BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konert Anna (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Odpowiedzialność operatora bezzałogowego statku powietrznego za opóźnienie lub odwołanie lotu
Liability of Operators of Unm Annedaerial Vehicles for Flight Delays or Cancellations
Źródło
Ius Novum, 2021, t. 15, nr 1, s. 153-166, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Flota powietrzna, Prawo lotnicze, Drony
Air fleet, Aviation law, Drones
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bezzałogowe statki powietrzne (BSP), w tym modele latające, są powszechnie dostępne i mogą być używane w zasadzie przez każdego. Pomimo zakazu wykonywania operacji z użyciem dronów w rejonie lotnisk, zdarzają się sytuacje, w których to nieodpowiedzialne zachowanie operatorów dronów może spowodować wypadek lotniczy czy też sparaliżować lotnisko, powodując wielomilionowe straty związane z odwołaniem i opóźnieniem lotów. Pasażerowie tychże lotów ponoszą różnego rodzaju szkody, w tym na przykład szkodę w postaci utraty połączenia (koszt biletu), wydatki na hotel, na transport do hotelu, wyżywienie, czy nawet szkodę niemajątkową, polegającą na cierpieniu z powodu braku możliwości spędzenia świąt z rodziną itp. I powstaje pytanie: kto powinien te szkody pokryć? Niniejszy artykuł ma celu udzielenie odpowiedzi na to pytanie oraz wskazanie, czy odwołanie lotu z powodu pojawienia się drona nad lotniskiem stanowi tzw. nadzwyczajną okoliczność, która zwalniałaby przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania. (abstrakt oryginalny)

Unmanned aircraft, including flying models, are widely available and can be used by almost everyone. Despite the ban on operations with the use of drones in the area of airports, there are situations in which the irresponsible behavior of drone operators may cause an air accident or paralyze the airport, causing multi-million losses related to the cancellation and delay of flights. Passengers of these flights suffer various types of damage, including, for example, loss of connection (ticket cost), hotel expenses, hotel transport, meals, or even non-pecuniary damage consisting in suffering from the inability to spend holidays with family, etc. The question is who should be liable and pay compensation? This article aims to answer this question and indicate whether the cancellation of a flight due to the appearance of a drone over an airport is a so-called an extraordinary circumstance which would exempt the air carrier from its obligation to pay compensation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Clarke R., Moses L.B., The Regulation of Civilian Drones' Impacts on Public Safety, "Computer Law & Security Review" 2014, vol. 30, issue 3.
 2. Czech P., Kasprzyk P., Zarządzanie ryzykiem w regulacjach bezzałogowych statków powietrznych, w: A. Konert (red.), Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, Warszawa 2021.
 3. Dalamagkidis K., Valavanis K.P., Piegl L., On Integrating Unmanned Aircraft Systems Into the National Airspace System: Issues, Challenges, Operational Restrictions, Certification, And Recommendations, Berlin 2012.
 4. Konert A., Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym. Zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa 2020.
 5. Konert A., European Vision for Air Passengers, Warszawa 2014.
 6. Konert A., Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, Warszawa 2021.
 7. Konert A., Kotliński M., "How Come I cannot fly with the drone over the White House?" - Criminal and Civil Liability of the Drone Operator in Poland, "Ius Novum" 2018, nr 4.
 8. Kunert-Diallo A., Odwołanie lotu może rodzić roszczenie o zadośćuczynienie, "Prawo Europejskie w Praktyce" 2011, nr 10.
 9. Kunert-Diallo A., Pojęcie odwołania lotu - glosa do wyroku TSz 13 X 2011 w sprawie C-83/10. Rodriguez v. Air France, "Europejski Przegląd Sądowy" 2012, nr 8.
 10. Masutti A., Tomasello F., International Regulation of Non-Military Drones, Edward Elgar 2018.
 11. Pyżyński M., Cyber Threats within the Operations of Unmanned Aircraft System (UAS), w: A. Konert, Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, Warszawa 2021.
 12. Scott B.I. (red.), The Law of Unmanned Aircraft Systems. An Introduction to the Current and Future Regulation under National, Regional and International, Kluwer Law International, The Netherlands, 2016.
 13. Skoczny T., Odszkodowanie dla pasażera w przypadku odmowy przyjęcia na pokład (overbooking) albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu, w: Polityki Unii Europejskiej: polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Warszawa 2010.
 14. Stec M., O niektórych postaciach niewykonania lub nienależytego wykonania pasażerskiej umowy przewozu lotniczego (na kanwie rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej z 2004 r.), w: A. Brzozowski, W.J. Kocot., K. Michałowska (red.), W kierunku europeizacji prawa prywatnego, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, Warszawa 2007.
 15. Stec M., Prawo do odszkodowania w przypadku odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu - glosa do wyroków TS: z 4.10.2012 r. w sprawie C-321/11 Cachafeiro v. Iberia oraz z 4.10.2012 r. w sprawie C-22/11 Finnair v. Lassooy, "Europejski Przegląd Sądowy" 2013, nr 2.
 16. Stec M., Prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia lotu - glosa do wyroku TS z 19 listopada 2009 r. w sprawie C-402/07 Sturgeon v. Condor oraz Bock i Lepuschitz v. Air France, "Europejski Przegląd Sądowy" 2011, nr 2.
 17. Stec M., Przesłanki odstąpienia od umowy przewozu w europejskim pasażerskim transporcie lotniczym w rozporządzeniu Parlamentu i Rady (WE) nr 261/2004, "Europejski Przegląd Sądowy" 2010, nr 4.
 18. Strieber L., Safety Meets Efficiency: The Medical Device Drone's Role in Bringing About a Workable Regulatory Framework for Commercial Drones, "Journal of Air Law and Commerce" 2018, vol. 83, issue 2.
 19. Żylicz M. (red.), Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych Polski w związku z członkostwem w Unii Europejskiej, Radom 2004.
 20. Żylicz M., Zasady odpowiedzialności za szkody na osobie pasażera w międzynarodowym europejskim i polskim prawie lotniczym, "Palestra" 2004, nr 5-6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.09/a.konert
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu