BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dereń Aldona Małgorzata (Wrocław University of Technology), Skonieczny Jan (Wrocław University of Technology)
Tytuł
Silver Entrepreneurship as an Instrument for Activating Seniors on the Labor Market in Poland
Srebrna przedsiębiorczość jako instrument aktywizacji seniorów na rynku pracy w Polsce
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 6 (149), s. 11-25, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Gospodarka, Przedsiębiorczość, Ludzie starsi, Srebrna gospodarka, Aktywność zawodowa osób starszych, Aktywizacja rynku pracy
Economy, Entrepreneurship, Elderly people, Silver economy, Working activity of the elderly, Labour market activation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J14, L26, M51, M54
summ., streszcz.
Abstrakt
Dotychczasowy dyskurs dotyczący aktywizacji zawodowej seniorów opierał się na paradygmacie "o starzejącym się społeczeństwie". Postępujące starzenie się populacji rodzi nowe wyzwania dla życia społeczno-gospodarczego. Negatywnymi zjawiskami tych zmian - w opinii wielu autorów - są: wycofywanie się z życia publicznego, samotność, a nawet dyskryminacja seniorów. Zapobieganie tym zjawiskom jest szeroko opisywane w literaturze, znajdując swój wyraz np. w teoriach wycofywania się, aktywności, wymiany, modernizacji czy teorii społecznej kompetencji i wyłamywania się. Nie negując tych podejść i koncepcji, autorzy zaproponowali spojrzenie na aktywność seniorów przez paradygmat "wydłużenia życia człowieka", który faktycznie może oznaczać prolongatę ich aktywności zawodowej. Oczywiście wymaga to przebudowy modelu społeczno-gospodarczego w wymiarze zarówno mikro-, jak i makrospołecznym, z myślą o adaptacji względem starzenia się społeczeństwa, jego przejawów i następstw. W artykule zaprezentowano srebrną przedsiębiorczość jako instrument aktywizacji zawodowej seniorów, mający na celu inkluzję oraz wykorzystanie wiedzy, potencjału i doświadczenia osób starszych. Koncepcję srebrnej przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza kształtowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych seniorów, autorzy artykułu przyjęli za komponent teorii przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

The current discourse on the professional activation of seniors is based on the "aging society" paradigm. The progressive aging of the population creates new challenges for socio-economic life. The negative phenomena of these changes are withdrawal from public life, loneliness, and even discrimination against seniors. Prevention of these phenomena is widely described in the literature, finding its expression in theories of withdrawal, activity, exchange, modernization, or in the theory of social competence and breaking away, for example. Without negating these theories and concepts, we propose a look at the activity of seniors through the paradigm of "extending human life," which may actually mean their prolonged professional activity. Of course, this requires the reconstruction of the socio-economic model in both the micro and macro social dimensions with a view to adapting to the aging of society, its manifestations, and consequences. In the article, we present silver entrepreneurship as an instrument of professional activation of seniors that is aimed at the inclusion and utilization of the knowledge, potential, and experience of older people. We perceive the concept of silver entrepreneurship as a component of the theory of entrepreneurship, especially the shaping of the entrepreneurial attitudes and behaviors of seniors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego [Study of the factors determining the maintenance and return to the labor market of people from older age groups in the area of Lower Silesian Voivodeship] (2021), Dolnośląski Urząd Pracy [Lower Silesian Employment Office], Wałbrzych, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy [Lower Silesian Voivodeship Employment Office] - < ?php echo Badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego; ? > (dwup.pl) (accessed on August 2, 2022).
 2. Chandler, A. D. (1977). The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
 3. Council of the European Union (2007). Resolution of the Council of the European Union: Opportunities and Challenges of Demographic Change in Europe: (6226/07). Brussels (accessed: February 2, 2007).
 4. Conway, A., Kenneally, M., Woods, N., Thummel, A., and Ryan, M. (2014). The Implications of Regional and National Demographic Projections for Future GMS Costs in Ireland through to 2026. BMC Health Services Research, 14(1), p. 477, https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-477.
 5. Dereń, A. M. and Skonieczny, J. (2019). The Yellow Organization as an Integrative Stage in the F. Laloux's Organization Model. Humanities and Social Sciences, vol. 24, no. 4, pp. 33-39.
 6. Dodds, A. (2013). Comparative Public Policy. New York, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
 7. European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, in Worthington, H., Simmonds, P., Farla, K., et al., The Silver Economy: Final Report, Publications Office, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2759/685036 (accessed August 3, 2022).
 8. Europe's Demographic Future: Facts and Figures on Challenges and Opportunities (2007). European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit E.1, https://www.cerp.carloalberto.org/europes-demographic-future-facts-figures-challenges-opportunities-2/ (Accessed: August 3, 2022).
 9. González-Oñate, C., Fanjul-Peyró, C., and Cabezuelo-Lorenzo, F. (2015). Use, Consumption and Knowledge of New Technologies by Elderly People in France, United Kingdom and Spain, Comunicar 23(45), July, DOI: 10.3916/C45-2015-02.
 10. Heimonen T. (2013). Entrepreneurship in Golden Years - Creative Opportunity or Not, China-USA Business Review, January, Vol. 12, No. 1, pp. 52-66.
 11. Hysa, B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową [Managing generational diversity], Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej [Silesian University of Technology Scientific Papers], Organizacja i Zarządzanie [Orgainzation and Management], Tome 97, Collection No. 1964.
 12. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 rok (2020) [Information on the situation of elderly persons in Poland for the year 2019], Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej [Ministry for Family and Social Policy], Warsaw, https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-o-sytuacji-osob-starszych-w-polsce-za-rok-2019, pp. 7-8 (accessed: August 8, 2022).
 13. Kautonen, T. (2013). Senior Entrepreneurship. A Background Paper for the OECD Center for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, https://www.oecd.org/cfe/leed/senior_bp_final.pdf (Accessed: August 2, 2022).
 14. Kohlbacher, F., Gudorf, P., and Herstatt, C. (2011). Japan's Growing Silver Market - An Attractive Business Opportunity for Foreign Companies? in M. Boppel, S. Boehm, and S. Kunisch (Editors), From Grey to Silver: Managing the Demographic Change Successfully, Heidelberg, Germany: Springer, pp. 189-205.
 15. Kohlbacher, F. and Herstatt, C. (2008). The Silver Market Phenomenon: Business Opportunities in an Era of Demographic Change, Berlin, Heidelberg: Springer, pp. V-VI.
 16. Kohlbacher, F., Herstatt, C., and Levsen, N. (2015). Golden Opportunities for Silver Innovation: How Demographic Changes Give Rise to Entrepreneurial Opportunities to Meet the Needs of Older People. Technovation, pp. 39-40 and 73-82. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.05.002.
 17. Kołodziejczyk-Olszak, I. (2014). Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy [Managing mature workers: Challenges and problems], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [University of Łódź Press], Łódź, p. 50.
 18. Laloux F. (2015). Pracować inaczej [Work differently]. Studio EMKA Publishers, Warsaw.
 19. Laperche B., Boutillier S., Djellal F., Ingham M., Liu Z., Picard F., Sophie Reboud, Tanguy C., and Uzunidis D. (2019). Innovating for Elderly People: The Development of Geront'innovations in the French Silver Economy, Technology Analysis & Strategic Management, 31:4, pp. 462-476, DOI: 10.1080/09537325.2018.1520975.
 20. Moody, H. R. and Sasser, J. R. (2012). Aging: Concepts and Controversies (7th Edition), Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 21. Niewiadomska, A. (2017). Przyczyny wykluczenia osób starszych z rynku pracy w Polsce [Reasons for excluding older people from the labor market in Poland], Ekonomia - Wroclaw Economic Review 23/4 (2017). Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 3823, DOI: 10.19195/2084-4093.23.4.9.
 22. Pascha, W. and Storz, C. (2008). How Are Markets Created? The Case of Japan's Silver Market. Working Papers on East Asian Studies, No. 78, https://www.researchgate.net/publication/47397572_How_are_markets_created_The_case_of_Japan's_silver_market#fullTextFileContent (Accessed: August 11, 2022).
 23. Pasupathi, M. and Loeckenhoff, C. E. (2002). Ageist Behavior, in T. D. Nelson (Editor), Ageism: Stereotyping and Prejudice against Older Persons, The MIT Press, Cambrige Massachusetts, pp. 201-246.
 24. Piotrowska, A. (2018). Przedsiębiorczość wśród seniorów w świetle założeń koncepcji silver economy [Entrepreneurship among seniors in light of the assumptions behind the silver economy concept], Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Entrepreneurship and Management], 2018, SAN Publishers | ISSN 2543-8190 Volume XIX, Tome 7, pp. 469-481.
 25. Schøtt, T., Rogoff, E., Herrington, M., and Penny Kew P. (2017). GEM Special Report on Senior Entrepreneurship, Global Entrepreneurship Research Association, www.gemconsortium.org (Accessed: August 2, 2022).
 26. Shapero, A. and Sokol L. (1982). The Social Dimensions of Entrepreneurship, in C. A. Kent, D. L. Sexton, and K. H. Vesper (Editors), Encyclopaedia of Entrepreneurship. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, pp. 72-90.
 27. Sudbury, R. L., Kohlbacher, F., and Hofmeister, A. (2012). A Cross-Cultural Analysis of Pro-Environmental Consumer Behaviour Among Seniors. Journal of Marketing Management, 28(3-4), pp. 290-312. DOI: 10.1080/0267257x.2012.658841.
 28. Szukalski, P. (Editor) (2008). To idzie starość - polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności polski [It's old age that's coming: Social policy and preparations for the aging of the Polish population]. Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych [Institute of Public Affairs Publishers], Warsaw, pp. 129-131.
 29. The Longevity Economy: Generating New Growth and Opportunities for Businesses (2013). A briefing paper prepared by Oxford Economics for AARP, www.aarp.org/content/dam/aarp/home-and-family/personal-technology/2013-10/Longevity-Economy-Generating-New-Growth-AARP.pdf (Accessed: August 11, 2020).
 30. Voss, P., Bodner, E., and Rothermund, K. (2018). Ageism: The Relationship between Age Stereotypes and Age Discrimination, in Ayalon, L. and Tesch-Romer C. (Editors), International Perspectives on Aging Book Series, (Int. Perspect. Aging, Volume 19), pp. 11-31, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73820-8_2 (Accessed: October 18, 2022).
 31. World Population Ageing 2019: Highlights. Department of Economic and Social Affairs Population Division, United Nations, New York, World Population Ageing 2019: Highlights (un.org) (Accessed: August 3, 2022).
 32. Zsarnoczky, M. (2016). Silver Tourism. Conference: International Scientific Days 2016: The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society, pp. 556-563, DOI: 10.15414/isd2016.s7.15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.2043
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu