BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozubek Dawid (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Konecka-Szydłowska Barbara (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Potencjał Wągrowca jako ośrodka powiatowego w świetle wybranych kategorii poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
The Potential of Wągrowiec as a District Centre in the Light of the Selected Categories of the Socio-economic Development Level
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022, nr 62, s. 111-130, rys., tab., wykr., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Miasto na prawach powiatu, Ludność, Gospodarka, Rynek pracy, Rozwój społeczno-gospodarczy
City with county rights, Population, Economy, Labour market, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wągrowiec
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest analiza i ocena potencjału Wągrowca jako ośrodka powiatowego w świetle wybranych kategorii poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Badanie zostało przeprowadzone w układzie trzech wzajemnie powiązanych i w pewnym stopniu zazębiających się kategorii, do których należą: ludność, gospodarka i rynek pracy. Zakres czasowy opracowania obejmował lata 2010-2020. Postępowanie badawcze służące realizacji głównego celu pracy składa się z czterech etapów. W pierwszym przedstawiono położenie Wągrowca w województwie wielkopolskim. W drugim dokonano charakterystyki społeczno-gospodarczej miasta. W trzecim określono poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Wągrowca na tle wybranych miast województwa wielkopolskiego. Posłużono się metodą wskaźnika syntetycznego. Natomiast w ostatnim sformułowano wnioski końcowe i podjęto dyskusję na temat miast podobnej wielkości. Wągrowiec jako ośrodek powiatowy charakteryzuje się przeciętną pozycją na skali poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, o czym świadczy wartość obliczonego w pracy wskaźnika syntetycznego Perkala.(abstrakt oryginalny)

Głównym celem artykułu jest analiza i ocena potencjału Wągrowca jako ośrodka powiatowego w świetle wybranych kategorii poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Badanie zostało przeprowadzone w układzie trzech wzajemnie powiązanych i w pewnym stopniu zazębiających się kategorii, do których należą: ludność, gospodarka i rynek pracy. Zakres czasowy opracowania obejmował lata 2010-2020. Postępowanie badawcze służące realizacji głównego celu pracy składa się z czterech etapów. W pierwszym przedstawiono położenie Wągrowca w województwie wielkopolskim. W drugim dokonano charakterystyki społeczno-gospodarczej miasta. W trzecim określono poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Wągrowca na tle wybranych miast województwa wielkopolskiego. Posłużono się metodą wskaźnika syntetycznego. Natomiast w ostatnim sformułowano wnioski końcowe i podjęto dyskusję na temat miast podobnej wielkości. Wągrowiec jako ośrodek powiatowy charakteryzuje się przeciętną pozycją na skali poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, o czym świadczy wartość obliczonego w pracy wskaźnika syntetycznego Perkala.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baumgart S., Overhageböck N., Rüdiger A. (red.) 2011. Eigenart als Chance?: Strategische Positionierungen von Mittelstädten (Stadt- und Regionalforschung). LIT Verlag, Münster.
 2. Chojnicki Z. 1999. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 3. Churski P. (red.) 2010. Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 5, Poznań.
 4. Czornik M. 2014. Znaczenie miast powiatowych w pobudzaniu rozwoju mniejszych jednostek terytorialnych. Studia Miejskie, 13: 97-106.
 5. Czyż T. 2016. Metoda wskaźnikowa w geografii społeczno-ekonomicznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36: 9-19.
 6. Diagnoza strategiczna miasta Kalisza. 2021. Urząd Miasta Kalisza, Kalisz.
 7. Gaczek W. i in. 2019. Miasta średnie w województwie wielkopolskim i ich znaczenie dla rozwoju regionalnego. Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Poznań.
 8. Góralski P., Lazarek M. 2009. Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów. Zeszyty Naukowe SGGW, 1(50): 307-315.
 9. Janiszewska A. 2019. Starzenie się ludności w polskich miastach. Space - Society - Economy, 29: 45-69. https://doi.org/10.18778/1733-3180.29.03
 10. Jerczyński M. 1977. Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast. Zagadnienia dominacji funkcjonalnej. Statystyka Polski, 85: 20-53.
 11. Kaczmarek T. 1998. Zmiany struktury funkcjonalnej średnich miast w Polsce. Biuletyn KPZK PAN, 182: 177-196.
 12. Konecka-Szydłowska B., Maćkowiak H., 2016. Zróżnicowanie funkcjonalne miast województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36: 39-56.
 13. Kühn M., Milstrey U. 2015. Mittelstädte als periphere Zentren: Kooperation, Konkurrenz und Hierarchie in schrumpfenden Regionen. Raumforsch Raumordn, 73: 185-202. https://doi.org/10.1007/s13147-015-0343-x
 14. Kukuła K. 1999. Metoda unitaryzacji zerowanej na tle wybranych metod normowania cech diagnostycznych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, 4: 5-31.
 15. Lange M. 2008. Rynek pracy w obliczu starzenia się ludności Polski. [W:]: J. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności Polski - między demografią a gerontologią społeczną. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49-70.
 16. Matczak A. 1992. Zmiany w strukturze funkcjonalnej miast Polski w latach 1973-1983. [W:] S. Liszewski (red.), Funkcja administracyjna miast. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 17: 9-25.
 17. Okólski M., Fihel A. 2012. Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 18. Panecka-Niepsuj M. 2013. Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji demograficznej miast średniej wielkości w Polsce. Człowiek - Społeczeństwo - Przestrzeń, 3: 63 - 84.
 19. Panecka-Niepsuj M. 2015. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miast średniej wielkości w Polsce. Studia Miejskie, 20: 155-177.
 20. Parysek J. 2018. Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju. [W:] P. Churski (red.), Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej. Studia KPZK PAN, 183: 37-56.
 21. Perkal J. 1953. O wskaźnikach antropologicznych. Przegląd Antropologiczny, 19: 209-219.
 22. Petryszyn J. 2005. Instytucyjne podstawy ośrodków centralnych poziomu powiatowego w Polsce. Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
 23. Petryszyn J., Szajnowska-WysockaA. 2006. Ośrodki centralne poziomu powiatowego jako centra powiatów w Polsce. Czasopismo Geograficzne, 77 : 23-37.
 24. Powiat wągrowiecki. 2013. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Wągrowiec.
 25. Runge A. 2012. Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce. Prace Geograficzne, 129: 83-101.
 26. Runge A. 2013. Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 27. Runge J. 2007. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 28. Schmidt-Lauber B. (red.) 2010. Mittelstadt: Urbanes Leben jenseits der Metropole. Campus Verlag, Frankfurt am Main.
 29. Smith D. 1972. Geography and Social Indicators. South African Geographical Journal, 54(1): 43-57. https://doi.org/10.1080/03736245.1972.10559497
 30. Śleszyński P. 2017. Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Przegląd Geograficzny, 84(4): 565-593. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.3
 31. Trzepacz P., Janas K., Piech K. 2019. Struktura wieku i procesy starzenia się ludności miast Polski w latach 2006-2016. [W:] R. Krzysztofik (red.), Przemiany demograficzne miast Polski: wymiar krajowy, regionalny i lokalny. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa, s. 63-74.
 32. Webb J.W. 1964. Ruch naturalny i migracyjny jako składnik przemian ludnościowych. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 1: 134-138.
 33. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1526).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu