BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pini Marco (Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, Italy), Tchorek Grzegorz (University of Warsaw)
Tytuł
Comparative Analysis of Export Determinants in Italian and Polish Firms: The Moderating Role of Non-Family Management
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2022, vol. 18, nr 2, s. 41-67, tab., rys., bibliogr. s. 61-66
Tytuł własny numeru
Quantitative Research in Economics and Management Sciences
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Eksport, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Analiza porównawcza
Family-owned business, Innovations, Small business, Export, Enterprise management, Comparative analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D22, O57, G30
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Włochy
Poland, Italy
Abstrakt
CEL: W artykule dokonano analizy determinant eksportu w ujęciu międzynarodowym porównując Włochy i Polskę. Analiza jest skoncentrowana na trzech celach: i) zbadaniu, czy wiek i wielkość firmy wpływają na prawdopodobieństwo eksportu; ii) czy istnieją różnice między zarządzaniem firm rodzinnych a nierodzinnych; iii) czy i w jaki sposób kierownictwo spoza rodziny pozytywnie moderuje związek między wiekiem a wielkością firmy w kontekście umiędzynarodowienia. METODYKA: Analiza mikroekonomiczna z wykorzystaniem regresji probitowych na zintegrowanej bazie dwóch badań przeprowadzonych we Włoszech i w Polsce na reprezentatywnych próbach MŚP (1100 dla Włoch i 680 dla Polski). Kontrolujemy kilka czynników, takich jak innowacyjność, położenie geograficzne, sektor gospodarczy i relacje z bankami. WYNIKI: W obu krajach większe firmy mają rosnące prawdopodobieństwo eksportu, z wyższym efektem we Włoszech niż w Polsce. Doświadczenie biznesowe okazuje się czynnikiem wpływającym na prawdopodobieństwo eksportu tylko we Włoszech (w sensie pozytywnym: starsze firmy częściej eksportują), a nie w Polsce. Zarządzanie poprzez osoby z zewnętrz (nierodzinne) jest siłą napędową umiędzynarodowienia firm rodzinnych, zwłaszcza młodszych firm we Włoszech i mniejszych firm w Polsce. IMPLIKACJE: i) rola ładu korporacyjnego może różnić się w poszczególnych krajach w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw; ii) sprzyjanie otwartości kierownictwa na menedżerów zewnętrznych w firmach rodzinnych; iii) małe firmy wymagają większego wsparcia w zachęcaniu do działań eksportowych; iv) zasadne jest wspólne rozważanie kwestii innowacji, internacjonalizacji i ładu korporacyjnego (zarządzanie rodzinne/nierodzinne) w programach wspierania konkurencyjności firm. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Artykuł stanowi wkład do nurtu literatury dotyczącej determinant eksportu, badając jednocześnie cechy firm związane z wielkością i wiekiem oraz ładem korporacyjnym, które zwykle są rozpatrywane oddzielnie. Ponadto artykuł próbuje wypełnić lukę związaną z brakiem badań międzynarodowych skupiających się na krajach UE, innych niż te bardziej zaawansowane. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: The paper analyses the determinants of exporting from a cross-country perspective, comparing Italy and Poland. It focuses on three objectives: i) investigating if age and size influence the firm's probability to export; ii) if there are differences between family and non-family management; iii) if and how non-family management positively moderates the relationship between age, size, and the firm's probability to export. METHODOLOGY: Microeconometric analysis using probit regressions on two surveys carried out in Italy and Poland on representative samples of manufacturing SMEs (1,100 for Italy and 680 for Poland). We control for several factors, such as innovation, geographical location, economic sector, and banks relationship. FINDINGS: In both countries, the larger firms have a higher probability to export, with a higher significant effect in Italy than in Poland. Business experience proves to be a factor affecting the likelihood of exporting only in Italy (in a positive sense: older firms are more likely to export) and not in Poland. External (non-family) management is a driver for the internationalization of family-owned firms, especially for younger firms in Italy and for smaller firms in Poland. All these findings are confirmed by robustness check analyses on the subsample of family-owned firms. IMPLICATIONS: i) the role of corporate governance can differ between countries with reference to a firm's competitiveness; ii) favoring management openness to external managers for family-owned firms; iii) small firms require greater support in encouraging exporting behavior; iv) the need to consider jointly the issues of innovation, internationalization and corporate governance modes (familynon-family management) in the agenda of the firm's competitiveness. ORIGINALITY AND VALUE: The paper contributes to the literature on the determinants of exporting by simultaneously studying some firm's characteristics related to size and age with others related to corporate governance, which are usually addressed separately. Furthermore, this paper tries to fill a gap concerning a lack of cross-country studies focusing on European countries other than those more advanced. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altomonte, C., & Aquilante, T. (2012). The EU-EFIGE/Bruegel-unicredit dataset (Bruegel working Paper No. 2012/13). Retrieved from https://www.bruegel.org/2012/10/the-eu-efigebruegel-unicredit-dataset/
 2. Añón Higón, D., & Driffield, N. (2011). Exporting and innovation performance: Analysis of the annual Small Business Survey in the UK. International Small Business Journal, 29(1), 4-24. https://doi.org/10.1177/0266242610369742
 3. Autio, E., Sapienza, H. J., & Almeida, J. G. (2000). Effects of age at entry, knowledge intensity, and imitability on international growth. Academy of Management Journal, 43(5), 909-924. https://doi.org/10.5465/1556419
 4. Banalieva, E. R., & Eddleston, K. A. (2011). Home-region focus and performance of family firms: The role of family vs non-family leaders. Journal of International Business Studies, 42(8), 1060-1072. https://doi.org/10.1057/jibs.2011.28
 5. Bartoli, F., Ferri, G., Murro, P., & Rotondi, Z. (2014). Bank support and export: Evidence from small Italian firms. Small Business Economics, 42(2), 245-264. https://doi.org/10.1007/s11187-013-9486-8
 6. Becker, S. O., & Egger, P. H. (2013). Endogenous product versus process innovation and a firm's propensity to export. Empirical Economics, 44(1), 329-354. https://doi.org/10.1007/s00181-009-0322-6
 7. Binacci, M., Peruffo, E., Oriani, R., & Minichilli, A. (2016). Are all non-family managers (NFMs) equal? The impact of NFM characteristics and diversity on family firm performance. Corporate Governance: An International Review, 24(6), 569-583. https://doi.org/10.1111/corg.12130
 8. Bonaccorsi, A. (1992). On the relationship between firm size and export intensity. Journal of International Business Studies, 23(4), 605-635. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490280
 9. Bratnicka-Myśliwiec, K., Wronka-Pośpiech, M., & Ingram, T. (2019). Does socioemotional wealth matier for competitive advantage? A case of Polish family businesses. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(1), 123-146. https://doi.org/10.7341/20191515
 10. Caldera, A. (2010). Innovation and exporting: evidence from Spanish manufacturing firms. Review of World Economics, 146(4), 657-689. https://doi.org/10.1007/s10290-010-0065-7
 11. Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2010). Microeconometrics Using Stata. College Station, TX, USA: Stata press.
 12. Carney, M. (2005). Corporate governance and competitive advantage in family-controlled firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(3), 249-265. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2005.00081.x
 13. Casprini, E., Dabic, M., Kotlar, J., & Pucci, T. (2020). A bibliometric analysis of family firm internationalization research: Current themes, theoretical roots, and ways forward. International Business Review, 29(5), 1-18 https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101715
 14. Cassetta, E., Monarca, U., Dileo, I., Di Berardino, C., & Pini, M. (2020). The relationship between digital technologies and internationalisation. Evidence from Italian SMEs. Industry and Innovation, 27(4), 311-339. https://doi.org/10.1080/13662716.2019.1696182
 15. Chaparro, X. A. F., Kozesinski, R., & Júnior, A. S. C. (2021). Absorptive capacity in startups: A systematic literature review. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 17(1), 59-95. https://doi.org/10.7341/20211712
 16. Chua, J. H., Chrisman, J. J., & Sharma, P. (1999). Defining the family business by behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(4), 19-39. https://doi.org/10.1177/104225879902300402
 17. Cucculelli, M., Dileo, I., & Pini, M. (2021). Filling the void of family leadership: institutional support to business model changes in the Italian Industry 4.0 experience. The Journal of Technology Transfer, Online publication. https://doi.org/10.1007/s10961-021-09847-4
 18. D'Angelo, A., Majocchi, A., & Buck, T. (2016). External managers, family ownership and the scope of SME internationalization. Journal of World Business, 51(4), 534-547. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2016.01.004
 19. Daszkiewicz, N., & Wach, K. (2014). Motives for going international and entry modes of family firms in Poland. Journal of Intercultural Management, 6(2), 5-18, https://doi.org/10.2478/joim-2014-0008
 20. Di Berardino, C., Mauro, G., Quaglione, D., & Sarra, A. (2017). Structural change and the sustainability of regional convergence: Evidence from the Italian regions. Environment and Planning. C: Government & Policy, 35(2), 289-311. https://doi.org/10.1177/0263774X16655800
 21. Donckels, R., & Lambrecht, J. (1999). The re-emergence of family-based enterprises in East Central Europe: What can be learned from family business research in the Western world?. Family Business Review, 12(2), 171-188. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1999.00171.x
 22. Dunning, J. H. (1998). Location and the multinational enterprise: A neglected factor?. Journal of International Business Studies, 29(1), 45-66. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490024
 23. European Commission. (2013). Entrepreneurship 2020 Action Plan. COM(2012) 795 final 9.1.2013. Brussels, Belgium: European Commission. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:en:PDF
 24. European Commission. (2010). Internationalisation of European SMEs. Brussels, Belgium: European Commission.
 25. Fernández, Z., & Nieto, M. (2014). Internationalization of family firms. In L. Melin, M. Nordqvist, & P. Sharma (Eds.), The Sage Handbook of Family Business (pp. 403-423). Los Angeles: Sage.
 26. Gajewski, P., & Tchorek, G. (2017). What drives export performance of firms in Eastern and Western Poland?. European Planning Studies, 25(12), 2250-2271. https://doi.org/10.1080/09654313.2017.1355890
 27. Gomez-Mejia, L. R., Cruz, C., Berrone, P., & De Castro, J. (2011). The bind that ties: Socioemotional wealth preservation in family firms. Academy of Management Annals, 5(1), 653-707. https://doi.org/10.5465/19416520.2011.593320
 28. Hennart, J. F., Majocchi, A., & Forlani, E. (2019). The myth of the stay-at-home family firm: How family-managed SMEs can overcome their internationalization limitations. Journal of International Business Studies, 50(5), 758-782. https://doi.org/10.1057/s41267-017-0091-y
 29. Hillebrand, S., Teichert, T., & Steeger, J. (2020). Innovation in family firms: An agency and resource-based lens on contingencies of generation and management diversity. British Journal of Management, 31(4), 792-810. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12375
 30. Hymer, S. H. (1976). International Operations of National Firms. Cambridge, MA: MIT Press.
 31. Kontinen, T., & Ojala, A. (2010). The internationalization of family businesses: A review of extant research. Journal of Family Business Strategy, 1(2), 97-107. https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2010.04.001
 32. Knight, G., & Cavusgil, S. T. 1996. The born global firm: A challenge to traditional internationalization theory. In S. T. Cavusgil & T. Madsen (Eds.), Advances in International Marketing (Vol.8, pp. 11-26). Greenwich, CT: JAI Press.
 33. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the world. The Journal of Finance, 54(2), 471-517. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00115
 34. Le Breton-Miller, I., Miller, D., & Lester, R. H. (2011). Stewardship or agency? A social embeddedness reconciliation of conduct and performance in public family businesses. Organization Science, 22(3), 704-721. https://doi.org/10.1287/orsc.1100.0541
 35. Lee, Y., Shin, J., & Park, Y. (2012). The changing pattern of SME's innovativeness through business model globalization. Technological Forecasting and Social Change, 79(5), 832-842. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2011.10.008
 36. Marinova, S., & Marinov, M. (2017). Inducing the internationalisation of family manufacturing firms from a transition context. European Business Review, 29(2), 181-204. https://doi.org/10.1108/EBR-07-2016-0085
 37. Madsen, T. K., & Servais, P. (2017). The internationalization of born globals: An evolutionary process?. In P. J. Buckley (Ed.), International Business (pp. 421-443). London, England: Routledge.
 38. Meliciani, V., & Tchorek, G. (2018). Internationalization strategy, financial constraints and assets (in) tangibility. A study of euro area countries after the 2008 crisis. The Journal of International Trade & Economic Development, 28(2), 161-188. https://doi.org/10.1080/09638199.2018.1514065
 39. Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. Econometrica, 71(6), 1695-1725. https://doi.org/10.1111/1468-0262.00467
 40. Melitz, M. J., & Redding, S. J. (2014). Heterogeneous firms and trade. In G. Gopinath, E. Helpman, & K. Rogoff (Eds.), Handbook of International Economics (Vol. 4, pp. 1-54). Amsterdam, Netherlands: Elsevier.
 41. Miller, D., Le Breton-Miller, I., & Lester, R. H. (2010). Family ownership and acquisition behavior in publicly-traded companies. Strategic Management Journal, 31(2), 201-223. https://doi.org/10.1002/smj.802
 42. Miller, D., & Le Breton-Miller, I. (2005). Managing for the Long Run: Lessons in Competitive Advantage from Great Family Businesses. Boston, MA: Harvard Business Press.
 43. Minetti, R., Murro, P., & Zhu, S. C. (2015). Family firms, corporate governance and export. Economica, 82(s1), 1177-1216. https://doi.org/10.1111/ecca.12156
 44. Nooteboom, B. (1993). Firm size effects on transaction costs. Small Business Economics, 5(4), 283-295. https://doi.org/10.1007/BF01516249
 45. OECD (2017). OECD skills outlook 2017: Skills and global value chains. Paris, France: OECD Publishing. Retrieved from https://www.skillsforemployment.org/edmsp1/groups/skills/documents/skpcontent/ddrf/mtg5/~edisp/wcmstest4_189297.pdf
 46. Oviatt, B. M., & McDougall, P. P. (1994). Towards a theory of international new ventures. Journal of International Business, 25(1), 45-64. https://doi.org/10.1016/0883-9026(94)90017-5
 47. Patibandla, M. (1995). Firm size and export behaviour: An Indian case study. The Journal of Development Studies, 31(6), 868-882. https://doi.org/10.1080/00220389508422394
 48. Pini, M. (2019). Family management and Industry 4.0: Different effects in different geographical areas? An analysis of the less developed regions in Italy. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(3), 73-102. https://doi.org/10.7341/20191533
 49. Pukall, T. J., & Calabro, A. (2014). The internationalization of family firms: A critical review and integrative model. Family Business Review, 27(2), 103-125. https://doi.org/10.1177/0894486513491423
 50. Ratajczak-Mrozek, M. (2012). Global business networks and cooperation within supply chain as a strategy for high-tech companies' growth. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 8(1), 35-51.
 51. Rhee, J. H. (2002). An exploratory examination of propensity and performance in new venture internationalization. New England Journal of Entrepreneurship, 5(1), 51-66.
 52. Rialp-Criado, A., Galván-Sánchez, I., & Suárez-Ortega, S. M. (2010). A configuration-holistic approach to born-global firms' strategy formation process. European Management Journal, 28(2), 108-123. https://doi.org/10.1016/j.emj.2009.05.001
 53. Robertson, C., & Chetty, S. K. (2000). A contingency-based approach to understanding export performance. International Business Review, 9(2), 211-235. https://doi.org/10.1016/S0969-5931(99)00037-2
 54. Sarra, A., Di Berardino, C., & Quaglione, D., (2019). Deindustrialization and the technological intensity of manufacturing subsystems in the European Union. Economia Politica, 36(1), 205-243. https://doi.org/10.1007/s40888-018-0112-8
 55. Sciascia, S., Mazzola, P., Astrachan, J. H., & Pieper, T. M. (2012). The role of family ownership in international entrepreneurship: Exploring nonlinear effects. Small Business Economics, 38(1), 15-31. https://doi.org/10.1007/s11187-010-9264-9
 56. Sheard, N. (2014). Learning to export and the timing of entry to export markets. Review of International Economics, 22(3), 536-560. https://doi.org/10.1111/roie.12132
 57. Stinchcombem, A. L. (1965). Social structure of organization. In J. M. March (Ed.), Handbook of Organization (pp 142-193). Chicago, IL: Rand McNally.
 58. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1996). Using Multivariate Statistics (3rd ed.). New York, NY: Harper Collins.
 59. Van Beveren, I., & Vandenbussche, H. (2010). Product and process innovation and firms' decision to export. Journal of Economic Policy Reform, 13(1), 3-24.
 60. Verwaal, E., & Donkers, B. (2002). Firm size and export intensity: Solving an empirical puzzle. Journal of International Business Studies, 33(3), 603-613. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8491035
 61. Wagner, J. (2015). A note on firm age and the margins of exports: First evidence from Germany. The International Trade Journal, 29(2), 93-102. https://doi.org/10.1080/08853908.2014.984796
 62. Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180. https://doi.org/10.1002/smj.4250050207
 63. Williams, D. A. (2011). Impact of firm size and age on the export behaviour of small locally owned firms: Fresh insights. Journal of International Entrepreneurship, 9(2), 152-174. https://doi.org/10.1007/s10843-011-0073-2
 64. Williams, R. (2012). Using the margins command to estimate and interpret adjusted predictions and marginal effects. The Stata Journal, 12(2), 308-331. https://doi.org/10.1177/1536867X1201200209
 65. Wooldridge, J. M. (2016). Introductory Econometrics (6th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
 66. Yoo, W., Mayberry, R., Bae, S., Singh, K., He, Q. P., & Lillard Jr, J. W. (2014). A study of effects of multicollinearity in the multivariable analysis. International Journal of Applied Science and Technology, 4(5), 9-19.
 67. Zou, S., & Stan, S. (1998). The determinants of export performance: A review of the empirical literature between 1987 and 1997. International Marketing Review, 15(5), 333-356. https://doi.org/10.1108/02651339810236290
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20221822
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu