BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ginter Agnieszka (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland)
Tytuł
The Provision of Environmental Benefits By Small Farms from a Regional Perspective - Selected Problems
Dostarczanie korzyści środowiskowych przez małe gospodarstwa rolne w ujęciu regionalnym - wybrane problemy
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, nr 28 (77), s. 51-61, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Gospodarstwa rolne, Zróżnicowanie regionalne, Rolnictwo ekologiczne, Analiza regionalna, Analiza porównawcza, Analiza statystyczna, Korzyści ekologiczne
Environmental protection, Arable farm, Regional diversity, Ecological agriculture, Regional analysis, Comparative analysis, Statistical analysis, Ecological benefits
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q12, Q18
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmieniający się model funkcjonowania rolnictwa niesie ze sobą nowe kierunki jego rozwoju, w tym nowych jego funkcji związanych z dostarczaniem korzyści środowiskowych. Ochrona środowiska stała się najważniejszym punktem odniesienia w kształtowaniu wszystkich polityk realizowanych przez Unie Europejską (UE), w tym Wspólnej Polityki Rolnej, a rolnicy jako główni jej beneficjenci powinni mieć to na uwadze. Decyzje producentów rolnych podejmowane w procesach produkcyjnych mają duże znaczenie dla środowiska. Celem pracy było ukazanie i analiza regionalnego zróżnicowania korzyści środowiskowych dostarczanych przez małe gospodarstwa rolne na przykładzie wybranych cech gospodarstw. Dane do analizy pozyskano z Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (Polski FADN) z trzech lat, tj. 2017, 2018 i 2019. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej i statystycznej stwierdzono, że dostarczanie korzyści środowiskowych przez małe gospodarstwa rolne jest regionalnie zróżnicowane. Ochrona gleby i działania prośrodowiskowe są szczególnie podkreślane w nowych rozwiązaniach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wymagać to będzie przede wszystkim transferu wiedzy na poziomie instytucjonalnego otoczenia rolnictwa (przede wszystkim o charakterze doradczym) nie tylko w skali kraju, ale i regionu. (abstrakt oryginalny)

The changing model of functioning of agriculture brings new directions of its development, including functions related to providing environmental benefits. Environmental protection has become the most important point of reference in shaping all policies implemented by the European Union (EU), including the Common Agricultural Policy. Farmers, as its main beneficiaries, should take this into account. Decisions made by agricultural producers in their production processes are of great importance to the environment. The aim of the paper was to show and analyze regional differentiation of environmental benefits resulting from the functioning of small farms on the example of selected farm characteristics. The data for the analysis was obtained from the System of Collection and Use of Farm Accounting Data (Polish FADN) from three years (2017, 2018 and 2019). On the basis of a comparative and statistical analysis, it was concluded that the provision of environmental benefits by small farms is regionally differentiated. Soil protection and pro-environmental measures are emphasized in the Common Agricultural Policy's new arrangements for 2023-2027. This will primarily require knowledge transfer at the level of the institutional environment of agriculture (primarily of an advisory nature) at the national and regional level. (original abstract)(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baum R., Śleszyński J.: Nowe funkcje rolnictwa - dostarczanie dóbr publicznych, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Rolnictwa i Agrobiznesu 11,2/2020, p. 19-23.
 2. Biernat-Jarka A.: Dobra publiczne w rolnictwie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1 (346)/2016, p. 144-154. (Crossref)
 3. Bouwma I., Schleyer C., Primmer E., Winkler K.J., Berry P., Yang Y., Carmen E., Spulerova J., Bezak P., Preda E., Vadineanu A.: Adoption of the ecosystem services concept in EU policies, Ecosystem Services, 29/2018, p. 213-222. (Crossref)
 4. Czekaj M., Szafrańska M., Żmija K., Satoła Ł., Płonka A., Żmija D., Tyran E., Puchała J.: Rola małych gospodarstw rolnych. Diagnoza i perspektywy na przyszłość na przykładzie Podregionu Rzeszowskiego, Difin, Warszawa 2020.
 5. Duer I.: Dobra publiczne użytkowane i dostarczane przez rolnictwo - wspierane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, Studia i raporty IUNG-PIB, 21/2010, p. 85-96.
 6. Gałązka A., Smreczak B.: Jakość gleb użytkowanych rolniczo i wskaźniki jej oceny, Studia i raporty JUNG-PIB, 54, 8/2017, p. 7.
 7. Ginter A.: Małe gospodarstwa rolne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju i Zielonego Ładu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2021, p. 7.
 8. Glura J: Wielofunkcyjne leśnictwo jako element dobrobytu człowieka, [in:] K.Kanennberg, H.Szramka (eds), Zarządzanie ochroną przyrody w lasach, Wyższa Szkoła Zarządzania w Tucholi, Tuchola 2007, p. 134-140.
 9. Grzelak A.: Akumulacja majątku w gospodarstwach rolnych w Polsce ze względu na typy produkcyjne i kontekst paradygmatu rozwoju zrównoważonego, Zagadnienie Ekonomiki Rolnej, 360, 3/2019, p. 89. (Crossref)
 10. Jaworowicz-Rudolf A.: Środowisko jako dobro chronione, [in:] Z. Duniewska (ed.), Dobra chronione w prawie administracyjnym, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014, p. 169-178. (Crossref)
 11. Jones J., Silcock P., Uetake T.: Public goods and externalities: agri-environmental policy measures in the United Kingdom, OECD Food, Agriculture and Fisheries Paper, Paris 2015.
 12. Louhichi K., Ciaian P., Espinose M., Perni A., Gomez y Paloma S.: Economic impacts of CAP greening: application of an EU-wide individual farm model for CAP analysis (IFM-CAP), European Review of Agricultural Economics 45 (2)/2018, p. 205-238. (Crossref)
 13. Machoń M.: Gospodarka leśna w obliczu potrzeb ochrony przyrody, Roczniki Administracji i Prawa, 13/2013, p. 155-171.
 14. Maciejczak M.: Rolnictwo i obszary wiejskie źródłem dóbr publicznych - przegląd literatury, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 75/2009, p. 121-134.
 15. Melece L., Shena I.: Valuation of public goods and ecosystems services providing by agriculture. Engineering For Rural Development 2018.,Conference paper: Proceeding 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, Jelgava, 23-25.05.2018. (Crossref)
 16. Nowak D., Bilski Z., Kajdan-Zysnarska I.: Metody wpływające na poprawę żyzności gleby, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział Poznań, Poznań 2019.
 17. Olejniczak B., Maciantowicz M.: Zagrożenia biotyczne i abiotyczne na terenie Leśnego Kompleksu "Bory Lubuskie" i podejmowane działania zapobiegawcze, Inżynieria Środowiska, 13/2007, p. 326-332 .
 18. Pannell D., Roberts A.: Public goods and externalities: Agrienvironmental policy measures in Australia, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers No 80, OECD Publishing, Paris 2015.
 19. Salek L., Sivacioglu A.: Forests for future - multifunctional forests, International Journal of Plant and Soil Science, 24 (6)/2018, p. 1-9. (Crossref)
 20. Sazońska B.: Zasady prowadzenia gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, Radom 2020.
 21. Sepp K.: Landscape Functions and Ecosystem Services, Rural Development and Land Use, 3 (2)/2012, p. 39-51.
 22. Somasundaram E., Udhaya Nandhini D., Meyyappan M.: Organic crop production techniques, [in:] E. Somasundaram, D. Udhaya Nandhini, M. Meyyappan (eds), Principles of organic farming, CRC Press, London 2021, p. 252-270. (Crossref)
 23. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627.
 24. Vanni F: Agriculture and Public Goods - The Role of Collective Action, Springer Science+Business Media, Dordrecht 2014. (Crossref)
 25. Wigier M., Podstawka M.: Measurement of the effectiveness of public aid for farms in Poland, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 26 (75)/2021, p. 68-78. (Crossref)
 26. Wilkin J.: Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych, [in:] J.Wilkin (ed.) Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR-PAN, Warszawa 2010, p. 43-53. (Crossref)
 27. Zaniewicz-Bajkowska A., Franczuk J., Rosa R., Kosterna E.: Nawozy zielone na Mazowszu, Wydawnictwo Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.28.77.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu