BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Marta (Jan Kochanowski University in Kielce)
Tytuł
The Impact of the Coronavirus (Covid-19) Pandemic on Investors' Behaviour in the Light of Behavioural Finance
Wpływ pandemii koronawirusa (Covid-19) na zachowania inwestorów w świetle finansów behawioralnych
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, nr 27 (76), s. 111-122, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Pandemia, COVID-19, Finanse behawioralne, Decyzje inwestycyjne
Pandemic, COVID-19, Behavioural finance, Investment decisions
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G01, G11, G41
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było poznanie opinii maklerów papierów wartościowych pracujących na GPW Warszawie, dotyczących zachowań polskich inwestorów w obliczu pandemii koronawirusa COVID-19. Badaniami objęto grupę 51 maklerów giełdowych, reprezentujących domy maklerskie o długiej historii działania. Stwierdzono, że uwarunkowania psychologiczne ludzi i nastroje panujące na giełdzie odgrywają istotną rolę w procesie decyzyjnym, a nieracjonalne zachowania inwestorów, w tym w dużej mierze efekty stadne, są podczas pandemii szczególnie widoczne. Z badań wynika, że pojawienie się koronawirusa nie wpłynęło na obniżenie aktywności polskich inwestorów. Odnotowano tym samym wyraźny wzrost zainteresowania akcjami spółek notowanych na GPW S.A. Zachowania i stosunek uczestników rynku do ryzyka był zmienny wobliczu rozwijającej się pandemii, co przejawiało się m.in. szybkim kupowaniem przecenionych walorów czy gwałtowaną wyprzedażą aktywów. Za najważniejszy czynnik wpływający na kształtowanie notowań w trakcie pandemii COVID-19 uznano ogólne zmiany na rynku krajowym i na rynkach globalnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to find out the opinions of stockbrokers working at the Warsaw Stock Exchange regarding the behaviour of Polish investors in the face of the coronavirus (COVID- 19) pandemic. The research was carried out among 51 stockbrokers representing brokerage houses with a long history of operations. It has been found that psychological conditions of people and stock market sentiments play an important role in the decision-making process, and irrational investor behaviours, including largely herd effects, are particularly evident during the pandemic. The research shows that the occurrence of the coronavirus has not reduced the activity of Polish investors. Thus, significantly growing interest in shares of companies listed on the Warsaw Stock Exchange has been noted. The behaviour and attitude of market participants towards risk were volatile during the developing pandemic, which manifested itself in rapid buying of overvalued assets or rapid selling of assets. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker H. K., Filbeck G., Nofsinger J. R., Finanse bahawioralne. Co każdy powinien wiedzieć. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2021.
 2. Bansal T., Behavioral finance and COVID-19: cognitive errors that determine the financial future, 2020. Retrieved: Behavioral Finance and COVID-19: Cognitive Errors that Determine the Financial Future by Tanmay Bansal :: SSRN. Access: 02.05.22.
 3. Czerwonka M., Gorlewski B.: Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 4. Dowling M., Lucey B., 2005: The Role of Feelings in Investor Decision-Making, Journal of Surveys, vol. 19, no. 2.
 5. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2015.
 6. Juszczyk M., Wasilewski M., Czynniki kształtujące decyzje inwestorów na rynku kapitałowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 74, Czas na pieniądz. Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje, Szczecin 2015.
 7. Juszczyk M., Wasilewski M., Znaczenie czynników behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2015.
 8. Le Bon G., 2004: Psychologia tłumu. Kaprocki B. (tłum.), Wydawnictwo Antyk, Kęty.
 9. Lerner J. S., Han S., Keltner D., 2007: Feelings and consumer decision making: Extending the appraisal-tendency framework. Journal of Consumer Psychology, vol. 17, no. 3.
 10. Loewenstein G., Hsee C., Weber E., Welsh N., 2001: Risk as Feeling, Psychological Bulletin, vol. 127, no. 2.
 11. Mackay Ch., 1980: Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds (with a foreword by Andrew Tobias, 1841). New York: Harmony Books.
 12. Mackay Ch., 1999: Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów. WIG PRESS, Warszawa.
 13. Neil H. B., 1954: The Art of Contrary Thinking. Caxton Press.
 14. Orlik K., Psychologia inwestorów w czasach pandemii, Generali Investments, 2020. Retrieved: https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/psychologia-inwestorow-w-czasach-pandemii. Access: 25.10.2021.
 15. Opolski K., Potocki T., Świst T.: Teorie inwestycyjne w zarządzaniu bogactwem na przykładzie instytucji Wealth Management. Bank i kredyt, 5, 2010.
 16. Ostaszewski J. (ed.): Finanse. Difin, Warszawa 2013.
 17. Płuciennik M., Psychologia inwestowania, 2014. Retrieved: www.investhelp.pl. Access: 4.10.21.
 18. Rick S., Loewenstein G., 2008: The role of emotion in economic behavior. [w:] Handbook of Emotions, Lewis M., Haviland-Jones J.M., Feldman-Barrett L. The Guilford Press, New York.
 19. Sławiński A., Rynki finansowe. PWE, Warszawa 2006.
 20. Szyszka A., Zachowania inwestora a teoria rynku kapitałowego. Ekonomista, nr 3, Polska Akademia Nauk - Komitet Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 21. Szyszka A., Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 22. Tversky A., Kahneman D.: Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, vol. 185, no. 4157, 1974.
 23. Tversky A., Kahneman D., Prospect theory: An analysis of decisions under risk. Econometrica, vol. 47, no. 2, 1979.
 24. Vasileiou E., Behavioral finance and market efficiency in the time of the COVID-19 pandemic: does fear drive the market?. International Review of Applied Economics, vol. 35, no. 2, 2021.
 25. Zielonka P., Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych. Materiały i Studia, Zeszyt nr 158, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2003.
 26. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. CeDeWu, Warszawa 2008.
 27. Hossa trwa mimo pandemii, a Polacy inwestują na potęgę, Wprost. Retrieved: https://www.msn.com/pl-pl/finanse/najpopularniejsze-artykuly/hossa-trwa-mimo-pandemii-a-polacy-inwestuj%C4%85-na-pot%C4%99g%C4%99-wydali-miliardy-na-akcje-zagranicznych-sp%C3%B3%C5%82ek/ar-BB1eL8tS. Access: 15.10.21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu