BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyburt Agnieszka (John Paul II University of Applied Sciences in Biala Podlaska, Poland)
Tytuł
Financial Independence of Small Communes in Poland's Lubelskie Voivodeship: Importance for Financial Stability
Samodzielność finansowa małych gmin województwa lubelskiego i jej znaczenie dla ich stabilności finansowej
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, nr 27 (76), s. 5-17, tab., wykr., bibliogr. 28 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Stabilność finansowa, Analiza wskaźnikowa, Gmina, Budżet gminy
Financial sustainability, Ratio analysis, District, District budget
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R51, H72
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie Voivodeship
Abstrakt
Celem opracowania było ustalenie poziomu samodzielności finansowej 81 małych gmin województwa lubelskiego (do 5 tys. mieszkańców) oraz ocena jej znaczenia dla stabilności finansowej tych jednostek. Zastosowano następujące metody: analizę piśmiennictwa, analizę wskaźnikową oraz sondaż diagnostyczny. Do analizy przyjęto dane finansowe z lat 2017-2021. W badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród zarządzających małymi gminami wzięło udział 69 wójtów. Ustalono, że w opinii włodarzy potencjał dochodowy i samodzielność finansowa stanowią ważny czynnik wpływający na stabilność finansową małych gmin, a ich niski poziom stanowi zagrożenie dla wspomnianej stabilności. Wykorzystano trzy wskaźniki służące ocenie samodzielności finansowej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że małe gminy charakteryzował niski poziom samodzielności dochodowej i duże uzależnienie od dochodów transferowych przekazywanych z budżetu państwa, co widoczne jest w osiągniętej wartości wskaźnika samodzielności wydatkowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the level of financial independence of 81 small communes of Poland's Lubelskie Voivodship (up to 5,000 inhabitants per commune) and to assess its significance for their financial stability. The following methods were used: literature analysis, ratio analysis and diagnostic survey. Financial data from 2017-2021 was adopted for the analysis. 69 heads of communes participated in the conducted survey. It was established that in the opinion of these leaders, income potential and financial independence are important factors affecting the financial stability of small communes, and their low level poses a threat to this stability. Three ratios were used to assess financial independence. The analyses showed that small communes were characterized by a low level of income independence and a high dependence on revenues transferred from the state budget, which is evident in the value of the expenditure independence ratio achieved. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czarny A., Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie wybranych miast wojewódzkich, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Folia, Oeconomica 317(78)/2015
 2. Denek E., Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 7/2001
 3. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, MSK Municypium, Warszawa 2004
 4. Filipiak, B., Dylematy pomiaru potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego - dobór czynników i ich pomiar, Prace Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 451/2016
 5. Głowicka-Wołoszyn R., Wysocki F., Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 346/2014
 6. Heller J., Farelnik E., Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne 2(52)/2013
 7. Jańczuk L., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
 8. Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
 9. Jastrzębska M., Analiza samodzielności finansowej i sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, Finanse Komunalne 5/2004
 10. Jastrzębska M., Samodzielność ekonomiczna i finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Ekonomia 13/2004
 11. Jaworski J., Metody analizy finansowej w ocenie budżetu gminy, Monitor Rachunkowości i Finansów 4/2009
 12. Kobiałka A., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy: problemy i dylematy, M. Żukowski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017
 13. Kopańska A., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2003
 14. Kosek-Wojnar M., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 4/2006
 15. Kosek-Wojnar M., Pożyczki z budżetu państwa jako instrument stabilizacji finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 6/2016
 16. M. Kowalczyk, Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2017
 17. Kozera A., Głowicka -Wołoszyn R., Wysocki F., Samodzielność finansowa gmin wiejskich w woj. Wielkopolskim, Wiadomości Statystyczne 2/2016
 18. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Dostosowanie dochodów do zadań samorządu terytorialnego w Polsce. Praktyka i rekomendacje, Studia BAS 1(65)/2021
 19. Miemiec M., Miemiec W., Sawicka K., Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
 20. Mrówczyńska-Kamińska A., Kucharczyk A., Średzińska J., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta i Gminy Środa Wielkopolska, Zeszyty Naukowe SGGW 89/2011
 21. Sołtyk P., Finanse samorządowe. Teoria i praktyka. Wydanie 2, Difin, Warszaw a 2020
 22. Poniatowicz M., Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce, Nauki o Finansach 1(22)/2015
 23. Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013
 24. Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011
 25. Wysocki F., Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2010
 26. Zawora J., Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia, Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 81/2010
 27. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9618249/1-26022019-AP-EN.pdf/f765d183-c3d2-4e2f-9256-cc6665909c80
 28. https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-do-oceny-sytuacji-finansowej-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-latach-2017-2019
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu