BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podstawka Marian (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Inflation and Production Costs of Selected Agricultural Products in Poland in 2022
Inflacja a koszty produkcji wybranych produktów rolniczych w 2022 roku
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, nr 27 (76), s. 89-98, tab., bibliogr. 6 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Inflacja, Produkcja rolna, Koszty produkcji, Dochody rolnicze, Wsparcie finansowe, Polityka rządu
Inflation, Agricultural production, Production costs, Farm household income, Financial support, Government policy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q11, Q14
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie działań podejmowanych, w ostatnich latach, przez państwowe władze publiczne wpływających na inflację w Polsce. Na tym tle dokonano oceny wzrostu cen na rolnicze kupowane środki produkcji, które skorelowano ze strukturą kosztów i na tej podstawie oszacowany został wzrost kosztów produkcji podstawowych produktów rolniczych w 2022 roku. Następnie ten prognozowany wzrost kosztów produkcji odniesiono do szacowanych przychodów. Pozwoliło to ustalić ich wzrost, który umożliwiałby utrzymanie dotychczasowego poziomu dochodów rolniczych. Działania ratunkowe rządu wywołane przez COVID-19 miały trzy główne źródła finansowania:• wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich - 23,2 mld zł,• Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 92,7 mld zł,• tarcze finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju - 63,5 mld zł,O ile działania interwencyjne rządu, w warunkach kryzysu, należy ocenić pozytywnie, to ich sposoby realizacji krytycznie. Wsparcie finansowe w ramach tarcz otrzymały firmy, które wykazywały spadek obrotów spowodowany pandemią koronawirusa. W efekcie wspierano te firmy, które być może celowo tworzyły warunki do otrzymania wsparcia. Firmy dobrze prosperujące w warunkach COVID-19 takiego wsparcia były natomiast pozbawione.We wszystkich analizowanych rodzajach działalności produkcji rolniczej roślinnej w 2022 roku nastąpi wzrost kosztów ich wytwarzania o około 50-60% Wyjątkiem będzie produkcja żyta, gdzie wzrost kosztów będzie jeszcze wyższy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present measures taken in recent years by state public authorities that affect inflation in Poland. An assessment was made of the growth in prices for purchased agricultural inputs, which was correlated with cost structures, and on this basis an increase in the production costs of basic agricultural products in 2022 was estimated. This projected increase in production costs was then related to estimated income. This made it possible to determine their growth, which would allow the current level of agricultural income to be maintained. The government rescue measures triggered by COVID-19 had three main sources of funding: expenditure of the state budget and the budget of European funds - PLN 23.2 billion, COVID-19 Counteracting Fund - PLN 92.7 billion, and financial shields of the Polish Development Fund - PLN 63.5 billion, While the government's intervention activities, under the conditions of the crisis, should be assessed positively, their methods of implementation should be assessed critically. Financial support under the shields was given to companies that showed a decline in turnover caused by the coronavirus pandemic. As a result, those companies that may have deliberately created the conditions to receive support were supported. In all analyzed types of agricultural crop production activities in 2022, there will be an increase in the cost of their production by about 50-60%. The exception will be the production of rye, where the cost increase will be even higher. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Owsiak, Finanse Publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa, 2017
  2. M. Podstawka (red.), Ocena sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej rolnictwa i gospodarki żywnościowej w latach 2015-2020, IERIGŻ, Warszawa, 2021
  3. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, Rada Ministrów, Warszawa, 2020
  4. Statistical analysis of GUS (the Central Statistical Office) 12/2021
  5. Wybrane problemy strukturalne i instytucjonalne finansów publicznych w warunkach kryzysu wywołanego COVID-19: refleksje nad ewolucją paradygmatu M. Zioło (red.), Finanse publiczne, [w:] St. Owsiak, Oracjonalne wykorzystanie finansów publicznych w warunkach kryzysu
  6. M. Zioło (red.), Finanse publiczne, CIMPO, Warszawa, 2021, [w:] B. Guziewska
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu