BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska Agnieszka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Zaskarżalność rozstrzygnięć rektora o zawieszeniu studenta w prawach
Suability of a Rector's Decisions to Suspend a Student's Rights
Źródło
Ius Novum, 2022, t. 16, nr 2, s. 152-169, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Studenci, Regulacje prawne, Szkolnictwo wyższe, Prawo administracyjne, Procedury administracyjno-biurowe, Ustawa o szkolnictwie wyższym
Students, Legal regulations, Higher education, Administrative law, Administration and office procedures, Polish Higher Education Act
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł odnosi się do problematyki zaskarżalności rozstrzygnięć rektora o zawieszeniu studenta w prawach. Autorka podejmuje próbę określenia środków zaskarżenia z których student ma prawo skorzystać i skutków ich wniesienia. Kwestią główną jest konieczność delimitacji zawieszenia studenta w prawach jako kary dyscyplinarnej orzeczonej na skutek przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego przez komisję dyscyplinarną w trybie i na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przy odpowiednim stosowaniu Kodeksu postępowania karnego od zawieszenia jako skutek decyzji administracyjnej wydanej przez rektora uczelni przed wszczęciem postępowania wyjaśniającego lub w toku postępowania dyscyplinarnego. Za punkt wyjścia uznano potrzebę określenia charakteru prawnego stosunku łączącego studenta z uczelnią jako zakładem administracyjnym zarządzanym przez rektora. Rozważania prowadzą do konieczności przyjęcia domniemania rozstrzygnięć rektora w przedmiotowej sprawie w formie decyzji administracyjnej. Dopiero przyjęcie tej optyki prowadzi do rekonstrukcji środków zaskarżenia, które umożliwiają studentowi - w odniesieniu do tych nieostatecznych - wykorzystać niedewoltywny środek ich zaskarżenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wpisujący się w problematykę instancyjności poziomej albo skargę do sądu administracyjnego w trybie art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wybór środka zaskarżenia ustawodawca pozostawił stronie. Aktualne pozostaje przy tym prawo studenta do wniesienia skargi do sądu administracyjnego od decyzji posiadających przymiot ostateczności. (abstrakt oryginalny)

The present study concerns the issue of suability of a rector's decision on the suspension of a student's rights. The author tries to define the appellate measures that a student has the right to use and the consequences of lodging them. The critical issue consists in the necessity to delimit a student's suspension as a disciplinary penalty imposed as a result of a disciplinary proceeding conducted by the disciplinary commission in the mode and on terms specified in the Act on Higher Education and Science and appropriate application of the Code of Criminal Procedure and suspension as a result of an administrative decision issued by a university rector before the initiation of an explanatory proceeding or in the course of a disciplinary proceeding. The starting point was to define the legal nature of the relationship between a student and a university as an administrative institution managed by a rector. The considerations lead to the necessity to adopt a presumption that a rector's decision in a case in question is a form of an administrative decision. Only the adoption of this optics leads to the reconstruction of appellate measures that enable a student - in case of those that are not final - to use nondevolutive appellate measures in the form of a motion to reconsider a case, which is classified as a horizontal instance, or a complaint to an administrative court in accordance with Article 52 § 3 Act on Proceedings before Administrative Courts. The legislator left the choice of the legal remedy to a student. A student still has the right to lodge a complaint about a final decision to an administrative court. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blicharz J., Chrisidu- Budnik A., Sus A. (red.), Zarządzanie szkołą wyższą, Wrocław 2014.
 2. Borkowski J., Organizacja zarządzania szkołą, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 3. Chróścielewski W., Tarno J.P., Dańczak P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2021.
 4. Dańczak P., Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa 2015.
 5. Ereciński K., Weitz T. (red.), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania i Cywilnego, wyd. 1, Warszawa 2010.
 6. Filipek J. (red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko-Biała 2003.
 7. Giętkowski R., Zawieszenie studenta w prawach, "Administracja: Teoria, Dydaktyka, Praktyka" 2015, nr 2.
 8. Gudowski J. (red.), System Prawa Procesowego Cywilnego, Środki zaskarżenia t. III, cz. 1, Warszawa 2013.
 9. Kajfasz J., Rektor jako osoba zobowiązana do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia plagiatu (rozważania na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów), "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2018, z. 2.
 10. Kmieciak Z., Samorządowe kolegia odwoławcze a formuła instancyjności postępowania administracyjnego (na tle prawnoporównawczym), "Samorząd Terytorialny" 2015, nr 6.
 11. Kopacz M., Pozycja procesowa rektora uczelni publicznej w indywidualnych sprawach studenckich, "Zeszyty Naukowe Sądów Administracyjnych" 2011, z. 1.
 12. Michalska-Marciniak M., Zasada instancyjności w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.
 13. Pogonowski P., Cioch P., Gapska E., Nowińska J. (red.), Współczesne przemiany postępowania cywilnego, Warszawa 2010.
 14. Rybkowski R., Autonomia a rozliczalność - polskie wyzwania, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2015, nr 1 (45).
 15. Stahl M., Uwagi o toku instancji organów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego" 1974, seria I, z. 106, Łódź.
 16. Sroka T., Przestępstwo jako przewinienie dyscyplinarne w perspektywie celów postępowania dyscyplinarnego wobec studentów, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2011, z. 1.
 17. Syryt A., Kształtowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce w drodze aktów wykonawczych i wewnętrznych - zakres dopuszczalnej regulacji, "Krytyka Prawa" 2018, t. 10, nr 2.
 18. Szadok-Bratuń A. (red.), Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, Wrocław 2007.
 19. Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2017.
 20. Ura E. (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2001.
 21. Wikło E. (red.), Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, Warszawa 2003.
 22. Woś T., Knysiak-Sudyka H., Romanowska M. (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.
 23. Woźnicki J. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2019.
 24. Zieliński A., Konstytucyjny standard instancyjności postępowania sądowego, "Państwo i Prawo" 2005, z. 11.
 25. Zimmermann J., Administracyjny tok instancji, Kraków 1986.
 26. Ziółkowska A., Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Katowice 2019.
 27. Żbikowska M., Właściwość funkcjonalna Sądu Najwyższego do rozpoznania zażaleń w postępowaniu około kasacyjnym, "Prokuratura i Prawo" 2016, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol, eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.18/a.ziolkowska
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu