BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepanowski Remigiusz (Politechnika Wrocławska), Zarębski Tomasz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), Cichoń Ewelina (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Kłopocka Daria (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Zaufanie do organizacji : Polska wersja narzędzia kwestionariuszowego do badania firm i instytucji
Trust in the Organization : a Polish Version of the Questionnaire Tool for Measuring Trust in Companies and Institutions
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 5 (148), s. 10-34, rys., tab., załącznik, bibliogr. 50 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Zaufanie, Przedsiębiorstwo, Etyka biznesu, Klimat organizacyjny, Zaufanie organizacyjne
Trust, Enterprises, Business ethics, Organizational climate, Organizational trust
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A12, M14
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badania walidacyjnego polskiej wersji Kwestionariusza Zaufania do Organizacji (ZDO). Celem badania było opracowanie polskiej wersji narzędzia do pomiaru zaufania organizacyjnego według koncepcji Katie D. Paine oraz określenie rzetelności i struktury czynnikowej polskiej wersji kwestionariusza ZDO. Dokonano tłumaczenia listy 46 stwierdzeń do pomiaru poziomu zaufania do organizacji zaproponowanych przez Paine. W badaniu wzięło udział 528 (340 kobiet) pracowników polskich firm i organizacji. Ostateczna wersja ZDO zawierała 44 pozycje. Wyniki eksploracyjnej analizy czynnikowej wskazały na dwuczynnikową strukturę kwestionariusza, a mianowicie: "Zaufanie / korzystne warunki do zaufania" odnosi się do aspektów sprzyjających postawie zaufania organizacyjnego; "Brak zaufania / deficyty zaufania" zawiera elementy utrudniające budowanie zaufania. Rzetelność obu podskal była wysoka. Omówiono potencjalne zastosowania kwestionariusza ZDO w praktyce oraz zaproponowano kierunki przyszłych badań. (abstrakt oryginalny)

This article presents the results of a validation study of the Polish version of the Questionnaire on Trust in Organizations (TIO). The aims of the study are: 1) To develop the Polish version of the organizational trust measurement tool according to the concept of Katie D. Paine, and 2) to determine the reliability and factor structure of the Polish version of the TIO questionnaire. A list of 46 statements to measure the level of trust in organizations proposed by Paine was translated. The study involved 528 (340 women) employees from companies and organizations in Poland. The final version of the TIO contained 44 items. The results of the exploratory factor analysis indicated a two-factor structure of the questionnaire: 1) Trust / Favorable conditions for trust - refering to aspects that foster an attitude of organizational trust; 2) Lack of trust / Trust deficits - containing items that hinder trust building. The reliability of both subscales was high. Potential applications of the TIO questionnaire in research and practice are discussed and directions for future research are suggested. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska, K. (2013). Rola komunikacji w procesie planowanych zmian organizacyjnych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 91 (2), 27-36.
 2. Allport, G. W. (1935). Attitudes. W: C. Murchison (red.), A Handbook of Social Psychology. Worcester, MA: Clark University Press, 798-844.
 3. Austen, A., Marzec, I., Polok, G. (2018). W kierunku zaufania organizacyjnego. Komunikowanie i jakość relacji między przełożonym a podwładnym w sądach powszechnych. Organizacja i Kierowanie, 2, 175-187.
 4. Bargh, J. A., Chaiken, S., Govender, R., Pratto, F. (1992). The generality of the automatic attitude activation effect. Journal of Personality and Social Psychology, 62 (6), 893-912. DOI: 10.1037/0022-3514.62.6.893.
 5. Beaton, D., Bombardier, C., Guillemin, F., Ferraz, M. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine, 25 (24), 3186-3191.
 6. Bohner, G., Wänke, M. (2004). Postawy i zmiana postaw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 7. Bugdol, M. (2010). Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 8. Bulińska-Stangrecka, H. (2018). Wpływ zaufania organizacyjnego na dzielenie się wiedzą w organizacjach IT. Studia Ekonomiczne, 359, 104-119.
 9. Butler, J. K., Cantrell, R. S. (1984). A behavioural decision theory approach to modeling dyadic trust in superiors and subordinates. Psychological Reports, 55, 19-28.
 10. Centrum Badania Opinii Społecznych. (2020). Komunikat z badań: Zaufanie społeczne 2020, 43. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznych. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_043_20.PDF.
 11. Cunningham, J. B., McGregor, J. (2000). Trust and the design of work: complementary constructs in satisfaction and performance. Human Relations, 53 (12), 1575-1591.
 12. Czubak-Koch, M. (2014). Uczenie się w kulturze miejsca pracy. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 13. Dasgupta, P. (2000). Trust as a commodity. W: D. Gambetta (red.), Trust: Making and Breaking Cooperative Relations. Oxford: Department of Sociology of the University of Oxford, 49-72.
 14. Dietz, G., Den Hartog, D. N. (2006). Measuring Trust Inside Organizations. Personnel Review, 35 (5), 557-588. DOI: 10.1108/00483480610682299.
 15. Dirks, K. T., Ferrin, D. L. (2002). Trust in leadership: meta-analytic findings and implications for research and practice. Journal of Applied Psychology, 87 (4), 611-628.
 16. Eldridge, E., Jurek, P., Olech, M. (2020). The Mediating Role of Trust in Leadership on the Relationship between the Experience of Negative Treatment in the Workplace, Burnout, and Work Engagement. Human Resource Management / Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 137 (6), 13-34.
 17. Erber, R., Hodges, S. D., Wilson, T. D. (1995). Attitude strength, attitude stability, and the effects of analyzing reasons. W: R. E. Petty, J. A. Krosnick (red.), Attitude strength: Antecedents and consequences (433-454). New York: Lawrence Erlbaum Associates Inc.
 18. Gaur, A. S., Mukherjee, D., Gaur, S. S., Schmid, F. (2011). Environmental and firm level influences on inter-organizational trust and SME performance. Journal of Management Studies, 48 (8), 1752-1781. DOI: 10.1111/j.1467-6486.2011.01011.x.
 19. Górniak, L. (2019). Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 59, 236-249. DOI: 10.15584/nsawg.2019.3.17.
 20. Górniak, L. (2021). Kultura organizacyjna jako moderator związków pomiędzy zaufaniem organizacyjnym a jego determinantami i następstwami. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 65, 169-196. DOI: 10.15584/nsawg.2021.1.10.
 21. Harisalo, R., Stenvall, J. (2004). Trust as capital: The foundation of management. W: Trust in knowledge management and systems in organizations. IGI Global, 51-81.
 22. Kaczmarek, B. (2012). Organizacja ucząca się jako nowa wartość firmy. Zeszyt naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 56, 457-479.
 23. Kaplan, K. J. (1972). On the ambivalence-indifference problem in attitude theory and measurement: A suggested modification of the semantic differential technique. Psychological Bulletin, 77, 361-372.
 24. Kleszczewska, E. (2011). Zarządzanie zaufaniem na przykładzie firmy innowacyjnej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11, 70-77.
 25. Krawczyk-Bryłka, B. (2012). Empowerment - strategia zarządzania oparta na zaufaniu. Zarządzanie i Finanse, 4 (1), 313-330.
 26. Krupski, R. (2004). Podstawy organizacji i zarządzania. Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 27. Kutsyuruba, B., Walker, K. D. (2016). The destructive effects of distrust: leaders as brokers of trust in organizations. W: A. H. Normore, J. S. Brooks (red.), The Dark Side of Leadership: Identifying and Overcoming Unethical Practice in Organizations. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, 133-154.
 28. Lewin, K. (1951). Field Theory of Social Science: Selected Theoretical Papers. D. Cartwright (red.). New York: Harper & Brothers.
 29. Lubrańska, A. (2017). Psychologia miejsca pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 30. Luhmann, N. (2000). Familiarity, confidence, trust: problems and alternatives. W: D. Gambetta (red.), Trust: Making and Breaking Cooperative Relations. Oxford: Department of Sociology of the University of Oxford, 94-107.
 31. Ławrynowicz, M. (2009). Zaufanie w polskich firmach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 59-73.
 32. Marody, M. (1976). Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 33. Masłyk-Musiał, E. (2001). Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 34. Mayer, R. C., Davis, J. H., Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20 (3), 709-734.
 35. Mishra, A. K. (1996). Organizational responses to crisis: the centrality of trust. W: R. M. Kramer, T. R. Tyler (red.), Trust in organisations: frontiers of theory and research. Thousand Oaks, CA: Sage, 261-287.
 36. Mayer, R. C., Davis, J. H., Schoorman, F. D. (2005). An Integrative Model of Organizational Trust. The Academy of Management Review, 20 (3), 709-734. DOI: 10.5465/amr.1995.9508080335.
 37. Paliszkiewicz, J. (2014). Rola zaufania w zarządzaniu. W: R. Kosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP, 409-418.
 38. Paine, K. D. (2003). Guidelines for Measuring Trust in Organizations. The Institute for Public Relations. Pobrane z: https://www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/2003_MeasuringTrust.pdf.
 39. Poppo, L., Zhou, K. Z., Li, J. J. (2016). When can you trust "trust"? Calculative trust, relational trust, and supplier performance. Strategic Management Journal, 37 (4), 724-741. DOI: 10.1002/smj.2374.
 40. Shockley-Zalabak, P., Ellis, K. (2006). The communication of trust. W: T. L. Gallis (red.), The IABC Handbook of Organizational Communication. A Guide to Internal Communication, Public Relations, Marketing and Leadership. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 44-55.
 41. Shockley-Zalabak, P., Ellis, K., Cesaria, R. (2000). Measuring organizational trust: A diagnostic survey and international indicator. San Francisco: International Association of Business Communicators.
 42. Shockley-Zalabak, P. S., Morreale, S., Hackman, M. (2010). Building the high-trust organization: Strategies for supporting five key dimensions of trust (Vol. 7). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 43. Sitkin, S. B. (1995). On the Positive Effects of Legalization on Trust. Research on Negotiation in Organizations, 5 (2), 185-218.
 44. Six, F., Sorge, A. (2008). Creating a High-Trust Organization: An Exploration into Organizational Policies that Stimulate Interpersonal Trust Building. Journal of Management Studies, 45 (5), 857-884. DOI: 10.1111/j.1467-6486.2007.00763.x.
 45. Sztompka, P. (2003). Trust: A Sociological Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
 46. Svensson, G. (2001). Extending trust and mutual trust in business relationships towards a synchronised trust chain in marketing channels. Management Decision, 39 (6), 431-440. DOI: 10.1108/00251740110397479.
 47. Trembaczowski, Ł. (2016). Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 48. Tyler, T. R. (2003). Trust within organisations. Personnel Review, 32 (5), 556-568. DOI: 10.1108/00483480310488333.
 49. Zand, D. E. (1972). Trust and Managerial Problem Solving. Administrative Science Quarterly, 17, 229-239.
 50. Żółkowska T. (2014). Zaufanie: szkice teoretyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.0629
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu