BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Libertowska Andżelika (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Poziom i struktura kapitału społecznego przedsiębiorstw high-tech w Wielkopolsce
Level and Structure of Social Capital in High-tech Enterprises in Greater Poland
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 5 (148), s. 35-49, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Zaufanie, Współpraca, Wartości i normy etyczne, Nowe technologie, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Social capital, Trust, Cooperation, Value and ethical norms, High-tech, Small business, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M210, M540, M590
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Przedsiębiorstwa działające w okresie zwiększonego zapotrzebowania na informację czy budowania swojej przewagi konkurencyjnej na turbulentnych rynkach są zmuszone nieustannie modyfikować sposoby prowadzenia swojej działalności, by móc jak najszybciej reagować na postępujące zmiany i procesy globalizacyjne. Odpowiedzią na te wyzwania może stać się budowanie poczucia stabilizacji organizacji i jej członków przy wsparciu zaufania, wspólnie wyznawanych zasad moralnych, a także realizacji działań ukierunkowanych na zbieżne cele, co według przyjętej w pracy definicji składa się na kapitał społeczny. Celem tego artykułu była prezentacja wyników badań dotyczących poziomu kapitału społecznego według autorskiej metody jego pomiaru wśród wybranych przedsiębiorstw z branż zaawansowanych technologii w Wielkopolsce. Wyróżniono trzy zasoby kapitału społecznego, czyli: zaufanie (Z), normy i wartości (NiW) oraz współdziałanie (W). Średni poziom kapitału społecznego wyznaczony dla przedstawicieli przedsiębiorstw wyniósł 3,78 (w 5-stopniowej skali), co należy uznać za wynik zadowalający. Natomiast średnie udziały wskazanych zasobów wynosiły: 39,52% dla Z, 27,06% dla NiW oraz 33,42% dla W. (abstrakt oryginalny)

Enterprises operating in the period of increased demand for information and building their competitive advantage in turbulent markets are forced to constantly modify the methods of conducting their business in order to be able to react as quickly as possible to the ongoing changes and globalization processes. The answer to these challenges may be building a sense of stabilization of the organization and its members with the support of trust, common moral principles, as well as the implementation of activities aimed at convergent goals, which, according to the definition adopted in the work, constitutes social capital. The aim of this article is to present the results of research on the level of social capital according to the proprietary methodology of its measurement among selected enterprises from advanced technology industries in Greater Poland. Three resources of social capital were distinguished, i.e. trust (Z), norms and values (NiW) and cooperation (W). The average level of social capital for enterprise representatives was 3.78 (on a 5-point scale), which should be considered a satisfactory result. On the other hand, the average shares of the resources indicated above were: 39.52% for Z, 27.06% for NiW and 33.42% for W. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bordieu, P. (1986). The Forms of Capital. W: J.G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Macmillan.
 2. Bratnicki, M. (2000). Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu. Dąbrowa Górnicza: Wyd. TRIADA.
 3. Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94.
 4. Czapiński, J. (2015). Stan społeczeństwa obywatelskiego. W: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 5. Dash, S. P. (2004). Social Capital and Public Policy. New Delhi: Anmol Publishing PVT LTD.
 6. Fukuyama, F. (1997). Social Capital and the Modern Capitalist Economy: Creating a High Trust Workplace. Stern Business Magazine, 4 (1).
 7. Gajowiak, M. (2012). Kapitał społeczny. Przypadek Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Grootaert, C., van Bastelaer, T. (2002). Understanding and Measuring Social Capital: A Multi-Disciplinary Tool for Practitioners. Washington: World Bank.
 9. Growiec, K. (2011). Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
 10. Grudzewski, W. M., Hejduk, I. K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2009). Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie - koncepcje, narzędzia, zastosowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer.
 11. Grzesik, K. (2014). Kapitał społeczny w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 340.
 12. Janowicz, R. (red.). (2012). Raport z badań empirycznych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Poznań: Wojewódzki Urząd Pracy.
 13. Januszek, H. (2004). Kapitał społeczny na rynku pracy. W: H. Januszek (red.), Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne. Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 14. Knack, S. (1999). Social Capital, Growth and Poverty: A Survey of Cross-Country Evidence. The World Bank Paper, 05.
 15. Kunasz M. (2006). Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 10.
 16. Kwarcińska, A. (2018). Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w czasie pokryzysowym. Wyniki badań przedsiębiorstw świadczących usługi noclegowe w województwie zachodniopomorskim. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 347.
 17. Libertowska, A. (2020). Kapitał społeczny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw. Poznań: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 18. Lin, N., Cook, K. S., Burt, R. S. (2001). Social Capital: Theory and Research. New Brunswick: Transaction Publisher.
 19. Matysiak, A. (2008). Kapitał jako proces. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 6.
 20. McElroy, M. W. (2002). Social innovation capital. Journal of Intellectual Capital, 3, 1.
 21. Mizgajska, H., Wściubiak, Ł. (2008). Wpływ wybranych czynników na aktywność innowacyjną MSP sektora high-tech. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 22. Nahapiet, J., Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital and The Organizational Advantage. Academy of Management Review, 27 (2).
 23. Putnam, R. (1995). Demokracja w działaniu. Kraków: Wyd. Znak.
 24. Ratajczak-Mrozek, M. (2010). Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 25. Sankowska, A. (2011). Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem - Perspektywa wewnątrzorganizacyjna. Warszawa: Difin.
 26. Skawińska, E. (2011). Rola kapitału ludzkiego i kapitału społecznego we wzroście konkurencyjności. W: E. Skawińska, E. Cyrson, R. I. Zalewski (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 27. Skawińska, E. (2012). Metodyka badań. W: E. Skawińska (red.), Kapitał społeczny w rozwoju regionu. Warszawa: PWN.
 28. Wyrwicka, M. (red.). (2011). Raport końcowy Foresight Wielkopolska - Etap uruchomienia i diagnoza stanu. Poznań: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.0630
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu