BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałecka Agnieszka (Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II), Ganc Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Financial Stability of Rural Municipalities in Poland's Lublin Voivodeship in 2016-2020
Stabilność finansowa gmin wiejskich województwa lubelskiego w latach 2016-2020
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, nr 27 (76), s. 18-29, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Gmina, Stabilność finansowa, Budżet gminy, Analiza wskaźnikowa, Badania ankietowe, Płynność finansowa
District, Financial sustainability, District budget, Ratio analysis, Questionnaire survey, Financial liquidity
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H71, H72
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie Voivodeship
Abstrakt
Stabilność usług publicznych oraz sytuacja finansowa samorządów lokalnych ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy kraju, jak również trwający od lat proces reform politycznych zmierzających do promowania wydajności jednostek sektora publicznego, ich zrównoważonych budżetów oraz stabilności finansowej. Jest to pojęcie różnie definiowane, co wynika m.in. z jego wieloaspektowości oraz braku precyzyjnie określonych miar do oceny tego zjawiska. Celem głównym pracy była ocena stabilności finansowej gmin wiejskich województwa lubelskiego w latach 2016-2020. W ramach celu głównego przeprowadzono analizę wskaźnikową oraz badania ankietowe. Artykuł powstał w oparciu o studia literatury przedmiotu, sprawozdania z wykonania budżetów badanych gmin publikowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie oraz kwestionariusz ankiety. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono że badane gminy w latach 2016-2020 odnotowały trwałość w zakresie polityki fiskalnej, stabilny poziom płynności finansowej i zadłużenia, aczkolwiek stosunkowo niski poziom samodzielności dochodowej. Kryzys w 2020 roku wywołany pandemią Covid-19 spowodował znaczny wzrost wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego w porównaniu do dochodów, które były mniejsze niż planowano, aczkolwiek nie wpłynął na znaczne pogorszenie wyników finansowych badanych gmin. W opinii ankietowanych (wójtów) zdecydowana większość gmin wiejskich województwa lubelskiego była stabilna finansowo a pandemia Covid-19 na ogół nie miała istotnego wpływu na jej poziom. (abstrakt oryginalny)

The stability of public services and the financial situation of local governments has a significant impact on a nation's economic development. It also affects the long-standing process of political reforms aimed at promoting the efficiency of public sector units, their balanced budgets and financial stability. It is a concept defined in different ways, which is due, among other things, to its multifaceted nature and the lack of precisely defined measures to assess this phenomenon. The main objective of the paper was to assess the financial stability of rural municipalities in Poland's Lublin voivodeship in 2016-2020. Within the framework of the main objective, ratio analysis and survey research was conducted. The paper was based on the study of literature on the subject, reports on the implementation of budgets in the studied municipalities published by the Regional Chamber of Accounts in Lublin, and a survey questionnaire. Based on the analyses, it was found that the studied municipalities in 2016-2020 recorded sustainability in terms of fiscal policy, and a stable level of financial liquidity and debt, albeit with a relatively low level of revenue independence. The crisis in 2020 caused by the Covid-19 pandemic caused a significant increase in the current expenditures of local government units compared to revenues, which were less than planned, although it did not significantly worsen the financial performance of the surveyed municipalities. In the opinion of the respondents (heads of rural municipalities), the vast majority of rural municipalities in the Lublin voivodeship were financially stable and the Covid-19 pandemic generally did not have a significant impact on their levels of stability. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal K., Piaszczyk A.: Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie perspektywy finansowej na lata 2014-2020, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie nr 13, 2017
 2. Burnisde C.: Fiscal Sustainability in Theory and Practice. The World Bank, Washington 2005
 3. Crockett A.: Why is financial stability a goal of public policy, Economic Review No. 4, 1997
 4. Cyburt A., Gałecka A.: Rola nadwyżki operacyjnej w budowaniu stabilności finansowej i potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 23(72), 2020
 5. Czarny A.: Stabilność finansowa w odniesieniu do samodzielności dochodowej w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie województw, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 93, 2018
 6. Filipiak B. Z.: Wykorzystanie statystyki publicznej do oceny stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Wiadomości Statystyczne 11(666), 2016
 7. Iwanicz- Drozdowska M.: Definicje i determinanty stabilności finansowej. Część edukacyjna: stabilność finansowa od A do Z, Bank i Kredyt nr 1, 2011
 8. Iwanicz- Drozdowska M.: Zarzadzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005
 9. Jastrzębska M.: Alternatywne sposoby finansowania jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne 24(12), 2017
 10. Kluza K., Kluza S.: Finanse publiczne a stabilność systemu finansowego w: Finanse publiczne (red. M. Ziolo), Polska Akademia Nauk 2021
 11. Kosek- Wojnar M.: Pożyczki z budżetu państwa jako instrument stabilizacji finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 84(2), 2016
 12. L. Klank: Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Teoria stabilności finansowej, Test praktyki XXI wieku, t. XV, z. 9, cz. III, Łódź - Warszawa 2014
 13. Osiński J. (red.): Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa 2016
 14. Poloz S.S.: Financial stability: A worthy goal, but how feasible? Journal of Banking and Finance, 30(12), 2006
 15. Recommended Practice Guideline. Reporting on the Long-Term Sustainability of an Entity's Finances, International Public Sector Accounting Standards, International Federation of Accountants, New York 2015
 16. Schinasi G.J.: Defining financial stability, IMF Working Paper No. 187, 2004
 17. Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662)
 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Dz. U.2009 Nr 157, poz. 1240, art. 243 ze zm.
 19. Wichowska A., Ostrowska A.: Stabilność finansowa gmin na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego, Studia Prawno-Ekonomiczne T. CIX, 2018
 20. Wójtowicz K.: Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu