BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutsalenko Liubov (University of Life and Environmental Sciences of Ukraine), Hutsalenko Oleksandr (Vinnytsia Technical Vocational College), Marchuk Uliana (Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman), Serhiy Zabolotnyy (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
The Evolution of the Energy Systems of Ukraine and the Organization of Management Accounting in Energy Companies in Conditions of Risk
Ewolucja systemów energetycznych Ukrainy i organizacja rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach energetycznych w warunkach ryzyka
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, nr 28 (77), s. 79-91, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Przedsiębiorstwo energetyczne, Elektrownie, Zużycie energii
Management accounting, Energy distribution companies, Power station, Energy use
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M40, B14, M
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Niezbędnym warunkiem rozwoju Ukrainy jest racjonalnie ukształtowany system energetyczny, który zaspokaja zapotrzebowanie na energię elektryczną społeczeństwa i zapewnia sprawne funkcjonowanie gospodarki narodowej. Artykuł przedstawia charakterystykę różnych typów elektrowni w Ukrainie, takich jak cieplne, wodne, jądrowe, geotermalne, pływowe. Ponadto wskazano udział wkładu Ukrainy w zaopatrzenie energetyczne innych krajów. Obecnie Zjednoczony System Energetyczny Ukrainy jest jednym z najważniejszych ośrodków w Europie, w którego skład wchodzi siedem regionalnych systemów energetycznych (REES), w tym Dniprowski, Zachodni, Krymski, Południowy, Południowo-Zachodni, Północny oraz Środkowy. Badania prezentują strukturę zużycia energii elektrycznej według różnych grup odbiorców w Ukrainie. Przedstawiono skalę zniszczenia zdolności energetycznych Ukrainy przez działania militarne Rosji. Wyróżniono kwestię rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z alternatywnych źródeł energii w Ukrainie. Stałe ryzyka i zagrożenie zniszczenia obiektów systemu energetycznego motywują zarządzających podmiotami gospodarczymi do rzetelnego poszukiwania narzędzi do szybkiego i precyzyjnego rozwiązywania zadań w celu uniknięcia sytuacji krytycznych. System rachunkowości, w szczególności rachunkowość zarządcza, uzupełnia wymiar informacyjny, zapewniając terminowość przekazywania kierownictwu zaleceń dotyczących podejmowania decyzji zarządczych. Wyróżniono i opisano etapy wdrażania rachunkowości zarządczej w spółkach energetycznych Ukrainy. Podkreślono skuteczność rachunkowości zarządczej w tym aspekcie. (abstrakt oryginalny)

An essential prerequisite for the development of Ukraine is a rationally formed energy system that covers the electricity demand of society and assures the smooth functioning of the national economy. The study presents the characteristics of different types of power plants in Ukraine, such as thermal, hydraulic, nuclear, geothermal, and tidal. Furthermore, the share of Ukraine's contribution to the energy supply of other countries is indicated. Today, the United Energy System of Ukraine is one of Europe's most significant energy complexes with seven regional electric power systems (REES), including Dnipro, Western, Crimean, Southern, Southwestern, Northern, and Central. The research presents the structure of electricity consumption by consumer groups in Ukraine. It indicates the extent of the destruction of Ukraine's energy capacities by Russia's invasion. The issue of developing electricity production from alternative energy sources in Ukraine is discussed. Permanent risks and the threat of destruction of energy system objects encourage managers of economic entities to carefully search for quick and accurate problem-solving tools for avoiding critical situations. The accounting system, in particular, management accounting, provides the informational component that satisfies the timeliness of providing boards with recommendations on making managerial decisions. The study highlights and describes the stages of implementation of management accounting in energy supply companies in Ukraine. The effectiveness of management accounting in this aspect is emphasized. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. About the main indicators of the work of the PEK of Ukraine for January-December 2021, NGO Scientific and Technical Union of Power Engineers and Electrical Engineers of Ukraine, Kyiv 2022
 2. Age of nuclear reactors in Ukraine, Ecoaction, 2022. https://en.ecoaction.org.ua (access: 21.11.2022).
 3. Baker&McKinsey, https://www.bakermckenzie.com/ (access: 02.12.2022).
 4. Energy during the war in Ukraine: what changes in regulation? Jurliga, 2022, https://jurliga.liga-zakon.net/aktualno/12602_energetika-pd-chas-vyni-v-ukran-yak-zmni-v-regulyuvann (access: 03.12.2022).
 5. Eurostat database nrg_bal_peh, https://euracoal.eu/info/euracoal-eu-statistics/ (access: 14.04.2022).
 6. Goke L., Kendziorski M., Kemfert C., Hirschhausen C.V.: Accounting for spatiality of renewables and storage in transmission planning. Energy Economics, 113/2022, https://www.doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106190/ (Crossref)
 7. Golov S.F.: Uprawlinśkyj oblik i kontrolinh: koncepciji ta zastosuwannia, Wisnyk KNTEU: Naukowo-praktycznyj żurnał, 5/2007, p. 82-87.
 8. History of energy, Ministry of Energy of Ukraine, 2022, https://www.mev.gov.ua/storinka/istoriya-enerhetyky/ (access: 11.11.2022).
 9. Levitska I.O.: Management accounting and audit of costs for the supply and transmission of electrical energy of energy supply companies of Ukraine: Diss... candidate, Economy Sciences, 08.00.09/2015. p. 247-248.
 10. Levitska S.O., Stovpovets I.V.: Administrative (internal) accounting of business entities: organization methodology, development prospects. Bulletin of the National University of Water Management and Nature Management, Economy. Rivne: NUVHP, 2 (38)/2007, p. 199-209.
 11. Makhdoomi H., Moshtagh J.: Optimal Scheduling of Electrical Storage System and Flexible Loads to Participate in Energy and Flexible Ramping Product Markets, Journal of Operation and Automation in Power Engineering, 11(3)/2023, p. 203-212, https://www.doi.org/10.22098/JOAPE.2023.10258.1729/.
 12. Shapoval S., Spodyniuk N., Datsko O., Shapoval P.: Research of efficiency of solar coating in the heat supply system. Pollack Periodica, 17(1)/2022, p. 128-132, https://www.doi.org/10.1556/606.2021.00420 (Crossref)
 13. System energetyczny Ukrainy, Biuro PTPiREE, 2022, https://e-elektryczna.pl/rynek-i-regulacje/system-energetyczny-ukrainy/ (access: 22.11.2022).
 14. Ukrainians are asked to limit electricity consumption on the evening of October 10, Zhytomyr.info, 2022, https://www.zhitomir.info/news_210164.html/ (access: 22.11.2022).
 15. Yakymchuk A., Kardash O., Popadynets N., Yakubiv V., Maksymiv Y., Hryhoruk I., Kotsko T.: Modeling and governance of the Country's energy security: The example of Ukraine, International Journal of Energy Economics and Policy, 12 (5)/2022, p. 280-286. (Crossref)
 16. Zakeri B., Paulavets K., Barreto-Gomez L., Echeverri L.G., Pachauri S., Boza-Kiss B., Pouya S.: Pandemic, war, and global energy transitions, Energies, 15(17)/2022,6114, https://www.doi.org10.3390/en15176114/ (Crossref)
 17. Zhou X.-Yin., Lu G., Xu Z., Yan X., Khu S., Yang J., Zhao, J.: Influence of Russia-Ukraine war on the global energy and food security. Resources, Conservation and Recycling, 188/2023, 106657, https://www.doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106657/ (Crossref)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.28.77.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu