BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Čėsna Jonas (Vytautas Magnus University, Lithuania), Medvedskyi Oleksandr (Polissia National University Zhytomyr, Ukraine), Postol Yulia (Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Ukraine), Kukharets Valentina (Vytautas Magnus University, Lithuania), Zayets Maksym (Polissia National University Zhytomyr, Ukraine), Hrudovij Roman (Polissia National University Zhytomyr, Ukraine), Pantsyr Yuriy (Podillia State University, Ukraine), Zarajczyk Janusz, Daniel Zbigniew (University of Agriculture in Kraków, Poland)
Tytuł
Simulation of Design Parameters of a Milking Cup with An Extended Service Life
Symulacja parametrów projektowych kubka udojowego o przedłużonej żywotności
Źródło
Agricultural Engineering, 2022, R. 26, nr 1, s. 243-252, rys., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Hodowla zwierząt, Mleko
Agriculture, Animal husbandry, Milk
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Współczesne maszyny udojowe wymagają prowadzenia dalszych badań, aby sprostać wymaganiom sprzętu udojowego. Nieidealny project kubka udojowego wpływa na niezupełny wydój krów. Dostępność urządzeń do stymulacji przepływu mleka zwiększa wydajność udoju. Jednak, poja-wia się problem niekontrolowanego ruchu osiowego kubka udojowego na strzyku krowy. W rezultacie, przepływ mleka jest zmniejszony, szczególnie na końcowych etapach udoju. Dochodzi do zwiększenia wewnętrznej średnicy gumy strzykowej co powoduje odpadanie kubków udojowych. Pojawia się kwe-stia złagodzenia niektórych negatywnych skutków aby ulepszyć wydajność kubków udojowych. W kubku udojowym, guma strzykowa znajduje się w pozycji odprężenia podczas dojenia i spoczynku. Dlatego podlega ciągłemu rozciąganiu. Powoduje to zmniejszenie elastyczności bez względu na mate-riał a także skrócenie okresu serwisowego. Zastosowanie urządzenia do potrzymania gumy, która znaj-duje się w stanie rozciągnięcia tylko podczas przepływu mleka, spowoduje zwiększenie wydajności kubka udojowego. Zaproponowany automatyczny mechanizm pneumatyczny zwalnia gumę od obcią-żenia podczas okresu spoczynku. Ustalono zależność siły napięcia gumy od powierzchni membrany pierścieniowej. Udowodniono, że powierzchnia membrany 0.00065 m2 dostarcza napięcia mechani-zmowi bez względu na podciśnienie robocze. Otrzymano równanie regresji, które łączy parametry geo-metryczne systemu roboczego z wysiłkiem skierowanym na otwarcie membrany. Potwierdzono odpo-wiedniość działania przy zastosowaniu pneumatycznego urządzenia zacieśniającego. Nieznaczący ruch osiowy gumy podczas dojenia stwarza efekt stymulujący. W rezultacie kompletność udoju zwiększa się o 3-8%.(abstrakt oryginalny)

Modern milking machines need some additional studies to meet the requirements as to milking equipment. An imperfect design of a teatcup results in an incomplete milking of cows. The availability of devices for milk flow stimulation promotes an increase in a cow milk yielding capacity. But here arises a problem of an uncontrolled axial motion of a teatcup on a teat. As a result, a full milkflow is re-duced, particularly at the final stages of milking. There is an effect of an increase in an inner diameter of a liner barrel, which causes that teatcups fall down. A scientific problem of the mitigation of some negative developments with the view to improve the efficiency of a teatcup arises. In a teatcup shell a liner is in a detended position during milking and resting periods. Thus, it under constant stretching. It results in a loss of elasticity irrespective of the material, as well as in reduction ofthe period of service maintenance. The use of a device for support-ing a liner which is in a stretched state only during the milkflow, will result in an increase of a teatcup efficiency. The suggested automatic pneumatic mechanism releases a liner from the load during the resting period. The dependence of a ten-sion force of a liner from the surface area of an annular membrane has been es-tablished. It has been proven that the membrane surface of 0.00065 m2 provides tension for a mechanism performance irrespective of operating vacuum pressure. The regression equation which connects geometrical parameters of an operating system with the efforts directed at the opening of a leading membrane has been received. A suitability of operation of using a pneumatic tightening device has been substantiated. An insignificant axial motion of a liner during a cycle of milk-ing creates a stimulating effect. As a result, a completeness of miliking increases by 3-8%(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Besier, J., & Bruckmaier, R. (2016). Vacuum levels and milk-flow-dependent vacuum drops affect machine milking performance and teat condition in dairy cows. Journal of Dairy Science 99, 3096-3102.
 2. Esin, A. (2021). Fluid mechanics in food process engineering. Engineering Principles of Unit Operations in Food Processing. Woodhead Publishing, 167-247. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818473-8.00001-3.
 3. Gleeson, E., O\'Callaghan, E., & Myles, R. (2004). Effect of liner design, pulsator setting, and vacuum level on bovine teat tissue changes and milking characteristics as measured by ultrasonography. Irish Veterinary Journal 57(5), 289-296.
 4. Golub G., Medvedskyi O., Achkevych V., & Achkevych O. (2018). Establishing rational structural-technological parameters of the milking machine collector. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 91, 12-17.
 5. Gutsol, T.D., Cherenkov, A.D., Avrunin, O.G., & Semenets, V.V. (2019). Analysis of high-power nar-rowband interference suppression system in radiometric receiver. Telecommunications and Radio Engineering (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika), 78(3), 251-260.
 6. Holst, G., Adrion, F., Umstätter, C., & Bruckmaier, R. (2021). Type of teat cup liner and cluster venti-lation affect vacuum conditions in the liner and milking performance in dairy cows. Journal of Dairy Science, 104(4), 4775-4786.
 7. Khort, D., Kutyrev, A., Kiktev, N., Hutsol, T., Glowacki, S., Kuboń, M., Nurek, T., Rud, A., & Gródek-Szostak, Z. (2022). Automated Mobile Hot Mist Generator: A Quest for Effectiveness in Fruit Horti-culture. Sensors, 22(9), 3164.
 8. Kiktev, N., Lendiel, T., Vasilenkov, V., Kapralуuk, O., Hutsol, T., Glowacki, S., Kuboń, M., & Kow-alczyk, Z. (2021). Automated Microclimate Regulation in Agricultural Facilities Using the Air Cur-tain System. Sensors, 21, 8182.
 9. Medvedskyi, O., Kukharets, S., Golub, G., & Dmytriv, V. (2018). Installation of equilibrium pressure of milking machine vacuum system. International Scientific Conference Engineering for Rural De-velopment: conference proceedings. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 17, 143-148.
 10. Patent 95214 Ukraine. (2011). Teatcup: Patent 95214 Ukraine. 11.07.2011. vol. 13. (In Ukrainian).
 11. Penry, J., Upton, J., Leonard, S., Thompson, P., & Reinemann, D. (2018). A method for assessing teatcup liner performance during the peak milk flow period. Journal of Dairy Science, 101, 649-660.
 12. Peychev, K., & Dineva, G. (2020). Study on the effect of the teat reaction on the time components of the pulsogram in various types of milking liners. Research in Agricultural Engineering, 66, 27-32.
 13. Reinemann, D.J. (2019). Milking Machines and Milking Parlors. Handbook of Farm, Dairy and Food Machinery Engineering (Third Edition), Academic Press, 225-243.
 14. Upton, J., Penry, J., Rasmussen, M., Thompson, P., Reinemann, D. (2016). Effect of pulsation rest phase duration on teat end congestion. Journal of Dairy Science, 99, 3958-3965.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/agriceng-2022-0019
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu