BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bereżnicka Joanna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Franc-Dąbrowska Justyna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW)
Tytuł
Sources and Determinants of Cash Holdings in the Agriculture of Central and Eastern Europe Countries and the Perspective of the Financial Security of Polish Farms
Źródła i determinanty rezerwy płynności w rolnictwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz z perspektywy bezpieczeństwa finansowego polskich gospodarstw rolnych
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, nr 28 (77), s. 7-21, tab., bibliogr. 33 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Finansowanie rolnictwa, Bezpieczeństwo finansowe, Płynność finansowa, Wspieranie rolnictwa
Agriculture, Arable farm, Agricultural finance, Financial security, Financial liquidity, Agriculture support
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G30, D25
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Kraje Unii Europejskiej, Europa Środkowo-Wschodnia
European Union countries, Central and Eastern Europe
Abstrakt
Zapewnienie ciągłości działalności wymaga utrzymania płynności finansowej i określonego poziomu posiadania środków pieniężnych. Dotyczy to również gospodarstw, których właściciele pozyskują środki finansowe z różnych źródeł, w tym z kapitału obcego . Z tego względu celem opracowania była identyfikacja źródeł i określenie zasobów pieniężnych w gospodarstwach rolnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej . Dodatkowo, na podstawie szczegółowych danych z polskich gospodarstw, oceniliśmy i porównaliśmy znaczenie zasobów pieniężnych w gospodarstwach charakteryzujących się wysokim poziomem bezpieczeństwa finansowego oraz tych, dla których identyfikujemy zagrożenie upadłością. Dane do badań pochodzą z bazy Farm Accounting Data Network (FADN) za lata 2013-2018 (dla wszystkich rozpatrywanych przez nas krajów UE). W analizie dotyczącej zagrożenia upadłością w polskich gospodarstwach rolnych wykorzystaliśmy dane z FADN-PL za lata 2010-2018. W badaniu zastosowaliśmy metodę panelową - ważoną metodą najmniejszych kwadratów (WLS). Do obliczenia stanu posiadania środków pieniężnych zastosowaliśmy podejście dynamiczne. Wnioski z naszego badania wskazują, że wsparcie budżetowe dla rolników oraz wartość sprzedaży na gospodarstwo są głównymi źródłami i determinantami zasobów gotówki w gospodarstwach rolnych w krajach UE. Należy podkreślić, że wpływ wsparcia budżetowego na stan gotówki w polskich gospodarstwach był słabszy niż w innych badanych krajach. Ponadto stwierdzono, że istotnym czynnikiem wpływającym na stan posiadania gotówki był również poziom zadłużenia. W polskich gospodarstwach wpływ poziomu zadłużenia na stan posiadania gotówki był ujemny, a w innych krajach - dodatni. Wartością dodaną pracy jest identyfikacja czynników, które wpływają na zmiany stanu posiadania gotówki, jest to więc dynamiczne podejście do posiadania gotówki. (abstrakt oryginalny)

Ensuring business continuity requires maintaining financial liquidity and a certain level of cash holdings. This also applies to farms whose owners obtain funds from various sources, including foreign capital. For this reason, the study aimed to identify sources and determine cash resources in farms in Central and Eastern European countries that are in the EU. Additionally, based on detailed data from Polish farms, we assessed and compared the importance of cash holdings in farms characterised by a high level of financial security and those for which we identify the bankruptcy risk. Data for the research is from the Farm Accounting Data Network (FADN) database for 2013-2018 (for all the EU countries we consider). In the analysis touching upon bankruptcy risk in Polish farms, we used data from FADN-PL for 2010-2018. In the study, we used the panel method - weighted least squares method (WLS). We applied the dynamic approach to calculate the cash holdings. Inferences from our study indicate that budget support for farmers and sales value per farm are the main sources and determinants of cash holdings in farms in New Member State of the EU. It should be underlined that the influence of budget support on cash holdings in Polish farms was weaker than in other surveyed countries. Moreover, it was found that the level of indebtedness was also an important factor that impacted cash holdings. On Polish farms, the impact of the debt level on cash holdings was negative, and in other countries - positive. The added value of work is identifying factors that affect cash holdings changes, so it is a dynamic approach to cash holdings. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Amarneh A.: Corporate cash holdings and financial crisis: evidence from Jordan, International Business Research, 8, 5/2015, p. 212-222.
 2. Al-Najjar B.: The Effect of Governance Mechanisms on Small and Medium-Sized Enterprise Cash Holdings: Evidence from the United Kingdom, Journal of Small Business Management, 53,(2)/2015, p. 303-320. https://www.doi.org/10.1111/jsbm.12062
 3. Amess K., Banerji S., Lampousis A.: Corporate cash holdings: Causes and consequences, International Review of Financial Analysis, 42/2015, p. 421-433. (2015). Corporate cash holdings: Causes and consequences. International Review of Financial Analysis, 42, p. 421-433.
 4. Angelovska M., Valentinčič A.: Determinants of Cash Holdings in Private Firms: The Case Of The Slovenian SMES, Economic And Business Review, 22, 1/2020, p. 5-36.
 5. Archiwalne kursy walut - tabela kursowa. Bankier.pl, https://www.bankier.pl/narzedzia/archiwumkursow- walutowych (access: 24.11.2020).
 6. Bansal R., Bansal V.: A Research Paper on Determinants of Corporate Liquidity in India, International Journal of Marketing and Technology, 2, 4/2012, p. 103-117.
 7. Bereżnicka J.: (2018). Operational Subsidies and Financial Stability of Farms in the European Union, Wieś i Rolnictwo, 3, (180)/2018, p. 113-135.
 8. Borkowski B., Dudek H., Szczesny W.: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 9. Cai W., Zeng Ch.C., Lee E., Ozkan N.: Do business groups affect corporate cash holdings? Evidence from a transition economy, China Journal of Accounting Research 9/2016, p. 1-24.
 10. Chen H., Yang D., Zhang J.H., Zhou H.: Internal controls, risk management, and cash holdings, Journal of Corporate Finance 64/2020, 101695, https://www.doi.org/10.1016/ j.jcorpfin.2020
 11. Chen N., Mahajan A.: Effects of Macroeconomic Conditions on Corporate Liquidity - International Evidence, International Research Journal of Finance and Economics, 35/2010, p. 112-129.
 12. Chen N., Yo S.: Government Deficits and Corporate Liquidity, Asian Economic and Financial Review, 2, 1/2012, p. 59-75.
 13. Dahiya S., Saunder A., Srinivasan A.: Financial distress and bank lending relationships, Journal of Finance 58/2003, p. 375-399.
 14. Farinha J., Mateus C., Soares N.: Cash holdings and earnings quality: evidence from the Main and Alternative UK markets, International Review of Financial Analysis 56/2018, p. 238-252.
 15. FADN Public Database (SO), https://agridata.ec.europa.eu/extensions/FADNPublicDatabase/ FADNPublicDatabase.html (access: 15.10.2020).
 16. Franc-Dąbrowska J.: Crawling financialization in Central and Eastern Europe - on the example of Agriculture, Economia Agro-Alimentare 21, 3/2019, p. 1-19, https://doi.org/10.3280/ ECAG2019-0030062019
 17. Garcia-Teruel P.J., Martinez-Solano, P.: On the Determinants of SME Cash Holdings: Evidence from Spain, Journal of Business Finance & Accounting, 35 (1), (2)/2008, p. 127-149, https://www.doi.org/10.1111/j.1468-5957.2007.02022.x
 18. Global Risks 2013 Eight Edytion, Committed to Improving the State of The Word, World Economic Forum, Swizerland 2013
 19. Goodwin B.K., Mishra A.K.: Are decoupled farm program payment really decoupled? An empirical evaluation,. American Journal of Agricultural Economics, 88/2006, p. 73-89.
 20. Guizani M.: The financial determinants of corporate cash holdings in an oil rich country: Evidence from Kingdom of Saudi Arabia,. Borsa Instanbul Review, 17, 3/2007, p. 133-143.
 21. Isshaq Z., Bokpin G.A., Mensah Onymah J.: Corporate governance, ownership stucture, cash holdings, and firm value on the Ghana Stock Exchange, Journal of Risk Finance, 10, 5/ 2009, p. 488-499, https://doi.org/10.1108/15265940911001394
 22. Khanal A.R., Omobitan O.: Rural Finance, Capital Constrained Small Farms, and Financial Performance: Findings from a Primary Survey, Journal of Agricultural and Applied Economics, 52, 2/2020, p. 288-307. https://doi.org/10.1017/aae.2019.45
 23. Kropp J.D., Katchova A.L.: The effects of direct payments on liquidity and repayment capacity of beginning farmers,. Agricultural Finance Review, 71/2001, 3, p. 347-365.
 24. Levitas E., McFadyen, M.A.: Managing liquidity in research-intensive firms: signaling and cash flow effects of patents and alliance activities,. Strategic Management Journal, 30/2009, p. 659-678.
 25. Lian Y., Sepehri M., Foley M.: Corporate cash holdings and financial crisis: an empirical study of Chinese companies, Eurasian Business Review, 1, 2/2011, p. 112-124.
 26. Martinez-Sola C., Garcia-Teruel P. J., Martinez-Solano P.: (2018). Cash holdings in SMEs: speed of adjustment, growth and financing,. Small Business Economics Journal, 51 (4)/2018, p. 823-842. https://www.doi.org/10.1007/s11187-018-9990-y
 27. Ojo T.O., Ogundeji A.A., Babu S.C., Alimi T.: (2020). Estimating financing gaps in rice production in Southwestern Nigeria. Economic Structures, 9, 12/2020, p. 1-18. https://doi.org/10.1186/s40008-020-0190-y
 28. Ozkan A., Ozkan N.: Corporate cash holdings: an empirical investigation of UK companies. Journal of Banking and Finance, 28 (9)/2004, p. 2103-2134.
 29. Pastor C.C., Gama P.M.: Determinant Factors of Cash Holdings: Evidence from Portuguese SMEs. International Journal of Business and Management, 8, 1/2013, p. 104-112.
 30. Pawłowski M.: Modele dyskryminacyjnew ocenie ryzyka wpadłosci emitenta obligacji korporacyjnych. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 19 (68)/2018, p. 211-222,. https://doi.org/10.22630/PEFIM/2018.19.68.18
 31. Singh K., Misra M.: Finacial determinants of cash holdings levels: An analysis of Indian agricultural enterprises. Agricultural Economics - Czech, 65 (5)/2019, p. 240-248.
 32. Trejo-Pech P.O, Gunderson M.A., Baker T.G., Gray A.W., Boehlje M.D.: Assessing Cash Holdings in Agribusiness. International Food and Agribusiness Management Association, 18, 4/2015, p. 85-105.
 33. Tursunov B.O.: Aspect of Financial Security of Industrial Enterprises Under Influence of Global Crisis, Asian Journal of Technology & Management Research 10, 01/2020, p. 116-122.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.28.77.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu