BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuzara Katarzyna (University of Wrocław, Poland), Szmytkie Robert (University of Wrocław, Poland)
Tytuł
Estimating the Actual Population in Suburban Areas. The case of Czernica Municipality (Wrocław suburban zone)
Metoda szacowania rzeczywistej liczby ludności w strefie podmiejskiej. Przykład gminy Czernica (powiat wrocławski)
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022, nr 61, s. 71-94, fot., map. rys., bibliogr. 74 poz.
Słowa kluczowe
Ludność miejska, Strefy podmiejskie, Suburbanizacja
Urban population, Suburban areas, Suburbanization
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wrocław
Wroclaw
Abstrakt
Jednym z procesów zachodzących intensywnie w otoczeniu dużych miast jest suburbanizacja rezydencjonalna. Nie inaczej jest w przypadku obszarów podmiejskich Wrocławia, gdzie obserwowany jest dynamiczny napływ ludności i wzmożony ruch budowlany. Celem artykułu była identyfikacja skali procesów suburbanizacji rezydencjonalnej na przykładzie gminy Czernica, stanowiącej część strefy podmiejskiej Wrocławia. Publikacja porusza problematykę niedoszacowania wielkości ruchu migracyjnego w otoczeniu dużych miast, wynikającą z niezgodności ewidencji ludności w odniesieniu do faktycznego miejsca zamieszkania. Wynika to z braku obowiązku meldunkowego przez co faktyczna liczba ludności różni się od tej wykazywanej w statystykach publicznych. Niniejszą analizę, ukazującą faktyczną liczbę mieszkańców gminy Czernica, przeprowadzono z zastosowaniem autorskiej metody szacowania rzeczywistej liczby ludności, wykorzystując zagregowane dane statystyczne o zameldowaniach z bazy Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (re-jestr PESEL) oraz dane przestrzenne z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT).(abstrakt oryginalny)

Residential suburbanization is one of the processes, which takes place on a large scale in the vicinity of large cities. The suburban areas of Wrocław are no exception, witnessing a dynamic influx of people and increased construction activity. This article strives to identify the scale of residential suburbanization based on the case study of Czernica municipality, which is part of the suburban area of Wrocław. The discusses the problem of population under estimations is attributed to the failure to comply with obligations of compulsory registration at the place of residence. It led to disparities between the actual local population size and the official statistical records. This analysis seeks to determine how many people actually reside in the Czernica municipality using a proprietary method of estimating the actual number of residents based on pooled statistical data on registered residence originating from the General Electronic Civil Registration System (the PESEL register) from 2012 and spatial data from the Topographic Database (BDOT) of 2013. The article presents the scale of population underestimation in the Czernica municipality in years 2012-2013 and possibilities and limitations in application of themethod constructed by authors in other suburban areas.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagiński E. 2000. Wrocław i strefa przymiejska jako układ osadniczy (w interdyscyplinarnych badaniach planistów przestrzennych). Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 2. Bański J. 2006. Geografia polskiej wsi. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Bański J. 2008. Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś. [In:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (eds.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, p. 29-44.
 4. Bański J. 2012. Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 11(3): 5-15.
 5. Berg van den L., Drewett R., Klaassen L.H., Rossi A., Vijverberg C.H.T. 1982. Urban Europe. A study of growth and decline. Pergamon Press, Oxford.
 6. Biegańska J. 2019. Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 7. Bijak J., Kicinger A., Kupiszewski M., Śleszyński P. 2007. Studium metodologiczne oszacowania rzeczywistej liczby ludności Warszawy. CEFMR Working Papers, 2.
 8. Brezdeń P., Szmytkie R. 2019. Current changes in the location of industry in the suburban zone of a post-socialist city. Case study of Wrocław (Poland). Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 110(2): 102-122. https://doi.org/10.1111/tesg.12339
 9. Brueckner J.K. 2000. Urban sprawl: diagnosis and remedies. International Regional Science Review, 23(2): 160-171. https://doi.org/10.1177/016001700761012710
 10. Caves R.W. (ed.) 2005. Encyclopedia of the City. Taylor and Francis, London-New York.
 11. Champion T. 2001. Urbanization, suburbanization, counterurbanization and reurbanization. [In:] R. Paddison (ed.), Handbook of urban studies. Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi, p. 143-161. https://doi.org/10.4135/9781848608375.n9
 12. Ciok S. 2017. Budownictwo mieszkaniowe w strefie podmiejskiej Wrocławia. Space-Society-Economy, 13: 127-147. https://doi.org/10.18778/1733-3180.13.08
 13. Ciok S., Leśniak A. 2015. Budownictwo wielorodzinne w strefie podmiejskiej dużego miasta na przykładzie Wrocławia. Studia Miejskie, 20: 35-45. https://doi.org/10.25167/sm.2445
 14. Długosz M., Szmytkie R. 2021. Migratory outflow from Wrocław: Directions of population flows within the frame-work of internal migration in the period 2002-2018. Quaestiones Geographicae, 40(2): 19-33. https://doi.org/10.2478/quageo-2021-0014
 15. Dolińska A., Jończy R., Śleszyński P. 2020. Migracje pomaturalne w województwie dolnośląskim wobec depopulacji regionu i poziomy rozwoju społeczno-gospodarczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 16. Ewing R.H. 2008. Characteristics, causes, and effects of sprawl: A literature review. [In:] Urban Ecology. Springer, Boston, p. 519-535. https://doi.org/10.1007/978-0-387-73412-5_34
 17. Gałka J., Warych-Juras A. 2018. Suburbanization and migration in Polish metropolitan areas during political transition. Acta Geographica Slovenica, 58(2): 63-72. https://doi.org/10.3986/AGS.2256
 18. Gołata E., 2012. Spis ludności i prawda. Studia Demograficzne 1(161): 23-55. https://doi.org/10.2478/v10274-012-0002-y
 19. Gonda-Soroczyńska E. 2009. Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN, 4: 149-165.
 20. Hamilton F.I., Andrews K.D., Pichler-Milanović N. 2005. Transformation of cities in Central and Eastern Europe: Towards globalization. United Nations University Press.
 21. Hirt S., Stanilov K. 2007. The perils of post-socialist transformation: Residential development in Sofia. [In:] K. Stanilov (ed.), The Post-Socialist City. Springer, Dordrecht, p. 215-244. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6053-3_11
 22. Ilnicki D. 2002. Przemiany w strukturach demograficznych w miejscowościach strefy podmiejskiej Wrocławia. Przykład Mirków i Bielany Wrocławskie. Biuletyn Geograficzny IG PAN, 2001(1): 201-214.
 23. Ilnicki D., Szczyrba Z. 2021. Migracje wewnętrzne na pobyt stały w makroregionie południowo-zachodnim w latach 2002-2017. Studia Miejskie, 36: 25-44. https://doi.org/10.25167/sm.1534
 24. Jończy R. 2010. Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Wydawnictwo instytut Śląski, Opole-Wrocław.
 25. Kajdanek K. 2011. Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia. Wydawnictwo NOMOS, Kraków.
 26. Kajdanek K. 2012. Suburbanizacja po polsku. Wydawnictwo NOMOS, Kraków.
 27. Keilman N., Kučera T. 1991.The impact of methodology on accuracy of population forecasts. Evidence from the Netherlands and Czechoslovakia. Journal of Forecasting, 10: 371-398. https://doi.org/10.1002/for.3980100403
 28. Klaassen L.H., Paelinck J.H.P. 1979. The future of large towns. Environment and Planning A, 11(10): 1095-1104. https://doi.org/10.1068/a111095
 29. Knox P.L., McCarthy L. 2005. Urbanization: an introduction to urban geography. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 30. Korcelli P., Grochowski M., Kozubek E., Korcelli-Olejniczak E., Werner P. 2012. Development of urban-rural regions: from European to local perspective. Monografie IGiPZ PAN, 14.
 31. Kubeš J. 2013. European post-socialist cities and their near hinterland in intra-urban geography literature. Bulletin of Geography, Socio-Economic Series, 19: 19-43. https://doi.org/10.2478/bog-2013-0002
 32. Kubeš J. 2015. Analysis of regulation of residential suburbanisation in hinterland of post-socialist 'one hundred thousands' city of České Budějovice. Bulletin of Geography, Socio-Economic Series, 27: 109-131. https://doi.org/10.1515/bog-2015-0008
 33. Latocha A., Szymanowski M., Wieczorek M., 2018. Wyludnianie powiatu kłodzkiego - przestrzenne zróżnicowanie i uwarunkowania. Przegląd Geograficzny, 90(2): 241-266. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.2.3
 34. Lisowski A., Grochowski M., 2009. Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy, konsekwencje. [In:] Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, p. 221-280.
 35. Maciejuk M. 2012. Rozwój budownictwa mieszkaniowego jako przejaw suburbanizacji na Dolnym Śląsku. Studia Miejskie, 8: 87-94.
 36. Maleszka W., Szmytkie R. 2009. Zmiany ludnościowe w strefie podmiejskiej Wrocławia. [In:] W. Kamińska, M. Mularczyk (eds.), Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, s. 19-34.
 37. Mantey D., Sudra P. 2019. Types of suburbs in post-socialist Poland and their potential for creating public spaces. Cities, 88: 209-221. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.11.001
 38. Matlovič R., Sedláková A. 2007. The Impact of Suburbanisation in the Hinterland of Prešov. Moravian Geographical Reports, 15(2): 22-31.
 39. Matusik S., Pietrzak M.B., Wilk J. 2012. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrznych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych. Studia Demograficzne, 2: 3-28. https://doi.org/10.2478/studdem-2013-0001
 40. Mayer M., Szmytkie R. 2014. Kształtowanie się stref podmiejskich wokół miast średniej wielkości (studia przypadków z regionu południowo-zachodniego). [In:] A. Jezierska-Thöle, M. Biczkowski (eds.), Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej. T. 2. Wielofunkcyjność obszarów wiejskich. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, p. 121-152.
 41. Miszewska B. 1995. Strefa miejska i peryferie w powiększającym się terytorialnie Wrocławiu. [In:] J. Kaczmarek (ed.), Centra i peryferie dużych miast. Transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 17-23.
 42. Namyślak B., Sikorski D. 2010. Charakterystyka zasobów mieszkaniowych aglomeracji wrocławskiej. Przegląd Geograficzny, 82(2): 241-255. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.5
 43. Nuissl H., Rink D. 2005. The 'production' of urban sprawl in eastern Germany as a phenomenon of post-socialist transformation. Cities, 22(2): 123-134. https://doi.org/10.1016/j.cities.2005.01.002
 44. Pacione M. 2009. Urban geography: A global perspective. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203881927
 45. Pytel S. 2017. Wpływ migracji na przedmieścia duże miasta w Polsce. Studia Miejskie, 28: 121-147. https://doi.org/10.25167/sm2017.028.08
 46. Sakson B. 2002. Wpływ "niewidzialnych" migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 47. Šašek M., Hlaváček P., Holub J. 2019. Suburbanization processes of large cities in the Czech Republic in terms of migration. Regional Journal/Biblioteka Regionalisty, 19: 209-225. https://doi.org/10.15611/br.2019.1.17
 48. Schneider-Sliwa R. 2006. Cities in transition: Globalization, political change and urban development. Springer Science & Business Media.
 49. Soós G., Ignits G. 2003. Suburbanization and its consequences in the Budapest metropolitan area. Bauhaus-Universität Weimar, Germany.
 50. Staszewska S. 2012. Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego miasta. Barometr Regionalny, 30(4): 53-68.
 51. Stanilov K., Sýkora L. 2012. Planning, markets, and patterns of residential growth in metropolitan Prague. Journal of Architectural and Planning Research, 29(4): 278-291.
 52. Sudra P. 2016. Zastosowanie wskaźników koncentracji przestrzennej w badaniu procesów urban sprawl. Przegląd Geograficzny, 88(2): 247-272. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.6
 53. Sýkora L. 1999. Changes in the internal spatial structure of post-communist Prague. GeoJournal, 49(1): 79-89. https://doi.org/10.1023/A:1007076000411
 54. Sýkora L., Ouředníček M. 2007. Sprawling postcommunist metropolis: Commercial and residential suburbanization in Prague, Brno, the Czech Republic. [In:] E. Razin et al. (ed.), Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas. Springer, Dordrecht, p. 209-233. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5762-5_8
 55. Szewrański S., Kazak J., Sasik J., 2013. Procesy suburbanizacyjne i ich skutki środowiskowe w strefie niekontrolowanego rozprzestrzeniania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 293: 170-179.
 56. Szmytkie R. 2014. Metody analizy morfologii i fizjonomii jednostek osadniczych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 35. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 57. Szmytkie R. 2019. Ruch budowlany na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego. [In:] P. Tomczak (ed.), Nowe zjawiska i procesy przestrzenne, funkcjonalne i społeczne w przeobrażaniu obszarów wiejskich. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 45: 55-70.
 58. Szmytkie R. 2020. The impact of residential suburbanization on changes in the morphology of villages in the suburban area of Wrocław, Poland. Environmental & Socio-Economic Studies, 8(4): 24-43. https://doi.org/10.2478/environ-2020-0021
 59. Szmytkie R. 2021. Suburbanisation processes within and outside the city: The development of intra-urban suburbs in Wrocław, Poland. Moravian Geographical Reports, 29(2): 149-165. https://doi.org/10.2478/mgr-2021-0012
 60. Szymańska D., Biegańska J. 2011a. Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych. [In:] M. Soja, A. Zborowski (eds.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, p. 83-98.
 61. Szymańska D., Biegańska J. 2011b. Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane. [In:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (eds.), Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, p. 13-38.
 62. Szymańska D., Matczak A. 2002. Urbanization in Poland: tendencies and transformation. European Urban and Regional Studies, 9(1): 39-46. https://doi.org/10.1177/096977640200900104
 63. Śleszyński P. 2005. Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002. Przegląd Geograficzny, 77(2): 193-212.
 64. Śleszyński P. 2011. Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. Studia Demograficzne, 2: 35-38.
 65. Śleszyński P. 2014. Przemiany społeczno-demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030. Trendy Rozwojowe Mazowsza, 15. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 66. Śleszyński P. 2016. Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 1(29): 97-106. https://doi.org/10.18778/2543-9421.01.11
 67. Whitehand J.W. 1967. Fringe belts: a neglected aspect of urban geography. Transactions of the Institute of British Geographers, 41: 223-233. https://doi.org/10.2307/621338
 68. Whitehand J.W.R. 1988. Urban fringe belts: development of an idea. Planning Perspectives, 3(1): 47-58. https://doi.org/10.1080/02665438808725651
 69. Wójcik M. 2006. Przemiany siedlisk wsi pod wpływem urbanizacji we wschodnim paśmie aglomeracji łódzkiej (koluszkowsko-brzezińskim). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 7: 201-213.
 70. Wójcik M. 2012. Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. https://doi.org/10.18778/7525-657-4
 71. Zathey M. 2002. Struktura przestrzenna i mieszkańcy osiedli podwrocławskich. [In:] I. Jażdżewska (ed.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany. XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź, p. 165-174.
 72. Zathey M. 2003. Wrocławska strefa suburbialna. [In:] I. Jażdżewska (ed.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź, p. 239-246.
 73. Zborowski A., Raźniak P. 2013. Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce: ocena procesu. Studia Miejskie, 9: 37-50.
 74. Zipser W. 2006. Usługi wielkopowierzchniowe a zachowania przestrzenne mieszkańców dużych miast (na podstawie wrocławskich obserwacji). [In:] J. Słodczyk, R. Klimek (ed.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, p. 63-79.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2022.61.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu