BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajda Joanna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Kultura organizacyjna ukierunkowana na dzielenie się wiedzą wśród pracowników różnych pokoleń - wyniki badań pilotażowych
Organizational Culture Focused on Sharing Knowledge among Employees of Different Generations - Pilot Study Results
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 5 (148), s. 50-66, tab., bibliogr. 39 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Wiedza, Dzielenie się wiedzą, Pokolenia, Pokolenie X, Pokolenie Y, Pokolenie Z, Badania pilotażowe, Wyniki badań
Organisational culture, Knowledge, Knowledge sharing, Generation, Generation X, Generation Y, Generation Z, Pilot studies, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
W nowoczesnych organizacjach dzielenie się wiedzą nabiera coraz większego znaczenia w uzyskiwaniu długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Wśród czynników stymulujących efektywne rozpowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy w organizacji na pierwszy plan wysuwa się kultura organizacyjna. Artykuł powstał na podstawie analizy studiów literaturowych krajowych i zagranicznych oraz badań własnych autorki. Jego głównym celem było zidentyfikowanie pokoleń, które najchętniej dzielą się wiedzą, i elementów kultury organizacyjnej mających pozytywny wpływ na realizację tego procesu w polskich firmach z województwa śląskiego. Identyfikacji tej dokonano na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w latach 2018-2019 na grupie 552 osób. (abstrakt oryginalny)

Sharing knowledge in modern organizations is becoming more and more important for gaining a long-term competitive advantage. Among the factors contributing to the effective dissemination and use of knowledge in an organization, organizational culture is the most important. The article is based on the analysis of domestic and foreign literature studies as well as the author's own research. Its main goal is to identify the generations that are most willing to share knowledge and elements of organizational culture that have a positive impact on the implementation of this process in Polish companies from the Silesian Voivodeship. This identification was made on the basis of the results obtained from a survey encompassing 552 respondents conducted over the years 2018-2019. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński, M., Mietlicka, D. (2011). Badanie i ocena procesu dzielenia się wiedzą jako determinanty zmian w MŚP Polski Wschodniej - studium przypadku. Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia, 3 (1).
 2. Bulińska-Stangrecka, H. (2018). Wpływ zaufania organizacyjnego na dzielenie się wiedzą w organizacjach IT. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 359.
 3. Charakterystyka pokolenia Z. Pobrane z: https://hrlityczny.pl/charakterystyka-pokolenia-z/.
 4. Chomątowska, B., Żarczyńska-Dobiesz, A. (2018). Bariery dzielenia się wiedzą przez przedstawicieli pokolenia "Baby Boomers". Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 1.
 5. Dekier, Ł., Grycuk, A. (2014). Programy sugestii pracowniczych. Wrocław: Stowarzyszenie Lean Management Polska.
 6. Dohn, K., Łyp, K. (2017). Analiza wpływu kultury organizacyjnej na postawę społeczno-zawodową personelu medycznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 101.
 7. Dolińska-Weryńska, D. (2016). Motywacje i potrzeby pracowników pokolenia Y w gospodarce opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 92.
 8. Figurska, I. (2018). Kultura organizacji a zarządzanie wiedzą w praktyce funkcjonowania organizacji. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 88.
 9. Friesl, M., Sackmann, S. A., Kremser, S. (2011). Knowledge Sharing in New Organizational Entities. The Impast of Hierarchy. Organizational Context, Micro-Politics and Suspicion. Cross Cultural Management: An International Journal, 18 (1), 71-86. DOI: 10.1108/13527601111104304.
 10. Gajda, J. (2021). Organizational Culture Subordinated to Knowledge Sharing in Polish Organizations Managing Multigenerational Groups. W: Garcia-Perez Alexeis, Simkin L. (red.), 22nd European Conference on Knowledge Management. Coventry.
 11. Gruchoła M. (2020). Osoby starsze w świecie nowych mediów i technologii. Technologia i Moralność, 15 (2).
 12. Hysa, B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 97.
 13. Jończyk, J. (2017). Kultura organizacyjna a negatywne zachowania personelu pielęgniarskiego - na przykładzie szpitali klinicznych. Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu, 32 (3).
 14. Karaś, E., Piasecka-Głuszak, A. (2013). Zarządzanie wiedzą - dlaczego tak ważne? Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences, 17 (4).
 15. Kłak, M. (2010). Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
 16. Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014). Praktyki zarządzania międzypokoleniowego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 100 (5).
 17. Kubiak, K. (2012). Wpływ kultury organizacyjnej na przepływ wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 702.
 18. Kuczamer-Kłopotowska, S. (2016). Rola mediów społecznościowych w komunikacji pokolenia Y. Handel Wewnętrzny, 362 (3).
 19. Malara, Z., Rzęchowski, J. (2011). Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 20. Marcisz, J. (2017). Kultura organizacyjna i jej specyfika. W: I. Gawron, T. Myjak (red.), Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia. Nowy Sącz: Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
 21. Michalczuk, G. (2013). Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 22. Opalińska, A. (2018). W poszukiwaniu komunikacji między pracownikami a pracodawcami: analiza porównawcza pokoleń funkcjonujących na współczesnym rynku pracy. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 9.
 23. Peltokorpi, V. (2010). Intercultular communications in foreign subsidiaries. The influence of ex-patriates' language and cultural competencies. Scandinavian Journal of Management, 26 (2).
 24. Pietroń-Pyszczek, A., Selinger, N. (2016). Praktyki gromadzenia oraz dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie branży kreatywnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 280.
 25. Pokolenie baby boomers... Pobrane z: https://constantgrowth.pl/pokolenie-baby-boomers-x-y-z-rozne-nastawienie-wobec-pracy/.
 26. Rudawska, A. (2013). Dzielenie się wiedzą w organizacjach - istota, bariery i efekty. Organizacja i Kierowanie, 4.
 27. Rudawska, A. (2017). Znaczenie struktury miejsc pracy w dzieleniu się wiedzą między pracownikami - studium przypadku. e-mentor, 69 (2).
 28. Sadowski, R. (2018). Raport Newspoint: "Pokolenia w Polsce i potrzeba monitorowania ich rosnącej aktywności". Pobrane z: https://www.newspoint.pl/blog/raport-newspoint-pokolenia-w-polsce-i-potrzeba-monitorowania-ich-rosnacej-aktywnosci.
 29. Skrzypek, E. (2018). Bariery dzielenia się wiedzą w organizacji w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 53.
 30. Starosta, A. (2014). Kultura organizacyjna w zarządzaniu antykryzysowym w przedsiębiorstwie. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 31. Stelmaszczyk, M. (2013). Bariery dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie budowlanym. Zarządzanie i Finanse, 4.
 32. Stosik, A., Leśniewska, A. (2015). Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi - perspektywa adaptacji i różnic pokoleniowych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 39 (3).
 33. Stroińska, E. (2014). Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15 (3).
 34. Sztangret, I. (2013). Koncepcje wiedzy i zarządzania wiedzą w organizacji, dyfuzja wiedzy w Microsoft. Zarządzanie i Finanse, 1 (4).
 35. Szymczyk, J. (2018). Pokolenie Z na rynku pracy - charakterystyka. Pobrane z: https:// poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pokolenia-w-pracy-cz-4-pokolenie-z.
 36. Trzaskowska, A. (2017). Determinanty zarządzania wiedzą organizacji uczących się. Poznań: Politechnika Poznańska (praca doktorska).
 37. Wołoszyn, J. (2009). Relacje pomiędzy kulturą organizacyjną a wiedzą. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 73.
 38. Worach, A. (2009). Kultura organizacyjna. W: W. Olejniczak (red.), Zespół - Kultura - Projekt. Szczecin: Wyd. ZPSB.
 39. Zając, Z. (2018). Wartości kulturowe jako podstawa kształtowania pożądanych postaw i zachowań pracowników w grupach kapitałowych. Przegląd Organizacji, 938 (3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.0631
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu