BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tan Ronny (Universitas Pelita Harapan, Indonesia, student), Antonio Ferdi (Universitas Pelita Harapan, Indonesia)
Tytuł
New Insights on Employee Adaptive Performance During the COVID-19 Pandemic: Empirical Evidence from Indonesia
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2022, vol. 18, nr 2, s. 175-206, tab., rys., bibliogr. s. 198-205
Tytuł własny numeru
Quantitative Research in Economics and Management Sciences
Słowa kluczowe
Telepraca, Praca zdalna, Zaangażowanie organizacyjne, COVID-19, Motywacje zawodowe
Teleworking, Remote work, Organizational commitment, COVID-19, Career motivation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D23, J24, O33
streszcz., summ.
Kraj/Region
Indonezja
Indonesia
Abstrakt
CEL: Badanie to ma na celu zbadanie, w jaki sposób postrzegane e-przywództwo i wyniki telepracy powiązane są z wydajnością adaptacyjną pracowników. Co więcej, stara się zrozumieć, czy poczucie celu i zaangażowanie organizacyjne pełnią rolę mediacyjną. Niniejsze badanie proponuje nowy model badawczy, który jest testowany empirycznie w celu przewidywania wydajności adaptacyjnej pracowników, zwłaszcza podczas pracy zdalnej z powodu pandemii COVID-19. METODYKA: Badanie ilościowe zostało przeprowadzone w sierpniu 2021 r. Odpowiedzi uzyskano od 271 telepracowników zatrudnionych w renomowanej prywatnej firmie działającej w branży finansowej w Indonezji. Dane zebrano za pomocą kwestionariusza przy użyciu skali typu Likerta, a następnie przeanalizowano przy użyciu PLS-SEM. WYNIKI: Udowodniono, że trzy czynniki poprzedzające mają bezpośredni wpływ na wydajność adaptacyjną pracowników: zaangażowanie organizacyjne, a następnie wyniki telepracy i poczucie celu. Postrzegane e-przywództwo wpływa pośrednio na wydajność adaptacyjną pracowników i jest zapośredniczone przez wyniki telepracy, zaangażowanie organizacji i poczucie celu. IMPLIKACJE: Ten pogląd sugeruje, że kierownictwo musi zadbać o wewnętrzną motywację, aby pracownicy mogli działać w organizacji. Konstrukcje te będą odgrywać znaczącą rolę i dlatego powinny być dobrze zaplanowane, dobrze wykonane i zmierzone, aby wzmocnić wydajność adaptacyjną pracowników w organizacji. Wynik modelu badawczego wskazuje na umiarkowaną siłę trafności predykcyjnej przy średnim znaczeniu predykcyjnym dla wydajności adaptacyjnej pracownika, co daje możliwość ponownego wykorzystania i rozszerzenia modelu badawczego oraz zbadania innych konstruktów. Na podstawie ustaleń kierownictwo musi skoncentrować się na zaufaniu do pracowników, motywacji zespołu i działaniach związanych z zarządzaniem doświadczeniem pracowników, aby utrzymać zaangażowanie pracowników. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Jest to jedno z pierwszych badań, w których zastosowano wewnętrzną motywację jako poprzednik wydajności adaptacyjnej pracowników, wraz z postrzeganym e-przywództwem i wynikami telepracy. Korporacje będą mogły skoncentrować się na niektórych kluczowych obszarach, które, jak udowodniono, mają pozytywny wpływ na wydajność adaptacyjną pracowników. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: This study investigates how perceived e-leadership and the teleworking output are linked to employee adaptive performance. Further, it seeks to comprehend whether a sense of purpose and organizational commitment have a mediating role. This study proposes a new research model that is empirically tested to predict employee adaptive performance, especially during remote working due to the COVID-19 pandemic. METHODOLOGY: A quantitative survey was conducted in August 2021. Respondents were obtained from 271 teleworkers employed in a reputable private company operating in the financial industry in Indonesia. The data was collected by a questionnaire using a Likert-type scale and then analyzed using PLS-SEM. FINDINGS: Three antecedents are proven to affect employee adaptive performance directly: organizational commitment, followed by teleworking output, and a sense of purpose. Perceived e-leadership affects employee adaptive performance indirectly, and it is mediated through teleworking output, organizational commitment, and sense of purpose. IMPLICATIONS: This insight suggests that management must take care of intrinsic motivation to get the employees performing in the organization. These constructs will play significant roles and, therefore, should be well-planned, well-executed, and seriously measured to strengthen employee adaptive performance in an organization. The research model result shows moderate predictive accuracy strength with medium predictive relevance on employee adaptive performance, giving opportunities to re-use and extend the research model and explore other constructs. Based on the findings, management needs to focus on trust in employees, team motivation, and employee-experience management activities to keep the employees engaged. ORIGINALITY AND VALUE: This is one of the first studies to deploy intrinsic motivation as an antecedent of employee adaptive performance, together with the perceived e-leadership and teleworking output. Corporations will be able to focus on some key areas that are proven to impact employee adaptive performance positively. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander, A., De Smet, A., Langstaff, M., & Ravid, D. (2021). What employees are saying about the future of remote work. McKinsey & Company. Retrieved from https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/what-employees-are-saying-about-the-future-of-remote-work
 2. Aubé, C., Rousseau, V., & Morin, E. M. (2007). Perceived organizational support and organizational commitment. Journal of Managerial Psychology, 22(5), 479-495. https://doi.org/10.1108/02683940710757209
 3. Avolio, B. J., Sosik, J. J., Kahai, S. S., & Baker, B. (2014). E-leadership: Re-examining transformations in leadership source and transmission. The Leadership Quarterly, 25(1), 105-131. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2013.11.003
 4. Bachkirov, A. A. (2018). "They made me an offer I couldn't refuse!" Organizational commitment in a non-Western context. Evidence-Based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship, 6(1), 77-93. https://doi.org/10.1108/EBHRM-09-2016-0022
 5. BCG and Verizon. (2020). How to lead differently in the workplace of the future. Retrived from https://enterprise.verizon.com/resources/whitepapers/leading-in-the-future-workplace/trends-of-the-future/
 6. Blount, S., & Leinwand, P. (2019). Why are we here?: If you want employees who are more engaged and productive, give them a purpose-one concretely tied to your customers and your strategy. Harvard Business Review, (November-December), 1-9. https://hbr.org/2019/11/why-are-we-here
 7. Boal, K. B., & Hooijberg, R. (2000). Strategic leadership research: Moving on. The Leadership Quarterly, 11(4), 515-549. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1048-9843(00)00057-6
 8. Cesário, F., & Chambel, M. J. (2017). Linking organizational commitment and work engagement to employee performance. Knowledge and Process Management, 24(2), 152-158. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/kpm.1542
 9. Chanana, N., & Sangeeta. (2020). Employee engagement practices during COVID-19 lockdown. Journal of Public Affairs, 21(4), e2508. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pa.2508
 10. Charbonnier-Voirin, A., & Roussel, P. (2012). Adaptive performance: A new scale to measure individual performance in organizations. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne Des Sciences de l'Administration, 29(3), 280-293. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/cjas.232
 11. Coenen, M., & Kok, R. A. W. (2014). Workplace flexibility and new product development performance: The role of telework and flexible work schedules. European Management Journal, 32(4), 564-576. https://doi.org/10.1016/J.EMJ.2013.12.003
 12. Contreras, F., Baykal, E., & Abid, G. (2020). E-leadership and teleworking in times of COVID-19 and beyond: What we know and where do we go. Frontiers in Psychology, 11, 590271. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.590271
 13. Cooper, C. D., & Kurland, N. B. (2002). Telecommuting, professional isolation, and employee development in public and private organizations. Journal of Organizational Behavior, 23(4), 511-532. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/job.145
 14. Cortellazzo, L., Bruni, E., & Zampieri, R. (2019). The role of leadership in a digitalized world: A review. Frontiers in Psychology, (10), 1-21. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01938
 15. Darics, E. (2017). E-leadership or "how to be boss in instant messaging?" The role of nonverbal communication. International Journal of Business Communication, 57(1), 3-29. https://doi.org/10.1177/2329488416685068
 16. Deloitte. (2014). Culture of Purpose - Building business confidence; driving growth 2014 core beliefs & culture survey. Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-culture-of-purpose.pdf
 17. Dhingra, N., Emmett, J., Samo, A., & Schaninger, Bi. (2020). Igniting individual purpose in times of crisis. Retrieved from https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/igniting-individual-purpose-in-times-of-crisis
 18. Dorsey, D., Cortina, J., & Luchman, J. (2010). Adaptive and citizenship-related behaviors at work. In J. Farr & N. Tippins (Eds.), Handbook of Employee Selection (pp. 463-487). New York: Routledge. Retrieved from https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315690193-21
 19. Emmett, J., Schrah, G., Schrimper, M., & Wood, A. (2020). COVID-19 and the employee experience: How leaders can seize the moment. Retrieved from https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/covid-19-and-the-employee-experience-how-leaders-can-seize-the-moment
 20. Fauville, G., Luo, M., Muller Queiroz, A. C., Bailenson, J., & Hancock, J. (2021). Zoom Exhaustion & Fatigue Scale. Computers in Human Behavior Reports, 4. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100119
 21. Fonner, K. L., & Roloff, M. E. (2010). Why teleworkers are more satisfied with their jobs than are office-based workers: When less contact is beneficial. Journal of Applied Communication Research, 38(4), 336-361. https://doi.org/10.1080/00909882.2010.513998
 22. Gálvez, A., Tirado, F., & Alcaraz, J. M. (2020). "Oh! Teleworking!" Regimes of engagement and the lived experience of female Spanish teleworkers. Business Ethics: A European Review, 29(1), 180-192. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/beer.12240
 23. Golden, T. D. (2006). Avoiding depletion in virtual work: Telework and the intervening impact of work exhaustion on commitment and turnover intentions. Journal of Vocational Behavior, 69(1), 176-187. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jvb.2006.02.003
 24. Golden, T. D., & Veiga, J. F. (2008). The impact of superior-subordinate relationships on the commitment, job satisfaction, and performance of virtual workers. The Leadership Quarterly, 19(1), 77-88. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2007.12.009
 25. Good, V., Hughes, D. E., & Wang, H. (2021). More than money: Establishing the importance of a sense of purpose for salespeople. Journal of the Academy of Marketing Science. https://doi.org/10.1007/s11747-021-00795-x
 26. Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24. https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203
 27. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115-135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8
 28. Hill, P. L., Turiano, N. A., Mroczek, D. K., & Burrow, A. L. (2016). The value of a purposeful life: Sense of purpose predicts greater income and net worth. Journal of Research in Personality, 65, 38-42. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrp.2016.07.003
 29. Huntsman, D., Greer, A., Murphy, H., & Haynes, S. (2021). Enhancing adaptive performance in emergency response: Empowerment practices and the moderating role of tempo balance. Safety Science, 134, 105060. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.105060
 30. Iriqat, R. A. M., & Khalaf, D. M. S. (2017). Using e-leadership as a strategic tool in enhancing organizational commitment of virtual teams in foreign commercial banks in North West Bank -Palestine. International Journal of Business Administration, 8(7), 25-32. https://doi.org/https://doi.org/10.5430/ijba.v8n7p25
 31. Jacobs, G. (2008). Constructing corporate commitment amongst remote employees. Corporate Communications: An International Journal, 13(1), 42-55. https://doi.org/10.1108/13563280810848184
 32. Javed, B., Bashir, S., Rawwas, M. Y. A., & Arjoon, S. (2017). Islamic Work Ethic, innovative work behaviour, and adaptive performance: The mediating mechanism and an interacting effect. Current Issues in Tourism, 20(6), 647-663. https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1171830
 33. Jønsson, T., & Jeppe Jeppesen, H. (2013). A closer look into the employee influence. Employee Relations, 35(1), 4-19. https://doi.org/10.1108/01425451311279384
 34. Kaya, B., & Karatepe, O. M. (2020). Does servant leadership better explain work engagement, career satisfaction and adaptive performance than authentic leadership? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(6), 2075-2095. https://doi.org/10.1108/IJCHM-05-2019-0438
 35. Kazekami, S. (2020). Mechanisms to improve labor productivity by performing telework. Telecommunications Policy, 44(2), 101868. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2019.101868
 36. Kock, N., & Hadaya, P. (2018). Minimum sample size estimation in PLS-SEM: The inverse square root and gamma-exponential methods. Information Systems Journal, 28(1), 227-261. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/isj.12131
 37. Kosine, N. R., Steger, M. F., & Duncan, S. (2008). Purpose-centered career development: A strengths-based approach to finding meaning and purpose in careers. Professional School Counseling, 12(2). https://doi.org/10.1177/2156759X0801200209
 38. Kossek, E. E., Lautsch, B. A., & Eaton, S. C. (2006). Telecommuting, control, and boundary management: Correlates of policy use and practice, job control, and work-family effectiveness. Journal of Vocational Behavior, 68(2), 347-367. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jvb.2005.07.002
 39. Lim, D. H., Yoo, M. H., Kim, J., & Brickell, S. A. (2017). Learning agility: the nexus between learning organization, transformative learning, and adaptive performance. Retrieved from https://newprairiepress.org/aerc/2017/papers/28
 40. Lim, V. K. G., & Teo, T. S. H. (2000). To work or not to work at home-An empirical investigation of factors affecting attitudes towards teleworking. Journal of Managerial Psychology, 15(6), 560-586. https://doi.org/10.1108/02683940010373392
 41. Liu, C., Van Wart, M., Kim, S., Wang, X., McCarthy, A., & Ready, D. (2020). The effects of national cultures on two technologically advanced countries: The case of e-leadership in South Korea and the United States. Australian Journal of Public Administration, 79(3), 298-329. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-8500.12433
 42. Makanjee, C. R., Hartzer, Y. F., & Uys, I. L. (2006). The effect of perceived organizational support on organizational commitment of diagnostic imaging radiographers. Radiography, 12(2), 118-126. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.radi.2005.04.005
 43. Maruyama, T., & Tietze, S. (2012). From anxiety to assurance: Concerns and outcomes of telework. Personnel Review, 41(4), 450-469. https://doi.org/10.1108/00483481211229375
 44. Memon, M., T., R., Hwa, C., Ting, H., Chuah, F., & Cham, T. H. (2021). PLS-SEM statistical programs: A review. Journal of Applied Structural Equation Modeling, 5, i-xiv. https://doi.org/10.47263/JASEM.5(1)06
 45. Meyer-Kalos, P. S., Roe, D., Gingerich, S., Hardy, K., Bello, I., Hrouda, D., Shapiro, D., Hayden-Lewis, K., Cao, L., Hao, X., Liang, Y., Zhong, S., & T. Mueser, K. (2020). The impact of COVID-19 on coordinated specialty care (CSC) for people with first episode psychosis (FEP): Preliminary observations, and recommendations, from the United States, Israel and China. Counselling Psychology Quarterly, 1-24. https://doi.org/10.1080/09515070.2020.1771282
 46. Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-Z
 47. Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L., & Topolnytsky, L. (2002). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of Vocational Behavior, 61(1), 20-52. https://doi.org/https://doi.org/10.1006/jvbe.2001.1842
 48. Microsoft. (2021). Microsoft releases findings and considerations from one year of remote work in Work Trend Index 2021. Retrieved from https://news.microsoft.com/id-id/2021/04/30/microsoft-releases-findings-and-considerations-from-one-year-of-remote-work-in-work-trend-index-2021/
 49. Milliman, J., Czaplewski, A. J., & Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes. Journal of Organizational Change Management, 16(4), 426-447. https://doi.org/10.1108/09534810310484172
 50. Morgan, R. E. (2004). Teleworking: An assessment of the benefits and challenges. European Business Review, 16(4), 344-357. https://doi.org/10.1108/09555340410699613
 51. Nakrošienė, A., Bučiūnienė, I., & Goštautaitė, B. (2019). Working from home: Characteristics and outcomes of telework. International Journal of Manpower, 40(1), 87-101. https://doi.org/10.1108/IJM-07-2017-0172
 52. Narayana, A. (2017). A critical review of organizational culture on employee performance. American Journal of Engineering and Technology Management, 2(5), 72-76. https://doi.org/10.11648/j.ajetm.20170205.13
 53. Nazir, S., Shafi, A., Qun, W., Nazir, N., & Tran, Q. D. (2016). Influence of organizational rewards on organizational commitment and turnover intentions. Employee Relations, 38(4), 596-619. https://doi.org/10.1108/ER-12-2014-0150
 54. Ohana, M., & Meyer, M. (2016). Distributive justice and affective commitment in nonprofit organizations. Employee Relations, 38(6), 841-858. https://doi.org/10.1108/ER-10-2015-0197
 55. Parker, S. K., Knight, C., & Keller, A. (2020, July). Remote managers are having trust issues. Harvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/2020/07/remote-managers-are-having-trust-issues
 56. Piper, H. H. M. (2004). Telework and organizational commitment: A test of the Meyer and Allen three-dimensional model of commitment [Nova Southern University]. Retrieved from https://www.proquest.com/openview/1f6c5d6b85e1a60c6928486f276118f8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
 57. Prin, M., & Bartels, K. (2020). Social distancing: Implications for the operating room in the face of COVID-19. Canadian Journal of Anesthesia/Journal Canadien d'anesthésie, 67(7), 789-797. https://doi.org/10.1007/s12630-020-01651-2
 58. Pulakos, E. D., Arad, S., Donovan, M. A., & Plamondon, K. E. (2000). Adaptability in the workplace: Development of a taxonomy of adaptive performance. Journal of Applied Psychology, 85(4), 612-624). https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.4.612
 59. Quinn, R. E., & Thakor, A. V. (2018). Creating a purpose-driven organization. Harvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/2018/07/creating-a-purpose-driven-organization
 60. Ringle, C. M, Wende, S., & Becker, J.-M. (2015). SmartPLS 3. Boenningstedt: SmartPLS GmbH. Retrieved from http://www.smartpls.com
 61. Ringle, Christian M, & Sarstedt, M. (2016). Gain more insight from your PLS-SEM results. Industrial Management & Data Systems, 116(9), 1865-1886. https://doi.org/10.1108/IMDS-10-2015-0449
 62. Robert Walter Groups. (2020). The Future of Work - Futureproofing Careers and Workforces. Retrieved from www.robertwaltersgroup.com
 63. Roman, A. V, Van Wart, M., Wang, X., Liu, C., Kim, S., & McCarthy, A. (2019). Defining e-leadership as competence in ICT-mediated communications: An exploratory assessment. Public Administration Review, 79(6), 853-866. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/puar.12980
 64. Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. In Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719-727. https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.4.719
 65. Sarkar, B. (2020). Companies roll out initiatives to keep employees' kids engaged at home. The Economic Times. Retrieved from https://economictimes.indiatimes.com/news/company/corporate-trends/companies-roll-out-initiatives-to-keep-employees-kids-engaged-at-home/articleshow/75058556.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
 66. Schaefer, S. M., Morozink Boylan, J., van Reekum, C. M., Lapate, R. C., Norris, C. J., Ryff, C. D., & Davidson, R. J. (2013). Purpose in life predicts better emotional recovery from negative stimuli. PLOS ONE, 8(11), e80329. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0080329
 67. Shahidan, A. N. B. (2019). The Influence of Personality, Person-Environment Fit, and Work Engagement on Adaptive Performance Among Nurses in Malaysian Public Hospitals [Universiti Utara Malaysia]. Retrieved from http://etd.uum.edu.my/8068/2/s901490_02.pdf
 68. Shmueli, G., Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J.-H., Ting, H., Vaithilingam, S., & Ringle, C. M. (2019). Predictive model assessment in PLS-SEM: Guidelines for using PLSpredict. European Journal of Marketing, 53(11), 2322-2347. https://doi.org/10.1108/EJM-02-2019-0189
 69. Shoss, M. K., Witt, L. A., & Vera, D. (2012). When does adaptive performance lead to higher task performance? Journal of Organizational Behavior, 33(7), 910-924. https://doi.org/10.1002/job.780
 70. Spence Jr, R., & Rushing, H. (2009). It's Not What You Sell, It's What You Stand For: Why Every Extraordinary Business is Driven by Purpose. New York: Penguin Group
 71. Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work: The Work and Meaning Inventory (WAMI). Journal of Career Assessment, 20(3), 322-337. https://doi.org/10.1177/1069072711436160
 72. Stokols, D., Misra, S., Runnerstrom, M. G., & Hipp, J. A. (2009). Psychology in an age of ecological crisis: From personal angst to collective action. The American Psychologist, 64(3), 181-193. https://doi.org/10.1037/a0014717
 73. Thye, S. R., Vincent, A., Lawler, E. J., & Yoon, J. (2014). Relational cohesion, social commitments, and person-to-group ties: Twenty-five years of a theoretical research program. Advances in Group Processes, 31, 99-138. https://doi.org/10.1108/S0882-614520140000031008
 74. Tietze, S., & Musson, G. (2005). Recasting the home-work relationship: A case of mutual adjustment? Organization Studies, 26(9), 1331-1352. https://doi.org/10.1177/0170840605054619
 75. Tremblay, D.-G., & Thomsin, L. (2012). Telework and mobile working: Analysis of its benefits and drawbacks. International Journal of Work Innovation, 1, 100-113. https://doi.org/10.1504/IJWI.2012.047995
 76. Van Wart, M., Roman, A., & Pierce, S. (2016). The rise and effect of virtual modalities and functions on organizational leadership: Tracing conceptual boundaries along the e-management and e-leadership continuum. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Special Issue. https://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/507
 77. Van Wart, M., Roman, A., Wang, X., & Liu, C. (2017). Operationalizing the definition of e-leadership: Identifying the elements of e-leadership. International Review of Administrative Sciences, 85(1), 1-18. https://doi.org/10.1177/0020852316681446
 78. Vega, R. P., Anderson, A. J., & Kaplan, S. A. (2015). A within-person examination of the effects of telework. Journal of Business and Psychology, 30(2), 313-323. https://doi.org/10.1007/s10869-014-9359-4
 79. Wang, C. L., Indridason, T., & Saunders, M. N. K. (2010). Affective and continuance commitment in public private partnership. Employee Relations, 32(4), 396-417. https://doi.org/10.1108/01425451011051613
 80. Wang, W., Albert, L., & Sun, Q. (2020). Employee isolation and telecommuter organizational commitment. Employee Relations: The International Journal, 42(3), 609-625. https://doi.org/10.1108/ER-06-2019-0246
 81. Wihler, A., Meurs, J. A., Wiesmann, D., Troll, L., & Blickle, G. (2017). Extraversion and adaptive performance: Integrating trait activation and socioanalytic personality theories at work. Personality and Individual Differences, 116, 133-138. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.04.034
 82. Wojcak, E., Bajzikova, L., Sajgalikova, H., & Polakova, M. (2016). How to achieve sustainable efficiency with teleworkers: Leadership model in telework. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 229, 33-41. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.111
 83. Wong, A. K. F., Kim, S. (Sam), Kim, J., & Han, H. (2021). How the COVID-19 pandemic affected hotel employee stress: Employee perceptions of occupational stressors and their consequences. International Journal of Hospitality Management, 93, 102798. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102798
 84. Wrzesniewski, A. (2020). How to keep your sense of purpose while working remotely. Yale Insights. Retrieved from https://insights.som.yale.edu/insights/how-to-keep-your-sense-of-purpose-while-working-remotely
 85. Yu, Y. (2020). Impact of inclusive leadership on employees' adaptive performance. Proceedings of the 2019 International Conference on Education Science and Economic Development (ICESED 2019). 6-9. https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icesed-19.2020.74
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20221826
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu