BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałecka Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Produktywność polskiego szkolnictwa średniego
Productivity of Polish Secondary Education
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 1 (107), s. 127-141, tab., bibliogr. s. 139-141
Słowa kluczowe
Szkolnictwo średnie, Wydatki publiczne, Produktywność, Obszary wiejskie, Miasto
Secondary education, Public expenditures, Productivity, Rural areas, City
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H20, H5, H70, R12
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja zróżnicowania w poziomie zdawalności egzaminu maturalnego na obszarach miejskich i wiejskich poszczególnych województw oraz różnic w produktywności edukacji liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych. Metoda badań - Wykorzystując techniki ekonometryczne, dokonano oceny zmiennych mających potencjalny wpływ na edukację w latach 2011-2018, w podziale na typy szkół oraz obszar miejski i wiejski. W celu pomiaru zmiany produktywności w czasie oraz wpływu zasobów na szkolnictwo średnie w Polsce obliczony został indeks produktywności całkowitej Malmquista wraz z jego dekompozycją. Wnioski - Przedstawione badania wskazują, że analiza przestrzennego zróżnicowania osiągnięć edukacyjnych może przynieść ważne informacje o funkcjonowaniu edukacji, a także o powiązaniu edukacji z innymi procesami kulturowymi i rozwojem społeczno-gospodarczym. Wskazują także na istotną rolę technologii w edukacji wiejskiej. Wpływ systemów technologicznych jest szczególnie widoczny w szkołach zawodowych na obszarach wiejskich, gdzie produktywność edukacji jest najwyższa. Nieco mniejszą rolę technologia odegrała w liceach na terenach miejskich. Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje - Wyniki badań mogą być pomocne w wyzwaniach, przed którymi stoją edukatorzy pracujący na obszarach wiejskich. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article's aim is to identify the differences in the passing of the matura exams in towns and villages of individual provinces, as well as the differences in the educational productivity of general secondary schools and vocational schools. Research method - Using econometric techniques, the variables of the quality of education were assessed in the years 2011-2018. To measure the change in productivity over time and the impact of resources on secondary education in Poland, the Malmquist Total Productivity Index was calculated along with its decomposition. Results - The presented research shows that the analysis of the spatial differentiation of educational achievements can provide important information about the functioning of education, as well as about the connection of education with other cultural processes and socio-economic development. It also indicates the important role of technology in rural education. The influence of technological systems is especially visible in vocational schools in rural areas, where the productivity of education is the highest. Technology played a slightly less important role in high schools in urban areas. Originality /value / implications /recommendations - The results of the research can be helpful as regards the challenge faced by educators of rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afonso, A., Aubyn, M. S., 2006, Cross-country efficiency of secondary education provision: A semi-parametric analysis with non-discretionary inputs. Economic Modelling, 23(3), pp.476-491.
 2. Agasisti, T., 2014, The Efficiency of Public Spending on Education: an empirical comparison of EU countries. European Journal of Education, 49 (4): 543-557, p. 3. https://doi.org/10.1111/ejed.12069 file:///C:/Users/HP/Downloads/SSRN-id1890494.pdf [data dostępu: 27.09.2021].
 3. Alsyouf I., 2007, The role of maintenance in improving companies' productivity and profitability, International Journal of Production Economics t. 105, p. 73.
 4. Atkinson, T., 2004, Report Measurement of Government Output and Productivity for the National Accounts. https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/std/naes/2004/wp.1.e.pdf [data dostępu: 27.09.2021].
 5. Boser, U., 2011, Return on educational investment: A district-by-district evaluation of U.S.
 6. Brzezicki Ł., 2018, Zestawienie badań polskiego szkolnictwa wyższego prowadzonych za pomocą metody DEA i indeksu Malmquista w latach 2005-2017. https://www.researchgate.net/profile/Lukasz_Brzezicki [data dostępu: 03.09.2021].
 7. Coelli, T., Rao, Prasada D.S., O'Donnell C.J., Battese G.E., 2005, An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Springer:New York.
 8. Coelli, T. Rao, D.S.S., Battese, G.E., 2002, An introduction to efficiency and productivity analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London, p. 2.
 9. Greene J. P., Forster G., 2014, The Teachability Index: Can Disadvantaged Students Learn? Education, Working Paper No. 6, https://media4.manhattan-institute.org/pdf/ewp_06.pdf [data dostępu: 20.10.2021].
 10. Hanushek E., 2020, Education production functions. In: Bradley, S. Green, C. (eds) The Economics of Education (Second Edition), Academic Press, p. 161-170, DOI: 10.1016/B978-0-12-815391-8.00013-6.
 11. Hanushek E., Ettema E., 2017, Defining Productivity in Education: Issues and Illustrations.) The American Economics Vol.62(2), pp.165-183 DOI: 10.1177/0569434516688207
 12. Hanushek, E., Schwerdt, G., Wiederhold, S., Woessmann, L., 2015, Returns to skills around the world: Evidence from PIAAC. European Economic Review, 73, pp. 103-150.
 13. Hanushek, E., Woessmann, L., 2015a, The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth. Cambridge, MA: MIT Press.
 14. Hanushek E. (2008) Education Production Functions. In: Macmillan, P., (ed) The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan, London, DOI: 10.1057/978-1-349-95121-5_1930-1.
 15. Hanushek, E., Woessmann, L., 2008, The role of cognitive skills in economic development. Journal of Economic Literature, 46, pp. 607-668.
 16. Hattie, J., Print, M., Krakowski, K, 1994, The Productivity of Australian Academics in Education, Australian Journal of Education1994 / 11 Vol. 38; Iss. 3, p. 454
 17. Hill, P., Roza, M., 2010, Curing Baumol's disease: In search of productivity gains in K-12 schooling. Seattle, WA: Center on Reinventing Public Education.
 18. Herbst, M., 2012, Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 212.
 19. Kapitał ludzki w Polsce, w latach 2014-2018, 2018, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/kapital-ludzki-w-polsce-w-latach-2014-2018,8,7.html [data dostępu: 10.09.2021].
 20. Keller, K. R., 2010, How Can Education Policy Improve Income Distribution? An Empirical Analysis of Education Stages and Measures on Income Inequality, Journal of Developing Areas, 43(2), pp. 51-77.
 21. Kosieradzka, A., 2012, Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa s. 20.
 22. Lee, J. W., Barro, R. J., 2001, Schooling quality in a cross-section of countries. Economica, 68(272), pp. 465-488.
 23. Matyjas, B., 2019, Środowisko wiejskie jako przestrzeń edukacji szkolnej dzieci, Pedagogika społeczna nr 3(73), s. 325, DOI: https:doi.org/10.35464/1642-672X.PS.2019.3.23
 24. National Research Council, 2012, Improving Measurement of Productivity in Higher Education. Washington, DC: The National Academies Press, DOI: 10.17226/13417 .
 25. Nowakowska K., 2014, Rząd stawia na zawodówki, a uczniowie mówią: po szkole chcemy wyjechać z kraju, Dziennik gazeta prawna, https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/829562,rzad-stawia-na-zawodowki-a-uczniowie-mowia-po-szkole-chcemy-wyjechac-z-kraju.html [data dostępu: 22.10.2021].
 26. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019. 2019 Warszawa, Gdańsk, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/ [data dostępu: 03.09.2021].
 27. Raport o stanie wsi. Polska wieś 2018, 2018, Nurzyńska, I. Wilkin, J, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 2.
 28. Równe traktowanie dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich (w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami) w dostępie do usług społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych, sportowych i kulturalnych, 2020, Raport z badań, Stępniak K., Chlebicki M., Dąbrowski A., Wit H., Centrum Doradztwa Rolniczego, Kraków.
 29. Reiser, R. A., 2001, A History of Instructional Design and Technology: Part I: A History of Instructional Media. Educational Technology Research and Development 49(1): 53-64.
 30. Schwab, K., Samans R., 2016 The future of jobs and skills in. The Future of Jobs Report, Word Economic Forum, https://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/chapter-1-the-future-of-jobs-and-skills/#view/fn-1 [data dostępu: 10.10.2021].
 31. Społeczeństwo Informacyjne w Polsce w 2019, 2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2019-roku,2,9.html [data dostępu: 10.10.2021].
 32. Sprawozdanie z egzaminu ósmoklasisty w 2020 r., 2020, Centralna Komisja Egzaminacyjna, https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/wyniki [data dostępu: 09.10.2021].
 33. Sutherland, D., Price R., Gonand E., 2009, Improving public spending efficiency in primary and secondary education, OECD Journal: Economic Studies, vol. 2009/1, DOI: 10.1787/eco_studies-v2009-art4-en.
 34. Szuwarzyński, A., 2018, Ocena efektywności procesu dyplomowania na studiach pierwszego stopnia w polskich publicznych uczelniach technicznych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(52), s. 85-111.
 35. Triplett, J., Bosworth, B., 2003, Productivity measurement issues in services industries: "Baumol's disease" has been cured. FRBNY Economic Policy Review, 9, pp. 23-32. https://www.researchgate.net/publication/5050500_Productivity_Measurement_Issues_in_Services_Industries_Baumol s_Disease_Has_Been_Cured [data dostępu: 10.10.2021].
 36. Winthrop, R., Williams T. P., McGivney E., 2016, Accelerating Progress in Education with Hands-On, Minds-On Learning. The Brookings Institution, Washington, D.C.
 37. Wolszczak-Derlacz, J., 2018, Wprowadzenie: Badania nad efektywnością i produktywnością szkół wyższych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(52), s. 7-13, DOI: 10.14746/nisw.2018.2.0.
 38. Wolszczak-Derlacz, J., 2018a, Efektywność szkół wyższych w Polsce na tle uczelni europejskich - analiza dla dziewiętnastu krajów. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(52), s. 147-170, DOI: 10.14746/nisw.2018.2.5 .
 39. Żółtak T., 2015, Statystyczne modelowanie wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej. Podsumowanie polskich doświadczeń 2005-2015, Instytut Badań edukacyjnych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.01.107.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu