BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łowicki Damian (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Potencjał agroekosystemów do naturalnej regulacji liczebności szkodników. Analiza na poziomie krajobrazowym dla Polski
Agro-ecosystems potential for natural pest control. Analysis at the landscape level for Poland
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022, nr 61, s. 11-22, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ekologia, Ekosystem, Rolnictwo zrównoważone, Nawozy naturalne
Agriculture, Ecology, Ecosystem, Sustainable agriculture, Natural fertilizers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niewielkie półnaturalne siedliska, zwłaszcza zadrzewienia śródpolne, od-grywają w krajobrazie rolniczym bardzo ważną rolę. Jedną z nich jest zwiększenie oporu naturalnego środowiska na wystąpienie gradacji szkodnika. Funkcja ta wynika z faktu, że zadrzewienia są miejscem bytowania organizmów będących naturalnymi wrogami szkod-ników upraw, m.in. owadów drapieżnych oraz pasożytów i parazytoidów. W intensyw-nie zarządzanych krajobrazach rolniczych ochrona roślin uprawnych opiera się w dużej mierze na środkach chemicznych, co zwiększa koszty produkcji i zanieczyszczenie śro-dowiska. Wzmocnienie naturalnej kontroli szkodników może przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa żywnościowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu presji na bioróżnorod-ność i środowisko. Jednocześnie zadrzewienia śródpolne zwiększają efektywność innych usług, takich jak zapylanie czy regulacja klimatu. W ostatnim czasie dokonano znacznych postępów w mapowaniu usług ekosystemowych, ale naturalne zwalczanie szkodników jest jednym z najrzadziej podejmowanych tematów. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie przestrzennej zmienności potencjału i zapotrzebowania na tę usługę, wskazując te części Polski, w których potrzeby ochrony zadrzewień są największe. Zasto-sowano podejście krajobrazowe, biorąc pod uwagę nie tylko udział zadrzewień, ale także wielkość płatów, ich kształt oraz wielkość strefy ekotonowej. Wyniki oraz wypracowana tu metodyka mogą służyć do formułowania polityk i strategii mających na celu zwiększenie bioróżnorodności i usług ekosystemowych. Badania te mogą być też podstawą działań wspierających zrównoważone rolnictwo, np. poprzez odpowiednią alokację funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.(abstrakt oryginalny)

Small semi-natural habitats, especially mid-field trees, play a significant roles in the agri-cultural landscape. One of them is natural pest control. This function is because tree plantings are the habitat of organisms that are natural enemies of crop pests, i.a., predatory insects and parasitoids. In intensively managed agricultural landscapes, plant protection relies heavily on chemicals, increasing production costs and environmental pollution. Strengthening natural pest control can help improve food security while reducing pressure on biodiversity and the environment. At the same time, mid-field trees increase the effectiveness of other services, such as pollination or climate regulation. There have been significant advances in mapping ecosystem services recently, but natural pest control is one of the least explored topics. This study aims to present the spatial variability of the potential and demand for this service, pointing to those parts of Poland where the need to protect mid-field trees is greatest. A landscape approach was applied, taking into account not only the share of shelterbelts but also the size of the patches, their shape, and the size of the ecotone zone. The results and the methodology developed here can be used to formulate policies and strategies aimed at increasing biodiversity and ecosystem services. This research can also be the basis for activities supporting sustainable agriculture, e.g., the appropriate allocation of funds from the Rural Development Program.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chaplin-Kramer R., O'Rourke M.E., Blitzer E.J., Kremen C. 2011. A meta-analysis of crop pest and natural enemy response to landscape complexity. Ecol. Lett., 14(9): 922-932.
 2. Chodkiewicz T., Neubauer G., Sikora A., Ławicki Ł., Meissner W., Bobrek R., Cenian Z., Bzoma S., Betleja J., Kuczyński L., Moczarska J., Rohde Z., Rubacha S., Wieloch M., Wylegała P., Zielińska M., Zieliński P., Chylarecki P. 2018. Monitoring Ptaków Polski w latach 2016-2018. Biuletyn Monitoringu Przyrody, 17: 1-90.
 3. Copernicus Land Monitoring Service 2019. High Resolution Layer Small Woody Features - 2015 reference year Product Specifications & User Guidelines.
 4. Englund O., Berndes G., Cederberg C. 2017. How to analyse ecosystem services in landscapes - a systematic review. Ecol. Ind., 73: 492-550.
 5. Forman R.T.T., Godron M. 1986. Landscape ecology. John Wiley & Sons, New York.
 6. Haines-Young R., Potschin M.B. 2018. Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) V5.1 and Guidance on the Application of the Revised Structure.
 7. Hallmann C.A., Sorg M., Jongejans E., Siepel H., Hofland N., Schwan H., Stenmans W., Müller A., Sumser H., Hörren T., Goulson D., de Kroon H. 2017. More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS One, 18: 12(10):e0185809.
 8. Holland J.M., Bianchi F.J., Entling M.H., Moonen A.C., Smith B.M., Jeanneret P. 2016. Structure, function and management of semi-natural habitats for conservation biological control: a review of European studies. Pest Manag. Sci., 72: 1638-1651
 9. Holland J.M., Douma J.C., Crowley L., James L., Kor L., Stevenson D., Smith B.M. 2017. Semi-natural habitats support biological control, pollination and soil conservation in Europe: a review. Agron. Sustainable Dev., 37: 31.
 10. Janku K., Mana M., Szczepański M. 2021. Changes in the length of the shelterbelts adjacent to the agricultural areas and roads at the beginning of the 21st century in Kalisz city. Forestry Letters, 114: 915,
 11. Jurgoński M., Łowicki D. 2020. Rolnictwo zrównoważone w Polsce oraz jego wdrażanie i postrzeganie w gminie Kcynia. [W:] A. Kołodziejczak, L. Kaczmarek (red.), Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 129-147.
 12. Kania J. 2006. Programy rolno-środowiskowe i zasady dobrej praktyki rolniczej jako możliwości optymalnego gospodarowania i ochrony dolin rzecznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4(1): 77-99.
 13. Kołodziejczak A. 2018. The 2007-2013 Agri-environmental program as an instrument for the retardation of natural resources in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(48): 143-151.
 14. Kowalski S. 2017. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla europejskiego rolnictwa. Nauki Ekonomiczne, 25: 91-112.
 15. Kujawa K., Janku K., Mana M., Choryński A. 2021. The loss of farmland trees and shrubs in western Poland in the 21st century assessed with the use of Google Maps Baltic Forestry, 27(1): 459.
 16. Lynch J., Cain M., Frame D., Pierrehumbert R. 2021. Agriculture's Contribution to Climate Change and Role in Mitigation Is Distinct From Predominantly Fossil CO2-Emitting Sectors. Front. Sustain. Food Syst., 4: 518039.
 17. Łowicki D. 2012. Prediction of flowing water pollution on the basis of landscape metrics as a tool supporting delimitation of Nitrate Vulnerable Zones. Ecological Indicators, 23: 27-33.
 18. Łowicki D., Fagiewicz K. 2021. A new model of pollination services potential using a landscape approach: a case study of post-mining area in Poland. Ecosystem Services, 52: 1-10.
 19. McGarigal K., Cushman S., Stafford S. 2000. Multivariate statistics for wildlife ecology research. Springer, New York.
 20. Millennium Ecosystem Assessment 2005. Ecosystems and human well-being: biodiversity synthesis. World Resources Institute, Washington, D.C., USA.
 21. Moonen A.C., Bocci G., Bartual A.M., Albrecht M., Sutter L. 2016. Beneficials database management and scoring system development. EU FP7 QUESSA project Deliverable 2.4.
 22. NIK 2018. Wystąpienie pokontrolne: KSI.410.002.08.2018, P/18/046. Najwyższa Izba Kontroli, Departament Środowiska, Warszawa.
 23. Rega C., Bartual A.M., Bocci G., Sutter L., Albrecht M., Moonen A.C., Jeanneret P., van der Werf W., Pfister S.C., Holland J.M., Paracchini M.L. 2018. A pan-European model of landscape potential to support natural pest control services. Ecol. Indic., 90: 653-664.
 24. Rusch A., Chaplin-Kramer R., Gardiner M.M., Hawro V., Holland J., Landis D., Bommarco R. 2016. Agricultural landscape simplification reduces natural pest control: a quantitative synthesis. Agric. Ecosyst. Environ., 221: 198-204.
 25. Ryszkowski L., Bartoszewicz A. 1996. Influence of shelterbelts and meadows on the chemistry of ground water. [W:] L. Ryszkowski i in. (red.), Dynamics of an agricultural landscape. PWRiL, Poznan, s. 98-109.
 26. Springmann M., Clark M., Mason-D'Croz D., Wiebe K., Bodirsky B.L., Lassaletta L. i in. 2018. Options for keeping the food system within environmental limits. Nature, 562: 519-525.
 27. Stępniewska M., Zwierzchowska I., Mizgajski A. 2018. Capability of the Polish legal system to introduce the ecosystem services approach into environmental management. Ecosystem Services, 29 (Pt B): 271-281.
 28. TEEB 2010. The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and economic foundation. Earthscan, Cambridge.
 29. Tomczak F. 2009. Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego. [W:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Program Wieloletni 2005-2009, nr 125/2009, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 30. Tschumi M., Albrecht M., Entling M.H., Jacot K. 2015. High effectiveness of tailored flower strips in reducing pests and crop plant damage. Proc. R. Soc. B: Biol. Sci., 282: 1814.
 31. With K.A. 2019. Essentials of Landscape Ecology. Oxford University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2022.61.032022
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu