BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolarski Mateusz (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Granica województwa a powiązania regionalnym transportem kolejowym na przykładzie Wielkopolski
Voivodeship Border and Regional Rail Transport Links on the Example of Wielkopolska
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022, nr 62, s. 217-237, rys., tab., wykr., bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe
Inteligentne Systemy Transportowe, Transport publiczny, Transport kolejowy
Intelligent Transport Systems (ITS), Public transport, Railway transport
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
W 2000 r. w Polsce rozpoczął się proces regionalizacji kolei. Odpowiedzialność za przewozy wojewódzkie przeniesiono na samorządy wojewódzkie. Przedmiotem badania były powiązania międzywojewódzkie pociągami osobowymi Wielkopolski i 7 województw ościennych (razem 33 trasy). Na 15 z nich prowadzone są przewozy pasażerskie. Liczba połączeń jest zróżnicowana. W planach transportowych 19 linii opisywanych jest w obydwu dokumentach (Wielkopolska i sąsiadujący region). 8 jest pominiętych, a 6 znajduje odniesienie w jednym z planów. Układ komunikacyjny powinien być koordynowany wzajemnie przez sąsiadujące samorządy. Planowane połączenia są różnie traktowane przez województwa. Tworzenie systemu transportowego nie powinno być ograniczane jedynie do zasięgu województwa. Potoki pasażerskie nie zawsze są tożsame z granicą administracyjną regionu. Brak koordynacji międzyregionalnej może wpływać na powstawanie peryferiów wewnętrznych o ograniczonej dostępności transportowej. Trasy, na których aktualnie jest prowadzony mały ruch pociągów osobowych oraz towarowych, powinny być włączone do systemu transportu kolejowego w regionie.(abstrakt oryginalny)

The Polish State Railways (PKP) held an organizational monopoly in the rail transportation sector for many years. In 2000, Poland began the process of regionalizing the railroads. Responsibility for provincial transportation was transferred to provincial governments. Two systems of organizing rail transportation were created. National related to higher category, high-speed trains. Provincial shaping regional transport links. The subject of the study was interprovincial passenger train connec****tions of Wielkopolska and 7 neighboring provinces (a total of 33 routes). On 15 of them passenger services are carried out. The number of connections varies. On some routes it is very low (4 trains per day). One of the problems of shaping the transport network is interregional cooperation. There should be an emphasis on a national transportation system with significant regional participation. Long-distance connections and regional transport should complement each other. In the transportation plans (the document shaping the vision of the transportation network in the region), 19 lines are described in both documents (Wielkopolska and neighboring). 8 are omitted, and 6 are cited in one of the plans. This shows that the planned connections are treated differently by local governments. The transportation system should be mutually coordinated by neighboring local governments. Lack of integration of the network of public transport connections can lead to areas with limited transport accessibility (e.g., along provincial borders). The provincial border should not be a barrier to the creation of interregional public transportation systems. The Polish rail transport system in this regard is in the process of being formed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocheński T. 2011. Pasażerskie połączenia kolejowe w Polsce. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 18: 15-25.
 2. Bocheński T., Wojtkiewicz S. 2019. Regionalizacja kolei w Polsce i województwie zachodniopomorskim. Problemy Transportu i Logistyki, 1(45): 7-18.
 3. Boisjoly G., Grisé E., Maguire M., Veillette M., Deboosere R., Berrebi E., El-Geneidy A. 2018. Invest in the ride: A 14 year longitudinal analysis of the determinants of public transport ridership in 25 North American cities. Transportation Research, A, 116: 434-445.
 4. Drewnowski A. 2019. Funkcjonowanie i rozwój regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce. Problemy Transportu i Logistyki, 1(45): 31-41.
 5. Drewnowski A., Kuciaba E., Zioło M. 2013. System pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce i jego dysfunkcje. Problemy Transportu i Logistyki, 24(792).
 6. Dyr T. 2008. Szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku kolejowych przewozów regionalnych. Technika Transportu Szynowego, 11: 51-57.
 7. Dyr T. 2011. Mocne i słabe strony ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Technika Transportu Szynowego, 1-2: 17-23.
 8. Engelhardt J. 2014. Usamorządowienie kolei regionalnych w Polsce - fakty i mity. Logistyka, 2: 40-50.
 9. Engelhardt J. 2018. Zarządzanie publicznym transportem kolejowym w Polsce w latach 1990-2018. Transport Miejski i Regionalny, 11: 17-23.
 10. Górny J. 2016. Samorząd wojewódzki jako organizator kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(4): 72-81.
 11. Grzelec K., Wyszomirski O. 2013. Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Studia Ekonomiczne, 143: 69-77.
 12. Kołoś A., Król M., Taczanowski J. 2017. Regionalizacja jako czynnik zmian w ofercie przewozowej kolei w Polsce na przykładzie czterech województw. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20(4): 37-50.
 13. Król M., Taczanowski J. 2016. Yearbook of Antitrust Regulatory and Regulatory Studies, 9(14): 159- 179.
 14. Kruszyna M. 2018. Koleje miejskie i regionalne w Polsce. Wydawnictwo Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź.
 15. Krzymuski M. 2016. Charakter prawny planu transportowego. Transport Miejski i Regionalny, 1: 11-16.
 16. Kvizda M., Tomeš Z., Bil J., Hajko V., Houška T., Chvátal F., Krčál O., Kvasnička M., Nedvědová K., Němec D., Nigrin T., Rederer V., Seidenglanz D., Staněk R. 2013. Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. Masarykova univerzita, Brno.
 17. Link H. 1994. German Railway Reform. Japan Railway & Transport Review.
 18. Majewski J. 2006. Koleje regionalne w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych w świetle badań potoków podróżnych. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 12: 21-42.
 19. Massel A. 2003. Reforma kolei i regionalizacja przewozów kolejowych - sukcesy i porażki. Technika Transportu Szynowego, 4: 39-47.
 20. Massel A. 2004. Regionalizacja kolei w krajach Unii Europejskiej. Technika Transportu Szynowego, 1-2: 18-24.
 21. Massel A. 2005. Reforma kolei i regionalizacja przewozów kolejowych - sukcesy i porażki. Technika Transportu Szynowego, 11: 39-42.
 22. Nowa definicja "przewozów wojewódzkich", Raport Kolejowy 2020.
 23. Plan transportowy województwa opolskiego. 2021. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 24. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-po morskiego. 2014. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.
 25. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego. 2014. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 26. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa zachodniopo morskiego. 2014. Szczecin.
 27. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa dolnośląskiego. 2014. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.
 28. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich. 2016. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra.
 29. Regionalny plan transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku. 2021.
 30. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 31. Regionalny plan transportowy województwa łódzkiego spełniający kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020. 2016. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź.
 32. Regulamin sieci kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe 2021/22.
 33. Rozkład jazdy PKP (http: portalpasazera.pl).
 34. Seidenglanz D., Nigrin T., Dujka J. 2015. Regional Railway Transport in Czech, Austrian and German Decentralised and Regionalised Transport Markets, Review of Economic Perspectives. Review of Economic Perspectives, 15(4): 431-450.
 35. Smolarski M. 2018. Transport kolejowy w planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach transportowych (województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie). Rozwój Regionalny i Polityka Transportowa, 42.
 36. Smolarski M. 2020. Restrictions on regional passenger transport during epidemiological threat (COVID-19) - an example of the Lower Silesian Voivodship in Poland. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 23(2): 56-61. http://doi.org/10.4467/2543859XPKG.20.009.12107
 37. Sobociński M. 2020. Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkiego transportu kolejowego na przykładzie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zarządzanie Publiczne, 3(51): 117-138.
 38. Stankiewicz R., Stiasny M. 2014. Atlas linii kolejowych Polski 2014. Wydawnictwo Eurosprinter, Rybnik.
 39. Taczanowski J. 2012. A comparative study of local railway networks in Poland and the Czech Republic. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 18: 125-138.
 40. Taylor Z. 2003. Recent changes in Polish transport policy. Transport Policy, 24(1): 19-32.
 41. Taylor Z. 2007. Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce. Monografie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 42. Taylor Z., Ciechański A. 2010. Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce. Cz. I. Przegląd Geograficzny, 82, 4: 549-571.
 43. Taylor Z., Ciechański A. 2017. Deregulacja i przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle polityki spójności UE. Prace Geograficzne IGiPZ, 257.
 44. Uchwała nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku.
 45. Urząd Transportu Kolejowego. 2019. Kolej w województwach - wykorzystanie i polityka transportowa.
 46. Urząd Transportu Kolejowego. 2021. Podsumowanie 2020. Przewozy pasażerskie i towarowe, 2021.
 47. Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP z dnia 8 września 2000 (Dz.U. 84, poz. 948).
 48. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu (Dz.U. z 2003 r., nr 203, poz. 1966).
 49. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2022.1343).
 50. Zajfert M. 2012. Specyfika transportu kolejowego i możliwe modele funkcjonowania jego segmentów. Zarządzanie Zmianami, 3-4: 23-45.
 51. Zajfert M. 2020. Efektywność kolejowych przewozów regionalnych w Polsce. Instytut Nauk Ekonomicznych Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 52. Żurkowski A. 2000. Kolejowe przewozy regionalne w nowych warunkach funkcjonowania. Technika Transportu Szynowego, 7: 47-50.
 53. Żurkowski A. 2009. Modelowanie przewozów międzyaglomeracyjnych. Problemy Kolejnictwa, 147: 5-47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu