BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczuk Grażyna (University of Bialystok, Poland), Konarzewska Urszula (University of Bialystok, Poland)
Tytuł
Socially Responsible Investing as the Direction of Capital Market Development
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne jako kierunek rozwoju rynku kapitałowego
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, nr 27 (76), s. 43-57, tab., bibliogr. 48 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Rynek kapitałowy, Strategia inwestycyjna
Socially responsible investing (SRI), Capital market, Investment strategy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G11, M14, O16
streszcz., summ.
Abstrakt
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI) staje się coraz szybciej rozwijającym się segmentem rynku kapitałowego. Dotyczy ono transakcji, w których cel inwestycyjny jest determinowany nie tylko kryteriami finansowymi (oczekiwaną stopą zwrotu i ryzykiem), ale również aspektami pozafinansowymi dotyczącymi kwestii środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG).Celem artykułu jest diagnoza inwestowania społecznie odpowiedzialnego na rynkach kapitałowych w ujęciu przestrzennym. Dodatkowym celem jest identyfikacja strategii implementowanych przez inwestorów na poszczególnych rynkach.W artykule zastosowano klasyczne metody badawcze, takie jak: studium literatury odnoszącej się do problematyki inwestowania społecznie odpowiedzialnego, a także metoda analizy desk research oparta na dokumentach ukazujących tendencje w zakresie społecznie odpowiedzialnego inwestowania na świecie w ujęciu wartościowym oraz w przekroju strategii inwestycyjnych stosowanych przez inwestorów.Odnosząc się do statystyk, można zauważyć, że inwestowanie społecznie odpowiedzialne staje się znaczącą formą lokowania środków finansowych na globalnym rynku kapitałowym. W roku 2020 globalna wartość rynku SRI wyniosła ponad 35 bln dolarów. Nie jest to jednak rynek jednolity, o czym świadczy zróżnicowane tempo rozwoju inwestowania społecznie odpowiedzialnego w poszczególnych regionach świata. Jest to też rynek, który ewoluuje pod względem stosowanych strategii inwestycyjnych. Znajduje to odzwierciedlenie w odchodzeniu od podejmowania decyzji inwestycyjnych głównie z wykorzystaniem selekcji negatywnej na rzecz inwestycji dokonanych w oparciu o strategię związaną z integracją czynników ESG z tradycyjną analizą finansową. (abstrakt oryginalny)

Socially responsible investing (SRI) is becoming an increasingly fast-growing segment of the capital market. It refers to transactions in which the investment objective is determined not only by financial criteria (expected rate of return and risk) but also by non-financial aspects related to environmental, social and corporate governance (ESG) issues. The aim of the article is to diagnose socially responsible investing in the capital markets in spatial terms. An additional aim is to identify the strategies implemented by investors in individual markets. The classical methods of research were used in this article, such as the study of the literature concerning socially responsible investing and the method of desk research based on documents showing global trends in socially responsible investing in terms of value and investment strategies used by investors. Referring to statistics, it can be seen that socially responsible investing becomes a significant form of locating funds in a global capital market. In 2020, the global value of the SRI market amounted to over USD 35 trillion. However, it is not a homogeneous market, as evidenced by the varying rates of development of socially responsible investing in different regions of the world. It is also a market that evolves in terms of the investment strategies used. This is reflected in moving away from making investment decisions mainly with the use of negative/exclusionary screening to investments made on the basis of ESG integration. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramson L., Chung D.: Socially Responsible Investing Viable for Value Investors? The Journal of Investing, 2000, Vol. 9, No. 3.
 2. Adamska A., Dąbrowski T.J., Grygiel-Tomaszewska A.: Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w Polsce na tle sytuacji w wybranych krajach Unii Europejskiej. Nauki o Finansach Financial Science, 2015, nr 2 (23).
 3. Armstrong M.: A Handbook of Management Techniques: A Comprehensive Guide to Achieving Managerial Excellence and Improved Decision Making. 3rd Edition, Kogan Page Ltd, Lon-don, 2006.
 4. Beal D.J., Goyen M., Phillips P.: Why Do We Invest Ethically? The Journal of Investing, 2005, Vol. 14, No. 3.
 5. Chatterji A.K., Levine D.I., Toffel M.W.: How Well Do Social Ratings Actually Measure Cor-porate Social Responsibility? Journal of Economics & Management Strategy, 2009, Vol. 18, No. 1.
 6. Cheah E.T., Jamali F., Johnson J.E.V., Sung M.C.: Drivers of Corporate Social Responsibility Attitudes: The Demography of Socially Responsible Investors. British Journal Of Management, 2011, Vol. 22.
 7. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Action Plan: Financing Sustainable Growth, Brussels, 8.3.2018 COM(2018) 97 final.
 8. Derwall J., Guenster N., Bauer R., Koedijk K.: The Eco-Efficiency Premium Puzzle. Financial Analyst Journal, 2005, Vol. 61, No. 2.
 9. Donath L.E., Ioan R., Mandimutsira T.: Evaluating the Performance of Socially Responsible Investment Funds. Scientific Annals and Business, 2018, Vol 65, No 2.
 10. Doś A., Foltyn-Zarychta M.: Motywy inwestowania społecznie odpowiedzialnego - przegląd wybranych badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 478.
 11. Dziawgo L.: Zielony rynek. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 12. Eurosif: European SRI Study 2018, https://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2021/10/European-SRI-2018-Study.pdf [access: 29.04.2022].
 13. Geczy C.C., Stambaugh R.F., Levin D.: Investing in Socially Responsible Mutual Funds. Working paper, The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, March 2005.
 14. Gierałtowska U.: Inwestowanie społecznie odpowiedzialne - nowy trend na rynku kapitałowym, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 6(90).
 15. Glac K.: Understanding Socially Responsible Investing: The Effect of Decision Frames and Trade-off Options. Journal of Business Ethics, 2009, No. 87.
 16. GSIA: Global Sustainable Investment Review 2012, http://gsiareview2012.gsi-alliance.org/pubData/source/Global%20Sustainable%20Investement%20Alliance.pdf [access: 29.04.2022].
 17. GSIA: Global Sustainable Investment Review 2014, http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2015/02/GSIA_Review_download.pdf [access: 29.04.2022].
 18. GSIA: Global Sustainable Investment Review 2016, http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2017/03/GSIR_Review2016.F.pdf, [access: 29.04.2022].
 19. GSIA: Global Sustainable Investment Review 2018, http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf [access: 29.04.2022].
 20. GSIA: Global Sustainable Investment Review 2020, http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2021/08/GSIR-20201.pdf [access: 29.04.2022].
 21. Guenster N., Bauer R., Derwall J., Koedijk K.: The Economic Value of Corporate Eco-Efficiency. European Financial Management, 2011, Vol. 17, No. 4.
 22. Heese K.: The development of Socially Responsible Investment in South Africa: experience and evolution of SRI in global markets. Development Southern Africa, 2005, Vol. 22, No. 5.
 23. Humphrey J.E., Lee D.D., Shen Y.: Does it cost to be sustainable? Journal of Corporate Finance, 2012, Vol. 18, No. 3.
 24. Jedynak T.: Rozwój koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego w Polsce i na świecie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, nr 875.
 25. Jedynak T.: Fundusze inwestycyjne na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016, nr 2(950).
 26. Kłobukowska J.: Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019.
 27. KłobukowskaJ.: Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku europejskim. Polityki Europejskie, Finanse, Marketing, 2014, nr 11(60).
 28. Krupa D.M.: Fundusze inwestycyjne odpowiedzialnie społecznie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2012, vol. XLVI.
 29. Marcinek K.: Inwestycje społecznie odpowiedzialne - motywacja inwestorów, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, nr 286.
 30. Michalczuk G., Konarzewska U.: Komunikowanie działań CSR w procesie społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68).
 31. Michalczuk G., Konarzewska U.: Strategie inwestowania społecznie odpowiedzialnego na rynku kapitałowym in: M. Wasilewski, S. Zabolotnyy (eds.): Kierunki Ewolucji Rynku finansowego, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa 2019.
 32. Principles for Responsible Investment: What is responsible investment?; https://www.unpri.org/an-introduction-to-responsible-investment/what-is-responsible-investment/4780.article [access: 12.04.2022].
 33. Remlein M.: Społecznie odpowiedzialne inwestowanie - analiza europejskiego i polskiego rynku w przekroju strategii inwestowania. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2017, tom 92 (148).
 34. Renneboog L., Horst J.T., Zhang C.: Socially responsible investments: Institutional aspects, performance, and investor behavior. Journal of Banking & Finance, 2008, No. 32.
 35. Revelli C., Viviani J.L.: The Link Between SRI and Financial Performance: Effects and Moderators. Management international / International Management / Gestiòn Internacional, 2013, No. 17(2).
 36. RIA Canada: 2020 Canadian Responsible Investment Trends Report, https://www.riacanada.ca/research/2020-canadian-ri-trends-report/ [access: 12.04.2022].
 37. RIAA: Responsible investment explained, https://responsibleinvestment.org/what-is-ri/ri-explained/ [access: 12.04.2022].
 38. Riedl A., Smeets P.: Why Do Investors Hold Socially Responsible Mutual Funds? CESifo Working Paper Series No. 4403, July 2017.
 39. Rogowski W., Ulianiuk A.: Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) - próba charaktery-styki Część III: Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych (SRI). Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 2012, nr 114.
 40. Schroders: Global Investor Study. The rise of the sustainable investor, https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/_global-shared-blocks/gis-2020/theme-2/schrodersgis2020_t2_full-report_za.pdf [access: 12.04.2022].
 41. Sparkes R.: Socially Responsible Investment: A Global Revolution. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2002.
 42. Statman M.: Socially Responsible Indexes. The Journal of Portfolio Management, 2006, Vol. 32, No. 3.
 43. Statman M.: What do investors want? The Journal of Portfolio Management, 2004, Vol. 30, No. 5.
 44. The Responsible Investment Association Australasia: About RIAA, https://responsibleinvestment.org/about-us/ [access: 19.11.2021 r.].
 45. Urban D.: Zarys koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Acta Universitatis Lodziensis, 2011, nr 261.
 46. US SIF: Getting Started in Sustainable Investing. A Guide for Individual Investors, https://www.ussif.org/files/Publications/USSIF_individualinvestors_sustainableinvesting.pdf [access: 12.04.2022].
 47. Waring P., Edwards T.: Socially Responsible Investment: Explaining its Uneven Development and Human Resource Management Consequences. Socially Responsible Investment, 2008, Vol. 16, No 3.
 48. Warsaw Stock Exchange, Socially-Responsible Investing, http://respectindex.pl/socially_responsible_investing [access: 12.04.2022].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu