africa. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 12(2), 151-163. https://doi.org/10.1080/20421338.2019.1624009
 59. Mehrotra, A. (2019). Financial inclusion through fintech - a case of lost focus. 2019 International Conference on Automation, Computational and Technology Management, ICACTM (pp. 103-107). https://doi.org/10.1109/ICACTM.2019.8776857
 60. Meric, E., & Gercil, M. (2018). Usability of time driven activity based costing methods in the budgeting process of SMEs. Business and Economics Research Journal, 9(4), 961-978. https://doi.org/10.20409/berj.2018.134
 61. Moussa, F. (2020). Impact of microfinance loans on the performance of SMEs: The case of Lebanon. Business: Theory and Practice, 21(2), 769-779. https://doi.org/10.3846/btp.2020.11110
 62. Mutinda Kitukutha, N., Vasa, L., & Oláh, J. (2021). The Impact of COVID-19 on the economy and sustainable e-commerce. Forum Scientiae Oeconomia, 9(2), 47-72. https://doi.org/10.23762/FSO_VOL9_NO2_3
 63. Nemoto, N., & Yoshino, N. (2019). Fintech for Asian SMEs. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
 64. Nso, M. A. (2020). Fundraising and budgeting practices for SMEs. Asian Journal of Interdisciplinary Research, 3(1), 151-161.
 65. Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. Borsa Istanbul Review, 18(4), 329-340. https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003
 66. Palmié, M., Wincent, J., Parida, V., & Caglar, U. (2020). The evolution of the financial technology ecosystem: An introduction and agenda for future research on disruptive innovations in ecosystems. Technological Forecasting and Social Change, 151, 119779. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119779
 67. Pinkow, F. (2022). The impact of common success factors on overfunding in reward-based crowdfunding: An explorative study and avenues for future research. Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, 18(1), 131-167. https://doi.org/10.7341/20221815.
 68. Pizzi, S., Corbo, L., & Caputo, A. (2021). Fintech and SMEs sustainable business models: Reflections and considerations for a circular economy. Journal of Cleaner Production, 281, 125217. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125217
 69. Pompella, M., & Matousek, R. (2021). The Palgrave Handbook of FinTech and Blockchain. Cham: Springer.
 70. Safitri, T. A. (2020). The development of fintech in Indonesia. 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences, Advances in Social Science, Education and Humanities Research. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.139
 71. Schmidt, J., Drews, P., & Schirmer, I. (2018). Charting the emerging financial services ecosystem of fintechs and banks: Six types of data-driven business models in the fintech sector. Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences. https://doi.org/10.24251/HICSS.2018.625
 72. Schubert, H., & Kirsten, S. M. (2021). Effect of budgeting control on the financial performance of SMEs in Germany. Journal of Finance and Accounting, 5(2), 1-9. Retrieved from https://stratfordjournals.org/journals/index.php/journal-of-accounting/article/view/812
 73. Setianto, R. H., Sipayung, R. S., & Azman-Saini, W. (2022). Working capital financing and corporate profitability in the ASEAN region: The role of financial development. Entrepreneurial Business and Economics Review, 10(1), 51-64. https://doi.org/10.15678/EBER.2022.100104
 74. Sjamsudin, S. H. (2019). The impact of the development of fintech on the existing financial services in Indonesia. International Journal of Advanced Research in Technology and Innovation, 1(1), 14-23. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijarti/article/view/5995
 75. Song, H., Yang, Y., & Tao, Z. (2020). How different types of financial service providers support small-and medium-enterprises under the impact of COVID-19 pandemic: From the perspective of expectancy theory. Frontiers of Business Research in China, 14(1), 1-27. https://doi.org/10.1186/s11782-020-00095-1
 76. Stickney, C. (2016). Emerging SMEs-Secrets to Growth from Micro to Small Enterprise. Center for Financial Inclusion ACCION. Retrieved from https://www.centerforfinancialinclusion.org/emerging-smes-1
 77. Taxation of SMEs in OECD and G20 Countries. (2015). Retrieved from https://www.oecd.org/publications/taxation-of-smes-in-oecd-and-g20-countries-9789264243507-en.htm
 78. Thanh, V., Cuong, T. T., Dung, B., & Chieu, T. (2011). Small and medium enterprises access to finance in Vietnam. In Ch. Harvie, S. Oum, & D. A. Narjoko (Eds.), Small and Medium Enterprises (SMEs) Access to Finance in Selected East Asian Economies (pp. 51-192). ERIA Research Project Report.
 79. Tuan, V.K., & Rajagopal, P. (2022). The mediating effect of the budget process on the performance of small- and medium-sized enterprises in Ho Chi Minh City, Vietnam. Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, 18(1), 65-92. https://doi.org/10.7341/20221813.
 80. Vuong, K. T., & Rajagopal, P. (2020). A review of the management process with the mediating role of the budget process on the performance of Vietnamese SMEs. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 8(3), 277-296. https://doi.org/10.2478/mdke-2020-0018
 81. Wahjono, S. I., Marina, A., Fam, S.-F., & Rasulong, I. (2021). Crowdfunding as a business innovation to finance SMEs for sustainable development goals to anticipating the impact of corona virus pandemic disease (Covid-19) in Indonesia. Retrieved from https://www.atlantis-press.com/article/125951496.pdf
 82. Walker, T., & Morris, L. (2021). The Handbook of Banking Technology. Chennai: John Wiley & Sons.
 83. Xiang, D., Zhang, Y., & Worthington, A. C. (2018). Determinants of the use of fintech finance among Chinese small and medium-sized enterprises. 31st Australasian Finance and Banking Conference. Retrieved from https://research-repository.griffith.edu.au/bitstream/handle/10072/408723/Worthington511772-Accepted.pdf?sequence=2
 84. Yazdipour, R. (2011). A behavioral finance approach to decision making in entrepreneurial finance. In R. Yazdipour (Ed.), Advances in Entrepreneurial Finance: With Applications from Behavioral Finance and Economics (pp. 11-29). New York: Springer.
 85. Zavolokina, L., Dolata, M., & Schwabe, G. (2017). FinTech transformation: How IT-enabled innovations shape the financial sector. In S. Feuerriegel & D. Neumann (Eds.), Enterprise Applications, Markets and Services in the Finance Industry (pp. 75-88). Cham: Springer.
 86. Zhang-Zhang, Y., Rohlfer, S., & Rajasekera, J. (2020). An eco-systematic view of cross-sector fintech: The case of Alibaba and Tencent. Sustainability, 12(21), 8907. https://doi.org/10.3390/su12218907
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20221811
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu