BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulik Marek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Mozgawa Marek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
O społecznej szkodliwości czynów godzących w dobra uzyskane na drodze niemoralnej
Social Harmfulness of Offences Committed Against Goods Acquired through Immoral Means
Źródło
Ius Novum, 2022, t. 16, nr 2, s. 7-20, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Prawo autorskie, Prawo karne, Moralność, Normy społeczne, Regulacje prawne
Copyright law, Criminal Law, Morality, Social norms, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy kwestii stopnia społecznej szkodliwości czynów godzących w dobra uzyskane na drodze niemoralnej (a konkretnie naruszenia praw autorskich do legalnie produkowanych filmów pornograficznych). Wszelkie produkcje filmowe (także o charakterze pornograficznym) są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ochrona praw do nich nie jest bowiem ograniczona żadnymi ocenami moralnymi, lecz obiektywnie sprawdzalnymi cechami dzieła. W wypadku legalnych utworów o charakterze pornograficznym, mimo że sama treść może być postrzegana jako kontrowersyjna, a wręcz nieakceptowalna z punktu widzenia norm obyczajowych, o ocenie społecznej szkodliwości czynu decyduje nie treść, ale poziom naruszenia przedmiotu ochrony. Nie ma znaczenia moralna ocena treści zawartych w utworze, jeżeli tylko treści te są same w sobie legalne i rozpowszechniane są w legalny sposób. W wypadku ochrony niemajątkowych, a zwłaszcza majątkowych praw do utworu nie chodzi bowiem o ochronę treści zawartych w tych utworach, lecz praw twórcy. Ustalenie, że czyn polegał na rozpowszechnianiu cudzego utworu o charakterze pornograficznym, nie może być podstawą do stwierdzenia znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu ustalenie. Znaczenie ma tylko to, jaki był w konkretnej sprawie poziom naruszenia praw autorskich. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of the degree of social harmfulness of acts detrimental to goods obtained through immoral means (specifically, infringement of copyright to legally produced pornographic films). All film productions (also those of a pornographic nature) are works within the meaning of the Polish Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights. The protection of rights to them is not limited by any moral assessments, but by objectively verifiable features of the work. For legal pornographic works, while their content itself may be regarded as controversial or even unacceptable from the point of view of social norms, the assessment of the social harmfulness of the act is determined not by their content but by the degree of the infringement of the object of protection. The moral assessment of the content contained in the work is irrelevant, if the content is in itself legal and disseminated lawfully, because the protection of non-property rights and, in particular, property rights to a work is not about the protection of the content of those works, but about the author's rights. The finding that the act involved the dissemination of a someone else's pornographic work cannot serve as a basis for considering the degree of social harmfulness of the offence as negligible. It is only the degree of copyright infringement that matters in the specific case. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2013.
 2. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2011.
 3. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011.
 4. Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1994.
 5. Budyn-Kulik M., Umyślność w prawie karnym i psychologii, Warszawa 2015.
 6. Budyn-Kulik M., w: M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021.
 7. Czerwiński S., Zgoda pokrzywdzonego jako czynnik wyłączający karalność czynu przestępnego, "Głos Sądownictwa" 1935, nr 7-8.
 8. Cieślak M., Polskie prawo karne, Warszawa 1990.
 9. Gizbert-Studnicki T., Konflikt dóbr i kolizja norm, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 1989, nr 1.
 10. Kaczmarek T., Społeczne niebezpieczeństwo czynu i jego bezprawność jako dwie cechy przestępstwa, Wrocław 1966.
 11. Konarska-Wrzosek V., Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruń 2002.
 12. Plebanek E., Materialne określenie przestępstwa, Warszawa 2009.
 13. Poźniak-Niedzielska M., w: M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin 2007.
 14. Zawłocki R., Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym, Warszawa 2007.
 15. Zoll A., Aksjologiczne podstawy prawa karnego, w: B. Czech (red.), Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie praw, Katowice 1992.
 16. Zoll A., Materialne określenie przestępstwa, "Prokuratura i Prawo" 1997, nr 2.
 17. Zoll A., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Warszawa 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol, eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.10/m.kulik/m.mozgawa
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu