BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietroń-Pyszczek Agata (Wroclaw University of Economics and Business), Borowska Magdalena (Wroclaw University of Economics and Business)
Tytuł
Generation Z Demand for Mentoring Support
Zapotrzebowanie przedstawicieli pokolenia Z na wsparcie mentorskie
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 6 (149), s. 44-59, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Mentoring, Pokolenie Z, Kariera zawodowa, Badania ankietowe, Wyniki badań
Mentoring, Generation Z, Professional career, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M50
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest ustalenie, czy reprezentanci pokolenia Z wykazują potrzebę wsparcia ze strony mentora. W teoretycznej części artykułu omówiono korzyści mentoringu oraz cechy pokolenia Z. Na podstawie analizy literatury przedmiotu stwierdzono, że pewne charakterystyki tego pokolenia (m.in. oczekiwania wobec kariery, treści pracy, warunków pracy, gratyfikacji) wskazują, iż jego przedstawiciele mogliby być zainteresowani wsparciem mentora. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2019 roku wśród 345 osób urodzonych w latach 1993-1998; wyniki przeanalizowano z uwzględnieniem płci respondentów. W kwestionariuszu ankiety zdefiniowano mentora jako starszego i bardziej doświadczonego pracownika, który w procesie intensywnej interpersonalnej wymiany zapewnia protegowanemu wsparcie, ukierunkowanie i informację zwrotną odnośnie do planów rozwoju profesjonalnego i osobistego. Wnioski z badań dotyczą dwóch zasadniczych pytań badawczych: 1. Czy przedstawiciele pokolenia Z uważają, że realizacja ich kariery zawodowej wymaga wsparcia ze strony mentora? 2. Czy wiedzą, kto może im pomóc w realizacji ich wizji kariery zawodowej? (abstrakt oryginalny)

The article strives to determine whether Generation Z representatives exhibit a need for mentoring support. The theoretical part of the article discusses the benefits of mentoring as well as the characteristics of Generation Z. Based on an analysis of the literature on the subject, it was found that certain characteristics of this generation (including expectations of career, work content, working conditions, and gratification) indicate that its representatives could be interested in the support of a mentor. The empirical part presents the results of a survey conducted in 2019 among 345 people born between 1993 and 1998. These results were analyzed taking into account the sex of the respondents. The survey questionnaire defined a mentor as a senior and more experienced employee who, in a process of intensive interpersonal exchange, provides the mentee with support, direction, and feedback on professional and personal development plans. The conclusions of the study address two main research questions: 1) Do the representatives of Generation Z believe that pursuing their careers requires the support of a mentor? 2) Do they know who can help them achieve their career vision? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen, T. D., Day, R., and Lentz, E. (2005). The Role of Interpersonal Comfort in Mentoring Relationships. Journal of Career Development, 31(3), pp. 155-169. https://doi.org/10.1007/s10871-004-2224-3.
 2. Banerjee-Batist, R., Reio, T. G., and Rocco, T. S. (2019). Mentoring Functions and Outcomes: An Integrative Literature Review of Sociocultural Factors and Individual Differences. Human Resource Development Review. SAGE Publications Ltd., 18(1), pp. 114-162. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1534484318810267.
 3. Baran, M. (2016). The Mentor's Role within the Company. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW [Studies and Materials of the Faculty of Management of the University of Warsaw], 2/2016(21), pp. 132-142. https://doi.org/10.7172/1733-9758.2016.21.11/.
 4. Baran, M. (2018). Uwarunkowania skuteczności mentoringu w organizacji [Conditions for the effectiveness of mentoring in the organization]. Warsaw: PWN Scientific Publishers.
 5. Bohdziewicz, P. (2016). Kotwice kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia Z : kilka wniosków dla zarządzania najmłodszą generacją pracowników [Professional career anchors for representatives of Generation Z: Several conclussions for the management of the youngest generation of workers]. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 6, pp. 57-74.
 6. Clutterbuck, D. (2014). Everyone Needs a Mentor. New York: McGraw-Hill Education.
 7. DuBois, D. L. and Silverthorn, N. (2005). Natural Mentoring Relationships and Adolescent Health: Evidence from a National Study. American Journal of Public Health, 95(3), pp. 518-524. https://doi.org/10.2105/AJPH.2003.031476.
 8. Friedrich, R. and Peterson, M. (2010). The Rise of Generation C: Implications for the World of 2020. https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/2002-2013/rise-generation-c/strategyand-rise-of-generation-c.pdf.
 9. Gajda, J. (2017). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z wobec pracy zawodowej i pracodawcy [Expectations of representatives of Generation Z with respect to professional work and employers]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Scientific Papers of the University of Economics in Wrocław], 491, pp. 158-171.
 10. Gajda, J. (2019). Analiza wybranych aspektów oczekiwań zawodowych przedstawicieli pokoleń Y i Z [Analysis of selected aspects of the professional expectations of the representatives of Generations Y and Z], 5(5), pp. 93-112. http://proxy.lib.sfu.ca/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=trueanddb=bthandAN=139442064andsite=ehost-live.
 11. Garvey, B. (2017). Philosophical Origins of Mentoring: The Critical Narrative Analysis, in D. A. Clutterbuck, F. K. Kochan, L. Lunsford, N. Dominguez, and J. Haddock-Millar (Editors), The SAGE Handbook of Mentoring, pp. 15-34. Sage.
 12. Gocłowska, B. (2019). Praca z młodym pokoleniem - "milenialsi" i pokolenie "Z" [Working with the younger generation: Millennials and Generation Z]. https://doradcawpomocyspolecznej.pl/artykul/praca-z-mlodym-pokoleniem-milenialsi-i-pokolenie-z.
 13. Godlewska-Majkowska, H. and Lipiec, J. (2018). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową zasobów pracy w przestrzeni regionalnej Polski [Managing generational diversity in labor resources in the regional space of Poland]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Papers of the Industry Commission of the Polish Geographical Society], 32(3), pp. 9-25. https://doi.org/10.24917/20801653.323.1.
 14. Hysa, B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową [Managing generational diversity]. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej [Scientific Papers of the Silesian University of Technology], 97(1964), pp. 389-398.
 15. Jabłońska, R. and Billewicz, K. (2016). Pokolenie przełomu w WEB 2.0 [The WEB 2.0 watershed generation]. Acta Universitatis Lodzie, Folia Sociologica, 56, pp. 83-97.
 16. Jagoda, A. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a organizacja czasu i miejsca pracy pracowników [Managing generational diversity and the organization of time]. Marketing i Rynek [Marketing and Market], 3, pp. 209-218.
 17. Jorgensen, B. (2003). Baby Boomers, Generation X and Generation Y: Policy Implications for Defence Forces in the Modern Era. Foresight, 5(4), pp. 41-49.
 18. Kicheva, T. (2017). Management of Employees from Different Generations: Challenge for Bulgarian Managers and HR Professionals. Economic Alternatives, 1, pp. 103-121. https://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/Kicheva_ea_en_br_1_2017.pdf.
 19. Klaffke, M. (2014). Millennials and generation Z - Charakteristika der nachruckenden Arbeitnehmer-Generationen, in Generationen-Management. Konzepte, Instrumente, Good-Practice-Ansatze, pp. 57-82.
 20. Lipińska-Grobelny, A. and Ciesielska, O. (2018). Zaangażowanie w pracę i przywiązanie do organizacji - analiza międzypokoleniowa i międzypłciowa [Engagement in work and attachment to the organization: Analysis by generation and sex]. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 3-4, pp. 129-144.
 21. Lipka, A. (2017). Kapitał generacyjny versus kapitał multigeneracyjny [Generational capital versus multi-generaitonal capital], in A. Lipka and M. Król (Editors), Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia [Managing multi-generational human capital: Selected issues], pp. 47-60. CeDeWu.
 22. Miś, A. (2007). Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji [The concept of developing a professional career in the organization]. Univeristy of Economics in Cracow.
 23. Miś, A. (2010). Menedżer jako doradca i mentor w karierze [The manager as a career advisor and mentor]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Scientific Papers of the University of Economics in Wrocław], 115, pp. 522-532.
 24. Mizuko, I. (2008). Living and Learning with New Media: Summary of Findings from the Digital Youth Project. MacArthur Foundation Reports on Digital Media and Learning, The MIT Press.
 25. Myjak, T. (2016). Rozwijanie potencjału pracowników poprzez mentoring w organizacji opartej na wiedzy [Developing employee potential through mentoring based on knowledge in the organization]. Roczniki Ekonomii i Zarządzania [Economics and Management Yearbooks], 8(44), pp. 137-149. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2016.8(44).2-8.
 26. Oezcelik, G. (2015). Engagement and Retention of the Millennial Generation in the Workplace through Internal Branding. International Journal of Business and Management, 10(3), pp. 99-107.
 27. Parsloe, E., and Wray, M. (2002). Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się [Trainer and mentor: The participation of coaching and mentoring in the process of learning]. Cracow: Oficyna Wydawnicza [Publishing House].
 28. Patterson, C. (2007). The Impact of Generational Diversity in the Workplace. The Diversity Factor, 13(3), pp. 17-22.
 29. Pietroń-Pyszczek, A. and Golej, R. (2018). Mentoring from the Perspective of Developing Creative Competences. Studia i Prace WNEiZ US [Studies and Papers of the Faculty of Economics and Management of the University of Szczecin], 51(2), pp. 77-86. http://doi.org/10.18276/sip.2018.51/2-07.
 30. Sidor-Rządkowska, M. (2016). Wdrażanie programu mentoringu w przedsiębiorstwie - korzyści i zagrożenia [Implementing mentoring programs in the company: Banefits and threats]. Kwartalnik Nauk o Przedsiebiorstwie [Scientific Quarterly on Companies], 3, pp. 62-71.
 31. Sidor-Rządkowska, M. (2018). Mentoring wzajemny jako narzędzie wspierające zarządzanie róznorodnością pokoleniową w firmie Microsoft [Mutual mentoring as a tool supprting managing generational diversity at Microsoft]. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 2(121), pp. 23-31.
 32. Smolbik-Jęczmień, A. (2013). Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y - podobieństwa i różnice [Approach to work and professional careers among representatives of Generational X and Y: Similarities and differences]. Nauki o Zarządzaniu [Management Sciences], 1(14), pp. 89-97.
 33. Smolbik-Jęczmień, A. (2016). Akumulacja kapitału kariery jako istotny czynnik warunkujący osiągnięcie sukcesu w kształtowaniu własnej kariery zawodowej [The accumulation of career capital as a significant factor prerequisite to acheiving success in shaping your own professional career]. Zarządzanie i Finanse [Journal of Management and Finance], 14(2), pp. 337-349.
 34. Smolbik-Jęczmień, A. (2017). Kształtowanie własnej kariery zawodowej w kontekście wielopokoleniowości [Shaping one's own professional career in the context of multiple generations]. Wrocław: University of Economics in Wrocław.
 35. St-Jean, E. (2009). The Role of Mentoring in the Learning Development of the Novice Entrepreneur. International Entrepreneurship and Management Journal, 8(1), pp. 119-140. https://doi.org/10.1007/s11365-009-0130-7.
 36. Stillman, D. and Stillman, J. (2017). Gen Z Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace. HarperCollins.
 37. Ulrych, W. (2022). Potrzeba autonomii pracy wybranych przedstawicieli pokolenia Z w kontekście cech autonomii i praktyk informacji zwrotnej [The need for work autonomy among selected representatives of Genration Z in the context of qualities of autonomy and the practice of feedback]. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 148(5), pp. 67-83. https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.0632.
 38. Zajączkowska, A., Gałusa, H., and Gotowczyc, A. (2016). Vademecum mentorignu, wiedza w pigułce [Manual of mentoring: Knowledge in a nutshell]. Fundacja Forum Mentorów AHA EFFECT [The AHA EFFECT Mentor Forum Foundation].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.2045
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu