BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rynio Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Zakrzewska-Półtorak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zasady polityki przestrzennej deklarowane w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin miejskich województwa wielkopolskiego
The Principles of Spatial Policy Declared in the Studies of the Conditions and Directions of Spatial Development in Urban Municipalities in Wielkopolskie Voivodeship
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022, nr 62, s. 389-404, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój miasta, Regiony miejskie, Rozwój zrównoważony, Gmina, Modele funkcjonowania miasta, Polityka przestrzenna, Zagospodarowanie przestrzenne
City development, Urban region, Sustainable development, District, City operation models, Spatial policy, Spatial development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
We współczesnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych istotny jest odpowiedzialny proces programowania rozwoju miast, który uwzględnia dostosowanie do trendów ogólnoświatowych, a jednocześnie podkreśla endogeniczne walory i umożliwia rozwiązywanie wyzwań stojących przed danym terytorium, z zastosowaniem zasady elastyczności. Gminy miejskie powinny w sposób szczególny podchodzić do zagospodarowania przestrzeni; ich zadaniem staje się zwłaszcza położenie nacisku na zwartość struktury funkcjonalno-przestrzennej, ład przestrzenny i wyznaczniki zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest usystematyzowanie i ocena wybranych zasad polityki przestrzennej zadeklarowanych do realizacji w gminach miejskich województwa wielkopolskiego. Analiza została przeprowadzona w oparciu o zaproponowane przez autorki kryteria, istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju badanych miast. Dotyczą one przede wszystkim: podejścia do zwartości zabudowy, roli przestrzeni publicznych, zieleni czy wielofunkcyjności poszczególnych części miasta. (abstrakt oryginalny)

In contemporary socio-economic conditions, a responsible process of programming the development of cities is important, which takes into account the adaptation to global trends, and at the same time emphasizes endogenous values and enables solving the challenges facing a given territory, using the principle of flexibility. Urban municipalities should have a special approach to the development of space, which in these conditions becomes an important resource; in particular, their task is to put emphasis on a compact functional and spatial structure, spatial order and indicators of sustainable development. The aim of the article is to systematize and evaluate principles of spatial policy declared for implementation in the urban municipalities of Wielkopolskie Voivodeship. The basic research method is a comparative analysis of the principles of spatial policy declared in the studies of conditions and directions of spatial development. This analysis was carried out on the basis of the criteria proposed by the authors, important from the point of view of the sustainable development. These criteria concern, above all, approach to the compact building, the role of public spaces, greenery or multifunctionalities of different parts of the city or town. The collected results were presented in a synthetic way, indicating possible new aspects in the approach to planning of development of urban spaces. Sustainable development is the basis for the development in the studies of conditions and directions of spatial development in the cities and towns of Wielkopolskie Voivodeship, however, it is still possible to indicate the principles and actions that should be taken in the future. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl; dostęp: 11.08.2022).
 2. Burton E., Jenks M., Williams K. (red.) 2003. The Compact City: A Sustainable Urban Form? Routledge.
 3. Dantzig G.B., Saaty T. L. 1973. Compact City: A Plan for a Livable Urban Environment. W.H. Freeman, San Francisco, CA.
 4. Kozaczko M. 2017. Efektywność komunikacyjna miasta zwartego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (37): 27-40.
 5. Latoszek E., Proczek M., Krukowska M. (red.) 2016. Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 6. Mierzejewska L. 2015. Miasto zwarte, rozproszone, zrównoważone. Studia Miejskie, 19: 9-22.
 7. Saaty T.L. 2013. Compact City: The Next Urban Evolution in Response to Climate Change. RWS Publications, Pittsburgh, PA.
 8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna. Załącznik nr 1 do uchwały XLVII/646/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniony uchwałą XXXIX/526/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2021 r.
 9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków, Czarnków 2018. Załącznik nr 1 do uchwały nr III/17/2018 Rady Miasta Czarnków z dnia 20 grudnia 2018 r.
 10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, Złotów 2005. Załącznik do uchwały nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2005 r.
 11. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza, Kalisz 2019. Załącznik nr 1 do uchwały XIV/215/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r.
 12. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, Poznań 2021. Projekt.
 13. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - zmiana, część A - Analiza w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Tekst jednolity. Załącznik nr 1 do uchwały nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 r., zmieniony uchwałą nr 578 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 r., zmieniony uchwałą nr 42 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r.
 14. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - zmiana, część B - Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Tekst jednolity. Załącznik nr 2 do uchwały nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 r., zmieniony uchwałą nr 578 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 r., zmieniony uchwałą nr 42 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r.
 15. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła, część II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Załącznik nr 3.1 do uchwały nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r.
 16. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościan, Kościan październik 2018. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/416/22 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 marca 2022 r.
 17. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, Chodzież 2018. Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/421/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 października 2018 r.
 18. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sulmierzyce, Sulmierzyce 2022. Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/226/2022 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 maja 2022 r.
 19. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezno, Gniezno 2019. Załącznik nr 2 do uchwały nr V/70/2019 r. Rady Miasta Gniezna z dnia 27 lutego 2019 r.
 20. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, Piła 2020. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/316/20 Rady Miasta Piły z dnia 29 września 2020 r.
 21. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Obrzycko, Obrzycko 2013. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/136/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 5 czerwca 2013 r.
 22. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowo, Puszczykowo 2018. Załącznik nr 3.1 do uchwały nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 30 stycznia 2018 r.
 23. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń, Luboń 2017. Załącznik do uchwały nr XXXII/234/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 8 maja 2017 r.
 24. Woźniak M. 2015. Ład przestrzenny jako paradygmat zrównoważonego gospodarowania przestrzenią Białostockie Studia Prawnicze, 18: 167-182.
 25. www1 https://www.poznan.pl/mim/s8a/-,p,24932,24933.html (dostęp: 12.08.2022).
 26. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Turek. Tekst jednolity. Załącznik do uchwały nr X/60/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 maja 2011 r.
 27. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca. Tekst ujednolicony. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/240/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 września 2017 r.
 28. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupcy. Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Słupcy, Słupca 2016 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/116/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2016 r.
 29. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Ostrów Wielkopolski (tekst ujednolicony), Ostrów Wielkopolski 2019. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/164/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2019 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu