BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Topaloglou Lefteris (University of Western Macedonia, Greece), Ioannidis Lefteris (University of Western Macedonia, Greece, Post Graduate Student)
Tytuł
From Transition Management Towards Just Transition and Place-Based Governance. Τhe Case of Western Macedonia in Greece
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2022, vol. 18, nr 3, s. 37-74, tab., rys., bibliogr. s. 67-72
Tytuł własny numeru
Contemporary Research in the Field of Entrepreneurship, Management, and Innovation: Regular Issue
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Sprawiedliwość społeczna, Zielona gospodarka, Zmiany klimatyczne, Zarządzanie zmianami
Management, Social justice, Green economy, Climate change, Change management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H11, H12, H21, H77, F43, F63, G38
streszcz., summ.
Kraj/Region
Grecja
Greece
Abstrakt
CEL: W niniejszym opracowaniu przeanalizowano w jakim stopniu sposoby zarządzania transformacją w regionie Macedonii Zachodniej (Grecja) są skuteczne i sprawiedliwe oraz czy uwzględniają zarządzanie transformacją, sprawiedliwość przestrzenną i elementy związane z miejscem. W tym celu hipoteza przetestowana w tym artykule jest taka, że sprawiedliwość przestrzenna i polityka ukierunkowana terytorialnie mogą wnieść pozytywny wkład w sprawiedliwą i dobrze zarządzaną transformację. W tym kontekście badane pytanie nie dotyczy "kto jest odpowiedzialny za projektowanie i wdrażanie polityki transformacji?", ale "jaka jest równowaga i kombinacja polityk transformacji na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym?". METODYKA: W artykule krytycznie omówiono koncepcję przejścia jako fundamentalnej zmiany społecznej przez pryzmat efektywności i sprawiedliwości. W związku z tym dokładnie zbadano pojęcia zarządzania transformacją i sprawiedliwości przestrzennej. Wprowadzono również pojęcie "miejsca" w tę dyskusję. W związku z tym badane są wyzwania, szanse i wady podejścia terytorialnego w trakcie transformacji. Część empiryczna zawiera mieszankę metod ilościowych i jakościowych, takich jak wykorzystanie kwestionariuszy i spotkań grup fokusowych, poprzedzonych badaniami tła, obejmującymi głównie badania typu desk research. Powyższe różne przypadki pracy empirycznej nie są dla siebie całkowicie nieistotne. Trafność wyników badań jest wzmacniana przez wykorzystanie wielu źródeł dowodów i triangulacji danych. Analiza na poziomie badań empirycznych koncentruje się na Macedonii Zachodniej w Grecji. Region ten ma wszelkie cechy miejscowości zależnej od węgla, w związku z pilną potrzebą zaprojektowania i wdrożenia post-węglowej, sprawiedliwej strategii transformacji. WYNIKI: Biorąc pod uwagę, że transformacja oznacza głęboką i długotrwałą transformację społeczną, gospodarczą i środowiskową, nowe i pionierskie sposoby zarządzania są niezbędne, aby stawić czoła tak wieloaspektowemu wyzwaniu. Dyskurs na temat miejsca, polityk i zarządzania ujawnia potrzebę skupienia się na równowadze i połączeniu integracyjnych i wieloskalowych polityk zamiast definiowania struktur zarządzania i organów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki transformacji. Rozpoczęty w Grecji model zarządzania transformacją znacznie odbiega od kontekstu polityki UE. W rzeczywistości odnotowano znaczne niedociągnięcia w zakresie legitymacji, inkluzywności, zaangażowania społecznego i ogólnej skuteczności. Dowody empiryczne wskazują na raczej wyraźny model odgórny niż hybrydowy. Wyniki pokazują, że model zarządzania zastosowany w przypadku Macedonii Zachodniej nie zawiera ani sprawiedliwości przestrzennej, ani podejścia terytorialnego. IMPLIKACJE: Patrząc na długoterminowy proces transformacji przez pryzmat zarządzania i kształtowania polityki, niniejszy artykuł kwestionuje twierdzenie, że tradycyjny model zarządzania odgórnego jest najbardziej skutecznym i sprawiedliwym podejściem. W tym kontekście dokładnie badane są pojęcia zarządzania tranzycją i sprawiedliwości przestrzennej. Pojęcie "miejsca" jest również osadzone w tej dyskusji. W tym celu analizowane są wyzwania, szanse i wady podejścia terytorialnego. Biorąc pod uwagę, że transformacja jest z natury procesem wieloaspektowym, wielopoziomowym i wielopodmiotowym, skuteczne i sprawiedliwe zarządzanie transformacją powinno odzwierciedlać poglądy różnych podmiotów. W tym sensie wydaje się, że modele wielopoziomowego zarządzania regionami w okresie przejściowym muszą wykorzystywać istniejące interakcje między różnymi poziomami i podmiotami. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Po omówieniu procesu transformacji w odniesieniu do pojęć "zarządzania" i "sprawiedliwości", osadzamy koncepcje sprawiedliwości przestrzennej i podejście oparte na miejscu w praktykach transformacji zarządzania. Pod tym względem lukę między efektywnością a sprawiedliwością, logiką redystrybucji (potrzeby, rezultaty) i polityką rozwoju (rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu) można wypełnić za pomocą tak zwanego "kapitału przestrzenno-terytorialnego" i przestrzennie sprawiedliwego, wielopoziomowego zarządzania. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: This paper examines to what extent the governance modes of transition in the region of Western Macedonia (Greece) are effective and just, and whether they embed transition management, spatial justice, and place-based elements. To this end, the hypothesis tested in this paper is that spatial justice and place-based policy can make a positive contribution to just and well-managed transition. In this framework, the question examined is not about 'who is in charge for designing and implementing transition policies?' but about 'what is the balance and mix of transition policies at the central, regional, and local levels of administration?'. METHODOLOGY: The article critically discussed the concept of transition as a fundamental societal change through the lens of efficiency and justice. Thus, the notions of transition management and spatial justice are thoroughly explored. It also embeds the concept of 'place' in this discussion. Therefore, the challenges, opportunities, and shortcomings of the place-based approach in the course of transition are examined. The empirical section contains a mix of quantitative and qualitative methods, such as the use of questionnaires and focus group meetings, preceded by background research, comprising mainly desk research. The above different cases of empirical work are not entirely irrelevant to each other. The validity of the research findings is strengthened by using multiple sources of evidence and data triangulation. The analysis at the empirical research level focuses on Western Macedonia in Greece. This region has all the characteristics of a coal-dependent locality, under an urgent need to design and implement a post-lignite, just, transition strategy. FINDINGS: Given that transition implies a profound and long-lasting societal, economic, and environmental transformation, new and pioneering modes of governance are necessary to tackle such a multifaceted challenge. The discourse about place, policies, and governance, reveals the need for focusing on a balance and mix of inclusive and multi-scalar policies instead of defining governance structures and bodies in charge for implementing transition policies. The launched transition governance model in Greece considerably deviates from the EU policy context. In fact, substantial shortcomings in terms of legitimacy, inclusiveness, and public engagement and overall effectiveness have been recorded. The empirical evidence reveals a rather clear top-down model than a hybrid one. The findings show that the governance model employed in the case of Western Macedonia, neither embeds spatial justice nor incorporates a place-based approach. IMPLICATIONS: Viewing the long-term process of transition through the lens of governance and policymaking, this paper challenges the assertion that the traditional top-down governance model is the most effective and fair approach. In this setting, the notions of transition management and spatial justice are thoroughly explored. The concept of 'place' is also embedded in this discussion. To this end, the challenges, opportunities and shortcomings of the place-based approach are analysed. Given that transition is by nature a multifaceted, multi-level and multi-actor process, an effective and just transition governance should reflect the views of different actors. In this sense, it seems that multi-level governance models for regions in transition need to harness existing interactions among different levels and actors. ORIGINALITY AND VALUE: After having touched upon the process of transition regarding the notions of 'management' and 'justice,' we embed the concepts of spatial justice and the place-based approach into governance transition practices. In this respect, the gap between efficiency and equity, redistributive logic (needs, results), and development policy (inclusive development) can be bridged through the so-called 'spatial-territorial capital' and spatially just, multi-level governance. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asheim, B. (1996). Industrial districts as 'learning regions: a condition for prosperity?" European Planning Studies, 4(4), 379-400. https://doi.org/10.1080/09654319608720354.
 2. Baier, E., & Zenker, A. (2020). Regional autonomy and innovation policy. In M. Gonzalez-Lopez & B. T. Asheim (Eds.), Regions and Innovation Policies in Europe. Learning from the Margins (pp. 66-91). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 3. Barca, F. (2009). An agenda for a reformed cohesion policy: A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, by Fabrizio Barca, Brussels. Retrieved from https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/agenda-reformed-cohesion-policy-place-based-approach-meeting-european-union_en
 4. Barca, F. (2019). Place-based policy and politics. Renewal: A Journal of Labour Politics, 27(1), 84-95. Retrieved from https://journals.lwbooks.co.uk/renewal/vol-27-issue-1/abstract-8980/
 5. Barca, F., McCann, P., & Rodriguez-Pose, A. (2012). The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches. Journal of Regional Science, 52(1), 134-152. https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2011.00756.x
 6. Brundtland, G. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. United Nations General Assembly document A/42/427. Retrieved from http://www.un-documents.net/ocf-ov.htm
 7. Börzel, T., & Risse, T, (2010), Governance without a state: Can it work? Regulation & Governance, 4(2), 113-134. https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2010.01076.x
 8. Castells, M. (2009). The Rise of Network Society. West Sussex: UK: Wiley Blackwell, https://doi.org/10.1002/978144431951
 9. Davoudi, S., & Brooks, E. (2014). When does unequal become unfair? Judging claims of environmental injustice. Environment and Planning A, 46(11), 2686-2702. https://doi.org/10.1068/a130346p
 10. EC (2020a). Toolkit Transition strategies: How to design effective strategies for coal regions in transition. Retrieved from https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/transition_strategies_toolkit_-_platform_for_coal_regions_in_transition.pdf
 11. EC (2020b). Toolkit Governance of transition: Design of governance structures and stakeholder engagement processes for coal regions in transition. Retrieved from https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/governance_of_transitions_toolkit_-_platform_for_coal_regions_in_transition.pdf
 12. EEA. (2021). Building the foundations for fundamental change European Environmental Agency. Retrieved from https://www.eea.europa.eu/articles/building-the-foundations-for-fundamental-change
 13. Evans, J. D. (1996). Straightforward Statistics for the Behavioral Sciences. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing.
 14. Florida, R., & Mellander, C. (2016). The geography of inequality: Difference and determinants of wage and income inequality across US metros. Regional Studies 50(1), 1-14. https://doi.org/10.1080/00343404.2014.884275
 15. Frantzeskaki, N., & De Haan, H. (2009). Transitions: Two steps from theory to policy. Futures, 41(9), 593-606. https://doi.org/10.1016/j.futures.2009.04.009
 16. Frantzeskaki, N., Loorbach, D., & Meadowcroft, J. (2012). Governing societal transitions to sustainability. International Journal of Sustainable Development, 15(1/2), 19-36. https://doi.org/10.1504/IJSD.2012.044032
 17. Friendly, A. (2013). The right to the city: Theory and practice in Brazil. Planning Theory and Practice, 14(2),158-179. http://doi.org/10.1080/1464935 7.2013.783098
 18. Giuliani, E. (2007). The selective nature of knowledge networks in clusters: Evidence from the wine industry. Journal of Economic Geography 7(2), 139-168. https://doi.org/10.1093/jeg/lbl014
 19. Gunderson, L.H., & Holling, C.S. (2002). Understanding Transformations in Human and Natural Systems. Washington: Island Press. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.01.010
 20. Hadjimichalis, C. (2019). "New" questions of peripherality in Europe or how neoliberal austerity contradicts socio-spatial cohesion. In T. Lang & F. Görmar (Eds.), Regional and Local Development in Times of Polarisation: Re-Thinking Spatial Politics in Europe (pp. 61-78). London, UK: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1190-1_3
 21. Hassink, R. (2020). Advancing place-based regional innovation policies. In M. Gonzales-Lopes & B. Asheim (Eds.), Regions and Innovation Policies in Europe (pp. 30-45). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781789904161.00007
 22. Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2011). Qualitative Research Methods. London, UK: Sage. https://doi.org/10.1080/09581596.2011.565689
 23. Héritier, A. (1999). Policy-Making and Diversity in Europe: Escape from Deadlock. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 24. Heynen, N., Aiello, D., Keegan, C., & Luke N. (2018). The enduring struggle for social justice and the city. Annals of the American Association Geography 118(2), 301-316. https://doi.org/10.1080/24694452.2017.1419414
 25. Hooghe, L., & Marks G. (2001). Multi-Level Governance and European Integration. Oxford, UK: Rowman & Littlefield Publishers.
 26. Hooghe, L, & Marks G. (2020). A postfuntionalist theory of multilevel governance. The British Journal of Politics and International Relations, 22(4), 273-298. https://doi.org/10.1177/1369148120935303
 27. Iammarino, S., Rodriguez-Pose, A., & Storper, M. (2019). Regional inequality in Europe: Evidence, theory and policy implications. Journal of Economic Geography, 19(2), 273-298. https://doi.org/10.1093/jeg/lby021
 28. ILO, (2015). World Employment Social Outlook: Trends 2015. Geneva: International Labour Office.
 29. Israel, E., & Frenkel, A. (2018). Social justice and spatial inequality: Toward a conceptual framework. Progress Human Geography, 42(5), 647-665. https://doi.org/10.1177/0309132517702969
 30. Jansen, L. (2003). The challenge of sustainable development. Journal of Cleaner Production, 11(3), 231-245. https://10.1016/S0959-6526(02)00073-2
 31. Jessop, B. (1997). The governance of complexity and the complexity of governance: Preliminary remarks on some problems and limits of economic guidance. In A. Amin & J. Hausner (Eds), Cheltenham Beyond Market and Hierarchy. Interactive Governance and Social Complexity. Cambridge, UK: Edward Elgar. https://10.1007/978-3-663-11005-7_2
 32. Jones, R., Moisio, S., Weckroth, M., Woods, M., Luukkonen, J., Meyer, F., & Miggelbrink, J. (2019). Re-conceptualising territorial cohesion through the prism of spatial justice: Critical perspectives on academic and policy discourses. In T. Lang & F. Görmar (Eds.), Regional and Local Development in Times of Polarisation, New Geographies of Europe (pp. 97-119). Chaltenham, UK: Leibniz Institute for Regional Geography, Palgrave Macmilan. https://doi.org/10.1007/978.-931-3-1190-1_5.
 33. Kemp, R., Loorbach, D., & Rotmans, J. (2007). Transition management as a model for managing processes of co-evolution towards sustainable development. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 14(1), 78-91. https://doi.org/10.1080/13504500709469709
 34. Ladner, A., Keuffer, N., & Bardersheim, H. (2016). Measuring local autonomy in 39 countries (1990-2014). Regional and Federal Studies, 26(3), 321-357. https://doi.org/10.1080/13597566.2016.1214911
 35. Loorbach, D. (2007). Transition Management: New Mode of Governance for Sustainable Development. Utrecht: International Books.
 36. Loorbach, D. (2010). Transition management for sustainable development: A prescriptive, complexity-based governance framework. Governance, 23(1), 161-183. https://doi.org/10.1111/J.1468-0491.2009.01471.X
 37. Madanipour, A., Shucksmith, M., & Brooks E. (2021). The concept of spatial justice and the European Union's territorial cohesion. European Planning Studies, 30(5), 807-824. https://10.1080/09654313. 2021.1928040
 38. Madanipour, Α, Shucksmith, M., Talbot, H., & Crawford J. (2017). Resituating the Local in Cohesion and Territorial Development - Conceptual Framework for the RELOCAL Project, RELOCAL Horizon 2020 project, Deliverable 1.1. Retrieved from www.relocal.eu
 39. Madanipour, A., Cars, G., & Allen, J. (2003). Social Exclusion in European Cities. London, UK: Routledge.
 40. McCann, P. (2015). The Regional and Urban Policy of the European Union: Cohesion, Results Orientation and Smart Specialisation. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
 41. Meadowcroft, J. (2000). Sustainable development: A new(ish) idea for a new century? Political Studies, 48(2), 370-387. https://doi.org/10.1111/1467-9248.00265
 42. Meadowcroft, J. (2007, September 19-21). Steering or muddling through? Transition management and the politics of socio-technical transformation. Paper presented at the Workshop on Politics and Governance in Sustainable Socio-Technical Transitions, Schloss Blankensee/Berlin, Germany. https://doi.org/10.1504/IJSD.2012.044032
 43. Miller, D. (1999). Social justice and environmental goods. In A. Dobson (Ed.), Fairness and Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice. Oxford, UK: University Press. https://doi.org/10.1093/0198294891.001.0001
 44. Morange, M., & Quentin, A. (2018). Spatial justice, critical thinking, and normativity in the social sciences. Justice Spatiale/ Spatial Justice, 7(22). Retrieved from https://www.jssj.org/wp-content/uploads/2018/10/JSSJ12_MORANGEQUENTIN_VA.pdf
 45. Petrakos, G., Kallioras, D., & Anagnostou, A. (2011). Regional growth and convergence in Europe: Understanding patterns and determinants. European Urban and Regional Studies, 18(4), 375-391. https://doi.org/10.1177/0969776411407809
 46. Petrakos, G., Topaloglou, L., Anagnostou A., & Cupcea V. (2021). Geographies of (in)justice and the (in)effectiveness of place-based policies in Greece. European Planning Studies, 30(5), 899-916. https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1928050
 47. Pierre, J. (2000). Debating Governance. Authority, Steering and Democracy. Oxford: Oxford University Press.
 48. Pike, A., Rodríguez-Pose, A., & Tomaney J. (2016). Local and Regional Development. Second Edition. London, UK: Routledge.
 49. Prins, G., & Rayner, S. (2007). Time to ditch Kyoto. Nature, 449, 973-975. https://doi.org/10.1038/449973a
 50. Psycharis, Y., Tselios, V., & Pantazis, P. (2020). The contribution of cohesion funds and nationally funded public investment to regional growth: Evidence from Greece. Regional Studies 54(1), 95-105. https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1525696
 51. Rabe, B. G. (2007). Beyond Kyoto: Climate change policy in multilevel governance systems. Governance 20(3), 423-444. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2007.00365.x
 52. Rawls, J. (1999). A Theory of Justice. Revised Edition, Cambridge: Belknap/Harvard University Press.
 53. Rees, W. (2015). Avoiding collapse: An agenda for de-growth and re-localisation. In S.Davoudi & A. Madanipour (Eds), Reconsidering Localism (pp. 193-215). London, UK: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315818863-10
 54. Rees, W. (2017). Planning in the Anthropocene In M. Gunder, A. Madanipour & V. Watson (Eds), Handbook of Planning Theory. London, UK: Routledge.
 55. Rodríguez-Pose, A. (2018). The revenge of the places that don't matter (and what to do about it). Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 11(1), 189-209. https://doi.org/10.1093/cjres/rsx024
 56. Rotmans, J., Kemp, R., & Van Asselt M. (2001). More evolution than revolution: Transition management in public policy. Foresight, 03(01), 15-31. https://doi.org//10.1108/14636680110803003
 57. Sarmiento-Mirwaldt, K. (2015). Can multiple streams predict the territorial cohesion debate in the EU? European Urban and Regional Studies, 22(4), 431-45. https://doi.org/10.1177/0969776413481984.
 58. Scharpf, F. (1999). Governing in Europe: Effective and Democratic? Oxford, UK: Oxford University Press.
 59. Scott, W., & Gough, S. (2004). Key Issues in Sustainable Development and Learning: A Critical Review. London: Routledge.
 60. Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization. London: Random House.
 61. Smith, M. (1994). Geography and Social Justice. Oxford, UK: Blackwell.
 62. Soja, E. (2009). The city and spatial justice. Justice Spatiale (Spatial Justice), 1, 31-39. https://doi.org/10.4000/BOOKS.PUPO.415
 63. Soja, E. (2010). Seeking Spatial Justice. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. https://doi. org/10.1111/cico.12008
 64. Stöhr, W. B. (1990). Global Challenge and Local Response. Initiatives for Economic Regeneration in Contemporary Europe. London, UK: The United Nations University.
 65. Teisman, G. R. (1992). Complexe besluitvorming, een pluricentrisch perspectief [Complex decision-making, a pluricentric perspective]. Gravenhage, UK: Elsevier. Retrieved from https://lib.ugent.be/catalog/rug01:000272822
 66. The Green Tank (2021). The Governance of Just Transition in Greece and Europe. The Green Tank Report, July 2021. Retrieved from https://thegreentank.gr/en/2021/07/19/governance_just_transitition_en/
 67. Topaloglou, L. (2020). Spatial (in)justice and place-based strategies in innovation ecosystems: The case of the Alexander Innovation Zone in Thessaloniki. Bulletin of Geography Socio-Economic Series, 49(49), 81-92. http://doi.org/10.2478/bog-2020-0025
 68. Topaloglou, L. (2021). Just transition and place-based policy in coal-dependent areas. Business Management and Strategy, 12(1), 63-77. https://doi.org/10.5296/bms.v12i1.18211
 69. Vázquez-Barquero, A. (2003). Endogenous Development: Networking, Innovation, Institutions and Cities. London, UK: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203217313
 70. Voss, J., Bauknecht, D., & Kemp, R. (2006). Reflexive Governance for Sustainable Development. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781847200266
 71. Voss, J.P., Smith, A., & Grin, J. (2009). Designing long-term policy: Rethinking transition management. Policy Sciences, 42(2), 275-302. https://doi.org/10.1007/s11077-009-9103-5
 72. Yazan, B. (2015). Three approaches to case study methods in education: Yin, Merriam, and Stake. The Qualitative Report, 20(2), 134-152. https://doi.org.10.46743/2160-3715/2015.2102
 73. Weck, S., Madanipour A., & Schmitt, P. (2021). Place-based development and spatial justice. European Planning Studies, 30(5), 791-806. https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1928038
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20221832
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu