BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białek-Jaworska Anna (Uniwersytet Warszawski), Jaworski Robert (Uniwersytet Warszawski), Wachowiak Artur (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Off-Budget Revenues And Debt Limit in Municipalities in the Wielkopolska
Przychody pozabudżetowe a limit zadłużenia w jednostkach samorządu terytorialnego w Wielkopolsce
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022, nr 62, s. 283-302, tab., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Spółki, Budżet, Zadłużenie
Local government, Companies, Budget, Indebtedness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena, czy rozmiar działalności pozabudżetowej jednostek samo-rządu terytorialnego prowadzonej przez spółki komunalne (MOCs) zależy od zadłużenia gminy i nie-wykorzystanej zdolności zadłużeniowej. Fiskalna reguła zadłużeniowa ogranicza zdolność zadłużeniową gminy w oparciu o indywidualny wskaźnik jej zadłużenia. Innymi słowy, w artykule podjęto próbę ustalenia, czy i w jakim stopniu wielkość finansowania pozabudżetowego poprzez opłaty za lokalne usługi publiczne świadczone przez spółki komunalne zależy od sytuacji finansowej gminy. Wykorzystano dane panelowe 89 gmin województwa wielkopolskiego pochodzące ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sprawozdań o nadwyżce/deficycie gmin za 2018 r., Banku Danych Lokalnych oraz informacje o strukturze własnościowej MOCs i wielkości ich przychodów z bazy Orbis. Modele zostały oszacowane uogólnioną metodą momentów (GMM) na łącznej próbie wszystkich gmin posiadających spółki komunalne w województwie wielkopolskim. Wykazano, że gminy przesuwały działalność poza budżet w odpowiedzi na ograniczenia limitu zadłużenia fiskalnego obowiązujące od 2014 r. oraz w latach wyborczych. Co więcej, struktura i wielkość działalności budżetowej są związane z relatywnymi kosztami alternatywnymi lokalnych usług publicznych. Wynika to z faktu, że rosnące stawki opłat komunalnych generują niższe koszty polityczne niż podwyższanie podatków czy opłat lokalnych. Tym samym pokazano, że wprowadzona w 2014 r. reguła zadłużeniowa zwiększa skalę przesuwania wydatków poza budżet za pomocą spółek komunalnych w Wielkopolsce.(abstrakt oryginalny)

The paper aims to assess whether the size of municipal off-budget activities carried out by municipally-owned companies (MOCs) depends on the municipality's out-standing debt and unused debt capacity. The fiscal debt rule limits municipal debt capac-ity based on the individual debt ratio. In other words, the article attempts to establish whether and to what extent the size of off-budget financing through fees for local public services provided by MOCs depends on the municipality's financial situation. We use panel data of 89 municipalities in Wielkopolska voivodeship (499 observations) retrieved from consolidated financial statements, reports on surplus/deficit of municipalities for 2010-2018, the Bank of Local Data and information on the MOC's ownership structure and revenue volume obtained from the Orbis database. The models were estimated by the General Method of Moments (GMM) on a total sample of all municipal shareholders of MOCs in the Wielkopolska voivodeship. We show that municipalities shifted off-budget activities in response to fiscal debt limit restrictions valid since 2014 and election years. Furthermore, the structure and size of budgeted activity are linked to municipal activities' relative opportunity costs. It is because increasing municipal fees generates lower polit-ical costs than raising taxes or local fees. Thus, we show that the fiscal debt constraint introduced in 2014 raises the scale of shifting expenditure off-budget using MOCs in the Wielkopolska voivodeship.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrams B., Dougan A. 1986. The effects of constitutional constraints on governmental spending. Public Choice, 49: 101-116. https://doi.org/10.1007/BF00181033
 2. Arellano M., Bond S. 1991. Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2): 277-297. https://doi.org/10.2307/2297968
 3. Bails D. 1982. A critique of the effectiveness of tax-expenditure limitations. Public Choice, 38: 129-138. https://doi.org/10.1007/BF00127714
 4. Bennett J.T., DiLorenzo T.J. 1982. Off-budget activities of local government: The bane of the tax revolt. Public Choice, 39(3): 333-342. https://doi.org/10.1007/BF00118791
 5. Bennett J.T., Dilorenzo T.J. 1984. Off-budget activities of local government: Reply. Public Choice, 42(2): 213-215. https://doi.org/10.1007/BF00124164
 6. Białek-Jaworska A. 2021. Revenue diversification and municipally owned companies' role in shaping the debt of municipalities. Annals of Public and Cooperative Economics, 1-45. http://doi.org/10.1111/apce.12358.
 7. Blewett R.A. 1984. Off-budget activities of local government: Comment. Public Choice, 42(2): 205-211. https://doi.org/10.1007/BF00124163
 8. Bremeier W., Brinckmann H., Killian W. 2006. Public Governance Kommunaler Unternehmen. HBS-Edition, Düsseldorf.
 9. Bordo M.D., Landau D. 1987. The growth of government: A protection explanation. Public Choice, 53: 167-174. https://doi.org/10.1007/BF00125847
 10. Breeden C.H., Hunter W.J. 1985. Tax revenue and tax structure. Public Finance Quarterly, 13(April): 216-224. https://doi.org/10.1177/109114218501300206
 11. Buchanan J.M. 1997. Finanse publiczne w warunkach demokracji, tłum. E. Balcerek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Buchanan L.M., Wagner R.E. 1977. Democracy in deficit: The political legacy of Lord Keynes. Academic Press, New York.
 13. Bunch B.S. 1991. The effect of constitutional debt limits on state governments use of public expenditures. Public Choice, 68(1-3): 57-69. https://doi.org/10.1007/BF00173819
 14. Chan J. 2003. Government accounting: An assessment of theory, purpose and standards. Public Money & Management, 3(1): 13-20. https://doi.org/10.1111/1467-9302.00336
 15. Cho C.H., Jérôme T., Maurice J. 2021. Whatever it takes: first budgetary responses to the COVID-19 pandemic in France. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 33(1): 12-23. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0126
 16. Civil Code Act as of 23rd April 1964, consolidated text in Journal of Laws 2022 item 1360.
 17. Crain W.M., Tollison R.D., Goff B.L., Carlson D. 1985. Legislator specialisation and the size of government. Public Choice, 46: 311-315. https://doi.org/10.1007/BF00124428
 18. Cuadrado-Ballesteros B., García-Sánchez I.M., Prado-Lorenzo J.M. 2013. Determinants of functional decentralisation and their relation to debt: empirical evidence based on the analysis of Spanish municipalities. International Review of Administrative Sciences, 79(4): 701-723. https://doi.org/10.1177/0020852313501246
 19. De Mello Jr L.R. 2000. Fiscal decentralisation and intergovernmental fiscal relations: a cross-country analysis. World Development, 28(2): 365-380. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00123-0
 20. Feenberg D.R., Rosen H.S. 1987. Tax structure and public sector growth. Journal of Public Economics, 32: 185-201. https://doi.org/10.1016/0047-2727(87)90011-9
 21. Foremny D. 2014. Sub-national deficits in European countries: The impact of fiscal rules and tax autonomy. European Journal of Political Economy, 34: 86-110. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2014.01.003
 22. Grossi G., Ho A.T., Joyce P.G. 2020. Budgetary responses to a global pandemic: international experiences and lessons for a sustainable future. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 32(5): 737-744. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-12-2020-189.
 23. Grossi G., Mussari R. 2008. Effects of outsourcing on performance measurement and reporting: The experience of Italian local governments. Public Budgeting and Finance, 28(1): 22-38. https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2008.00895.x
 24. Grossi G., Newberry S.T. 2009. Whole-of-government accounting: International trends. Public Money & Management, 29(4): 209-215. https://doi.org/10.1080/09540960903034968
 25. Grossi G., Pepe F. 2009. The concept of consolidation in the public sector: A crosscountry comparison. Public Money & Management, 29(4): 251-256. https://doi.org/10.1080/09540960903035031
 26. Grossi G., Thomasson A. 2011. Jointly owned companies as instruments of Local Government: Comparative evidence from the Swedish and Italian water services. Policy Studies, 32(3): 277-289. https://doi.org/10.1080/01442872.2011.561695
 27. Higgs R.R. 1985. Crises, bigger government and ideological change. Explorations in Economic History, 22: 1-28. https://doi.org/10.1016/0014-4983(85)90019-1
 28. IMF 2020. Fiscal Monitor. Chapter 3. State-owned enterprises: the other government.
 29. Kopańska A., Kopyt M. 2018. Determinanty zadłużenia polskich gmin i miast na prawach powiatu. Analiza dla lat 2006-2016. Finanse Komunalne, (10): 5-22.
 30. Kotia A., Duarte Lledó V. 2016. Do Subnational Fiscal Rules Foster Fiscal Discipline? New Empirical Evidence from Europe. IMF Working Paper, 16(84). https://doi.org/10.5089/9781484322031.001
 31. Logan R.R. 1986. Fiscal illusion and the grantor government. Journal of Political Economy, 96: 1304-1318. https://doi.org/10.1086/261434
 32. Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M. 2012. Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST - ocena krytyczna i propozycje zmian. Biuro Analiz Sejmowych, 21(88): 1-6.
 33. Marlow M.L., Joulfaian D. 1989. The determinants of off-budget activity of state and local governments. Public Choice, 63(2): 113-123. https://doi.org/10.1007/BF00153395
 34. Marlow M.L., Manage N. 1987. Expenditures and receipts: Testing for causality in state and local government finances. Public Choice, 53: 253-255. https://doi.org/10.1007/BF00127349
 35. Meltzer A.H., Richards S.F. 1983. Tests of a rational theory of government. Public Choice, 41: 403-418. https://doi.org/10.1007/BF00141072
 36. Misiolek W.S., Elder H.W. 1988. Tax structure and the size of government: An empirical analysis of the fiscal illusion and fiscal stress arguments. Public Choice, 57: 233-247. https://doi.org/10.1007/BF00124807
 37. Niskanen W.A. 1971. Bureaucracy and representative government. Aldine-Atherton, Chicago.
 38. Olson M. 1982. The rise and decline of nations. Yale University Press, New Haven.
 39. Pommerehne W.W., Schneider F. 1978. Fiscal illusion, political institutions, and local public spending. Kyklos, 31: 381-408. https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.1978.tb00648.x
 40. Poniatowicz M. 2011. Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie kryzysu finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 21: 291-305.
 41. Public Finance Act as of 27th August 2009, Journal of Laws 2017 item 2077 as amended.
 42. Report on the standing of the City of Poznań in 2018 (https://badam.poznan.pl/2018/v_nasz-rozwoj-i-budzet/02_budzet-i-finanse-miasta/akcje-i-udzialy-miasta-poznania-w-spolkach-i-spoldzielniach/).
 43. Riherd R. 1995. The impact of state debt management on debt activity. Public Budgeting and Finance, 15(2): 33-51. https://doi.org/10.1111/1540-5850.01038
 44. RIO 2014. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty. Łódź.
 45. Rodden J., Eskenland G., Litvack J. 2003. Fiscal Decentralisation and the Challenge of Hard Budget Constraints. MIT Press, s. 53. https://doi.org/10.7551/mitpress/3021.001.0001
 46. Satoła Ł. 2012. Nowe normy ostrożnościowe w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Problemy Zarządzania, 4(39): 77-91. https://doi.org/10.7172/1644-9584.39.5
 47. Stein R.M., Hamm K.E., Freeman P.K. 1983. An analysis of support for tax limitation referenda. Public Choice, 40: 187-194. https://doi.org/10.1007/BF00118520
 48. Sutherland D., Price R., Joumard I. 2005. Sub-central government fiscal rules. OECD Economic Studies, 41(2): 141-181. https://doi.org/10.1787/eco_studies-v2005-art13-en
 49. Tellier G. 2006. Public expenditures in Canadian provinces: An empirical study of politicoeconomic interactions. Public Choice, 126: 367-385. https://doi.org/10.1007/s11127-006-2455-x
 50. Tetla M. 2016. Dług jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 i sposoby jego ograniczania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 275: 131-140.
 51. Toma M., Toma E.F. 1980. Bureaucratic response to tax limitation amendments. Public Choice, 35: 333-348. https://doi.org/10.1007/BF00124445
 52. Wagner A. 1893. Grundlegung der politischen Okonomie. Leipzig.
 53. Weede E. 1984. Democracy, creeping socialism, and ideological socialism in rent-seeking societies. Public Choice, 44: 349-365. https://doi.org/10.1007/BF00118768
 54. Winer S.L. 1983. Some evidence on the effect of the separation of spending and taxing decisions. Journal of Political Economy 91: 126-140. https://doi.org/10.1086/261131
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu