BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golonka Anna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Polskie regulacje karne wobec "szóstej" dyrektywy Anti-Money Laundering
Polish Criminal Regulations to Wards the "Sixth" Anti-Money Laundering Directive
Źródło
Ius Novum, 2021, t. 15, nr 1, s. 29-46, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Pranie brudnych pieniędzy, Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, Regulacje prawne, Dyrektywy UE, Prawo karne
Money laundering, Anti-money laundering, Legal regulations, EU directives, Criminal Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania są zapisy przewidziane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1673 z dnia 23.10.2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych UE (zwanej VI dyrektywą AML). Jego zasadniczym celem jest ocena stanu zgodności regulacji karnych obowiązujących w naszym kraju z unormowaniami unijnymi. Nabiera ona szczególnego znaczenia w obliczu upływającego w dniu 3.12.2020 r. terminu na implementację jej postanowień. Wnioski wypływające z pogłębionej analizy VI dyrektywy AML pozwalają na ocenę stanu dostosowania przepisów penalizujących pranie pieniędzy obowiązujących w Polsce z przepisami unijnym, a także na wskazanie unormowań wymagających szczególnej uwagi pod kątem ich możliwej nowelizacji. Prowadzą one także do refleksji odnoszących się do problemów związanych z wdrażaniem kolejnych regulacji AML, które charakteryzuje wysoka zmienność, podyktowana specyfiką regulowanej materii. (abstrakt oryginalny)

The subject of this study are the provisions provided for in Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23.10.2018 on combating money laundering by means of criminal law measures (called the VI AML Directive). Its primary goal is to assess the compliance of Polish criminal regulations with EU regulations. It takes on particular significance in the face of expiring on the December 3, 2020 the deadline for the implementation of its provisions. The conclusions resulting from the in-depth analysis of the Sixth AML Directive allow for the assessment of the state of alignment of the provisions penalizing money laundering in force in Poland with the EU provisions, as well as for emphasizing these provisions that require special attention in terms of their possible amendment. They also lead to some reflections connected with frequently changed EU regulations on combating of money laundering crime. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buchała K., Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Warszawa 1995.
 2. Budyn-Kulik M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2019.
 3. Długosz J., w: System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarczego. T. 9, red. R. Zawłocki, Warszawa 2011.
 4. Giezek J., "Brudne pieniądze" jako korzyść związana z popełnieniem przestępstwa, w: Rzetelny proces karny. Księga Jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. J. Skorupka, Warszawa 2009.
 5. Gilmore W.C., Brudne pieniądze: metody przeciwdziałania praniu pieniędzy, Warszawa 1999.
 6. Golonka A., Prawnokarne zagadnienia przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, Rzeszów 2008.
 7. Golonka A., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle znowelizowanych przepisów, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2020, nr 4.
 8. Golonka A., Występek finansowania terroryzmu (art. 165a k.k.) w kontekście problemów związanych ze stroną podmiotową tego przestępstwa, "Zeszyty Prawnicze UKSW" 2019, nr (19)3.
 9. Golonka A., Zakres podmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w świetle znowelizowanych przepisów "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2020, z. 3.
 10. Górniok O., Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego (Dz.U. z 1994 r., nr 126, poz. 615) [uwagi wprowadzające], Warszawa 1995.
 11. Grzywacz J., Pranie pieniędzy, Warszawa 2010.
 12. Grzywacz J. (red.), Pranie brudnych pieniędzy, Warszawa 2005.
 13. Hara M., Kierzynka R., Kołodziejski P., Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, Warszawa 2013. Komentarz do art. 2, teza 35. Dokument LEX.
 14. Jasiński W., Pranie brudnych pieniędzy, Warszawa 1998.
 15. Jasiński W., Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Komentarz, Warszawa 2002. Komentarz do art. 1, tezy 1-4. Dokument LEX.
 16. Kaczmarski M., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce, Warszawa 2016.
 17. Kwiatkowski B., Określoność przestępstwa bazowego i jej wpływ na treść zarzutu prania wartości majątkowych, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2014, z. 2 (18).
 18. Ochnio A.H., Glosa do postanowienia SN z dnia 26 sierpnia 2015 r., V KK 20/15 (zakres korzyści pochodzących z przestępstwa lub ich równowartości podlegających obowiązkowemu przepadkowi stosownie do dyspozycji art. 299 § 7 k.k.), OSP 2016, z. 7-8, poz. 69.
 19. Oczkowski T., w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. II, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020. Dokument LEX. Komentarz do art. 299. Teza 8.
 20. Pływaczewski E., Pranie brudnych pieniędzy. Możliwości przeciwdziałania z uwzględnieniem roli systemu bankowego, Toruń 1993.
 21. Rams M., Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2016. Dokument Lex. Rozdział 4.
 22. Wójcik J.W., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Kraków 2004.
 23. Wróbel W., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. IV, red. A. Zoll, Warszawa 2016. Komentarz do art. 299, teza 67.
 24. Zawłocki R., w: Kodeks karny. Część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 222-316 k.k., red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017, s. 883-884.
 25. Zoll A., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.02/a.golonka
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu