BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malinowska-Misiąg Elżbieta Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w pierwszym roku pandemii
Local Government Finance in Poland in the First Pandemic Year
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 1 (107), s. 48-63, tab., wykr., bibliogr. s. 61-63
Słowa kluczowe
Finanse samorządu terytorialnego, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Pandemia, Kondycja finansowa
Local government finance, Local government units, Pandemic, Financial condition
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H71, H72, H74
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce w 2020 r. - zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków i zadłużenia. Dostępność pełnej bazy danych o finansach JST umożliwia weryfikację wcześniejszych przewidywań dotyczących ubytku dochodów własnych i znaczącego pogorszenia sytuacji finansowej JST. Metoda badań - Przeprowadzono analizę ustawodawstwa mającego wpływ na finanse JST oraz analizę statystyczną, obejmującą wszystkie JST w Polsce. W celach porównawczych wykorzystywano także dane finansowe sprzed 2020 r. Zanalizowano także sposób podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wnioski - Mimo planowanego deficytu pierwszy rok pandemii JST zakończyły z nadwyżką budżetową w łącznej kwocie 5,7 mld zł, co było spowodowane przede wszystkim przekazaniem środków z sektora centralnego oraz spadkiem wydatków majątkowych. Niemniej jednak wsparcie rządowe kierowano najczęściej nie do tych jednostek, które najbardziej dotkliwie odczuły skutki pandemii. Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje - Niekorzystne trendy w finansach lokalnych wskazują na pilną potrzebę zmian w relacjach pomiędzy sektorem rządowym i samorządowym, przywracających zgodność systemu finansowania JST z pozycją ustrojową samorządu terytorialnego. Zmiany te powinny w szczególności ograniczać uznaniowość w ustalaniu wysokości transferów z sektora rządowego, a także dostosować wielkość dochodów JST do zmian systemu podatkowego. Zniesione powinny być także ograniczenia w kształtowaniu struktury wydatków JST. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to assess the impact of the COVID-19 pandemic on local government finances in Poland in 2020 - both in terms of income, as well as expenditure and debt. The availability of a complete database on local government finances enables the verification of previous predictions of the loss of own income and of a significant deterioration of the local government units' (LGUs) financial situation. Research method - The analysis of the legislation affecting the finances of LGUs was carried out, as well as a statistical analysis covering all LGUs in Poland. For comparative purposes, financial data from before 2020 was also used. The study also covers the analysis of the method of distributing funds from the Governmental Fund for Local Investments in 2020. Results - Despite the planned deficit, local government units ended the first pandemic year with a budget surplus of PLN 5.7 billion, which was mainly influenced by the financial support from the central sector and by the capital expenditures decline. Nevertheless, government support was most often directed not to those units that were most severely affected by the pandemic. Originality /value / implications /recommendations - Unfavorable trends in local finances indicate an urgent need for changes in the relations between the government and local government sectors, restoring the compliance of the LGU financing system with the political position of the local government. These changes should, in particular, limit the discretion in determining the amount of transfers from the government sector, as well as adjust the size of the LGUs' revenues to the changes in the tax system. Restrictions on shaping the structure of local government expenditure should also be lifted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Gospodarstwa Krajowego, 2020, Badanie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w świetle COVID-19, Warszawa
 2. Bazylak M., Churski P., Dawydzik A., Dutkiewicz R., Erbel J., Hausner J., Korta A., Kubalski G., Kudłacz M., Łoś A., Szałucki K., Węgrzyn B., Wolański M., Zachariasz I., 2020, Raport samorząd. Pomiędzy nadzwyczajnymi zadaniami a ograniczonymi możliwościami - samorząd terytorialny w czasie pandemii, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 3. Bober J., Bereza J., Kubalski G., Moorthi G., Piszczek M., Sołtyk P., Surówka K., Zachariasz I., 2020, Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, MSAP, Warszawa-Kraków.
 4. CEMR, 2020, COVID-19's impact on local and regional finances, CEMR analysis, Council of European Municipalities and Regions.
 5. Czudec A., 2021, Finanse jednostek samorządu terytorialnego w okresie pandemii, "Finanse Komunalne" nr 5, s 7-18.
 6. Flis J., Swianiewicz P., 2021a, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - reguły podziału, Fundacja Batorego, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/-Rzadowy-Fundusz-Inwestycji-Lokalnych-regu%C5%82y-podzia%C5%82u.pdf [data dostępu: 15.10.2021].
 7. Flis J., Swianiewicz P., 2021b, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych III - utrwalane wzory, Fundacja Batorego, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Rz%C4%85dowy-Fundusz-Inwestycji-Lokalnych_III.pdf [data dostępu: 15.10.2021].
 8. Izdebski H., 2020, Tarcze Antykryzysowe - dokończenie budowy państwa PiS-u?, Fundacja Batorego, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/10/Tarcze-Antykryzysowe-doko%C5%84czenie-budowy-pa%C5%84stwa-PIS-u.-Ustawodawstwo-okresu-pandemii-a-funkcjonowanie-samorzadu.pdf [data dostępu: 15.10.2021].
 9. KRRIO, 2021, Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r., Warszawa.
 10. NALAS, 2020, Summary of the NALAS Survey - South-East European Local Governments in Post Covid-19 Socio-Economic Recovery, Network of Associations of Local Authorities of South East Europe, KDZ Centre for Public Administration Research, and National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria.
 11. Nelicki A., 2020, Wpływ ustawodawstwa pandemii COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego, Fundacja Batorego, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/Wp%C5%82yw-ustawodawstwa-okresu-pandemii-COVID-19-na-finanse-JST.pdf [data dostępu: 15.10.2021].
 12. OECD & CoR, 2020, The impact of the COVID-19 crisis on regional and local governments: Main findings from the joint CoR-OECD survey, OECD, Paris.
 13. Ofiarska M., 2021, Government Fund for Local Investments - Legal Aspects of Financial Support for Local Government Investment Projects during the COVID-19 Pandemic, "Bialystok Legal Studies. Białostockie Studia Prawnicze", vol. 26, nr 4, s. 139-162, DOI: 10.15290/bsp.2021.26.04.09.
 14. Rudka R., Kocemba E., 2021, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - podział środków powiatach, "Analizy Samorządowe" nr 13, Związek Powiatów Polskich, https://www.zpp.pl/storage/files/2021-04//90f6cf3c5bba2f9a499f5511051be00f6860.pdf [data dostępu: 15.10.2021].
 15. Stasiowski J., 2021, Wpływ epidemii na działalność JST, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Warszawa.
 16. Sześciło D., Gąsiorowska A., Łapszyński R., Zakroczymski S., 2021, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: każdemu według potrzeb czy według barw politycznych?, Fundacja Batorego, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Raport_RFIL_ka%C5%BCdemy-wed%C5%82ug-potrzeb-czy-wed%C5%82ug-barw-politycznych.pdf [data dostępu: 15.10.2021].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.01.107.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu