BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepkowska-Flis Agnieszka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Kozłowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany produktywności w okresie kryzysu COVID-19 w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji
Productivity Changes During the COVID-19 Crisis in the Light of the Schumpeterian Concept of Creative Destruction
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 1 (107), s. 34-47, tab., wykr., bibliogr. s. 45-47
Słowa kluczowe
Produktywność pracy, Twórcza destrukcja, COVID-19
Labour productivity, Creative destruction, COVID-19
Uwagi
Klasyfikacja JEL: B15, O40
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel - Celem rozważań jest analiza zmian produktywności pracy w warunkach pandemii COVID-19 w kontekście Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji i prac ekonomistów dotyczących roli innowacji i selekcji rynkowej w okresach kryzysów gospodarczych. Metoda badania - W teoretycznej części artykułu zastosowano metodę dedukcji. W warstwie empirycznej wykorzystano metody ekonometryczne (modele AR, ARDL) oraz metodę ewometrii. Wyniki - Zmiany produktywności pracy w okresie pandemii COVID-19 w gospodarce pozbawionej innowacji adaptacyjnych podlegałyby mechanizmom prostej destrukcji, prowadząc w długim okresie do jej stagnacji. Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje - Koncepcja destrukcji kreatywnej tworzy alternatywne ramy teoretyczne dla interpretacji zmian produktywności obserwowanych w okresie pandemii COVID-19, otwierając obiecujący kierunek badań nad zachowaniem systemów gospodarczych w warunkach anormalnych. Zgodnie z zaproponowaną koncepcją interwencjonizm państwowy mający na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (lockdown) uruchamia innowacyjne działania dostosowawcze podmiotów, prowadzące do przekształcenia procesów typowych dla destrukcji prostej w destrukcję kreatywną. W kontekście koncepcji destrukcji kreatywnej warunkiem koniecznym zainicjowania pokryzysowego wzrostu jest polityka promowania innowacji już w trakcie kryzysu COVID-19, warunkiem wystarczającym natomiast jest oparcie pomocy państwa na kryterium powiązanym z efektywnością. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to analyse changes in labour productivity during the COVID-19 pandemic in the context of Schumpeter's concept of creative destruction and the work of economists on the role of innovation and market selection during economic crises. Research method - In the theoretical part of the article the method of deduction was used. In the empirical layer, econometric methods (AR, ARDL models) and the evometrics were used. Results - Changes in labour productivity during the COVID-19 pandemic in an economy devoid of adaptive innovations would be subject to mechanisms of simple destruction, leading to its stagnation in the long run. Originality /value /implications /recommendations - The concept of "destruction which brings creation" provides an alternative theoretical framework for interpreting the productivity changes during the COVID-19 pandemic, opening up a promising avenue for studying the behaviour of economic systems in abnormal conditions. According to our concept, state intervention aimed at limiting the spread of the SARS-CoV-2 virus (lockdown) triggers innovative adaptation activities of entities leading to the transformation of processes typical for simple destruction into destruction which brings creation. In the context of our concept, a policy of promoting innovation already during the COVID-19 crisis is a necessary condition, and the inclusion of the efficiency criterion in state aid is a sufficient condition for initiating post-crisis growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck U., 2012 , Społeczeństwo światowego ryzyka - w poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 2. Bendyk E., 2020 , W Polsce czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata, Polityka, Warszawa .
 3. Czech S., Miszewski M., 2016, Matryca instytucjonalna a funkcjonowanie kapitalistycznych systemów gospodarczych, [ w :] Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, S. Rudolf (red.) Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk.
 4. Gasparski W., 2017 , Ekonomia i zarządzanie z filozoficznej perspektywy - przegląd zagadnień, [ w :] Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, Mączyńska, J. Sojka (red.) PTE, Warszawa.
 5. Godłów-Legiędź J., 2020, Polska transformacja w świetle sporów o rynek, sprawiedliwość i ekonomię, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Hausner J., 2019, Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości, Nieoczywiste, GAB Media, Warszawa.
 7. Hayek F., 1989, Wolna przedsiębiorczość i porządek konkurencyjny, [ w :] Indywidualizm a porządek ekonomiczny, Znak, Kraków.
 8. Kozłowski P., 2016 , Ekonomia jest (i będzie) bardziej społeczna, [ w :] Ekonomia przyszłości, Bałtowski (red.) Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 9. Kołodko G.W., 2020, Od ekonomicznej teorii do praktycznej polityki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 10. Miszewski M., 2019, Instytucjonalne uwarunkowania urzeczywistnienia wizji gospodarki globalnej, [w:] Ekonomia i polityka, Mączyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 11. Pobłocki K., 2017 , Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.
 12. Rist G., 2015, Urojenia ekonomii, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 13. Taleb N.N., 2013, Antykruchość, Kurhaus Publishing, Warszawa.
 14. Wakuluk I.E., 2016, Reformy instytucjonalne Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa , Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.01.107.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu