BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwa Mateusz (University of Rzeszów, Poland), Kłosowska Aleksandra (University of Rzeszów, Poland)
Tytuł
Change in the Level of Corporate Lending in Poland during the Covid-19 Pandemic
Zmiana poziomu kredytowania przedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii COVID-19
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, nr 27 (76), s. 99-110, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
COVID-19, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Pandemia, Interwencjonizm państwa, Finanse przedsiębiorstwa, Polityka kredytowa, Kredyt bankowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa
COVID-19, Business activity lending, Pandemic, Government intervention, Enterprise finance, Crediting policy, Bank credit, Small business
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G20, G38
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematem przewodnim niniejszego opracowania jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na kredytowanie przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest analiza zmian jakościowych i ilościowych poziomu kredytowania przedsiębiorstw w Polsce. Autorzy skupiają się z jednej strony na możliwościach zaciągnięcia zobowiązań przez firmy, z drugiej zaś na zmiany zasad udzielania pożyczek przez banki na przestrzeni zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, obarczonej kryzysem spowodowanym przez pandemię. W poszczególnych analizach ukazano również szerszy kontekst porównawczy odwołując się do danych statystycznych przed wystąpieniem kryzysu spowodowanego wirusem. W analizowanym przypadku niepewność co do kondycji sektora MSP w okresie kryzysu zaważyła na zaostrzeniu polityki kredytowej. wzrost zapotrzebowania na finansowanie bankowe w okresie pandemii zgłaszały zarówno duże firmy, jak i mikroprzedsiębiorstwa, jednak tylko w przypadku tych pierwszych dostępność kredytów wzrosła. W związku z tym różnica między dostępnością kredytów bankowych dla sektora dużych firm i sektora MSP powiększyła się. (abstrakt oryginalny)

The main theme undertaken in this paper is the assessment of the impact of the COVID-19 pandemic on corporate lending. The main objective of the article is to analyze the qualitative and quantitative changes in the level of corporate lending in Poland. The author focuses, on the one hand, on the ability of firms to incur liabilities and, on the other hand, on the changes in bank lending rules over the course of a changing economic reality burdened by the crisis caused by the pandemic. The individual analyses also show a broader comparative context by referring to statistical data before the onset of the virus crisis. In the case under review, uncertainty about the health of the MSP sector during the crisis weighed on the tightening of credit policy. An increase in demand for bank financing in the pandemic period was reported by both large companies and micro enterprises. However, only in the case of the former did the availability of loans increase. As a result, the gap between the availability of bank loans to large firms and the MSP sector widened. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B.Biga, A. Chłoń-Domińczak, J. Czekaj, S. Dudek, D. Filar, M. Gronicki, J. Hausner, J. Jankowiak, R. Kowalski, L. Pawłowicz, A. Rzońca, A. Sławiński, M. Starczewska-Krzysztoszek: Alert Gospodarczy 4: Banki w czasie kryzysu COVID-19, Kraków 2020.
 2. Czech K., Karpio A., Wielechowski M., Woźniakowski T., Żebrowska-Suchodolska D.: Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii Covid-19, SGGW, Warszawa 2020, s. 27.
 3. K. Czech, A. Karpio, M. Wielechowski, T. Woźniakowski, D. Żebrowska-Suchodolska: Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii Covid-19, SGGW, Warszawa 2020, s.15.
 4. I.D. Czechowska, C. Lipiński, J. Stawska, W. Zatoń: Potencjał działalności kredytowej sektora bankowego w obliczu pandemii COVID-19, Perspektywa credit crunch, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022, s. 104.
 5. M. Flotyński, Polityka pieniężna w Polsce w trakcie kryzysu spowodowanego pandemią wirusa SARS-CoV-2, Czasopismo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Poznań 2020, s. 16.
 6. Global Economic Prospects, January 2021, s. 14.
 7. Jędrzejowska K., Wróbel A.: Wielki lockdown i deglobalizacja: Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę światową, Rocznik Strategiczny 2020/21, 2021.
 8. Korzeniewska B., Kredyt w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, t. XXII, Płock 2015.
 9. Mazur-Wierzbicka E.: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1, 97-109, Tarnów 2015.
 10. NBP: Sytuacja na rynku kredytowym IV kwartał 2020 r. https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2020_4.pdf
 11. NBP: Sytuacja na rynku kredytowym I kwartał 2021 r., https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2021_1.pdf
 12. NBP: Statystyka i sprawozdawczość, Inflacja bazowa, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bazowa/bazowa.htm.
 13. Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. International journal of surgery (London, England), 78, 185-193.
 14. Dębkowska K., Kłosiewicz- Górecka U., Szymańska A., Ważniewski P., Zybertowicz K.: Tarcza Antykryzysowa. Koło ratunkowe dla firm i gospodarki?, Warszawa 2021, s. 10-16.
 15. Pandel N., Sołoducho-Pelc L.: Trzydzieści lat rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 538, Wrocław 2018.
 16. Paździor A.: Dostępność instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorczość i innowacje, Ekspertyza naukowa, Politechnika Lubelska, Lublin 2013.
 17. M. Pigłowski, Analiza regresji dla liczby systemów i placówek franczyzowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 776, Szczecin 2013, s. 101.
 18. Puchalska K., Tymoczko I.D., Szerokie ujęcie ekspozycji polskich przedsiębiorstw niefinansowych na ryzyko walutowe. Źródła i skala ekspozycji oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym, Materiały i Studia, Zeszyt nr 293, Warszawa, 2013.
 19. Skowrońska A., Tarnawa A.(red.): Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2021.
 20. Szarucki M., Noga G., Kosch O.: Wpływ pandemii COVID 19 na modele biznesu przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce, Horyzonty Polityki, 12(40), 95 114, Kraków 2021
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu