BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garstka Małgorzata (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland)
Tytuł
Accessibility of Financial Information In Relation to Changes in Size of Entities Caused by the Covid-19 Crisis
Dostęp do informacji finansowej w następstwie zmian wielkości przedsiębiorstw spowodowanych kryzysem COVID-19
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, nr 27 (76), s. 30-42, tab., bibliogr. 24 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
COVID-19, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sprawozdanie finansowe, Jakość informacji, Dostęp do informacji
COVID-19, Small business, Financial statements, Information quality, Access to information
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M14
streszcz., summ.
Abstrakt
Konsekwencje pandemii wirusa Covid-19 dla jakości i zakresu informacji finansowej generowanej przez rachunkowość są złożone. Zakres sprawozdania finansowego oraz obowiązek badania zależą od klasyfikacji jednostek dokonywanej ze względu na ich wielkość. Zakres ten jest węższy dla jednostek małych i mikro. Kryzys może wpłynąć na wielkość podmiotów, a tym samym na ich miejsce w tej klasyfikacji i zakres ujawnianych przez nie informacji. Celem jest wstępna weryfikacja tego czy - jeśli po pandemii nadal będzie takie zapotrzebowanie na informacje jak dawniej, zostanie ono zaspokojone. Dostęp do informacji wiąże się z poziomem bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązaniem problemu braku wystarczającej informacji może być wprowadzenie zmian w kryteriach zaliczania podmiotów do MSP oraz w obowiązku badania sprawozdań finansowych. Zastosowana metodologia to analiza regulacji i wnioskowanie. Pozwoliła ona stwierdzić, że skutki pandemii w postaci rosnącej liczby jednostek mikro i małych mogą ograniczyć dostęp do informacji. Wartością dodaną artykułu jest wskazanie i uzasadnienie potrzeby weryfikacji kryteriów klasyfikacji jednostek. (abstrakt oryginalny)

The consequences of the Covid-19 pandemic on the quality and scope of financial information prepared by accounting are complex. The scope of the financial statement and the obligation to audit depend on the classification of units based on their size. The required scope is narrower for micro and small entities than it is for larger organizations. The crisis may have influenced the size of entities and by that their classification and the scope of information that they need to disclose. The goal of this article is to verify whether post-pandemic demands for information, assuming it will be the same as pre-pandemic, can be fulfilled. The accessibility of information is connected with the level of security of engaging in business activities. Making changes in the criteria of an entity's inclusion as an SME and in its obligation to audit can be one solution for the problem of insufficient information. The methodology used in this study is analysis of regulations and deductive reasoning. It showed that the effects of the pandemic, particularly the increase in the number of micro and small entities, can limit the accessibility of information. This article contributes to the scientific literature by displaying and justifying the need to verify the classification criteria of businesses and other entities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Accounting Act 1994. Journal of Laws of 2019 item 351. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19941210591. (2020, December 12).
 2. Arnold C.: Summary of Covid-19 Audit Considerations. June 3, 2020. Retrieved from https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/summary-covid-19-audit-considerations#ac-planning-eorisk-identification-and-assessment. (2020, December 12).
 3. Cevik S.: Dirty money: Does the risk of infectious disease lower demand for cash? International Finance First published: November 6, 2020. https://doi.org/10.1111/infi.12383. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/infi.12383. (2020, December 12).
 4. Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises. OJ L 124, 20.05.2003, p. 36-41. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu. (2020, December 12).
 5. Deloitte Touche Tohmatsu Limited: IFRS for SMEs. 9 July 2009. IASB. Retrieved from https://www.iasplus.com/en/standards/other/ifrs-for-smes#link12. (2020, December 12).
 6. Deloitte Touche Tohmatsu Limited: Forensic Focus on COVID-19 (Part 1). Retrieved from https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/finance/articles/forensic-focus-on-covid-19.html. (2020, December 12).
 7. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC. OJ L 182, 29.6.2013, p. 19-76. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu. (2020, December 12).
 8. Dohrer B., & Mayes, C.: 4 key COVID-19 audit risks for 2020 year ends. Journal of Accountancy. AICPA. June 5, 2020. Retrieved from https://www.journalofaccountancy.com. (2020, December 12).
 9. Fałowski W.: Amendments to the Accounting Act resulting from the implementation of the Directive 2013/34/UE of 26 June 2013 r. Accountants Association in Poland, Warsaw 2016.
 10. International Accounting Standard 1 Presentation of Financial Statements: IFRS. Retrieved from https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-1-presentation-of-financial-statements/. (2020, December 12).
 11. International Financial Reporting Standards: Project Summary providing a high-level introduction to the revised Conceptual Framework. Retrieved from https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/03/iasb-completes-revisions-to-its-conceptual-framework. (2020, December 12).
 12. International Labour Organisation: COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses. 18 March 2020., ILO Monitor 1st Edition. Retrieved from https://ilo.org/global/topics/coronavirus. (2020, December 12).
 13. Issing O.: The COVID-19 crisis: A Hamilton moment for the European Union? International Finance 2020;23:340-347. https://doi.org/10.1111/infi.12377. First published: 28 July 2020. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/infi.12377. (2020, December 12)
 14. Jobs and economy during the coronavirus pandemic. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_en#flexibilityundertheeusfiscalrules. (2020, December 12).
 15. Kaczmarczyk A.: Micro units as a new category of enterprises in accounting standards [in:] Accounting theory and history, Kamela-Sowińska, A. (Ed.). The Poznań University of Economics and Business, Poznań 2015.
 16. KPMG: Government and institution measures in response to COVID-19. 30 September 2020. Retrieved from https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/poland-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html. (2020, December 12).
 17. Legislation paper 1045, explanatory memorandum. Retrieved from http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1045. (2020, December 12).
 18. Polish Agency for Enterprise Development: Sector MSP in Poland and EU. Poland: Polish Agency for Enterprise Development. Retrieved from https://www.parp.gov.pl/component/publications/publications/?query=msp&type=2&series=&publisher=&year=&language=&sort=year-desc&topic=&page=1. (2020, December 12).
 19. Polish Agency for Enterprise Development: Small and medium-sized enterprises in Poland, Poland: Polish Agency for Enterprise Development. Retrieved from https://www.parp.gov.pl/component/publications/publications/?query=msp&type=2&series=&publisher=&year=&language=&sort=year-desc&topic=&page=1. (2020, December 12).
 20. PriceWaterhouseCoopers: A look at current financial reporting issues. 20 April 2020. Retrieved from https://www.pwc.com. (2020, December 12).
 21. PriceWaterhouseCoopers: COVID-19: Impacts to business. Retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19.html. (2020, December 12).
 22. Shohini R.: Economic impact of Covid-19 pandemic July 2020 Roy, PY-2020.07.26. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/343222400_ECONOMIC_IMPACT_OF_COVID-19_PANDEMIC. (2020, December 12).
 23. Statistics Poland. Activity of non-financial enterprises in 2018. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2018-roku,2,15.html. (2020, December 12).
 24. Structural business statistics. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/small-and-medium-sized-enterprises. (2020, December 12).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu