BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarek-Piaskowska Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Folfas Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Technologiochłonność chińskiego eksportu dóbr w latach 1995-2019
Technology Intesity of Chinese Export of Goods in Years 1995-2019
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 1 (107), s. 3-14, tab., rys., bibliogr. s. 14
Słowa kluczowe
Eksport, Wartość dodana, Struktura eksportu, Badania empiryczne
Export, Value added, Export structure, Empirical researches
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F14, F12, D24, E22
summ., streszcz.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest zbadanie, czy wraz ze wzrostem wartości eksportu dóbr z Chin w ciągu ostatnich 25 lat poprawiła się jego technologiochłonność i tym samym w strukturze chińskiego eksportu dóbr zwiększył się udział dóbr technologiochłonnych. Metoda badań - W artykule dokonano przeglądu literatury oraz przeprowadzono badania empiryczne struktury eksportu dóbr z Chin w latach 1995-2019 przy zastosowaniu klasyfikacji Lalla i statystyk zagranicznej wartości dodanej w eksporcie. Wnioski - W latach 1995-2019 poprawiła się technologiochłonność chińskiego eksportu dóbr. Główną kategorią eksportową stały się produkty wysokich technologii. Jednak Chiny w swojej produkcji dóbr średnich i wysokich technologii w sporej mierze bazują na importowanych półproduktach, co potwierdza wyższy udział zagranicznej wartości dodanej w eksporcie dóbr średnich i wysokich technologii niż w eksporcie ogółem. Pokazuje to, że poziom technologiochłonności chińskiego eksportu dóbr jest niższy, niżby to wynikało ze struktury rzeczowej eksportu wg klasyfikacji Lalla. Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje - Strukturę rzeczową eksportu Chin przeanalizowano przy wykorzystaniu klasyfikacji Lalla oraz statystyk dotyczących zawartości zagranicznej wartości dodanej w eksporcie, które są względnie nowatorskie i mało rozpowszechnione w polskiej literaturze. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to examine if over the last 25 years the technology intensity of China's export of goods has improved along with the increase of its value and, therefore, if the share of technology-intensive goods in the structure of Chinese export of goods has increased. Research method - The article reviews the literature and conducts empirical research on the structure of export of goods from China in the years 1995-2019 using the Lall classification and foreign value added statistics. Results - In the years 1995-2019 technological intensity of Chinese export of goods improved. High technology products have become the main export category. However, China relies - to a large extent - on the imported intermediate goods in its production of medium and high technology products, which confirms the higher share of foreign value added in the export of medium and high technology goods than in total export. This indicates that the level of technology intensity of Chinese export of goods is lower than it would appear from the physical structure of export according to the Lall classification. Originality /value /implications /recommendations - The physical structure of China's export was analysed using the Lall classification and statistics on the content of foreign value added in export, which are relatively innovative and not widely used in Polish literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagaria N., Ismail S., 2018, Technological intensity of exports of India and China: a comparative assessment, "Journal of International Economics", vol. 9(2), pp. 50-59.
 2. Bagaria N., Ismail S., 2019, Export performance of China: a constant market share analysis, "Frontiers of Economics in China", vol. 14(1), pp. 110-130, DOI: 10.3868/ s060-008-019-0007-9.
 3. Bei J., Pengfei L., Jianhui L., 2013, China's industrial competitiveness and evolving trends on the world market - analysis based on commodities export data, "China Economist", vol. 8 (5), pp. 4-14.
 4. Kostecka-Tomaszewska L., 2019, Handel zagraniczny a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa: doświadczenia Chin, [w:] Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Azji, Mar szałek-Kawa J., Zariczny P. (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 105- 133
 5. Lall S., 2000, The technological structure and performance of developing country manufactured exports, 1985-98, "Oxford Development Studies", vol. 28(3), pp. 337-369, DOI: 10.1080/713688318.
 6. Li K., Song L., 2011, The technological content of China's Exports and the need for quality upgrading, [in:] Rising China: global challenges and opportunities, Golley J., Song L. (ed.), ANU E Press, Canberrra.
 7. Rodrik D., 2006, What's so special about China's exports?, "NBER Working Paper Series", no. 11947, pp. 1-27, DOI: 10.3386/w11947.
 8. Sampath P.G., Vallejo B., 2018, Global value chains and upgrading: what, when and how?, "MERIT Working Papers", no. 016, pp. 1-31.
 9. Schott P., 2006, The relative sophistication of Chinese exports, "NBER Working Paper Series", no. 12173, pp. 1-29, DOI: 10.3386/w12173.
 10. Trindade J.R., Pereira de Oliveira W., 2017, Padrao de Especializacao Primario-Exportador e Dinamica de Dependencia no Period 1990-2010, no. Economia Brasileira "En- saios FEE", vol. 37(4), pp. 1059-1092.
 11. Zuanshi L., Juan Z., 2018, Structural upgrade of China's commodity trade during 1987-2014, "China Economist", vol. 13(5), pp. 99-115, DOI: 1 0.19602/j.chinaeconomist. 2018.09.07.
 12. www 1, https://mrio.adbx.online/wwz-framework/ [data dostępu: 15.07.2021].
 13. www 2, https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx [data dostępu: 28.05.2021].
 14. www 3, https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx [data do- stępu: 20.07.2021].
 15. www 4, https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId =101 [data dostępu: 20.07.2021].^
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.01.107.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu