BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczylas-Tworek Agnieszka (University of Lodz)
Tytuł
Fraud Risk in Times of Crisis and the Development of Its Mitigation Tools
Ryzyko oszustw w czasach kryzysu i rozwój narzędzi je ograniczających
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, nr 28 (77), s. 129-140, tab., wykr., bibliogr. 38 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Wykrywanie oszustw, Nadużycia gospodarcze, Ryzyko, Kryzys gospodarczy, Przestępstwa gospodarcze, Zwalczanie przestępczości gospodarczej, Zarządzanie ryzykiem
Fraud detection, Economic frauds, Risk, Economic crisis, Economic crimes, Fight against economic crime, Risk management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D81, D82, D84, D85
streszcz., summ.
Abstrakt
Zjawisko oszustw towarzyszy organizacjom od początku ich istnienia. Jego skala i częstotliwość występowania zmienia się wraz z sytuacją ekonomiczną, prawną i gospodarczą zachodzącą na rykach krajowym i międzynarodowym. Czynnikami sprzyjającym jego eskalacji są sytuacje kryzysowe, których determinant należy upatrywać zarówno w czynnikach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Stąd celem ograniczenia prawdopodobieństwa występowania i skutków oddziaływania ryzyka oszustw na organizację, należy podejmować odpowiednie działania i wdrażać mechanizmy kontrolne. Celem publikacji jest analiza rozwoju mechanizmów ograniczania oszustw i nadużyć, zdiagnozowanych na podstawie cyklicznych badań zjawiska oszustw, prowadzonych przez organizację ACFE w latach 2006-2022 oraz ocena stopnia ich zastosowania w polskich podmiotach gospodarczych. Podstawową metodą badawczą była analiza ilościowa i jakościowa. Przeprowadzone analizy wykazały, że podmioty wykorzystują ba- dane mechanizmy ograniczania ryzyka oszustw i nadużyć. Jednakże powszechność ich zastosowania postępuje stosownie do wdrażanych regulacji prawnych i wytycznych. Oznacza to, że działalność instytucji i organizacji państwowych oraz międzynarodowa ma znaczący wpływ na rozwój mechanizmów ograniczania oszustw i nadużyć. (abstrakt oryginalny)

The phenomenon of fraud has accompanied organizations since their beginnings. Its scale and frequency of occurrence are changing with the economic, legal and economic situation in the domestic and international markets. The factors conducive to its escalation are crisis situations, the determinants of which are to be found in both external and internal factors. Hence, in order to reduce the probability of occurrence and the effects of the impact of fraud risk on the organization, it is necessary to take appropriate measures and implement control mechanisms. The purpose of the publication is to analyze the development of anti-fraud controls diagnosed on the basis of periodic studies of the phenomenon of fraud and conducted by the ACFE organization between 2006-2022 and to assess the degree of their application in Polish business entities. The basic research method was quantitative and qualitative analysis. The analyses carried out showed that entities use anti-fraud controls. However, the prevalence of their application is progressing in accordance with the implementation of legal regulations and guidelines in this area. This means that state and international organizations' activities significantly impact the development of anti-fraud controls. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ACFE Report of Occupation 2006-2022, https://www.acfe.com/fraud-resources/report-to-the-nations-archive (access: 28.08.2022).
 2. Adeyemo, K. A.:, Frauds in Nigerian Banks: Nature, Deep-Seated Causes, Aftermaths and Probable Remedies, Mediterranean Journal of Social Sciences, 3 (2)/2012, p. 279-289.
 3. Akerlof A. G., Shiller R. J, Shiller, R: Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, Princeton University, Princeton 2009.
 4. Akerlof G.:, The Market for Lemons: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism, Quarterly Journal of Economics, 84 (3)/1970, p. 488-500. (Crossref)
 5. Akerlof G.A., Shiller R. J.:, Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa wyd. 2, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2021.
 6. Armstrong Ch.S., Core J.E., Taylor D.J., Verrecchia R.E:, When does information asymmetry affect the cost of capital, Journal of Accounting Research, 49, 1/2011, p. 1-140. (Crossref)
 7. Bekiaris M., Papachristou G.:, Corporate and accounting fraud: Types, causes and fraudster's business profile, Corporate Ownership & Control, 15 (1-2)/2017, p.467-475, http://doi.org/10.22495/cocv15i1c2p15 (Crossref)
 8. Bernat T., Hawran K., Kowalik J.: Asymetria informacji w modelu pryncypał-agent - wyniki badań eksperymentalnych, Przedsiębiorstwo i Region, 8/2016, p. 65-75, https://doi.org/10.15584/pir.2016.8.7 (Crossref)
 9. Blajer-Gołębiewska A.:, Modelowanie niepełnej informacji za pomocą teorii gier, [in:] D. Kopycińska (ed.), Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, p. 58-67.
 10. Boateng A.A, Boateng G.O, Acquah H., A Literature Review of Fraud Risk Management in Micro Finance Institutions in Ghana, 5(11) November 2020, Research Journal of Finance and Accounting. : A Literature Review of Fraud Risk Management in Micro Finance Institutions in Ghana, Research Journal of Finance and Accounting, 5 (11)/2020, p. 42-52.
 11. Bochenek M.: Lekcja z historii kryzysów gospodarczych na świcie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 39, 1/2009, p. 54-62.
 12. Bochenek M.: Rozważania historyczno-semantyczne na temat kryzysów ekonomicznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, 63, 2/2012, p. 147-159. (Crossref)
 13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefi- nansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz gupy, Dz.Urz UE 15.11.2014, L. 33/1.
 14. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GWP 2016, Giełda Papierów Wartościowych, 2016, p. 1-24, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf (access: 28.08.2022).
 15. Dopfer K.: The Economic Agent as Rule Maker and Rule User: Homo Sapiens, Economicus, Journal of Evolutionary Economics, 14/2004, p. 177-195. (Crossref)
 16. Dorris B.: Coronavirus Pandemic is a Perfect Storm for Fraud, ACFE, 2020, https://www.acfeinsights.com/acfe-insights/coronavirus-pandemic-is-a-perfect-storm-for-fraud (access: 29.08.2022).
 17. Dunn S.P., Pressman S.:, The Economic Contributions of John Kenneth Galbraith, Review of Political Economy, 17, 2/2005, p. 161-209. (Crossref)
 18. Dzionek-Kozłowska J., Model homo economicus. Geneza, ewolucja wpływ na rzeczywistość gospodarczą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018. (Crossref)
 19. Global profiles of the fraudster: Technology enables and weak controls fuel the fraud, KPMG, 2016, https://advisory.kpmg.us/articles/2017/global-profiles-of-the-fraudster.html (access: 28.09.2022).
 20. Hermanson, D. R., Justice, S., Ramammorti, S., & Riley Jr, R. A.:, Unique Characteristics of Predator Frauds, Journal of Forensic Accounting Research, In-Press, 2 (1)/2017, p. A31-A4, https://doi.org/10.2308/jfar-51747 (Crossref)
 21. Issing O.: The COVID-19 crisis: A Hamilton moment for the European Union? International Finance 2020, p. 340-347, https://doi.org/10.1111/infi.12377 (Crossref)
 22. Karpoff, J., Lee, D., Martin, G.: The consequences to managers for financial misrepresen- tation, Journal of Financial Economics, 88(2)/ 2008, p. 193-215, https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.06.003 (Crossref)
 23. Kutera M.:, Nadużycia finansowe. Wykrywanie i zapobieganie, Difin, Warszawa 2016.
 24. Mączyńska E., Mączyńska E.:, Kryzysy jako impulsy zmian systemów społeczno-gospodarczych, Mazowsze Studia Regionalne, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, 37, 2/2021, p. 11-32. (Crossref)
 25. Mączyńska E.:, Niezbywalne funkcje państwa - refleksje wokół książki G.A. Akerlofa i R.J. Shillera pt. Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa, PTE, Warszawa 2017.
 26. Marmot M., Bloomer E., Goldblatt P.:, The Role of Social Determinants in Tackling Health Objectives in a Context of Economic Crisis, Public Health Reviews, 9/2013, p. 1-24. (Crossref)
 27. Mirrles A.:, Information and Incentives. The Economics of Carrots and Sticks, The Economic Journal, 107/1997, https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.1997.tb00050.x (Crossref)
 28. Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations, ACFE, Austin TX 2022.
 29. Occupational Fraud: A Study of the Impact of an Economic Recession, ACFE, Austin TX 2019.
 30. Oleński J.:, Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
 31. Omar N., Johari Z.A., Hasnan S.:, Corporate Culture and the Occurrence of Financial Statement Fraud: A Review of Literature, Procedia Economics and Finance, 31/2015, p. 367-372. (Crossref)
 32. Rist G.: The History of development. From western origin to global faith, Zed Books, London, New York 2014.
 33. Słomski D.: Takiej kumulacji zagrożeń dla biznesu nie było od lat 80. Oto sześć głównych powodów, Bussines Insider, 2022, https://businessinsider.com.pl/biznes/glowne-problemy-przedsiebiorcow-takiej-kumulacji-nie-bylo-od-lat-80/xm98tn8 (access: 28.08.2022).
 34. Tarcza antyfraudowa - jak zapobiegać nadużyciom w czasie kryzysu?, PwC, 2020, https://www.pwc.pl/pl/artykuly/tarcza-antyfraudowa-jak-zapobiegac-naduzyciom-w-czasie-kryzysu.html (access: 28.08.2022).
 35. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 as amand., art. 49b ust. 2 pkt. 3 i 5.
 36. Wach K.:, Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych, Horyzonty Wychowania, 9 (17)/2010, p. 95-105.
 37. Wachnik B.:, Model przyczynowy zjawiska asymetrii informacji w informatycznym przedsięwzięciu wdrożeniowym, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin, 52, 2/2018, p. 172-183. https://doi.org/10.17951/h.2018.52.2.171-183 (Crossref)
 38. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Komisja Nadzoru Finansowego, 2014, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/knf_140904_Zasady_ladu_korporacyjnego_22072014_38575.pdf (access: 28.08.2022).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.28.77.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu