BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Agnieszka Anna (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożony przed jego ogłoszeniem
Motion to De Velop Justi Fication of A Sentence Lodged before a Sentence Has Been Passed
Źródło
Ius Novum, 2021, t. 15, nr 1, s. 121-138, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Prawo karne, Postępowanie karne, Sądownictwo
Criminal Law, Criminal procedure, Judicature
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Sąd Najwyższy
Supreme Court
Abstrakt
Artykuł przedstawia ocenę dotychczasowej praktyki sądowej w kwestii postępowania z wnioskiem o uzasadnienie wyroku złożonym przed jego ogłoszeniem. W tym celu poddano kry-tycznej interpretacji zarówno materiał normatywny, jak i orzecznictwo Sądu najwyższego. Przyczynkiem do powstania artykułu było natomiast przywołanie tego - jak wydawało się, już od lat rozstrzygniętego - problemu przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie Witkowski przeciwko Polsce z dnia 20 listopada 2018 roku, a to w kontekście konstytucyjnie i konwencyjnie chronionego prawa dostępu jednostki do sądu. Przedstawione w tekście rozważania odnoszą się m.in. do bezprzedmiotowości, niedopuszczalności oraz bez-skuteczności wniosku, w rezultacie potwierdzając wstępną tezę o dotychczasowym niewłaściwym postępowaniu sądów w kwestii wniosku o uzasadnienie wyroku złożonego przed jego ogłoszeniem. Równocześnie artykuł proponuje rozwiązanie problemu poprzez dokonywanie oceny tytułowej czynności procesowej z perspektywy momentu podejmowania decyzji w jej przedmiocie, a nie momentu jej dokonania. na skutek tego, jeżeli w czasie rozpatrywania wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożonego przed jego ogłoszeniem wyrok w sprawie nie zapadł, czynność taka - jako pozbawiona procesowego znaczenia - wywołać powinna jedynie skutek w postaci czynności technicznej zamieszczenia wniosku w aktach sprawy. W chwili jednak, gdy orzeczenie podlegające uzasadnieniu już zapadło, kwestia momentu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku jest irrelewantna dla jego dopuszczalności. Powyższe rozwiązanie proponowane jest w duchu postulatów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z wyroku Witkowski przeciwko Polsce. (abstrakt oryginalny)

The article presents the assessment of the court practice of dealing with a motion to develop justification of a sentence lodged before a sentence has been passed. To that end, the normative material and the Supreme Court case law have been subject to critical interpretation. On the other hand, what provided the impulse to write this article was that the problem, which seemed to have been solved a long time ago, was referred to in the judgement of the European Court of Justice of 20 N ovember 2018 in the case Witkowski v. Poland in the context of an individual's right of access to a court protected by the Constitution and the Convention. The considerations presented in the article refer, inter alia, to irrelevance, inadmissibility and inefficiency of the application and, as a result, confirm the preliminary thesis that the court proceedings concerning a motion to develop justification of a sentence before it has been passed had been inappropriate. At the same time, the article provides a solution to the problem that consists in the assessment of the procedural step referred to in the title from the perspective of the moment when the decision on the matter is being taken and not the moment it was done. As a result, if at the time a motion to develop justification of a sentence lodged before a sentence has been passed is dealt with before a sentence has been passed, the step, as having no procedural significance, should only result in a technical activity of including the motion in the case files. However, in case a sentence subject to justification has been already passed, the issue of the moment when the motion was lodged is irrelevant to its admissibility. The above-mentioned solution is in conformity with the judgement of the European Court of Justice in the case Witkowski v. Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Samborski E., Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2013.
  2. Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018.
  3. Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.07/a.a.wrobel
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu