BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Do Ha Thi Hai (National Economics University, Vietnam), Mac Yen Thi Hai (National Economics University, Vietnam), Tran Hoa Thi Van (National Economics University, Vietnam), Nguyen Thuy Thi Le (National Economics University, Vietnam)
Tytuł
The Impact of Attitude Towards an e-Tax System on Tax Compliance of Vietnamese Enterprises: Adoption of an e-Tax System as a Mediator
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2022, vol. 18, nr 1, s. 35-64, tab., wykr., bibliogr. s. 57-62
Tytuł własny numeru
Entrepreneurship and Innovation in the Age of Digital Transformation
Słowa kluczowe
Podatki, System podatkowy, Analiza ilościowa, Technologie cyfrowe, e-administracja
Taxes, Tax system, Quantitative analysis, Digital technologies, e-government
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M10, M16, M19
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wietnam
Vietnam
Abstrakt
CEL: Przestrzeganie przepisów podatkowych jest przedmiotem troski wielu naukowców na całym świecie. Większość z nich wskazuje na czynniki wpływające na zgodność podatkową, a jednym z istotnych czynników jest przyjęcie zgodności podatkowej. Nie ma jednak wielu badań analizujących związek między podejściem do systemu e-podatków, przyjęciem systemu e-podatków a przestrzeganiem przepisów podatkowych. Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie pośredniczącego wpływu przyjęcia systemu e-podatków na związek między postawą wobec systemu e-podatków a zgodnością z przepisami podatkowymi w oparciu o dowody empiryczne pochodzące od wietnamskich przedsiębiorstw. METODYKA: Na podstawie Teorii Rozsądnego Działania (TRA) zaproponowano model badawczy. W związku z tym rozwijane są hipotezy, zastosowano analizę ilościową na próbie badawczej 435 wietnamskich przedsiębiorstw. Kwestionariusz zawiera pytania zamknięte, które są przesyłane do menedżerów lub księgowych w przedsiębiorstwach poprzez: bezpośrednią rozmowę kwalifikacyjną, e-mailem oraz za pośrednictwem Generalnego Departamentu Podatków. Zebrane dane są następnie przetwarzane i analizowane przez SPSS v.22 i AMOS. W badaniu zastosowano Alfa Cronbacha jako narzędzie do oceny rzetelności lub spójności wewnętrznej skal. Zastosowano eksploracyjną analizę czynnikową (EFA). Wreszcie analiza regresji służy do oceny wpływu zmiennych niezależnych na zmienną zależną oraz do oszacowania modelu badawczego. WYNIKI: Istnieją znaczące bezpośrednie skutki dwóch zmiennych niezależnych, stosunku do systemu e-podatków i przyjęcia systemu e-podatków, ze zmienną zależną zgodności podatkowej. Ponadto przyjęcie systemu e-podatków częściowo pośredniczy w związku między podejściem do systemu e-podatków a przestrzeganiem przepisów podatkowych. Ten efekt mediacji pozytywnie utrwala wpływ podejścia do systemu e-podatków i przestrzegania przepisów podatkowych. IMPLIKACJE: Ten artykuł skupia się głównie na zgodności podatkowej wietnamskich przedsiębiorstw, które mogą być dalej badane z zagranicznymi przedsiębiorstwami działającymi w Wietnamie. Poza tym badania prowadzone są w kontekście Wietnamu, mogą stanowić odniesienie do badań w innych krajach rozwijających się o podobnej gospodarce lub administracji podatkowej. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ: Niniejsze badanie przyczynia się do wzmocnienia badań związanych z przestrzeganiem przepisów podatkowych, w szczególności badaniem pośredniczącego wpływu przyjęcia systemu e-podatków na związek między podejściem do systemu e-podatków a przestrzeganiem przepisów podatkowych przez przedsiębiorstwa w kontekście Wietnamu. Wyniki badania sugerują pewne implikacje polityczne dla poprawy przestrzegania przepisów podatkowych w Wietnamie, w tym (1) ciągłe ulepszanie infrastruktury informatycznej zarówno dla organów podatkowych, jak i przedsiębiorstw; (2) szerokie upowszechnianie prawa podatkowego i świadczenie usług wsparcia dla przedsiębiorców; (3) unowocześnienie systemu e-podatków w celu zapewnienia skutecznej koordynacji między organami podatkowymi, urzędnikami podatkowymi, przedsiębiorstwami i innymi organami w zakresie stosowania e-podatków; (4) konsolidacja nadzoru i oceny przyjęcia e-podatku; (5) promowanie informacji i edukacji w zakresie postrzegania przestrzegania prawa podatkowego w szczególności wśród podatników i ogółu społeczeństwa; (6) opracowanie strategii administracji podatkowej opartej na zgodności podatkowej. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: Tax compliance is a topic of concern for many scholars all over the world. Most of them point out factors affecting tax compliance, and one significant factor is the adoption of tax compliance. However, there have not been many studies analyzing the relationship between attitude towards an e-tax system, adoption of an e-tax system, and tax compliance. This paper aims to investigate the mediating impact of adoption of an e-tax system in the association between attitude towards an e-tax system and tax compliance based on empirical evidence from Vietnamese enterprises. METHODOLOGY: On the basis of the Theory of Reasoned Action (TRA), the research model is proposed. Accordingly, hypotheses are developed and this study applies a quantitative analysis with a research sample of 435 Vietnamese enterprises. The questionnaire includes close-ended questions sent to managers or tax accounting officers at enterprises by three methods: directly interviewing, via e-mail, and via the General Department of Taxation. The collected data are then processed and analyzed by SPSS v.22 and AMOS. The study applies Cronbach's Alpha as a tool for assessing the reliability or internal consistency of scales. Following is the exploratory factor analysis (EFA). Finally, regression analysis is used to evaluate the impact of the independent variables on the dependent variable and to estimate the research model. FINDINGS: There are significant direct effects of the two independent variables, attitude towards an e-tax system and adoption of an e-tax system, with the dependent variable tax compliance. Furthermore, the adoption of an e-tax system partially mediates the association between attitude towards an e-tax system and tax compliance. This mediating effect positively consolidates the impact of attitude towards an e-tax system and tax compliance. IMPLICATIONS: This paper mainly focuses on the tax compliance of Vietnamese enterprises that could be further studied with foreign enterprises that have been operating in Vietnam. Besides, the research is conducted in the context of Vietnam, thus, it is a reference for studies in other developing countries having a similar economy or tax administration. ORIGINALITY/VALUE: This study contributes to enhancing research associated with tax compliance, especially investigating the mediating impact of adoption of an e-tax system in the association between attitude towards an e-tax system and tax compliance of enterprises in the context of Vietnam. The findings of the study suggest some policy implications for improving tax compliance in Vietnam including (1) continuously improving the information technology infrastructure for both tax authorities and enterprises; (2) widely disseminating tax law and providing support services to enterprises; (3) upgrading the e-tax system to ensure the effective coordination between tax authorities, tax officials, enterprises, and other authorities in applying e-tax; (4) consolidating the supervision and assessment of the adoption of e-tax; (5) promoting information and education on the perception of complying with the tax law for taxpayers in particular and the entire population in general; (6) developing a tax administration strategy based on tax compliance. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 2. Al-Debei, M.M., Akroush, M.N., & Ashouri, M.I. (2015). Consumer attitudes towards online shopping: The effects of trust, perceived benefits, and perceived web quality. Internet Research, 5, 707-733. https://doi.org/10.1108/IntR-05-2014-0146
 3. Allahverdi, M., Alagoz, A., & Ortakarpuz, M. (2017). The effect of e-taxation system on tax revenues and cost: Turkey case. European Journal of Social Sciences, 9, 100-150.
 4. Allingham, M.G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. Journal of Public Economy, 38(2), 323-338. https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2
 5. Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. Journal of Economic Psychology, 27(2), 224-246. https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002
 6. Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. Journal of Business Ethics, 101(4), 635-651. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9
 7. Alm, J., Jackson, B.R., & Michael, M. (1992b). Estimating the determinants of taxpayer compliance with experimental data. National Tax Journal, 45(1), 107-114. https://doi.org/10.1086/NTJ41788949
 8. Andreoni, J., Brian, E., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. Journal of Economic Literature, 36(2), 818-860. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8282-7_12
 9. Asianzu, E., & Maiga, G. (2012). A consumer based model for adoption of E-Tax services in Uganda. In IST-Africa 2012 Conference Proceedings. Retrieved from https://www.semanticscholar.org/paper/A-consumer-based-model-for-adoption-of-E-Tax-in-Asianzu-Maiga/e44dc80f5ef4432a34935d454ce1ed329d77d024
 10. Bagozzi, R. P., Yi, Y., & Baumgartner, J. (1990). The level of effort required for behavior as a moderator of the attitude-behavior relation. European Journal of Social Psychology, (20), 45-59. https://doi.org/10.1002/ejsp.2420200105
 11. Baldry, J.C. (1986). Tax evasion is not a gamble: A report on two experiments. Journal Economics Letters, 22(4), 333-335. https://doi.org/10.1016/0165-1765(86)90092-3
 12. Barati, A., & Bakhshayesh, S. (2015). Electronic tax system and the facing challenges. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 5(S1), 480-497.
 13. Barati, A., Moradi, P., Ahmadi, B., & Azizpour, P. (2014). A study of the models for adoption of e-tax returns from the perspective of taxpayers. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4(S1), 1923-1939.
 14. Becker, D., & Lacktorin-revier, S. (2008). The impact of electronic tax return filing on tax compliance. In MWAIS 2008 Proceedings. Retrieved from https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=mwais2008
 15. Brown, R.E., & Mazur, M.J. (2003). IRS's comprehensive approach to compliance measurement. National Tax Journal, 56(3), 689-700. https://doi.org/10.17310/ntj.2003.3.15
 16. Chan, C.W., Troutman, C.S., & O'Bryan, D. (2000). An expanded model of taxpayer compliance: Empirical evidence from the United States and Hong Kong. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 9(2), 83-103. https://doi.org/10.1016/S1061-9518(00)00027-6
 17. Che-Azmi, A. A., & Kamarulzaman, Y. (2014). Adoption of tax e-filing: A conceptual paper. African Journal of Business Management, 4(5), 599-603. https://doi.org/10.5897/AJBM.9000045
 18. Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach for structural equation modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.). Modern Methods for Business Research (pp. 295-336). Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Wynne-Chin/publication/311766005_The_Partial_Least_Squares_Approach_to_Structural_Equation_Modeling/links/0deec533e0f7c00f59000000/The-Partial-Least-Squares-Approach-to-Structural-Equation-Modeling.pdf
 19. Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment. Journal of Economic Behavior & Organization, 70, 447-457. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2008.02.010
 20. Dubin, J.A. (2007). Criminal investigation enforcement activities and taxpayer noncompliance. Journal Public Finance Review, 35(4), 500-529. https://doi.org/10.1177/1091142106295757
 21. Dubin, J.A., Graetz, M.J., & Louis, L.W. (1990). The effect of audit rates on the federal individual income tax, 1977-1986. National Tax Journal, 43(4), 395-409. https://doi.org/10.1086/NTJ41788861
 22. Elffers, H., Russell, H.W., & Dick, J.H. (1987). The consequences of different strategies for measuring tax evasion behavior. Journal of Economic Psychology, 8(3), 311-337. https://doi.org/10.1016/0167-4870(87)90026-2
 23. Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Reading. Boston, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
 24. Frey, B., & S và Torgler, B. (2007). Tax morale and conditional cooperation. Journal of Comparative Economics, 35(1), 136-159. https://doi.org/10.1016/j.jce.2006.10.006
 25. Friedland, N. (1982). A note on tax evasion as a function of the quality of information about the magnitude and credibility of threatened fines: Some preliminary research. Journal of Applied Social Psychology, 12(1), 54-59. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1982.tb00848.x
 26. General Department of Tax (2016-2020). Annual reports in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ha Noi.
 27. General Statistics Office (2020). Enterprises, cooperatives and individual non-agricultural economic establishments. Ha Noi.
 28. Grasmick, H.G., & Wilbur, J.S. (1982). Tax evasion and mechanisms of social control: A comparison with grand and petty theft. Journal of Economic Psychology, 2(3), 213-230. https://doi.org/10.1016/0167-4870(82)90004-6
 29. Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis. Seventh Edition. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River.
 30. Hasseldine, J. (1993). International: How do revenue audits affect taxpayer compliance?. Journal Bulletin for International Fiscal Documentation, 47, 424-435.
 31. Igbaria, M., & Iivari, J. (1995). The effects of self-efficacy on computer usage. Omega, 23(6), 587-605. https://doi.org/10.1016/0305-0483(95)00035-6
 32. Jackson, B.R., & Jaouen, P.R. (1989). Influencing taxpayer compliance through sanction threat or appeals to conscience. Journal Advances in Taxation, 2, 131-147.
 33. Jackson, B.R., & Milliron, V.C. (1986a). Tax compliance research: Findings, problems, and prospects. Journal of Accounting Literature, 5(1), 125-165.
 34. Jackson, B.R., Milliron, V.C., & Daniel R.T. (1988). Tax practitioners and the government. Journal Tax Notes, 41(3), 333-341.
 35. Jahangir, N., & Begum, N. (2008). The role of perceived usefulness, perceived ease of use, security and privacy, and customer attitude to engender customer adaptation in the context of electronic banking. African Journal of Business Management. 2(2), 32-40. https://doi.org/10.5897/AJBM.9000634
 36. James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-assessment and tax administration. MPRA Paper, 2(2), 27-42. Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/26906/1/MPRA_paper_26906.pdf
 37. Khaddafi, M., Aspan, H., Heikal, M., Wahyuddin, F., & Zatin, H. (2018). Effect of perception of facilities, intensity of conduct, and satisfaction of Tax Payers to Submission of Letter by E-Filing Notice on Tax Service. In Proceedings of MICoMS (pp. 583-587). https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00001
 38. Kim, Y. (2003). Income distribution and equilibrium multiplicity in a stigma-based model of tax evasion. Journal of Public Economics, 87(7), 1591-1616. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(01)00219-5
 39. Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. Journal of Economic Psychology, 29(2), 210-225. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004
 40. Kiring, S.E., Jagongo, A., Kiio, J.M., Njuguna, I.M., Muguongo, G.K., Nganyi, M.S., Sei, M.J., KaraniGichimu, C., Macharia, I., Mwangi, M., & Qiao, Y. (2017). Impact of online tax filing on tax compliance among small and medium enterprises (MSE) in Kibwezi Sub-County in Kenya. International Journal of Current Research, 9(4), 45196-45206.
 41. Lee, H.C. (2016). Can electronic tax invoicing improve tax compliance?: A case study of the Republic of Korea's electronic tax invoicing for value-added tax. World Bank Group. Retrieved from http://documents1.worldbank.org/curated/en/712881467994710005/pdf/WPS7592.pdf
 42. Maisiba, J.G., & Atambo, W. (2016). Effects of electronic tax system on the revenue collection efficiency of Kenya Revenue Authority. Imperial Journal of Interdisciplinary Research, 2(4), 815-827.
 43. Marti, O.L. (2010). Taxpayers' attitudes and tax compliance behavior in Kenya. African Journal of Business and Management, 1(1), 112-122.
 44. Mason, R., & Calvin, L.D. (1984). Public confidence and admitted tax evasion. National Tax Journal, 37(4), 489-496. https://doi.org/10.1086/NTJ41791980
 45. Motwani, B., Haryani, S., & Matharu, S. (2015). Profession as the determinant on the adoption of e-taxation. Review of Professional Management - A Journal of New Delhi Institute of Management, 13(2), 15-23. https://doi.org/10.20968/rpm%2F2015%2Fv13%2Fi2%2F88683
 46. Murphy, K. (2004). The role of trust in nurturing compliance: A study of accused tax avoiders. Journal Law and Human Behavior, 28(2), 187-209. https://doi.org/10.1023/B:LAHU.0000022322.94776.ca
 47. Muturi, H.M., & Kiarie, N. (2015). Effects of online tax system on tax compliance among small taxpayers in Meru county, Kenya. International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(12), 280-297.
 48. Nasir (2015). Implementing electronic tax fillings and payments in Malaysia. Journal of Accounting and Economics, 17(2), 41-67. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9984-2_Case_studies_4
 49. Night, S., & Bananuka, J. (2018). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 25(49), 73-88. https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066
 50. Oloaye, C.O., & Atilola, O.O, (2018). Effect of e-tax payment on revenue generation in Nigeria. Journal of Accounting, Business and Finance Research, 4(2), 56-65. https://doi.org/10.20448/2002.42.56.65
 51. Ondara, T.G., Kimani, M., & Kwasira, J. (2016). Influence of online tax filing on tax compliance among small and medium enterprises in Nakuru town, Kenya. IOSR Journal of Business and Management, 18(10), 82-92.
 52. Pate, A.M., & Edwin, E.H. (1992). Formal and informal deterrents to domestic violence: The Dade County spouse assault experiment. Journal American Sociological Review, 57(5), 691-697. https://doi.org/10.2307/2095922
 53. Ramlah, H. (2010). An integrated model on online tax adoption in Malaysia. In European, Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/228469696_An_Integrated_Model_on_Online_Tax_Adoption_in_Malaysia
 54. Schneider, F., & Klinglmair, R. (2004). Shadow economies around the world: What do we know?. Working Paper Series 2004-03. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2004.10.002
 55. Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25(1), 1-65. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60281-6
 56. Simuyu, K.E., & Jagongo, A. (2019). Impact of online tax filing on tax compliance among small and medium enterprises in Kibwezi Sub-county in Kenya. International Journal of Current Research, 9(1), 45196-45206.
 57. Singh, V. (2003). Tax Compliance and Ethical Decision-Making: A Malaysian Perspective. Petaling Jaya: Longman.
 58. Srinivasan, T.N. (1973). Tax evasion: A model. Journal of Public Economics, 2(4), 339-346. https://doi.org/10.1016/0047-2727(73)90024-8
 59. Swistak, A. (2016). Tax penalties in SME tax compliance. Journal Financial Theory and Practice, 40(1), 129-147. https://doi.org/10.3326/fintp.40.1.4
 60. Tan, L.M (1998). Taxpayers' perceptions of fairness of the tax system - A preliminary study. New Zealand Journal of Taxation Law and Policy, 4(2), 59-71.
 61. Torgler, B. (2005b). Tax morale in Latin America. Journal Public Choice, 122(1-2), 133-157. https://doi.org/10.1007/s11127-005-5790-4
 62. Torgler, B., & Murphy, K. (2004). Tax morale in Australia: What shapes it and has it changed over time. Journal of Australian Taxation, 7, 298-335.
 63. Torgler, B., & Schneider, F. (2009). The impact of tax morale and institutional quality on the shadow economy. Journal of Economic Psychology, 30(2), 228-245. https://doi.org/10.1016/j.joep.2008.08.004
 64. Torgler, B. (2002). Speaking to theorists and searching for facts: Tax morale and tax compliance in experiments. Journal of Economic Surveys, 16(5), 657-683. https://doi.org/10.1111/1467-6419.00185
 65. Torgler, B. (2003a). Tax morale and tax compliance: A cross culture comparison. In Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association (pp. 63-74). Retrieved from https://booksc.org/book/58134881/794dfe
 66. Torgler, B. (2005a). Tax morale in Latin America. Journal Public Choice, 122(1-2), 133-157. https://doi.org/10.1007/s11127-005-5790-4
 67. Torgler, B., Demir, I.C., Macintyre, A., & Schaffner, M. (2008). Causes and consequences of tax morale: An empirical investigation. Journal Economic Analysis and Policy, 38(2), 313-339. https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50023-3
 68. VCCI (2019). Assessment of tax administrative procedure reform - Enterprises's satisfaction in 2019. Ha Noi. Retrieved from https://img.vietnamfinance.vn/upload/news/hoanghung_btv/2019/11/20/bao-cao-danh-gia-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-thue.pdf
 69. Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). Theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2), 186-204. https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926
 70. Wang, Y. S., Wang, Y. M., Lin, H. H., & Tang, T. I. (2003). Determinants of user acceptance of Internet banking: An empirical study. International Journal of Service Industry Management, 14(5), 501-519. https://doi.org/10.1108/09564230310500192
 71. Wasao, D. (2014). The effect of online tax system on tax compliance among small taxpayers in east of Nairobi tax district, University of Nairobi, Kenya. Retrieved from http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/74865/Wasao_The%20effect%20of%20online%20tax%20system%20on%20tax%20compliance%20among%20small%20taxpayers.pdf?sequence=4&isAllowed=y
 72. Webley, P. (1991). Tax Evasion: An Experimental Approach. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1016/0167-4870(92)90059-G
 73. Zaidi, S.K.R., Henderson, C.D., & Gupta, G. (2017). The moderating effect of culture on E-Filing taxes: Evidence from India. Journal of Accounting in Emerging Economies, 7(1), 134-152. https://doi.org/10.1108/JAEE-05-2015-0038
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20221812
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu