BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawojska Aldona (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Siudek Tomasz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
A Theoretical and Empirical Approach to Foreign Labour Migration and Employment : the Case of Agri-Food Migrantworkers in Developed Economies
Podejście teoretyczne i empiryczne do migracji zarobkowych i zatrudnienia cudzoziemców na przykładzie migrantów pracujących w sektorze rolno-żywnościowym w gospodarkach rozwiniętych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2021, R. 20, nr 4, s. 63-81, tab., rys., bibliogr. 134 poz.
Słowa kluczowe
Migracja, Rolnictwo, Rynek pracy, Przemysł spożywczy, Pandemia, COVID-19
Migration, Agriculture, Labour market, Food industry, Pandemic, COVID-19
Uwagi
Klasyfikacja JEL: B00, F27, J43, J7, J61, J31, E26.
streszcz., summ.
Abstrakt
Większość dotychczasowych badań dotyczących migracji koncentrowała się na skali i skutkach exodusu ludzi z obszarów wiejskich do miast, a nie na obszarach wiejskich jako odbiorcach migrantów, zwłaszcza zagranicznych. Niniejszy artykuł ma na celu analizę zatrudnienia cudzoziemców w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym wybranych krajów rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pandemii COVID-19. Na wstępie dokonano przeglądu literatury odnośnie idei, koncepcji i teorii dotyczących migracji ludności ewoluujących w historii myśli ekonomicznej i społecznej. Te teoretyczne podstawy zawierające ekonomiczne, społeczne, zdrowotne, demograficzne i zintegrowane teorie oraz koncepcje migracji pomagają zrozumieć czynniki przyciągające migrantów do kraju docelowego, oraz czynniki wypychające ich ze swoich rodzimych krajów, a także konsekwencje obecnych międzynarodowych procesów migracyjnych. Następnie przedstawiono wiele faktów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w rolnictwie i przetwórstwie żywności w krajach rozwiniętych tradycyjnie dotkniętych dużymi niedoborami siły roboczej w tych sektorach, a także wpływ kryzysu pandemii COVID-19 na pracodawców i pracowników. Wyniki pokazują, że niedobory podaży siły roboczej i eksploatacja pracowników należy do najczęstszych i stosunkowo stałych dylematów związanych z imigrantami zatrudnionymi w sektorze rolno-żywnościowym. Podczas kryzysu COVID-19 problemy te zaostrzyły się i dodatkowo zostały uzupełnione zagrożeniem zdrowia pracowników z powodu ognisk koronawirusa w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórstwa spożywczego. (abstrakt oryginalny)

Most of the research on migration has focused on the scale and effects of people exodus from rural to urban areas rather than on rural areas as recipients of migrants, especially foreign migrants. This study aims to analyse employment of foreigners in agriculture and food processing sectors of selected developed countries, with particular emphasis on the time of the COVID-19 pandemic. It first reviews existing literature on ideas and theories about human migration through the history of economic and social thought. This theoretical background lies in the economic, social, health, demographic and integrated theories and concepts of migra-tion that help understand the pull and push causes as well consequences of current international migration processes. Next, this article presents some facts about the employment of foreigners in agriculture and food processing in developed countries traditionally affected by severe labour shortages in these sectors, as well as the impact of the COVID-19 crisis on employers and workers. The results reveal that labour shortages and labour exploitation are amongst the most frequent and relatively consistent issues associated with immigrant workers in the agri-food industry. During COVID-19, these problems were exacerbated and complemented with the workers' health risk due to coronavirus clusters on farms and at food-processing plants. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abraído-Lanza, A.F., Dohrenwend, B.P., Ng-Mak, D.S., Turner, J.B. (1999). The Latino mortality paradox: A test of the "salmon bias" and healthy migrant hypoth-eses. Am. J. Public Health, 89(10), 1543-1548, DOI: 10.2105/ajph.89.10.1543
 2. Akay Bayraktar, S.S. (2016). Rights or Numbers? Em-ployment of Migrant Workers in Agricultural Pro-duction - Lessons Learned. Development Workshop. Retrieved from https://www.academia.edu/44942023/Rights_or_Numbers_Employment_of_Migrant_Work-ers_in_Agricultural_Production_Lessons_Learned [accessed 18.07.2017].
 3. Amnesty International (2012). Exploited Labour: Migrant Workers in Italy's Agricultural Sector. Retrieved from https://www.amnesty.eu/news/exploited-labour-mi-grant-workers-in-italys-agricultural-sector/ [accessed 18.10.2020].
 4. ANSA (2021). Migrant labor in Italian agriculture recog-nized as "important." InfoMigrants. Retrieved from https://www.infomigrants.net/en/post/36139/migrant--labor-in-italian-agriculture-recognized-as-important [accessed 01.11.2021].
 5. Austin, J. (2016). Back-breaking work for peanuts - Why Brits won't slave on farms swamped by EU migrants. Express.Co.Uk. Retrieved from https://www.express.co.uk/news/uk/701860/Back-breaking-hell-paid-peanuts-why-Brits-won-t-slave-on-farms-swamped-by-EU-migrants [accessed 10.10.2021].
 6. Beaumont, H. (2021). 'They care about their plants and not us': For migrant farmworkers in Ontario, COVID-19 made a bad situation worse. The Narwhal. Retrieved from https://thenarwhal.ca/covid-19-migrant-farmwork-ers/ [accessed 24.12.2021].
 7. Becker, G.S. (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. J Polit Econ, 70(5), 9-49. DOI: 10.1086/258724.
 8. BHRRC (2021). Italy: Report sheds light on increased la-bour exploitation of migrant workers in Calabria amid second wave of pandemic. Business & Human Rights Resource Centre. Retrieved from https://www.busi-ness-humanrights.org/en/latest-news/italy-report-sheds-light-on-increased-labour-exploitation-of-migrant-workers-in-calabria-amid-second-wave-of-pandemic/ [accessed 23.07.2021].
 9. Binford, L. (2013). The Political Economy of Contract Labor in Neoliberal North America: Cheap Labor and Organized Labor. [In:] L. Bonford (Ed.), Tomorrow We're All Going to the Harvest. University of Texas Press, 146-178. DOI: 10.7560/743809-010
 10. Blanchflower, D.G., Saleheen, J., Shadforth, C. (2007). The impact of the recent migration from Eastern Europe on the UK economy. SSRN Electronic Journal, 2615. DOI: 10.2139/ssrn.969406
 11. Bloch, A., McKay, S. (2015). Employment, social networks and undocumented migrants: The employer perspective. Sociology, 49(1), 38-55, DOI: 10.1177/0038038514532039
 12. Boeke, J.H. (1953). Economics and Economic Policy of Dual Societies, as Exemplified by Indonesia. International Secretariat, IPR, New York.Bruttel, O. (2019). The effects of the new statutory minimum wage in Germany: A first assessment of the evidence. J Labour Mark Res, 53(1), 10, DOI: 10.1186/s12651-019-0258-z
 13. Burcu, O. (2021). News - Study uncovers worsening conditions of migrant workers in UK Agri-Food industry during pandemic - University of Nottingham. University of Nottingham. Retrieved from https://www.nottingham.ac.uk/news/study-uncovers-worsening-conditions-of-migrant-workers-in-uk-agri-food-industry-during-pan-demic-1 [accessed 01.09.2021].
 14. Burroughs, E. (2012). Irish Institutional Discourses of Illegal Immigration: A Critical Discourse Analysis Ap-proach. National University of Ireland Maynooth [PhD thesis]. Retrieved from https://mural.maynoothuniver-sity.ie/4330/ [accessed 12.09.2021].
 15. Canales, A.I. (2003). Mexican labour migration to the United States in the age of globalisation. J Ethn Migr Stud., 29(4), 741-761, DOI: 10.1080/1369183032000123486
 16. Casanova, P.G. (1965). Internal colonialism and national development. Studies in Comparative International Devel-opment, 1(4), 27-37, DOI: 10.1007/BF02800542
 17. Chang, A., Sainato, M., Lakhani, N., Kamal, R., Uteuova, A. (2021). The pandemic exposed the human cost of the meatpacking industry's power: 'It's enormously frightening'. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/16/meat-packing-industry-covid-outbreaks-workers [accessed 20.11.2021].
 18. Chappell, L., Latorre, M., Rutter, J., Shah, J. (2009). Migration and rural economies: Assessing and addressing risks. Institute for Public Policy Research Economics of Migration Working Paper, 6, 53.
 19. Child, J., Sir. (1751). A New Discourse of Trade: Wherein is Recommended Several Weighty Points to Companies of Merchants. Robert and Andrew Foulis, Glasgow. Retrieved from https://www.librarysearch.manchester.ac.uk/discovery/fulldisplay/alma9913346944401631/44MAN_INST:MU_NUI [accessed 20.10.2020].
 20. Chmielewska, I. (2020). Imigranci w polskiej gospodarce - raport z badań ankietowych. Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 21. Clark, C. (1957). The Conditions of Economic Progress. Macmillan, London.
 22. colombi. (2021). Right to health should come first! EFFAT - European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions. Retrieved from https://effat.org/featured/right-to-health-should-come-first/ [accessed 20.12.2021].
 23. Corrado, A., Palumbo, L. (2020). Covid-19, Agri-Food Sys-tems, and Migrant Labour. The situation in Germany, Italy, the Netherlands, Spain, and Sweden. Open Society Foundations, Rome.
 24. Court, P. de la. (1911). Het welvaren van Leiden: Handschrift uit het jaar 1659, uitgeven met Duitsche vertaling, aan-teekeningen en bibliographische bijzonderheden. Met 5 facsimiles. M. Nijhoff.
 25. Dahm, J. (2021). Seasonal farm workers in Germany ex-posed to "massive labour rights violations". Www.Eu-ractiv.Com. Retrieved from https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/seasonal-farm-workers-in-germany-exposed-to-massive-labour-rights-viola-tions/ [accessed 14.11.2021].
 26. Doeringer, P.B., Piore, M.J. (1970). Internal Labor Mar-kets and Manpower Analysis: With a New Introduction. Manpower Administration (DOL), Washington, D.C.
 27. Donaldson, M. (2015). French farmer: Without migrants, European agriculture will not survive. Quartz. Retrieved from https://www.yahoo.com/news/french-farmer-without-migrants-european-110043668.html [accessed 14.09.2021].
 28. EFFAT (2016). The exploitation of migrant workers in agriculture. What responsibility for CAP? Retrieved from https://old.effat.org/en/node/14404 [accessed 10.09.2021].
 29. EM (2020). Attracting seasonal workers from third countries and their protection in Poland. European Migration Network Poland, Warsaw.
 30. Engbersen, G., Leerkes, A., Grabowska-Lusinska, I., Snel, E., Burgers, J. (2013). On the differential attachments of migrants from Central and Eastern Europe: A typology of labour migration. J Ethn Migr Stud, 39(6), 959-981. DOI:10.1080/1369183X.2013.765663
 31. Ethical Trading Initiative (2015). Due diligence in agricul-tural supply chains: Counteracting exploitation of migrant workers in Italian tomato production. Retrieved from https://www.ethicaltrade.org/resources/due-dili-gence-agricultural-supply-chains-counteracting-exploi-tation-migrant-workers [accessed 10.09.2021].
 32. euromeat (2021). Huge shock for the German meat industry. EuroMeatNews. Retrieved from https://euromeatnews.com/Article-Huge-shock-for-the-German-meat-indus-try/4549 [accessed 15.06.2021].
 33. Eurostat (2021). Structure of earnings survey: Hourly earnings. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EARN_SES_HOURLY__custom_2039630/default/table?lang=en [accessed 24.10.2021].
 34. Evans, J., O'Connor, S. (2021). Brexit: The low-paid migrant workers 'trapped' on Britain's farms. Financial Times. Retrieved from https://www.ft.com/content/11e49a14-5b89-4f23-ba47-2cde24dcd1ef [accessed 24.04.2021].
 35. Findlay, A., McCollum, D. (2013). Recruitment and employment regimes: Migrant labour channels in the UK's rural agribusiness sector, from accession to recession. J Rural Stud, 30, 10-19. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2012.11.006
 36. Flores, L.A. (2020). Latino Labor in the US Food In-dustry, 1880-2020. Oxford Research Encyclo-pedia of American History. DOI: 10.1093/acre-fore/9780199329175.013.850
 37. Galindo, G. (2020). Coronavirus: Hundreds quarantined af-ter outbreak in Belgian meatpacking plant. The Brussels Times. Retrieved from https://www.brusselstimes.com/belgium/125108/coronavirus-hundreds-quarantined-after-outbreak-in-belgian-meatpacking-plant [accessed 24.08.2021].
 38. Garapich, M.P. (2008). The migration industry and civil society: Polish immigrants in the United Kingdom before and after EU enlargement. JEMS, 34(5), 735-752. DOI: 10.1080/13691830802105970
 39. GLAA (2020a). Illegal gangmaster deported from UK. Retrieved from https://www.gla.gov.uk/whats-new/press-release-archive/31072020-illegal-gangmaster-deported-from-uk/ [accessed 24.08.2021].
 40. GLAA (2020b). Cambridgeshire - Bulgarian - Romanian - Workers. Retrieved from https://www.gla.gov.uk/whats-new/press-release-archive/24062020-welfare-visit-checks-on-200-workers-at-cambridgeshire-farm/ [accessed 24.08.2021].
 41. Glorius, B., Grabowska-Lusinska, I., Kuvik, A. (Eds.). (2013). Mobility in Transition: Migration Patterns after EU Enlargement. Amsterdam University Press, Amsterdam. DOI: 10.26530/OAPEN_449203
 42. Gmelch, G. (1980). Return migration. Annu Rev Anthropol, 9, 135-159.
 43. Gordon, D.M. (1972). Theories of Poverty and Unemployment. Orthodox, Radical, and Dual Labor Market Perspectives. Lexington Books, Lexington.
 44. Goss, J., Lindquist, B. (1995). Conceptualizing international labor migration: A structuration perspective. IMR, 29(2), 317-351. DOI: 10.2307/2546784
 45. GOV.UK (2021). National Minimum Wage and National Living Wage rates. Retrieved from https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates [accessed 24.11.2021].
 46. Grant, T., Baum, K.B. (2020). Migrant workers on farms across Canada are being told they can't leave, raising rights concerns. The Globe and Mail. Retrieved from https://www.theglobeandmail.com/business/article-mi-grant-workers-on-farms-across-canada-are-being-told-they-cant-leave/ [accessed 25.11.2021].
 47. Green, L.A. (2020). Is it true that Britons will not do seasonal agricultural work? Migration Watch UK. Retrieved from http://www.migrationwatchuk.com/briefing-pa-per/document/393 [accessed 18.10.2021].
 48. GUS (2015). Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 roku, Warszawa.
 49. Haley, E., Caxaj, S., George, G., Hennebry, J., Martell, E., McLaughlin, J. (2020). Migrant farmworkers face heightened vulnerabilities during COVID-19. JAFSCD, 9(3), 35-39. DOI: 10.5304/jafscd.2020.093.016
 50. Hampel, G., Putzing, M., Schiemann, F., Wagener, A., Welk-er, C. (2018). Fachkräftebedarf in der Landwirtschaft im Land Brandenburg bis 2030. SÖSTRA, Berlin.
 51. Hayek, F.A. (1976). Law, Legislation and Liberty, Volume 2: The Mirage of Social Justice. Routledge and Kegan Paul, London.
 52. Hayek, F.A. (1981). Law, Legislation and Liberty, Volume 3: The Political Order of a Free People. University of Chicago Press, Chicago.
 53. Hechter, M. (1977). Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536-1966. University of California Press, Berkeley.
 54. Hicks, J.R. (1932). The Theory of Wages (1st Edition). Mac-millan, London.
 55. Hicks, J.R. (1963). The Theory of Wages. Palgrave Macmillan, London. DOI: 10.1007/978-1-349-00189-7
 56. Hjalmarson, E. (2021). Canada's Emergency Response Ben-efit does nothing for migrant workers. The Conversation. Retrieved from http://theconversation.com/cana-das-emergency-response-benefit-does-nothing-for-mi-grant-workers-136358 [accessed 15.12.2021].
 57. Holz, M. (2021). Health inequalities in Germany: Differences in the 'Healthy migrant effect' of European, non-European and internal migrants. JEMS, 1-22, DOI: 10.1080/1369183X.2021.1901675
 58. ICMC (2020). COVID-19 Pandemic Reveals Crisis in Europe's Agri-Food Workers' Rights. The International Catholic Migration Commission (ICMC). Retrieved from http://icmc.net//2020/04/20/covid-19-pandemic-reveals-crisis-in-europes-agri-food-workers-rights/ [accessed 10.09.2021].
 59. International Labour Organization (2017). Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Mar-riage. Retrieved from http://www.ilo.org/global/pub-lications/books/WCMS_575479/lang-en/index.htm [accessed 10.09.2021].
 60. Jorgenson, D.W. (1961). The Development of a Dual Econ-omy. The Economic Journal, 71(282), 309-334. DOI: 10.2307/2228770
 61. Kahanec, M., Zimmermann, K.F., Kureková, L.M., Biavaschi, C. (2013). Labour Migration from EaP Countries to the EU - Assessment of Costs and Benefits and Proposals for Better Labour Market Matching. IZA Research Report, 56.
 62. Kancs, d'Artis, Kielyte, J. (2010). European Integration and Labour Migration. European Integration online Papers, 14, 16. DOI: 10.1695/2010016
 63. Kasimis, C. (2005). Migrants in the Rural Economies of Greece and Southern Europe. Migrationpolicy.Org. Re-trieved from https://www.migrationpolicy.org/article/migrants-rural-economies-greece-and-southern-europe [accessed 10.04.2020].
 64. Kasimis, C., Papadopoulos, A.G. (2005). The multifunc-The multifunc-tional role of migrants in the Greek countryside: Impli-cations for the rural economy and society. JEMS, 31(1), 99-127. DOI: 10.1080/1369183042000305708
 65. Keynes, J.M. (1937). Some economic consequences of a de-clining population. The Eugenics Review, 29(1), 13-17.
 66. Knight, J., Lever, J., Thompson, A. (2014). The labour mar-ket mobility of Polish migrants: A comparative study of three regions in South Wales, UK. CEEMR, 3(2), 61-78.
 67. Lawrence, F. (2016). Gangmasters agree to pay more than £1m to settle modern slavery claim. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/uk-news/2016/dec/20/gangmasters-agree-1m-payout-to-settle-modern-slavery-claim [accessed 10.09.2020].
 68. Lever, J., Milbourne, P. (2017). The structural invisibility of outsiders: The role of migrant labour in the meat-processing industry. Sociology, 51(2), 306-322. DOI: 10.1177/0038038515616354
 69. MAC (2014). Migrants in low-skilled work: The growth of EU and non-EU labour in low-skilled jobs and its impact on the UK. Migration Advisory Committee, London.
 70. Malthus, T. (1798). An Essay on the Principle of Population. J. Johnson, London.
 71. Marmot, M.G., Adelstein, A.M., Bulusu, L. (1984). Lessons from the study of immigrant mortality. Lancet, 1(8392), 1455-1457. DOI: 10.1016/s0140-6736(84)91943-3
 72. Massey, D.S. (1990). Social structure, household strategies, and the cumulative causation of migration. Population Index, 56(1), 3-26. DOI: 10.2307/3644186
 73. Massey, D.S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegri-no, A., Taylor, J.E. (1993). Theories of international mi-gration: A review and appraisal. Popul Dev Rev, 19(3), 431-466. DOI: 10.2307/2938462
 74. Massey, D.S., España, F.G. (1987). The social process of international migration. Science, 237(4816), 733-738. DOI: 10.1126/science.237.4816.733
 75. McNeill, W.H., Adams, R.S. (1978). Human Migration: Patterns and Policies. Indiana University Press, Bloomington.
 76. McSweeney, E., Young, H. (2021). Revealed: Exploita-tion of meat plant workers rife across UK and Europe. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/28/revealed-exploitation-of-meat-plant-workers-rife-across-uk-and-europe [accessed 08.10.2021].
 77. Mill, J.S. (1849). Principles of Political Economy: With Some of Their Applications to Social Philosophy. John W. Parker, West Strand.
 78. Mises, L. von. (1988). Socialism: An Economic and Socio-logical Analysis. The Ludwig von Mises Institute, Au-burn.
 79. Mises, L. von. (2010). Omnipotent Government: The Rise of the Total State and Total War. Liberty Fund and The Mises Institute.
 80. Morris, S. (2016). Brexit vote brings uncertainty for fruit pickers and farmers. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/politics/2016/oct/16/brexit-vote-brings-uncertainty-for-fruit-pickers-and-farmers [accessed 09.10.2021].
 81. Mrzygłocka S. (2020). Koronawirus w Animex Food. Ponad 150 osób jest na kwarantannie lub odsuniętych od pracy. Wyborcza.pl. Retrieved from https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,26314460,koronawirus-w-animex-food-ponad-150-osob-jest-na-kwarantannie.html [accessed 09.10.2021].
 82. Myrdal, G. (1957). Economic Theory and Under-Developed Regions. Gerald Duckworth & Co., London.
 83. NFWM (2021). Modern-Day Slavery. National Farm Worker Ministry. Retrieved from https://nfwm.org/farm-work-ers/farm-worker-issues/modern-day-slavery/ [accessed 09.10.2021].
 84. Nickel, C., Bobeica, E., Koester, G., Lis, E., Porqueddu, M. (2019). Understanding low wage growth in the Euro Area and European Countries. European Central Bank Occasional Paper 232. DOI: 10.2139/ssrn.3447190
 85. Nickell, S., Saleheen, J. (2015). The impact of immigration on occupational wages: Evidence from Britain. Bank of England Staff Working Paper, 574. Retrieved from https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2015/the-impact-of-immigration-on-occupational-wages-evi-dence-from-britain [accessed 09.07.2020].
 86. nidirect (2021). The National Minimum Wage and Liv-ing Wage. Retrieved from https://www.nidirect.gov.uk/articles/national-minimum-wage-and-living-wage [accessed 19.12.2021].
 87. Norsk Arbeidsmandsforbund (2021). The current minimum wages within nine industries in Norway. Retrieved from https://arbeidsmandsforbundet.no/the-current-minimum-wages-within-nine-industries-in-norway/ [accessed 19.12.2021].
 88. Osservatorio Placido Rizzotto (2020). Agromafie e capo-ralato - V Rapporto. Retrieved from https://www.edies-seonline.it/prodotto/agromafie-e-caporalato-v-rapporto-ebook/ [accessed 22.12.2021].
 89. Palumbo, L., Corrado, A. (2021). Italy's problem is not labour shortages, but a shortage of workers' rights. OpenDemocracy. Retrieved from https://www.open-democracy.net/en/pandemic-border/italys-problem-is-not-labour-shortages-but-a-shortage-of-workers-rights/ [accessed 22.11.2021].
 90. Parliament UK. (2020). The UK's new immigration policy and the food supply chain - Environment, Food and Rural Affairs Committee - House of Commons. Retrieved from https://publications.parliament.uk/pa/cm5801/cm-select/cmenvfru/231/23108.htm [accessed 19.12.2021].
 91. Petras, J., Veltmeyer, H. (2001). Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century. Zed Books, London.
 92. Petras, J., Veltmeyer, H., Márquez, H. (2016). Imperialism and Capitalism in the Twenty-First Century: A System in Crisis. Routledge, DOI: 10.4324/9781315587974
 93. Piore, M.J. (1979). Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies. Cambridge University Press, Cam-bridge. DOI: 10.1017/CBO9780511572210
 94. Pitu, L., Schwartz, R. (2020). Germany's exploited foreign workers amid coronavirus. InfoMigrants. Retrieved from https://www.infomigrants.net/en/post/26355/germanys-exploited-foreign-workers-amid-coronavirus [accessed 09.11.2021].
 95. Portes, A. (1997). Immigration theory for a New Century: Some problems and opportunities. IMR, 31(4), 799-825. DOI: 10.2307/2547415
 96. Portes, A., Walton, J. (1981). Labor, Class, and the Inter-national System. Elsevier Inc. DOI: 10.1016/C2013-0-11322-0
 97. Puschmann, P., Donrovich, R., Matthijs, K. (2017). Salmon Bias or Red Herring? Human Nature, 28(4), 481-499. DOI: 10.1007/s12110-017-9303-1
 98. Rauhut, D. (2021). Consumption needs and Quality of Life: Austrian Economics and the causes of migration. 18(6), 685-694. DOI: 10.33182/ml.v18i6.1550
 99. Ravenstein, E.G. (1885). The Laws of Migration. 48(2), 167-235. DOI: 10.2307/2979181
 100. Ravenstein, E.G. (1889). The Laws of Migration. J R Stat Soc, 52(2), 241-305. DOI: 10.2307/2979333
 101. Reynell, C. (1674). The True English Interest, Or, An Account of the Chief National Improvements: In Some Political Observations, Demonstrating an Infallible Advance of This Nation to Infinite Wealth and Greatness, Trade and Populacy, with Imployment and Preferment for All Persons. Giles Widdowes, London.
 102. Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation. John Murray, London.
 103. Rosenblatt, L. (2021). Farm labor shortage nothing new, getting worse, farmers say. AP NEWS. Retrieved from https://apnews.com/article/immigration-health-corona-virus-pandemic-business-50121aa858e9f7cb2c708d94602ef366 2021 [accessed 09.08.2021].
 104. RTÉ (2020). Danish abattoir closes as 142 staff infected with virus. Retrieved from https://www.rte.ie/news/2020/0808/1158099-covid-world-update/ [accessed 19.08.2020].
 105. Ruhs, M., Anderson, B. (Eds.). (2010). Who Needs Migrant Workers?: Labour shortages, immigration, and public policy. Oxford University Press, Oxford. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199580590.001.0001
 106. Rumbaut, R.G., Weeks, J.R. (1996). Unraveling a public health enigma: Why do immigrants experience superior perinatal health outcomes? Research in the Sociology of Health Care, 13, 337-391.
 107. Ruz, C., Steven, S. (2016). What will happen to the UK's European farm workers? BBC News. Retrieved from https://www.bbc.com/news/magazine-36656969 [ac-cessed 19.08.2020].
 108. Sargent, N., Cheresheva, M. (2020). Growing pains: Fears for migrant workers who carry the load of Ireland's horticulture boom. TheJournal.Ie. Retrieved from ht-tps://www.thejournal.ie/reaping-harvest-pt1-5300738-Dec2020/ [accessed 29.12.2020].
 109. Sassen, S. (1988). The Mobility of Labor and Capital: A Study in International Investment and Labor Flow. Cambridge University Press, Cambridge. DOI: 10.1017/CBO9780511598296
 110. Sassen-Koob, S. (1981). Towards a conceptualization of migrant labor. Soc. Probl. - SOC PROBL, 29, 65-85. DOI: 10.1525/sp.1981.29.1.03a00060
 111. Sawicka, J., Szewczyk-Jarocka, M., Nowacka, A. (2021). Financial aspects of unregistered employment in Poland and other Eastern European countriel. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), 195-209. DOI: 10.31648/pw.6873
 112. Say, J.-B. (1880). A Treatise on Political Economy or the Production, Distribution, and Consumption of Wealth. Claxton, Remsen & Haffelfinger, Philadelphia.
 113. Schneider, F.G. (2014). The Shadow Economy and Shadow Labor Force: A Survey of Recent Developments. IZA Discussion Paper 8278. DOI: 10.2139/ssrn.2462710
 114. Schultz, T.W. (1961). Investment in human capital. Am Econ Rev, 51(1), 1-17.
 115. Schultz, T.W. (1978). Migration: An Economist's View. [In:] W.H. McNeill, R.S. Adams (Eds), Human Migration: Patterns and Policies. Indiana University Press, Bloomington and London, 371-386.
 116. Smith, A. (1979). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Clarendon Press, Oxford.
 117. Snel, E., Faber, M., Engbersen, G. (2015). Civic stratifica-tion and social Positioning: CEE labour migrants with-out a work permit. Population, Space and Place, 21(6), 518-534. DOI: 10.1002/psp.1846
 118. Stark, O., Taylor, J.E. (1989). Relative deprivation and international migration. Demography, 26(1), 1-14. DOI:10.2307/2061490
 119. Stenning, A., Dawley, S. (2009). Poles to Newcastle: Grounding new migrant flows in peripheral regions. Eur Urban Reg Stud, 16(3), 273-294. DOI: 10.1177/0969776409104693
 120. Strauss, K. (2013). Unfree again: Social reproduction, flex-ible labour markets and the resurgence of gang labour in the UK. Antipode, 45(1), 180-197. DOI: 10.1111/j.1467-8330.2012.00997.x
 121. Strzelecki J. (2016). Ukraiński potop. Komentarz. Świat Rolnika. Retrieved from https://swiatrolnika.info/agro-biznes/doplaty-i-prawo/ukrainski-potop-komentarz.html [accessed 09.08.2021].
 122. Todaro, M. (1969). A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries. Am Econ Rev, 59(1), 138-148.
 123. Todaro, M. (1980). Internal Migration in Developing Coun-tries: A Survey. [In:] R.A. Easterlin (Ed.) Population and Economic Change in Developing Countries. University of Chicago Press, Chicago, 361-402.
 124. Triandafyllidou, A. (2015). Routledge Handbook of Immi-gration and Refugee Studies. Routledge, London.
 125. UN OHCHR (1990). International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers.
 126. Vietorisz, T., Harrison, B. (1973). Labor market segmenta-tion: Positive feedback and divergent development. Am Econ Rev, 63(2), 366-376.
 127. wageindicator.org. (2020). Minimum Wages per Coun-try. WageIndicator Subsite Collection. Retrieved from https://wageindicator.org/salary/minimum-wage/mini-mum-wages-per-country [accessed 12.12.2020].
 128. Wallerstein, I. (2011). The Modern World-System I: Capital-ist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. University of California Press, San Francisco.
 129. Walton, J. (1975). Internal Colonialism: Problems of Definition and Measurement. [In:] W.A. Cornelius, F.M. Trueblood (Eds.), Urbanization and Inequality: The Political Economy of Urban and Rural Development in Latin America. Sage Publications, Beverly Hills, 29-50.
 130. Wengeler, M. (2012). Topos und Diskurs: Begründung einer argumentationsanalytischen Methode und ihre Anwend-ung auf den Migrationsdiskurs (1960-1985). Max Niemeyer Verlag, Tübingen. DOI: 10.1515/9783110913187
 131. Wood, C.H. (1982). Equilibrium and historical-structural perspectives on migration. IMR, 16(2), 298-319. DOI: 10.2307/2545100
 132. Zawojska A. (2009). Zatrudnienie zagranicznej siły roboczej w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym na przykładzie zatrudnienia polskich pracowników w wybranych krajach UE. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 9(24) 202-215.
 133. Zawojska, A. (2016). Exploitation of migrant labour force in the EU agriculture. EiOGŻ 116, 37-55.
 134. Zelinsky, W. (1971). The hypothesis of the mobility transition. Geogr. Rev., 61(2), 219-249. DOI: 10.2307/213996
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.4.32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu